Nadat je bent ingelogd, kan je selecties maken.

Haagse Feiten

Toegangspoort tot meer dan 1,3 miljoen parlementaire documenten, nieuws en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Leuk dat je meedoet!

Maak nu direct een gratis account aan, bevestig de e-mail, en ga los!

Inloggen

 • 428 items gevonden

 • 1 Voortgangsrapportage Wachttijden in de ggz - Rapport - Rijksoverheid.nl
  [...] in de wachttijden en aan kennis bij de burger over wachttijdbemiddeling Versterken van de positie van de burger en vergroten van tr ansparantie In sommige gevallen ontstaan er wachttijden door een [...]
  www.rijksoverheid.nl
  22-12-2017 23:57:52 | Rapport
 • 2 Informatiekaarten over beschermd wonen en maatschappelijke opvang in de verschillende regio's -[...]
  [...] arrangementen (resultaten) van Beschermd Wonen die door de aanbieder bereikt moeten worden voor de inwoner a. inwoner woont semi zelfstandig b. inwoner woont semi zelfstandig in een stabiele beschermde omgeving c [...]
  www.rijksoverheid.nl
  22-12-2017 23:42:17 | Rapport
 • 3 Decisio Beleidsdoorlichting Artikel 17 Luchtvaart - Rapport - Rijksoverheid.nl
  [...] en veiligheid.  Veiligheid: permanente verbetering van de luchtvaartveiligheid, ook bij een ver- dere toename van het luchtverkeer.  Luchtverkeer: verdere integratie van het Europese luchtruim en een [...]
  www.rijksoverheid.nl
  22-12-2017 23:07:49 | Rapport
 • 4 Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ 2017 - Rapport - Rijksoverheid.nl
  [...] -instituut, 2016). Vanaf 2015 (overheveling BW naar de Wmo 2015) zijn geen gegevens over de zorgzwaarte bij het BW meer bekend. 8 Trimbos-instituut Figuur 1 Capaciteitsontwikkelingen klinische GGZ en beschermd [...]
  www.rijksoverheid.nl
  22-12-2017 23:06:57 | Rapport
 • 5 Besluit op Wob-verzoek over beantwoording Kamervragen over BKR - Wob-verzoek - Rijksoverheid.nl
  [...] als bedoeld in paragraaf 2 van hoofdstuk 2 van de Wet bescherming persoonsgegevens, tenzij de verstrekking kennelijk geen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maakt. 2. Het verstrekken van informatie [...]
  www.rijksoverheid.nl
  22-12-2017 16:46:00 | Wob-verzoek
 • 6 Besluit Wob-verzoek over ADR-rapport - Wob-verzoek - Rijksoverheid.nl
  [...] veel documenten staan (in)direct identificerende persoonsgegevens. Dit betreft onder meer namen en telefoonnummers van betrokken ambtenaren. Ik ben van oordeel dat ten aanzien van deze gegevens het [...]
  www.rijksoverheid.nl
  22-12-2017 15:30:00 | Wob-verzoek
 • 7 Onderzoek Naar een barometer voor cultureel diverse werknemers - Publicatie - Rijksoverheid.nl
  [...] persoonsgegevens in Nederland zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De Wbp is vanaf 1 september 2001 van kracht. De Wbp is de Nederlandse uitwerking van de Europese richtlijn bescherming [...]
  www.rijksoverheid.nl
  22-12-2017 08:49:00 | Publicatie
 • 8 Onderzoek Vrijwillige vastlegging van culturele diversiteit - Rapport - Rijksoverheid.nl
  [...] privacy, alsook de (grond)rechten die zien op de bescherming tegen discriminatie en het recht op gelijke behandeling. Persoonsgegevens met betrekking tot etniciteit vallen onder het begrip "bijzondere [...]
  www.rijksoverheid.nl
  22-12-2017 08:48:00 | Rapport
 • 9 Voortgangsrapportage integraal Actieprogramma Sociale Veiligheid - Rapport - Rijksoverheid.nl
  [...] met VPT code, aanpassing van de Toezichthouders- en BOA legitimatie met personalia aan de achterzijde vanwege de bescherming van de persoonsgegevens van de betreffende medewerker. 2.7 Evaluatie OV [...]
  www.rijksoverheid.nl
  21-12-2017 23:28:01 | Rapport
 • 10 Bijlage 5a: Motivaction, doelgroeponderzoek Diversiteit bij de politie, werving van nieuwe Nederlanders[...]
  [...] -)gevaarlijk/ risico s Negatief imago van de politie Mentaal zwaar/ je werk mee naar huis nemen Agressie/ geweld van burgers tegen politie Lange werkdagen/ onregelmatige diensten Slecht salaris/ arbeidsvoorwaarden [...]
  www.rijksoverheid.nl
  21-12-2017 14:13:00 | Rapport
 • 11 Bijlage 4d: Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie, bijlagen Eindrapportage - Rapport -[...]
  Bijlage 4d: Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie, bijlagen Eindrapportage Download 'Bijlage 4d: Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie, bijlagen Eindrapportage' PDF document | 149 pagina's [...]
  www.rijksoverheid.nl
  21-12-2017 13:57:00 | Rapport
 • 12 Bijlage 4c: Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie Eindrapportage - Rapport -[...]
  [...] ................................ 20 3.2.2 Minder uitval van systemen en verlies van gegevens ............................................................................. 21 3.2.3 Meer en betere informatie-uitwisseling binnen de [...]
  www.rijksoverheid.nl
  21-12-2017 13:55:00 | Rapport
 • 13 Opbrengst Research & Development trajecten - Rapport - Rijksoverheid.nl
  [...] PDF document | 139 kB Rapport | 21-12-2017 Deze gaan bijvoorbeeld over het centraal stellen van de jongere: hoe kan begeleiding verbeterd worden? Hoe kunnen beschermende factoren rondom de jongere [...]
  www.rijksoverheid.nl
  21-12-2017 13:16:00 | Rapport
 • 14 Bijlage 1a: Modernisering van de gebiedsgebonden politiezorg - Rapport - Rijksoverheid.nl
  [...] Informatiegestuurd werken 23 2.3.1 Roluitvoering 24 2.3.2 Informatiesystemen 28 2.3.3 Onderwijs 28 2.4 Lokale verankering 28 2.4.1 Verbinding met het lokaal bestuur 28 2.4.2 Verbinding met de burger 31 2.5 [...]
  www.rijksoverheid.nl
  21-12-2017 09:10:00 | Rapport
 • 15 AANPAK RECHTMATIGE ZORG 2017 - Rapport - Rijksoverheid.nl
  [...] bekostigingssystemen aan de hand van een fraudetoets op fraudebestendigheid. Als blijkt dat er frauderisico s zijn, maken we – ook in relatie tot andere beleidsdoelen als het verminderen van regeldruk en privacy - een [...]
  www.rijksoverheid.nl
  20-12-2017 23:08:43 | Rapport
 • 16 Brandveiligheid bij evenementen, campings en jachthavens - Omgevingswet - Rijksoverheid.nl
  [...] / exploitant Beheerder/ eigenaar Burger Anders , namelijk: Uw vraag * Maximaal 5000 karakters Upload bestand avg-nl Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens Wij gebruiken uw persoonsgegevens (e [...]
  www.rijksoverheid.nl
  20-12-2017 16:54:00 | Onderwerp
 • 17 Visie op de toekomst van de Nederlandse zorgverzekeraars - Rapport - Rijksoverheid.nl
  [...] de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Zorgverzekeraars beschikken over financiële en gezondheidsinformatie over hun verzekerden. Dit zijn gevoelige persoonsgegevens die veel informatie prijs [...]
  www.rijksoverheid.nl
  19-12-2017 23:36:25 | Rapport
 • 18 Aanpak en de Vliegende Brigade - Publicatie - Rijksoverheid.nl
  [...] voorafging: van Wbp naar AVG De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) wordt vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze verordening is op 25 mei 2016 in werking getreden en heeft [...]
  www.rijksoverheid.nl
  19-12-2017 13:42:00 | Publicatie
 • 19 Privacy Dashboard - Publicatie - Rijksoverheid.nl
  [...] Privacy Dashboard Praktische set met KPI's die inzicht geven in de voortgang bij de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), met handreikingen. Download 'Privacy Dashboard [...]
  www.rijksoverheid.nl
  19-12-2017 13:41:00 | Publicatie
 • 20 Rapport Strategische I-agenda Rijksdienst 2017 - Rapport - Rijksoverheid.nl
  [...] burger toe. Per 25 mei 2018 vervangt de nieuwe European Data Protection Regulation, in Nederland de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Het onderwerp [...]
  www.rijksoverheid.nl
  18-12-2017 23:54:06 | Rapport
 • 21 Onderzoeksrapportage RIVM 'Blootstelling van werknemers aan restanten fipronil in behandelde stallen'[...]
  [...] op een filter. Beide filters (binnen en buiten) zijn geanalyseerd. 2 De gegevens op deze lijst zijn verkregen vanuit toezicht en vallen onder het regime van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP [...]
  www.rijksoverheid.nl
  18-12-2017 23:54:02 | Rapport
 • 22 Werkplan 2018 - Rapport - Rijksoverheid.nl
  [...] het werken aan kwaliteit nog al eens beleefd als toenemende bureaucratie. Omdat zorgverleners hun verantwoorde- lijkheid nemen voor kwaliteit én daarover verantwoording afleggen, kan de burger [...]
  www.rijksoverheid.nl
  18-12-2017 19:44:40 | Rapport
 • 23 Wet herziening gerechtelijke kaart: doelen tot dusver beperkt gerealiseerd - Publicatie -[...]
  [...] reacties zijn spijtig. In beide gevallen wordt, op verschillende manieren, blijkbaar niet het hogere doel van de wet gezien, te weten het dienen van burgers en de samenleving door middel van een rechterlijke [...]
  www.rijksoverheid.nl
  18-12-2017 12:07:00 | Publicatie
 • 24 Vragenlijstonderzoek Wet herziening gerechtelijke kaart - Rapport - Rijksoverheid.nl
  [...] het kader van behoud van privacy is ervoor gekozen om de vragenlijsten via interne contactpersonen van de rechtspraak en het Openbaar Ministerie uit te zetten. De hoofdcontactpersonen van zowel de [...]
  www.rijksoverheid.nl
  18-12-2017 12:00:00 | Rapport
 • 25 Evaluatie Wet herziening gerechtelijke kaart - Rapport - Rijksoverheid.nl
  [...] dienen van burgers en de samenleving door middel van een rechterlijke organisatie waarin de kwaliteit is gewaarborgd, ook met het oog op de toekomst. Ter realisatie van dit hogere doel beoogt de wet [...]
  www.rijksoverheid.nl
  18-12-2017 12:00:00 | Rapport
 • 26 WODC Factsheet 2017-4 Schaalgrootte rechtspraak in eerste aanleg - Rapport - Rijksoverheid.nl
  [...] uitsluitend zittingen plaatsvonden, door rechters die elders kantoor hielden. centraal verzameld. Deze gegevens zijn door de Raad voor de rechtspraak geleverd, in het kader van de Evaluatie Wet HGK. Na [...]
  www.rijksoverheid.nl
  18-12-2017 10:51:00 | Rapport
 • 27 Toelichting belangrijkste wijzigingen van de Wiv 2017 en het bijbehorende stelsel van waarborgen en toezicht[...]
  [...] doel. Ingevolge de aangenomen motie Recourt moet een bijzondere bevoegdheid ook zo gericht mogelijk worden ingezet. Onvermijdelijkheid voor gevoelige persoonsgegevens Voor verwerking van gegevens over [...]
  www.rijksoverheid.nl
  15-12-2017 23:36:03 | Besluit
 • 28 Ministerraad - Activiteit - Rijksoverheid.nl
  [...] | 15:05Voor het kabinet gaan de belangen van veiligheid en privacy hand in hand. Er kan, mag en zal geen sprake zijn van het willekeurig en massaal verzamelen van gegevens van burgers. De nieuwe Wet op [...]
  www.rijksoverheid.nl
  15-12-2017 17:39:00 | Webpagina
 • 29 Meerjarenplan SVB 2018-2020 - Publicatie - Rijksoverheid.nl
  [...] in onze IT. Met name de continuïteit en informatieveiligheid vragen veel geld zodat we de veiligheid en integriteit van de gegevens van burgers kunnen blijven waarborgen. Ook werken we in kleine [...]
  www.rijksoverheid.nl
  14-12-2017 23:53:17 | Publicatie
 • 30 Jaarplan UWV 2018 - Publicatie - Rijksoverheid.nl
  [...] informatie 20 5.4. 6. Handhaving 21 7. Gegevensbeheer en -uitwisseling 22 Verzamelen, beheren en leveren van gegevens 22 7.1. Informatiebeveiliging en privacy 23 7.2. Loonaangifteketen 24 7.3. BKWI en Suwinet [...]
  www.rijksoverheid.nl
  14-12-2017 23:53:17 | Publicatie
 • 31 UWV informatieplan 2018-2022 - Publicatie - Rijksoverheid.nl
  [...] het voor burgers mogelijk gemaakt om op een veilige manier digitaal vragen en gegevens uit te wisselen met UWV. Als uitvoerder vervullen we een belangrijke maatschappelijke functie, dus de aandacht voor [...]
  www.rijksoverheid.nl
  14-12-2017 23:53:16 | Publicatie
 • 32 Advies voor een herstart van het Huis voor klokkenluiders: advies, onafhankelijk onderzoek en preventie[...]
  [...] zijn voorjaar 2017 in dienst getreden. 17 Wob staat voor Wet openbaarheid van bestuur, Wbp staat voor Wet bescherming persoonsgegevens. 10 Bestuursondersteuning De bestuurssecretaris stelt de agenda op [...]
  www.rijksoverheid.nl
  14-12-2017 23:11:23 | Rapport
 • 33 Besluit op Wob-verzoek over de overbrenging van afvalstoffen - Wob-verzoek - Rijksoverheid.nl
  [...] openbaar te maken documenten staan persoonsgegevens van belanghebbenden. Ten aanzien van deze gegevens ben ik van oordeel dat het belang dat de persoonlijke levenssfeer van deze belanghebbenden wordt [...]
  www.rijksoverheid.nl
  14-12-2017 10:00:00 | Wob-verzoek
 • 34 Jaarplan 2018 van de Inspectie SZW - Jaarplan - Rijksoverheid.nl
  [...] daarbij ook sprake van schaarste en wordt veel nieuw of tijdelijk personeel ingezet. Binnen de Europese Unie fungeren landen als Duitsland en Nederland als magneten voor arbeidsaanbod uit andere lidstaten [...]
  www.rijksoverheid.nl
  13-12-2017 23:20:16 | Jaarplan
 • 35 De droom, het land en het tekort; een essay over openbaarheid, transparantie, open data en de ambtenaar[...]
  [...] Bananarama nog herinnert: ‘It ain t what you do, it s the way that you do it . Openbaarheid in de context van de overheid gaat niet om de vraag welke gegevens je bloot legt, maar hoe je je blootgeeft. En [...]
  www.rijksoverheid.nl
  12-12-2017 16:56:00 | Rapport
 • 36 Ervaringen gemeenten met Participatiewet - Publicatie - Rijksoverheid.nl
  [...] omdat de gegevens van de cliënt vanuit privacy- wetgeving niet gedeeld mogen worden, ook niet binnen de gemeente.  De privacy-wetgeving kan ook beperkend werken bij de overdracht van gegevens van UWV [...]
  www.rijksoverheid.nl
  08-12-2017 23:18:02 | Publicatie
 • 37 Onderzoek Participatiewet bij werkgevers - Publicatie - Rijksoverheid.nl
  Onderzoek Participatiewet bij werkgevers Download 'Onderzoek Participatiewet bij werkgevers' PDF document | 236 pagina's | 13,9 MB Publicatie | 08-12-2017 Dit document is een bijlage bij Kamerbrief stand [...]
  www.rijksoverheid.nl
  08-12-2017 23:12:09 | Publicatie
 • 38 Klantonderzoek monitor Participatiewet 2017 - Publicatie - Rijksoverheid.nl
  Klantonderzoek monitor Participatiewet 2017 Download 'Klantonderzoek monitor Participatiewet 2017' PDF document | 236 pagina's | 13,9 MB Publicatie | 08-12-2017 Dit document is een bijlage bij Kamerbrief [...]
  www.rijksoverheid.nl
  08-12-2017 23:12:07 | Publicatie
 • 39 Rapport 'Nadere profilering alcoholovertreders' - Rapport - Rijksoverheid.nl
  [...] delen van de gegevens uit het onderzoek van de keurende psychiaters is gebonden aan de Wet bescherming persoonsgegevens en derhalve slechts na toestemming en dubbele anonimisering beschikbaar voor [...]
  www.rijksoverheid.nl
  07-12-2017 23:08:55 | Rapport
 • 40 Verwerkingen van persoonsgegevens - Formulier - Rijksoverheid.nl
  [...] Verwerkingen van persoonsgegevens Formulier | 07-12-2017Het register Meldingen Wet Bescherming Persoonsgegevens biedt u een overzicht van verwerkingen van persoonsgegevens van het ministerie van [...]
  www.rijksoverheid.nl
  07-12-2017 15:08:00 | Formulier
 • 41 Besluit Wob-verzoek over inspectierapport inzake de ketenzorg in fertiliteitklinieken - Wob-verzoek -[...]
  [...] hoofdstuk 2 van de Wet bescherming persoonsgegevens, tenzij de verstrekking kennelijk geen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maakt. 2. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens [...]
  www.rijksoverheid.nl
  06-12-2017 14:06:00 | Wob-verzoek
 • 42 Fiche 3 van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen - Brief - Rijksoverheid.nl
  [...] wat betreft de bescherming van persoonsgegevens, aangezien bij de weergave van de eigendomsstructuur van een investeerder uit een derde land dit soort gegevens een relevante factor 12 kunnen vormen en [...]
  www.rijksoverheid.nl
  01-12-2017 23:44:52 | Brief
 • 43 Het inkomen van de Koning - Rapport - Rijksoverheid.nl
  [...] gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens- bestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch [...]
  www.rijksoverheid.nl
  01-12-2017 23:31:13 | Rapport
 • 44 Kies bewust voor eHealth - Rapport - Rijksoverheid.nl
  [...] 46 4 ONTSLUITING VAN MEDISCHE GEGEVENS VOOR DE PATIËNT 51 4.1 Inleiding 51 4.2 Inzagemogelijkheden in het medisch dossier 53 4.3 Wenselijkheid van inzage volgens artsen 54 4.4 Conclusie en discussie 56 [...]
  www.rijksoverheid.nl
  29-11-2017 23:46:20 | Rapport
 • 45 Monitor Zorggerelateerde Schade 201520162016, dossieronderzoek bij overleden patiënten in Nederlandse[...]
  [...] , selectie en training van beoordelaars, bescherming van privacy en de ervaringen van de beoordelaars. In tegenstelling tot de voorgaande drie metingen zijn in deze vierde meting alleen dossiers beoordeeld van [...]
  www.rijksoverheid.nl
  28-11-2017 23:52:10 | Rapport
 • 46 Besluit op Wob-verzoek over de Wet van 29 mei 2017 tot wijziging van de Meststoffenwet - Wob-verzoek[...]
  [...] , 17 en 19 t/ m 24 staan persoonsgegévens, zoals namen, telefoonnummers en e-mailadressen. Ik ben van oordeel dat ten aanzien van deze gegevens het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt [...]
  www.rijksoverheid.nl
  27-11-2017 14:07:00 | Wob-verzoek
 • 47 Bijlagen bij voorlopig model melding - Rapport - Rijksoverheid.nl
  [...] bescherming persoonsgegevens 28 5.2 Het Veiligheidshuis 29 5.3 Fries Schakelpunt 29 6 Ervaringen van ggz-ervaringsdeskundigen en naasten 31 6.1 Personen met verward gedrag 31 6.2 Melding doen 31 6.3 Behandeling [...]
  www.rijksoverheid.nl
  24-11-2017 23:45:33 | Rapport
 • 48 Verbeteren van melding van personen met verward gedrag - Rapport - Rijksoverheid.nl
  [...] , politie ter plaatse, MKA, burgers (waaronder personen met verward gedrag zelf en hun naasten) Inzetten hulpverlening** Bij verdenking van somatiek: • Huisartsenzorg of ambulancezorg Acuut en psychiatrie [...]
  www.rijksoverheid.nl
  24-11-2017 23:45:32 | Rapport
 • 49 Beantwoording Kamervragen leden Hijink en Laçin (beiden SP) over reclameborden met camera's op[...]
  [...] onderzoekt of de exploitatie van deze borden binnen de grenzen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) plaatsvindt? Antwoord 8 De exploitant Exterion is zelfstandig verantwoordelijk dat de exploitatie [...]
  www.rijksoverheid.nl
  23-11-2017 23:10:34 | Rapport
 • 50 Besluit op Wob-verzoek over het correctiepotentieel Belastingdienst - Wob-verzoek - Rijksoverheid.nl
  [...] zich bij burgers op het (massaal) voorkomen van fouten en het verbeteren van de kwaliteit van de belastingaangifte en toeslagaanvraag door het (massaal) vooraf invullen van gegevens en door een goede [...]
  www.rijksoverheid.nl
  23-11-2017 09:52:00 | Wob-verzoek
 • 51 Openbare raadpleging over de veranderingen op het gebied van gezondheid en zorg in verband met de digitale[...]
  [...] ter sprake. Die maatregelen moeten in overeenstemming zijn met de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, patiëntenrechten en elektronische identificatie. In deze raadpleging wordt uw [...]
  www.rijksoverheid.nl
  21-11-2017 23:07:48 | Publicatie
 • 52 Tussen handhaven en dienstverlenen - Rapport - Rijksoverheid.nl
  [...] werknemer, een student of een au pair van buiten de Europese Unie naar Nederland. Een uitgangspunt van momi is dat vreemdelingen die Nederland nodig heeft snel en eenvoudig toegelaten worden. De erkend [...]
  www.rijksoverheid.nl
  21-11-2017 16:43:00 | Rapport
 • 53 Besluit Wob-verzoek over medische calamiteiten in het UMC Utrecht - Wob-verzoek - Rijksoverheid.nl
  [...] bescherming persoonsgegevens worden onder bijzondere persoonsgegevens verstaan gegevens over lemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap van een [...]
  www.rijksoverheid.nl
  21-11-2017 13:36:00 | Wob-verzoek
 • 54 Bijlage 1 bij Kamerbrief met definitief BIT-advies over het project 'Informatievoorziening van Morgen'[...]
  [...] informatiebeveiliging en privacy. De Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst en de vereisten op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens zijn daarom bij de opdrachtverlening randvoorwaardelijk geweest voor [...]
  www.rijksoverheid.nl
  17-11-2017 23:29:33 | Brief
 • 55 Rapportage evaluatie Politiewet 2012: deelonderzoek bedrijfsvoering - Rapport - Rijksoverheid.nl
  Rapportage evaluatie Politiewet 2012: deelonderzoek bedrijfsvoering Download 'Rapportage evaluatie Politiewet 2012: deelonderzoek bedrijfsvoering' PDF document | 96 pagina's | 1,5 MB Rapport | 16-11-2017 [...]
  www.rijksoverheid.nl
  16-11-2017 17:16:00 | Rapport
 • 56 Evaluatie Politiewet 2012 Doorontwikkelen en verbeteren - Rapport - Rijksoverheid.nl
  [...] Besparing van 230 miljoen 51 6.3 Professionelere organisatie 51 6.4 Betere prestaties 51 6.5 De burger over de politie 52 6.6 Conclusies 53 B I J L A G E N Bijlage 1. Samenstelling klankbordgroep 56 Bijlage 2 [...]
  www.rijksoverheid.nl
  16-11-2017 17:12:00 | Rapport
 • 57 Fiche 6: Verbetering van de aanbestedingspraktijk in Europa - Publicatie - Rijksoverheid.nl
  [...] met de fundamentele rechten, met name het recht op bescherming van persoonsgegevens. Nederland heeft vraagtekens bij de aanbeveling van de Commissie om een aanbestedingsregister op te richten, mede [...]
  www.rijksoverheid.nl
  10-11-2017 23:36:54 | Publicatie
 • 58 Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming - Besluit - Rijksoverheid.nl
  [...] . Bij verordening van de Autoriteit kunnen nadere regels worden gesteld over de wijze van aanvragen, de te verstrekken gegevens en de wijze van verstrekking. Onverminderd artikel 68 van de wet worden als [...]
  www.rijksoverheid.nl
  07-11-2017 23:09:43 | Besluit
 • 59 Burgerschap in het voortgezet onderwijs: Nederland in vergelijkend perspectief - Rapport -[...]
  [...] maatschappelijke com- petenties die daarvoor nodig zijn, maken het burgers mogelijk mee te doen aan de samenleving, dragen bij aan de continuering van de democratische 8 BURGERSCHAP IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS [...]
  www.rijksoverheid.nl
  07-11-2017 23:04:09 | Rapport
 • 60 Berichten social media van november 2017 - Mark Rutte - Rijksoverheid.nl
  [...] Europese Unie die de grote thema s van deze tijd aanpakt om burgers te beschermen. We dragen bijvoorbeeld bij aan welvaart en welzijn in andere landen en bestrijden zo ook de grondoorzaken van migratie. We [...]
  www.rijksoverheid.nl
  07-11-2017 11:10:00 | Webpagina
 • 61 Berichten minister-president op social media, november 2017 - Mark Rutte - Rijksoverheid.nl
  [...] voortrekker zijn in een slagvaardigere Europese Unie die de grote thema s van deze tijd aanpakt om burgers te beschermen. We dragen bijvoorbeeld bij aan welvaart en welzijn in andere landen en bestrijden zo ook [...]
  www.rijksoverheid.nl
  07-11-2017 11:10:00 | Webpagina
 • 62 IBestuur special Open Data - Publicatie - Rijksoverheid.nl
  [...] verwacht dat de Algemene Verordening Gegevens- bescherming (AVG) ons een hoop gaat brengen. Daar moeten alle entiteiten vanaf 25 mei 2018 aan voldoen.” BdW: Het is een Europese wet, maar veel begrippen moe [...]
  www.rijksoverheid.nl
  03-11-2017 14:53:00 | Publicatie
 • 63 Introductiedossier ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Rapport - Rijksoverheid.nl
  [...] algemeen deel van de toelichting en zijn verantwoordelijk voor het proces. WBJA onderhoudt contact met adviescolleges als de Autoriteit Persoonsgegevens, het Adviescollege Toetsing Regeldruk, het ministerie [...]
  www.rijksoverheid.nl
  02-11-2017 13:34:00 | Rapport
 • 64 Geen titel
  [...] - Bescherming persoonsgegevens - Autoriteit persoonsgegevens - Dienst Justis - CJIB - Raad Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming - Raad Kinderbescherming - Vreemdelingenzaken/ Migratie - IND, COA, DTV - Artikel [...]
  www.rijksoverheid.nl
  27-10-2017 23:16:02 | Webpagina
 • 65 Portefeuilleverdeling bewindspersonen ministerie van Veiligheid en Justitie - Publicatie -[...]
  [...] - Algemene wet bestuursrecht - Auteursrecht/ intellectuele eigendom - Kansspelen - Bescherming persoonsgegevens - Autoriteit persoonsgegevens - Dienst Justis - CJIB - Raad Strafrechttoepassing en [...]
  www.rijksoverheid.nl
  27-10-2017 13:26:00 | Publicatie
 • 66 Portefeuilleverdeling bewindspersonen ministerie van Justitie en Veiligheid - Publicatie -[...]
  [...] verenigingen en financiering - Faillissementswet - Algemene wet bestuursrecht - Auteursrecht/ intellectuele eigendom - Kansspelen - Bescherming persoonsgegevens - Autoriteit persoonsgegevens - Dienst Justis [...]
  www.rijksoverheid.nl
  27-10-2017 13:26:00 | Publicatie
 • 67 Overdrachtsdossier IenM - Kabinetswisselling 2017 - Publicatie - Rijksoverheid.nl
  [...] bescherming persoonsgegevens (Wbp), de Mededingingswet en de de Wet markt en overheid. In een enkel geval is nog geen definitieve beslissing ten aanzien van het vrijgeven voor hergebruik genomen. In dat licht [...]
  www.rijksoverheid.nl
  26-10-2017 17:12:00 | Publicatie
 • 68 Introductiedossier ministerie VWS 2017 - Richtlijn - Rijksoverheid.nl
  [...] eID) en cybersecurity. Maar ook de implementatie van de Europese Netwerk- en Informatiebeveiligingsrichtlijn (NIB) en het treffen van voorbereidingen in het kader van de Algemene Verordening [...]
  www.rijksoverheid.nl
  26-10-2017 16:25:00 | Richtlijn
 • 69 Introductiedossier Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - Publicatie - Rijksoverheid.nl
  [...] middelen om de benodigde investeringen te kunnen doen. Actueel is de nadruk op het goed borgen van de privacy van leerlingen en de oprichting van een ICT-coöperatie die scholen ontzorgt op hun ICT [...]
  www.rijksoverheid.nl
  26-10-2017 14:36:00 | Publicatie
 • 70 Taken staatssecretaris Harbers - Mark Harbers - Rijksoverheid.nl
  [...] familierecht - Verbod verenigingen en financiering - Faillissementswet - Algemene wet bestuursrecht - Auteursrecht/ intellectuele eigendom - Kansspelen - Bescherming persoonsgegevens - Autoriteit persoonsgegevens [...]
  www.rijksoverheid.nl
  26-10-2017 12:00:00 | Webpagina
 • 71 Taken minister Dekker - Sander Dekker - Rijksoverheid.nl
  [...] en financiering Faillissementswet Algemene wet bestuursrecht Auteursrecht/ intellectuele eigendom Kansspelen Bescherming persoonsgegevens Autoriteit persoonsgegevens Dienst Justis CJIB Raad [...]
  www.rijksoverheid.nl
  26-10-2017 12:00:00 | Webpagina
 • 72 Taken minister Grapperhaus - Ferdinand Grapperhaus - Rijksoverheid.nl
  [...] - Bescherming persoonsgegevens - Autoriteit persoonsgegevens - Dienst Justis - CJIB - Raad Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming - Raad Kinderbescherming - Vreemdelingenzaken/ Migratie - IND, COA, DTV - Artikel [...]
  www.rijksoverheid.nl
  26-10-2017 12:00:00 | Webpagina
 • 73 Besluit Wob-verzoek over onderzoek verpachting taxivergunning - Wob-verzoek - Rijksoverheid.nl
  [...] geeerbiedigd. In de openbaar te maken documenten bevatten persoonsgegevens van belanghebbenden. 1k ben van oordeel dat ten aanzien van deze gegevens het belang van de persoonlijke Ievenssfeer wordt geeerbiedigd [...]
  www.rijksoverheid.nl
  26-10-2017 10:31:00 | Wob-verzoek
 • 74 Verzamelbrief aan gemeenten 2017-3 - Brief - Rijksoverheid.nl
  [...] gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), inclusief de Meldplicht datalekken, wordt door deze [...]
  www.rijksoverheid.nl
  25-10-2017 23:04:39 | Brief
 • 75 Betere bescherming van digitale zorggegevens - Digitale gegevens in de zorg - Rijksoverheid.nl
  [...] neemt de overheid maatregelen om digitale gegevens en de privacy van mensen te beschermen. Inhoud Wet clientenrechten  Sinds 1 juli 2017 geldt de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van [...]
  www.rijksoverheid.nl
  25-10-2017 18:11:00 | Onderwerp
 • 76 Digitale gegevens in de zorg - Onderwerp - Rijksoverheid.nl
  [...] gegevens verbetert de positie van de cliënt in de zorg. Concreet regelt de wet: betere bescherming van privacy van cliënten in de zorg; meer rechten voor cliënten op inzage in de eigen medische gegevens [...]
  www.rijksoverheid.nl
  25-10-2017 17:11:00 | Onderwerp
 • 77 Besluit op Wob-verzoek over melding bij Inspectie Leefomgeving en Transport - Wob-verzoek -[...]
  [...] openbaarheid. Daarom heb ik de persoonsgegevens aismede aWe gegevens die hiertoe herleidbaar zijn, verwijderd ult de documenten. In de openbaar te maken documenten zijn oak persoonsgegevens opgenomen van [...]
  www.rijksoverheid.nl
  25-10-2017 12:16:00 | Wob-verzoek
 • 78 Persinformatie ministerie van VWS - Rijksoverheid.nl
  [...] -van-az/ privacy Hoe gaat de Rijksoverheid om met de persoonsgegevens van journalisten? De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese verordening die belangrijke bepalingen bevat over [...]
  www.rijksoverheid.nl
  23-10-2017 11:33:00 | Webpagina
 • 79 Persinformatie ministerie van Infrastructuur en Waterstaat - Rijksoverheid.nl
  [...] :/ / www.rijksoverheid.nl/ persinformatie-ministerie-van-az/ privacy Hoe gaat de Rijksoverheid om met de persoonsgegevens van journalisten? De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese verordening die [...]
  www.rijksoverheid.nl
  23-10-2017 11:33:00 | Webpagina
 • 80 Bijlage bij Beantwoording Kamervragen begroting ministerie van Economische Zaken (begrotingsdeel Economie,[...]
  [...] onttrekking/ storting interne begrotingsreserve - 398 398 0 5. Per saldo effect op het uitgavenkader - 398 398 0 1 https:/ / www.rvo.nl/ onderwerpen/ duurzaam-ondernemen 2 3. Is de 'bescherming' die voortvloeit uit [...]
  www.rijksoverheid.nl
  20-10-2017 22:59:05 | Begroting
 • 81 Wob besluit afspraken met Welten - Wob-verzoek - Rijksoverheid.nl
  [...] dus te beschermen gegevens. Ik merk daarbij op dat eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer voor mij een zwaarwegend belang is, aangezien dit ingevolge artikel 8 van het EVRM en artikel 10 van de [...]
  www.rijksoverheid.nl
  19-10-2017 17:00:00 | Wob-verzoek
 • 82 Intentieverklaring open informatievoorziening OV-informatie - Rapport - Rijksoverheid.nl
  [...] de nieuwe Europese richtlijn te voldoen. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet toe op de correcte naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens. Zij heeft een boetebevoegdheid, die bij een [...]
  www.rijksoverheid.nl
  17-10-2017 23:02:53 | Rapport
 • 83 Onderzoeksrapport naleving Wet op de Ondernemingsraden. Stand van zaken 2017. - Rapport -[...]
  [...] de inhoud van het overleg waar de algemene gang van zaken wordt besproken of over de ondersteuning en scholing van de leden van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. De gegevens voor het [...]
  www.rijksoverheid.nl
  17-10-2017 16:59:00 | Rapport
 • 84 Heft in eigen hand - Rapport - Rijksoverheid.nl
  [...] ... Rapport | 13-10-2017 Omgaan met beroepsgeheim en bescherming persoonsgegevens Deze studie richt zich op de vraag welke invloed de verschuiving naar netwerkzorg heeft op het omgaan met en de regelgeving [...]
  www.rijksoverheid.nl
  13-10-2017 23:35:07 | Rapport
 • 85 Inkoopsafari - Rapport - Rijksoverheid.nl
  [...] -10-2017 Bijlagen Persoonsgestuurde zorg en behoeften van burgers De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) is bezig met de voorbereiding van een advies waarin ‘een ander perspectief op [...]
  www.rijksoverheid.nl
  13-10-2017 23:35:06 | Rapport
 • 86 Omgaan met beroepsgeheim en bescherming persoonsgegevens - Rapport - Rijksoverheid.nl
  [...] verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet [...]
  www.rijksoverheid.nl
  13-10-2017 23:28:19 | Rapport
 • 87 Juridische mogelijkheden voor het versterken van (zelf)regie bij samenloop van problemen - Rapport -[...]
  [...] advies zien dat er ingrijpende veranderingen nodig zijn om deze groeiende groep patiënten en cliënten zorg... Rapport | 13-10-2017 Omgaan met beroepsgeheim en bescherming persoonsgegevens Deze studie richt [...]
  www.rijksoverheid.nl
  13-10-2017 23:28:07 | Rapport
 • 88 Verordening vrij verkeer van niet-persoonlijke data - Rapport - Rijksoverheid.nl
  [...] Verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake een kader voor het vrije verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens in de Europese Unie b) Datum ontvangst Commissiedocument 13 september 2017 c) Nr [...]
  www.rijksoverheid.nl
  13-10-2017 23:03:14 | Rapport
 • 89 Toekomst voor de forensische geneeskunde - Rapport - Rijksoverheid.nl
  [...] landenvergelijking laten uitvoeren om zicht te krijgen op de positionering van en vraagstukken rond de forensische geneeskunde in een aantal andere Europese landen7. De forensische geneeskunde in Nederland kent drie [...]
  www.rijksoverheid.nl
  09-10-2017 14:06:00 | Rapport
 • 90 Bewust omgaan met veiligheid - Gezonde en veilige leefomgeving - Rijksoverheid.nl
  [...] Bewust omgaan met veiligheid De overheid werkt aan de veiligheid en gezondheid van iedereen in Nederland. Dat doet de overheid, samen met bedrijven en burgers. Ook op het gebied van de leefomgeving [...]
  www.rijksoverheid.nl
  09-10-2017 12:49:00 | Onderwerp
 • 91 OCW Kennisfestival 2019! - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - Rijksoverheid.nl
  [...] voor empowerment en verbinding. Daarbij is het wel belangrijk dat burgers al in de ontwerpfase bij het onderzoek betrokken worden en dat hun belang wordt meegenomen. Citizen science komt niet in plaats [...]
  www.rijksoverheid.nl
  05-10-2017 13:30:00 | Webpagina
 • 92 Handboek voor bewindspersonen - Richtlijn - Rijksoverheid.nl
  [...] 6.7 Verhouding tot de Autoriteit Persoonsgegevens 64 7 De Europese Unie 65 7.1 Besluitvorming in de Europese Unie 65 7.2 De totstandkoming van de Nederlandse inbreng in de EU 66 8 Bijlagen 69 8.1 [...]
  www.rijksoverheid.nl
  03-10-2017 18:07:00 | Richtlijn
 • 93 Open Government Partnership - Rapport tussentijdse zelfevaluatie 2017 - Rapport - Rijksoverheid.nl
  [...] . Openbaarheid dient de controleerbaarheid van bestuur, draagt bij aan het integer handelen van de overheid en aan transparantie richting de burger, zorgt voor een geïnformeerde burger als randvoorwaarde voor [...]
  www.rijksoverheid.nl
  03-10-2017 11:40:00 | Rapport
 • 94 Bijlage 6 ADR-rapport Belastingdienst implementatie Handboek Beveiliging Belastingdienst - Rapport -[...]
  [...] worden nageleefd. Juist daarom verdient de bescherming van persoonsgegevens bij de Belastingdienst de hoogste aandacht en zorg. De binnen de Broedkamer en diens opvolger D&A, met medeweten van betrokken [...]
  www.rijksoverheid.nl
  02-10-2017 23:30:26 | Rapport
 • 95 Bijlage 5 ADR-rapport onderzoek Belastingdienst Broedkamer - Rapport - Rijksoverheid.nl
  [...] de systemen8 van de Belastingdienst worden verwerkt en dat de regels hierbij worden nageleefd. Juist daarom verdient de bescherming van persoonsgegevens bij de Belastingdienst de hoogste aandacht en [...]
  www.rijksoverheid.nl
  02-10-2017 23:30:25 | Rapport
 • 96 Bijlage 1 Eindrapport onderzoek Data & Analytics - Rapport - Rijksoverheid.nl
  [...] maart 2017; - de loggegevens om vast te stellen of getracht is om gegevens van burgers en bedrijven buiten de Belastingdienst te brengen in de periode van 1 februari 2016 tot 1 maart 2017. Vanuit de [...]
  www.rijksoverheid.nl
  02-10-2017 23:30:24 | Rapport
 • 97 Bijlage 4 ADR-rapport onderzoek Belastingdienst Data & Analytics - Rapport - Rijksoverheid.nl
  [...] Belastingdienst te brengen.” Het object van onderzoek is: - de beveiliging D&A in de periode van 1 februari 2016 tot 1 maart 2017; - de loggegevens om vast te stellen of getracht is om gegevens van burgers en [...]
  www.rijksoverheid.nl
  02-10-2017 23:30:24 | Rapport
 • 98 Bijlage 2 Eindrapport onderzoek Broedkamer - Rapport - Rijksoverheid.nl
  [...] zijn persoonsgegevens binnen de systemen8 van de Belastingdienst worden verwerkt en dat de regels hierbij worden nageleefd. Juist daarom verdient de bescherming van persoonsgegevens bij de [...]
  www.rijksoverheid.nl
  02-10-2017 23:30:23 | Rapport
 • 99 Bijlage 3 Eindrapport onderzoek Handboek Beveiliging Belastingdienst - Rapport - Rijksoverheid.nl
  [...] ‘rijkere gegevensbestanden bijeengebracht en verwerkt worden binnen de or ganisatie. De maatregelen die de beveiliging van die gegevens moeten borgen, moeten meegroeien. Enerzijds dienen deze te beschermen [...]
  www.rijksoverheid.nl
  02-10-2017 23:30:23 | Rapport
 • 100 Ontwerpbesluit houdende tijdelijke regels ten behoeve van een experiment met de elektronische aanvraag[...]
  [...] de RDW worden gezonden) en eisen in verband met de bescherming van persoonsgegevens van de burger (de fotograaf mag bijvoorbeeld geen gegevens van de burger bewaren). Het toezicht op de fotografen is [...]
  www.rijksoverheid.nl
  02-10-2017 23:30:02 | Besluit
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.7.1 van 22 november 2018.