Nadat je bent ingelogd, kan je selecties maken.

Haagse Feiten

Toegangspoort tot meer dan 1,3 miljoen parlementaire documenten, nieuws en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Leuk dat je meedoet!

Maak nu direct een gratis account aan, bevestig de e-mail, en ga los!

Inloggen

 • 397 items gevonden

 • 1 Modernisering van de gebiedsgebonden politiezorg
  [...] 2.3.2 Informatiesystemen 28 2.3.3 Onderwijs 28 2.4 Lokale verankering 28 2.4.1 Verbinding met het lokaal bestuur 28 2.4.2 Verbinding met de burger 31 2.5 Ondersteuning 32 2.5.1 Verbinding van het [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-12-2017 05:45:04 | Bijlage
 • 2 Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie
  [...] bruikbaarheid van systemen voor politiemensen ................................ 20 3.2.2 Minder uitval van systemen en verlies van gegevens [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-12-2017 05:44:51 | Bijlage
 • 3 Diversiteit bij de politie. Werving van Nieuwe Nederlanders
  [...] nemen Agressie/ geweld van burgers tegen politie Lange werkdagen/ onregelmatige diensten Slecht salaris/ arbeidsvoorwaarden Geen aanzien/ respect Discriminatie (door politie) (Hoge) Werkdruk Boetes uitdelen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-12-2017 05:44:48 | Bijlage
 • 4 Diverse toezeggingen en moties
  [...] vereiste privacy waarborgen voor burgers en politiemedewerkers en de consequenties op het gebied van uitvoering en beheer goed te zijn onderzocht. Naast de zaken die reeds in mijn brief van 27 juni jl. zijn [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-12-2017 05:44:36 | Bijlage
 • 5 Bijlagen bij Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie
  [...] 2016 18 BAVP 13-17 *Start landelijke implemenatie BlueSpot-Monitor (BSM) √ - 18 BAVP 13-17 *Landelijke Basisset gegevens voor sturing, verantwoording en rapportage (Stuurkubus) √ - 18 BAVP 13-17 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-12-2017 05:44:22 | Bijlage
 • 6 Voortgangsbericht vorming nationale politie
  [...] recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de individuele burger. Bij het verwerken van persoonsgegevens is dus grote zorgvuldigheid vereist. Om adequaat te kunnen optreden, moet iedere [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-12-2017 05:43:37 | Bijlage
 • 7 DNB-rapport 'Visie op toekomst van de Nederlandse zorgverzekeraars'
  [...] . ▪ Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP houdt toezicht op de naleving van de regels in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Zorgverzekeraars beschikken over financiële en gezondheidsinformatie over hun [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-12-2017 05:35:28 | Bijlage
 • 8 National Risk Assessment Terrorismefinanciering
  [...] Europese verordening Aangifte liquide middelen die alle natuurlijke personen die het grondgebied van EU- lidstaten binnenkomen of verlaten en daarbij € 10.000 of meer aan liquide middelen meevoeren [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-12-2017 05:35:21 | Bijlage
 • 9 Rapport mogelijkheden stopzetten studentenreisproduct
  [...] van ov-boetes, gebruiksvriendelijkheid voor studenten, fraudebe- stendigheid, privacy en neveneffecten. Voorwaarden: techniek of IT, communicatie aan studenten, juridische, financieel- economische en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-12-2017 05:12:37 | Bijlage
 • 10 Werkplan 2018 Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting
  [...] het werken aan kwaliteit nog al eens beleefd als toenemende bureaucratie. Omdat zorgverleners hun verantwoorde- lijkheid nemen voor kwaliteit én daarover verantwoording afleggen, kan de burger [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2017 08:50:16 | Bijlage
 • 11 Informatie over de Wiv 2017 en specifiek de bevoegdheid tot onderzoeksopdrachtgerichte interceptie
  [...] ingezet. Onvermijdelijkheid voor gevoelige persoonsgegevens Voor verwerking van gegevens over iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, lidmaatschap van een vakvereniging, gezondheid en seksuele leven [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2017 08:47:06 | Bijlage
 • 12 Evaluatie Wet HGK
  [...] gezien, te weten het dienen van burgers en de samenleving door middel van een rechterlijke organisatie waarin de kwaliteit is gewaarborgd, ook met het oog op de toekomst. Ter realisatie van dit hogere doel [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2017 08:45:40 | Bijlage
 • 13 Beslissing op Wob-verzoek inzake informatie ontwikkeling RADAR
  [...] motivering daarbij vermeld. In de stukken heb ik met een cijfer aangegeven welke weigeringsg rond van toepassing is op de passage die is weggelakt. Daar waar het gaat om persoonsgegevens of gegevens die daarop [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2017 08:45:34 | Bijlage
 • 14 Evaluatieformulier
  [...] Evaluatieformulier TRACK De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen de afdeling TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2017 08:45:27 | Bijlage
 • 15 Evaluatie Wet bestuur en toezicht
  [...] publieke middelen (woningcorporaties, pensioenfondsen, zorg- en onderwijsinstellingen) SE-statuut De op 8 oktober 2001 door de Raad van de Europese Unievastgestelde Verordening nr. 2157/ 2001 betreffende het [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2017 08:45:20 | Bijlage
 • 16 Strategische I-agenda Rijksdienst 2017
  [...] burger toe. Per 25 mei 2018 vervangt de nieuwe European Data Protection Regulation, in Nederland de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Het onderwerp [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2017 08:45:07 | Bijlage
 • 17 Blootstelling van werknemers aan restanten fipronil in behandelde stallen
  [...] toezicht en vallen onder het regime van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Hieruit vloeit voort dat iedere verwerking (verstrekking) gebaseerd moet kunnen worden op 1 van de onderdelen genoemd in art [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2017 08:44:36 | Bijlage
 • 18 Rapportage Zorginstituut Nederland
  [...] verbetervoorstellen verwacht het Zorginstituut niet alleen verbetering die ten goede komt aan de patiënt. We verwachten dat dat de implementatie van de verbeteringen ook ten goede komen aan de burger als betaler van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2017 08:44:27 | Bijlage
 • 19 Werkplan 2018 Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting
  [...] het werken aan kwaliteit nog al eens beleefd als toenemende bureaucratie. Omdat zorgverleners hun verantwoorde- lijkheid nemen voor kwaliteit én daarover verantwoording afleggen, kan de burger [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-12-2017 10:49:40 | Bijlage
 • 20 Meerjarenplan SVB 2018 - 2020
  [...] veilige IT-infrastructuur en moderniseren onze IT-systemen stapsgewijs. Informatiebeveiliging De SVB werkt met de gegevens van ruim 18 miljoen burgers, die in de Basisadministratie Volksverzekeringen (BAV [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-12-2017 05:35:16 | Bijlage
 • 21 UWV Jaarplan 2018
  [...] arbeidsongeschiktheid (tijdelijk) niet kunnen werken. Daarnaast voorzien we andere partijen van gegevens over arbeidsrelaties en inkomsten, zodat zij hun taken kunnen vervullen en burgers en werkgevers gegevens maar één [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-12-2017 05:35:13 | Bijlage
 • 22 UWV Informatieplan 2018 – 2022
  [...] implementatie van een beveiligd communicatiekanaal het voor burgers mogelijk gemaakt om op een veilige manier digitaal vragen en gegevens uit te wisselen met UWV. Als uitvoerder vervullen we een belangrijke [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-12-2017 05:35:11 | Bijlage
 • 23 Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld in de eerste termijn van de behandeling van het wetsvoorstel[...]
  [...] beide publicaties is gebruik gemaakt van de op het moment van schrijven beschikbare cijfers. In Health at a Glance, een rapport van 10 november 2017, staan gegevens over zorguitgaven in 2016. Hieruit komt [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-12-2017 15:09:10 | Bijlage
 • 24 Advies Raad voor de Rechtspraak
  [...] van de verordening is verdergaande harmonisatie van privacyregelgeving, bescherming van persoonsgegevens en bevordering van vrij verkeer van gegevens binnen de Unie. Op tal van punten vereist de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-12-2017 05:29:27 | Bijlage
 • 25 Advies Autoriteit Persoonsgegevens
  [...] verordening gegevensbescherming Geachte heer Dijkhoif, Bij briefvan 20 maart 2017 heeft u de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gevraagd, op grond van het bepaalde in artikel i, tweede lid, van de Wet bescherming [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-12-2017 05:29:25 | Bijlage
 • 26 Advies voor een herstart van het Huis voor klokkenluiders: advies, onafhankelijk onderzoek en[...]
  [...] zijn voorjaar 2017 in dienst getreden. 17 Wob staat voor Wet openbaarheid van bestuur, Wbp staat voor Wet bescherming persoonsgegevens. 10 Bestuursondersteuning De bestuurssecretaris stelt de agenda op [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-12-2017 05:28:57 | Bijlage
 • 27 Jaarplan Inspectie SZW 2018
  [...] daarbij ook sprake van schaarste en wordt veel nieuw of tijdelijk personeel ingezet. Binnen de Europese Unie fungeren landen als Duitsland en Nederland als magneten voor arbeidsaanbod uit andere lidstaten [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-12-2017 05:28:47 | Bijlage
 • 28 COM(2017) 343
  [...] NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 29.6.2017 COM(2017) 343 final 2017/ 0143 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake een pan-Europees persoonlijk pensioenproduct [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-12-2017 23:47:26 | Bijlage
 • 29 Ervaringen gemeenten met Participatiewet. Rapportage tweede meting
  [...] omdat de gegevens van de cliënt vanuit privacy- wetgeving niet gedeeld mogen worden, ook niet binnen de gemeente.  De privacy-wetgeving kan ook beperkend werken bij de overdracht van gegevens van UWV [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-12-2017 23:45:31 | Bijlage
 • 30 Beleidsdoorlichting Artikel 6.4 Burgerschap 2012-2016
  [...] overheid, burger en markt. De overheid past als gevolg van die ontwikkelingen zijn beleidsoriëntatie aan, in een bandbreedte tussen beschermen en bemoeien. Die taakopvatting sluit aan bij de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-12-2017 23:45:12 | Bijlage
 • 31 Nadere profilering alcoholovertreders
  [...] delen van de gegevens uit het onderzoek van de keurende psychiaters is gebonden aan de Wet bescherming persoonsgegevens en derhalve slechts na toestemming en dubbele anonimisering beschikbaar voor [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-12-2017 23:41:16 | Bijlage
 • 32 Gewoon even kijken of ik nog gezond ben. Ervaringen met health checks
  [...] steeds meer in de belangstelling, maar het is nog onbekend waarom Nederlandse burgers kiezen voor een healthcheck, en hoe ze deze ervaren en waarderen. Daarom is de Celsus academie gevraagd onderzoek te [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-12-2017 23:11:52 | Bijlage
 • 33 20e halfjaarsrapportage Belastingdienst
  [...] ) gegevensverwerkingen maatregelen worden getroffen die de bescherming van de rechten van de betrokkenen waarborgen. Privacy by default betekent dat bij de verwerking van gegevens de nodige maatregelen worden getroffen om [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-12-2017 23:11:28 | Bijlage
 • 34 Health checks en de effecten op het gebruik van zorg in de huisartsenpraktijk
  [...] gegevens uit vragenlijsten afgenomen onder zowel burgers als huisartsen. Veertien van de 67 respondenten die in 2016 een health check hebben gedaan geven aan naar aanleiding daarvan naar de huisarts te zijn [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-12-2017 23:11:06 | Bijlage
 • 35 Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld in de eerste termijn van de behandeling van het wetsvoorstel[...]
  [...] . Dit vraagt om een nauwkeurig proces. Voor het groen onderwijs wordt in alle sectoren, op basis van de meest recente gegevens, het financiële effect van harmonisatie in kaart gebracht. Hier worden [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-12-2017 15:14:22 | Bijlage
 • 36 Samenvatting - Overall rapportage sociaal domein 2016
  [...] en finan- ciële kaders besproken, waaronder de rol van gemeenteraden en burgers in het sociaal domein, kwesties rond privacy, fraude en klachten binnen de gemeentelijke praktijk, inter- gemeentelijke [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  04-12-2017 22:28:23 | Bijlage
 • 37 Hoofdrapport - Overall rapportage sociaal domein 2016
  [...] dit deel is er aandacht voor de overgang van 18-min naar 18-plus. Het vierde deel (D) is geschreven door kpmg Plexus. Hierin staan drie thema s centraal: de rol van gemeenteraden en burgers; privacy [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  04-12-2017 22:28:18 | Bijlage
 • 38 Samenvatting Overall rapportage sociaal domein 2016
  [...] en finan- ciële kaders besproken, waaronder de rol van gemeenteraden en burgers in het sociaal domein, kwesties rond privacy, fraude en klachten binnen de gemeentelijke praktijk, inter- gemeentelijke [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  04-12-2017 22:14:52 | Bijlage
 • 39 Overall rapportage sociaal domein 2016
  [...] dit deel is er aandacht voor de overgang van 18-min naar 18-plus. Het vierde deel (D) is geschreven door kpmg Plexus. Hierin staan drie thema s centraal: de rol van gemeenteraden en burgers; privacy [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  04-12-2017 22:14:47 | Bijlage
 • 40 Rapport 'Het inkomen van de Koning': De totstandkoming en ontwikkeling van het financieel statuut van[...]
  [...] geautomatiseerd gegevens- bestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  01-12-2017 09:41:06 | Bijlage
 • 41 Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld in de eerste termijn van de behandeling van het wetsvoorstel[...]
  [...] voor het beter beschermen van de privacy tussen burgers onderling. Kan de minister aangeven hoe hij deze [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  30-11-2017 22:05:49 | Bijlage
 • 42 eHealth-monitor 2017. Kies bewust voor eHealth
  [...] zorggebruikers en zorgverleners 42 3.4 Conclusie en discussie 46 4 ONTSLUITING VAN MEDISCHE GEGEVENS VOOR DE PATIËNT 51 4.1 Inleiding 51 4.2 Inzagemogelijkheden in het medisch dossier 53 4.3 Wenselijkheid van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  30-11-2017 10:03:12 | Bijlage
 • 43 Monitor Zorggerelateerde schade 2015/2016 ziekenhuizen
  [...] , bescherming van privacy en de ervaringen van de beoordelaars. In tegenstelling tot de voorgaande drie metingen zijn in deze vierde meting alleen dossiers beoordeeld van mensen die in het ziekenhuis zijn [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-11-2017 10:07:32 | Bijlage
 • 44 Rapportage aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit 2016
  [...] t milieu.   f misbruiken v eners om illeg geschuwd. Ille t. De georgani zichtbaarheid  an de burger  nationaal verb iteit aan.  waarbij de ver echtelijk verkre rwereld met bo ___________ ende crim [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-11-2017 09:12:15 | Bijlage
 • 45 Beproefd verzet
  [...] die hun medewerking bij het onderzoek hebben verleend door gegevens te verstrekken of door hun kennis over de verzetsprocedure met de onderzoekers te delen. Mr. J. Silvis Procureur-generaal bij de Hoge [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-11-2017 09:08:14 | Bijlage
 • 46 Verbeteren van melding van personen met verward gedrag: Voorlopig model melding
  [...] uitgaande van zelfregie en vanuit een persoonsgerichte aanpak Verwijzers* MKP, 0900-8844, politie ter plaatse, MKA, personen in behandeling en/ of hun naasten MKP, 0900-8844, politie ter plaatse, MKA, burgers [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-11-2017 08:52:35 | Bijlage
 • 47 Verbeteren van melding van personen met verward gedrag: Bijlagen bij voorlopig model melding
  [...] verbetering voor overige meldpunten 22 4.1 Meldpunt GGD of gemeente 22 4.2 Huisartsenpost 24 4.3 Crisisdienst 26 5 Voorbeelden van informatiedeling in het veld 28 5.1 Wet bescherming persoonsgegevens 28 5.2 Het [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-11-2017 08:52:31 | Bijlage
 • 48 Tussen handhaven en dienstverlenen. Over het toezicht van de IND op de werkgever als erkend referent
  [...] werknemer, een student of een au pair van buiten de Europese Unie naar Nederland. Een uitgangspunt van momi is dat vreemdelingen die Nederland nodig heeft snel en eenvoudig toegelaten worden. De erkend [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-11-2017 08:05:07 | Bijlage
 • 49 Openbare raadpleging over de veranderingen op het gebied van gezondheid en zorg in verband met de digitale[...]
  [...] ter sprake. Die maatregelen moeten in overeenstemming zijn met de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, patiëntenrechten en elektronische identificatie. In deze raadpleging wordt uw [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22-11-2017 08:12:54 | Bijlage
 • 50 Begroting 2018 NPO
  NPO Begroting 2018 Begroting 2018 1 Gehanteerde definities De NPO (Nederlandse Publieke Omroep) Het geheel van bestuur en alle landelijke publieke omroepen van de landelijke publieke omroep; omroepverenigingen, [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-11-2017 07:41:08 | Bijlage
 • 51 Onderzoek 2 EY inkomstenopties
  [...] effectiviteit van de reclameboodschap en kan eventuele irritatie helpen verminderen. De wijze waarop met persoonsgegevens wordt omgegaan, is aan strenge regels gebonden. De Europese Algemene Verordening [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-11-2017 07:41:03 | Bijlage
 • 52 Onderzoek 1 EY reclame-inkomsten eindrapport
  [...] van advertentieruimte en advertenties, neemt toe. ▬ Wet- & Regelgeving: Op Europese regelgeving ter bescherming van de (data) privacy wordt strenger. • De trends zijn geïdentificeerd via deskresearch [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-11-2017 07:40:09 | Bijlage
 • 53 Reactie van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting op het BIT-advies over het project Informatievoorziening[...]
  [...] inspectie kritisch gekeken naar aanvullende eisen en wensen. Eisen die belangrijk zijn en waar de inspectie niet omheen kan, worden meegenomen. Voorbeelden zijn de Algemene verordening persoonsgegevens (AVG [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-11-2017 09:49:56 | Bijlage
 • 54 Evaluatie Politiewet 2012 - Doorontwikkelen en verbeteren
  [...] prestaties 51 6.5 De burger over de politie 52 6.6 Conclusies 53 B I J L A G E N Bijlage 1. Samenstelling klankbordgroep 56 Bijlage 2. Gesprekkenreeks commissie 57 Bijlage 3. Over de commissie 58 Bijlage 4 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-11-2017 07:22:27 | Bijlage
 • 55 Rapportage evaluatie Politiewet 2012
  Auteurs Aris van Veldhuisen Irene Niessen Ruben van Genderen Isis Hommema Rapportage evaluatie Politiewet 2012 Deelonderzoek Bedrijfsvoering Datum 20 oktober 2017 Opdrachtgever Commissie Evaluatie Politiewet [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-11-2017 07:22:21 | Bijlage
 • 56 Evaluatie Politiewet 2012
  [...] prestaties 51 6.5 De burger over de politie 52 6.6 Conclusies 53 B I J L A G E N Bijlage 1. Samenstelling klankbordgroep 56 Bijlage 2. Gesprekkenreeks commissie 57 Bijlage 3. Over de commissie 58 Bijlage 4 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-11-2017 09:29:51 | Bijlage
 • 57 Rapportage evaluatie Politiewet 2012
  Auteurs Aris van Veldhuisen Irene Niessen Ruben van Genderen Isis Hommema Rapportage evaluatie Politiewet 2012 Deelonderzoek Bedrijfsvoering Datum 20 oktober 2017 Opdrachtgever Commissie Evaluatie Politiewet [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-11-2017 09:29:42 | Bijlage
 • 58 Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld in de eerste termijn van de behandeling van het wetsvoorstel[...]
  [...] van 2011. In de kabinetsreactie op het rapport (25 oktober 2011) heeft het kabinet de aanbevelingen, met name gericht op het verbeteren van privacy van burgers bij bijvoorbeeld wetgeving en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-11-2017 21:59:28 | Bijlage
 • 59 Rechtshulpverzoek Thailand
  [...] .c Zie hieronder de mail van BRZN inzake onderzoek Collega besproken. Voor evt strafvervolging in Thailand wil hij gegevens van het onderzoek 10.2.e zegt het met je te hebben vertaald hebben. 10.2.c [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-11-2017 09:19:09 | Bijlage
 • 60 Kwaliteit van het reclasserings-toezicht. Een ketengericht onderzoek in de arrondissementen Noord-Holland[...]
  [...] modaliteit geldt, is afhankelijk van de opgelegde straf of maatregel. Bijzondere voorwaarden zijn gericht op gedragsverandering bij de veroordeelde of verdachte en bescherming van de maatschappij en het [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-11-2017 04:49:07 | Bijlage
 • 61 Kansen begrensd: Evaluatie van de Kansspelautoriteit 2012-2016
  [...] beschermen en informeren van de consument; het bestrijden van aan kansspelen gerelateerde illegaliteit en criminaliteit; de preventie van kansspelverslaving. Het is lastig gebleken om te meten in welke mate de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-11-2017 04:26:54 | Bijlage
 • 62 Hoofdrapport
  [...] gegevens op basis van een Privacy Impact Assessment (PIA). Het WODC leverde de steekproeven vervolgens door aan I&O Research ten behoeve van de eerste benadering (aankondigingsbrief met afmeldmogelijkheid [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-11-2017 04:24:30 | Bijlage
 • 63 Bijlagen bij hoofdrapport
  [...] voor de juiste omgang met de data zijn beschreven in het Privacy Protocol verwerking persoonsgegevens Slachtoffermonitor 2016 (WODC, 2016), dat is gepubliceerd in het Wbp- meldingenregister van het [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-11-2017 04:24:13 | Bijlage
 • 64 Audit CVW - een nulmeting
  [...] in de operatie overtredingen plaats ten aanzien van Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) (inclusief AVG/ GDPR). Bij deze incidenten gaat het veelal om het onjuist gebruik van e-mailadressen waardoor [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-11-2017 04:20:27 | Bijlage
 • 65 Gedeelde informatie over de naleving van de wet door het openbaar ministerie bij het toevoegen van strafvorderlijke,[...]
  [...] psychiatrische ziekenhuizen, noch in de Wet bescherming persoonsgegevens, de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens en de Wet politie- gegevens of daarop betrekking hebbende lagere regelgeving verstrekking [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-11-2017 04:14:41 | Bijlage
 • 66 Voortgangsrapportage Jaar 2016
  [...] het Europese en het Caribische deel van het Koninkrijk. Het kabinet geeft aan dat waar ongerechtvaardigde verschillen bestaan, deze zullen worden opgeheven. Alle goede bedoelingen ten spijt, is er nog [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-11-2017 03:58:03 | Bijlage
 • 67 Jaarverslag 2016 van de Centrale Commissie voor de Statistiek
  [...] 1 januari 2017 voor de overige 15% van de niet- verplichte statistieken geen nieuwe gegevens meer beschikbaar. De statistieken waarvoor geen bekostiging is gevonden en die per 1 januari 2017 komen te [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-11-2017 03:51:24 | Bijlage
 • 68 Jaarverslag 2016 van het Centraal Bureau voor de Statistiek
  [...] van het Mulier Instituut. Daartegenover staat een uitbreiding van de waarneming van financieel-economische gegevens. Hierbij is geanticipeerd op het van kracht worden van toekomstige Europese [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-11-2017 03:51:09 | Bijlage
 • 69 Jaarverslag 2016 van het Centraal Bureau voor de Statistiek
  [...] van het Mulier Instituut. Daartegenover staat een uitbreiding van de waarneming van financieel-economische gegevens. Hierbij is geanticipeerd op het van kracht worden van toekomstige Europese [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-11-2017 03:48:21 | Bijlage
 • 70 Jaarverslag 2016 van de Centrale Commissie voor de Statistiek
  [...] 1 januari 2017 voor de overige 15% van de niet- verplichte statistieken geen nieuwe gegevens meer beschikbaar. De statistieken waarvoor geen bekostiging is gevonden en die per 1 januari 2017 komen te [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-11-2017 03:48:11 | Bijlage
 • 71 Voortgangsrapportage jaar 2016 inzake de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in Caribisch[...]
  [...] het Europese en het Caribische deel van het Koninkrijk. Het kabinet geeft aan dat waar ongerechtvaardigde verschillen bestaan, deze zullen worden opgeheven. Alle goede bedoelingen ten spijt, is er nog [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-11-2017 07:49:49 | Bijlage
 • 72 Voortgangsrapport Landelijke Aanpak Adreskwaliteit 'Elke tien minuten ...'
  [...] deelnemende gemeenten. Begrippenlijst AVG Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming IKP Informatieknooppunt BRP Basisregistratie personen LAA Landelijk Aanpak Adreskwaliteit CJIB Centraal Justitieel [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-11-2017 07:48:00 | Bijlage
 • 73 Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming
  [...] . Bij verordening van de Autoriteit kunnen nadere regels worden gesteld over de wijze van aanvragen, de te verstrekken gegevens en de wijze van verstrekking. Onverminderd artikel 68 van de wet worden als [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-11-2017 04:00:00 | Bijlage
 • 74 Burgerschap in het voortgezet onderwijs: Nederland in vergelijkend perspectief
  [...] . De sociale en maatschappelijke com- petenties die daarvoor nodig zijn, maken het burgers mogelijk mee te doen aan de samenleving, dragen bij aan de continuering van de democratische 8 BURGERSCHAP IN [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-11-2017 07:52:41 | Bijlage
 • 75 Probleemverkenning
  [...] omgeving 41 5.1 Vertrouwen in de democratie 42 5.2 Maatschappelijk onbehagen 43 5.3 Het krimpende domein van de nationale overheid: Europese integratie en decentralisaties 46 5.4 De invloed van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  25-10-2017 08:54:18 | Bijlage
 • 76 Teksten bij de verzamelbrief aan gemeenten 2017-3
  [...] verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), inclusief de Meldplicht datalekken [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  25-10-2017 08:52:11 | Bijlage
 • 77 Besluit op Wob-verzoeken
  [...] persoonlijke levenssfeer. Op grond van artikel 16 van de Wet bescherming persoonsgegevens worden onder bijzondere persoonsgegevens verstaan gegevens over lemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-10-2017 08:54:02 | Bijlage
 • 78 Besluit op Wob-verzoeken
  [...] van artikel 16 van de Wet bescherming persoonsgegevens worden onder bijzondere persoonsgegevens verstaan gegevens over iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-10-2017 08:54:00 | Bijlage
 • 79 Advies Autoriteit Persoonsgegevens
  [...] design, oog te houden voor de privacy van betrokkenen; een grondrecht van de Europese burger5 Dit geldt niet alleen in de naleving van de wetgeving door burgers, het bedrijfsleven en de overheid. De [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-10-2017 08:53:34 | Bijlage
 • 80 Kwartaalrapportage, derde kwartaal 2017
  [...] Implementatiemiddel Type/ Dep data 1M1 IUD Wijziging van de Wet politiegegevens en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens ter implementatie van de Europese regelgeving over de verwerking van persoonsgegevens met [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-10-2017 08:44:57 | Bijlage
 • 81 Probleemverkenning
  [...] omgeving 41 5.1 Vertrouwen in de democratie 42 5.2 Maatschappelijk onbehagen 43 5.3 Het krimpende domein van de nationale overheid: Europese integratie en decentralisaties 46 5.4 De invloed van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-10-2017 08:48:24 | Bijlage
 • 82 Commissariaat voor de Media Jaarverslag 2016
  [...] bescherming van de mediaconsument en onze democratische samenleving als oogmerk. Actief in Europa 2016 was voor ons een bijzonder jaar, omdat we het voorzitterschap mochten bekleden van de Europese groep van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-10-2017 08:42:12 | Bijlage
 • 83 Analyse vakbekwaamheidsbouwwerk financiële dienstverlening
  [...]   3.1.1  Geautomatiseerd advies 17  3.1.2  Europese wetgeving 18  3.1.3  Invoering vakbekwaamheidseisen effectensector 18  3.1.4  Schuldhulpverlening 19  3.2  Economische omgevingsfactoren 20  3.2.1 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-10-2017 08:35:20 | Bijlage
 • 84 COM(2017) 335
  [...] NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.6.2017 COM(2017) 335 final 2017/ 0138 (CNS) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2011/ 16/ EU wat betreft verplichte automatische [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-10-2017 08:35:16 | Bijlage
 • 85 Advies functionele en ICT-eisen radarfunctie Veilig Thuis
  [...] keurmerkontwikkeling voor de vrouwenopvang. 7. Aanpassingen in het wettelijk kader: persoonsgegevens verwerken bij adviesvragen Indien een burger of een beroepskracht een melding doet bij Veilig Thuis, heeft Veilig [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-10-2017 08:37:05 | Bijlage
 • 86 Vermogensdelicten binnen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap
  [...] vervolgingsuitsluitingsgrond (artikel 316 en 90octies Sr). Deze uitslui- tingsgrond is gebaseerd op de bijzondere vermogensrechtelijke verhouding tussen partijen en respect voor de privacy van en de innige verhouding tussen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-10-2017 08:37:00 | Bijlage
 • 87 AANBESTEDEN WMO 2015 EN JEUGDWET. EEN HANDREIKING
  [...] (beleids)plan en een gemeentelijke verordening vaststelt. Het beleidsplan bevat de beleidsvoornemens op hoofdlijnen om besluiten te kunnen nemen en handelingen te verrichten. In de gemeentelijke verordening [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-10-2017 08:35:11 | Bijlage
 • 88 Heft in eigen hand
  [...] uitgewisseld mag worden. Zorgverleners worden verplicht mee te werken aan het plan. Het plan moet digitaal beschikbaar zijn, opdat relevante gegevens gemakkelijk kunnen worden uitgewisseld tussen de betrokken [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-10-2017 08:32:13 | Bijlage
 • 89 Omgaan met beroepsgeheim en bescherming persoonsgegevens
  [...] verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-10-2017 08:32:11 | Bijlage
 • 90 Beroepsgeheim in de samenwerking tussen sociale en zorgprofessionals
  [...] bescherming van persoons- gegevens hoeft niet ingrijpend te worden veranderd, maar kan op punten wel worden verbeterd. De niet-medische professionals hebben meer behoefte aan aanpassingen dan de overige beroeps [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-10-2017 08:32:08 | Bijlage
 • 91 Intentieverklaring open informatievoorziening OV-informatie
  [...] -chipkaartdata is niet eenvoudig. Vervoerders en overheden staan samen voor de uitdaging om aan de Wet bescherming persoonsgegevens en de nieuwe Europese richtlijn te voldoen. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-10-2017 08:31:39 | Bijlage
 • 92 Tussenrapport Monitor Proeftuinen Verkenning Invulling Vrijheidsbeneming Justitiële Jeugd
  [...] Justitiële Jeugd (VIV JJ). De Academische Werkplaats Risicojeugd (AWRJ) heeft de opdracht gekregen om de monitoring van de proeftuinen uit te voeren. De gegevens die in het kader van deze monitoring werden [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-10-2017 08:25:32 | Bijlage
 • 93 Heft in eigen hand Zorg en ondersteuning voor mensen met meervoudige problemen
  [...] uitgewisseld mag worden. Zorgverleners worden verplicht mee te werken aan het plan. Het plan moet digitaal beschikbaar zijn, opdat relevante gegevens gemakkelijk kunnen worden uitgewisseld tussen de betrokken [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-10-2017 08:17:36 | Bijlage
 • 94 Omgaan met beroepsgeheim en bescherming persoonsgegevens
  [...] verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-10-2017 08:17:29 | Bijlage
 • 95 Beroepsgeheim in de samenwerking tussen sociale en zorgprofessionals
  [...] bescherming van persoons- gegevens hoeft niet ingrijpend te worden veranderd, maar kan op punten wel worden verbeterd. De niet-medische professionals hebben meer behoefte aan aanpassingen dan de overige beroeps [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-10-2017 08:17:23 | Bijlage
 • 96 Advies van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
  [...] : consultatieverzoek naar aanleiding van concept-wetsvoorstel tot wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens naar aanleiding van de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 6 oktober 2015 (C [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-10-2017 08:25:19 | Bijlage
 • 97 Advies Raad voor de rechtspraak
  [...] betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van gegevens. ^ De Raad voor de rechtspraak heeft op grond van artikel 95 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-10-2017 08:25:17 | Bijlage
 • 98 Advies Autoriteit Persoonsgegevens
  [...] heeft u de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gevraagd, op grond van het bepaalde in artikel 51, tweede lid, van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) te adviseren over de wijziging van de Wbp naar [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-10-2017 08:25:15 | Bijlage
 • 99 Inkoopsafari Verkenning van de praktijk van zorginkoop
  [...] zorgverzekeraarsmarkt, omdat er voor burgers respectievelijk verzekerden geen keuze voor een andere inkoper is. Wel geldt er hier democratische controle en de mogelijkheid om het zelf te regelen via een persoonsgebonden [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-10-2017 08:25:06 | Bijlage
 • 100 Overzicht van ontwerpverdragen Peildatum 30-09-2017
  [...] - Verdrag inzake de maritieme afbakening Saint Kitts en Nevis 013025 - * Verdrag inzake de toetreding van de Europese Unie tot het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-10-2017 07:57:06 | Bijlage
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.7.1 van 22 november 2018.