Haagse Feiten

Toegangspoort tot miljoenen parlementaire documenten, nieuwsberichten en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Registreren

Maak een gratis account aan en vervolgens ontvang je een bevestigingsmail.

Inloggen

 • 31 items gevonden

 • [...] %20middelbare%20scholieren%20%28Nu.nl%2C%2013%20oktober%202019%29%20.doc 2019Z19687 Mondelinge vragen van het lid Kwint (SP) aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over bijles voor [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-10-2019 00:00:00 | Mondelinge vragen
 • [...] =08de4b30-3292-4258-af82-b6a87a89a382&title=Motie%20van%20het%20lid%20Kwint%20c.s..pdf TWEEDE KAMER DER STATEN GENERAAL 2 Vergaderjaar 2019 2020 27 923 Werken in het onderwijs Nr 377 MOTIE VAN HET LID KWINT C [...]
  www.tweedekamer.nl
  10-10-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] doen voordat zij les mogen geven om te bepalen in hoeverre zij geschikt zijn als leraar, Overwegende, dat artikel 33 van de Wet op het voorgezet onderwijs het mogelijk maakt onbevoegden voor de klas te [...]
  www.tweedekamer.nl
  10-10-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] =b89038a3-baac-4be7-9783-fe3dfd41248e&title=Motie%20van%20het%20lid%20Kwint%20c.s..pdf TWEEDE KAMER DER STATEN GENERAAL 2 Vergaderjaar 2019 2020 27 923 Nr 378 Werken in het onderwijs MOTIE VAN HET LID KWINT C [...]
  www.tweedekamer.nl
  10-10-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] noodprocedure mocht er niet op korte termijn een voorzitter benoemd worden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat behelst deze?   4 Worden de regels rondom transparantie en toetsing van nevenfunctie ook als eis gesteld [...]
  www.tweedekamer.nl
  09-10-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] schadelijk voor het mbo als geheel? 2)   5 Herkent u de analyse in dit rapport dat extra geld niet besteed is aan het betalen van meer docenten op een hoger functieniveau? Zo niet, waarom niet? Zo wel, wat [...]
  www.tweedekamer.nl
  03-10-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] wordt gestimuleerd door deze optie aan te bieden in het systeem als ouders niet betalen? Kunt u uw antwoord toelichten?   4. Vindt u het tevens onwenselijk dat de brochure het sturen van [...]
  www.tweedekamer.nl
  03-10-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] oordeel blijkt dat een toename in segregatie zal plaatsvinden, wijst Onze Minister de aanvraag, bedoeld in artikel 72, tweede lid, af. 3. In het achtste lid wordt na in het derde” ingevoegd lid, lid 3a”. VI [...]
  www.tweedekamer.nl
  01-10-2019 00:00:00 | Amendement
 • [...] is buitenproducenten een fors grotere rol te laten spelen in de programmering van de publieke omroep, van mening dat waardevolle kennis en kunde bij de omroepen zelf zo verloren dreigt te gaan, voorts [...]
  www.tweedekamer.nl
  25-09-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] / document?id=a75c7403-41db-47d4-a864-526232ba0093&title=Motie%20van%20het%20lid%20Kwint%20c.s..pdf TWEEDE KAMER DER STATEN GENERAAL 2 Vergaderjaar 2019 2020 32 827 Toekomst mediabeleid Nr 167 MOTIE VAN HET [...]
  www.tweedekamer.nl
  25-09-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] is het aanbod voor jongeren op tv bij de publieke omroep fors te verminderen, constaterende dat een eerder zelfde soort besluit bij de BBC heeft geleid tot 30% minder kijkersaandeel onder jongeren [...]
  www.tweedekamer.nl
  25-09-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] voor een nieuw onderwijsaanbod (Wet meer ruimte voor nieuwe scholen) Nr. 35 gewijzigd AMENDEMENT VAN HET LID kwint ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 17 [bookmark: _GoBack]Ontvangen 18 september [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-09-2019 00:00:00 | Amendement
 • [...] invoering van het wetsvoorstel Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen – mogelijk om personeel te weigeren op grond van enkele uitzonderingen die geregeld zijn in de Algemene wet gelijke behandeling (hierna: Awgb [...]
  www.tweedekamer.nl
  12-09-2019 00:00:00 | Amendement
 • [...] burgemeester en wethouders een aanvraag als bedoeld in artikel 74 ingediend, indien op die locatie nog geen andere openbare school is of wordt gevestigd. Artikel 74, tweede lid, onderdeel a is niet van [...]
  www.tweedekamer.nl
  11-09-2019 00:00:00 | Amendement
 • [...] nieuwe scholen) Nr. 17 AMENDEMENT VAN HET LID kwint Ontvangen 11 september 2019 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel D, wordt in artikel 74, tweede lid, onder b [...]
  www.tweedekamer.nl
  11-09-2019 00:00:00 | Amendement
 • [...] regelt dat ouders een nieuwe school kunnen stichten indien er genoeg belangstelling voor is. De vermeende noodzaak tot de mogelijkheid van vrijstelling vanwege richtingsbedenking wordt hiermee een stuk [...]
  www.tweedekamer.nl
  11-09-2019 00:00:00 | Amendement
 • [...] dringend bedenkingen heeft tegen bepaalde kerndoelen. Juist nu het voor ouders met een zeer breed scala aan levensovertuigingen mogelijk wordt om een school op te richten bestaat de kans dat in de toekomst [...]
  www.tweedekamer.nl
  11-09-2019 00:00:00 | Amendement
 • [...] voorhanden is. Zeker nu de voorliggende wet regelt dat het eenvoudiger wordt om voor ouders een school die bij hun levensovertuiging past op te richten, is het denominatief leerlingenvervoer in grote mate [...]
  www.tweedekamer.nl
  11-09-2019 00:00:00 | Amendement
 • [...] opgenomen om de fusie-effectrapportage voor een periode van tien jaar te bewaren. Dit heeft als doel het parlement en het kabinet zicht te geven op fusiebewegingen in het funderend onderwijs. De informatie [...]
  www.tweedekamer.nl
  10-09-2019 00:00:00 | Amendement
 • [...] dat gedrukt onder nr. 7 [bookmark: _GoBack]Ontvangen 9 september 2019 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Aan artikel I wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: E Aan hoofdstuk III [...]
  www.tweedekamer.nl
  09-09-2019 00:00:00 | Amendement
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.8.0 van 09 augustus 2019.