Nadat je bent ingelogd, kan je selecties maken.

Haagse Feiten

Toegangspoort tot meer dan 1,3 miljoen parlementaire documenten, nieuws en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Leuk dat je meedoet!

Maak nu direct een gratis account aan, bevestig de e-mail, en ga los!

Inloggen

 • 55 items gevonden

 • 1 Wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten); Verslag van een[...]
  [...] , Nooren De griffier van de commissie, De Boer Voorzitter: Nooren Griffier: De Boer Aanwezig zijn negen leden der Kamer, te weten: Atsma, Binnema, Fiers, Klip-Martin, Meijer, Nooren, Ruers, Van der Sluijs en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-04-2019 00:10:12 | Verslag
 • 2 EU-voorstel: Discussienota naar een duurzamer Europa in 2030 COM (2019) 22; Verslag van een schriftelijk[...]
  [...] , inclusief het betrekken van de Eerste Kamer? In de nota worden aan het eind drie scenario s geschetst, die allemaal invulling willen geven aan de voortrekkersrol van Europa in het behalen van de SDG s. Er [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-04-2019 00:12:42 | Verslag
 • 3 Verslag van de Tijdelijke commissie uitwerking gedragscode integriteit; Verslag van de Tijdelijke commissie[...]
  [...] Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 april 2019 Op 19 februari jl. heeft de Eerste Kamer de Tijdelijke commissie uitwerking gedragscode integriteit ingesteld. De commissie kreeg als taak de mogelijkheid [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-04-2019 00:23:34 | Verslag
 • 4 Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met het opnemen van[...]
  35 045 Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met het opnemen van de klinisch technoloog in de lijst van registerberoepen en het toekennen van bepaalde voorbehouden [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-04-2019 00:23:26 | Verslag
 • 5 Wijziging van de Luchtvaartwet en de Luchtvaartwet BES in verband met de uitvoering van Verordening (EG)[...]
  34 501 Wijziging van de Luchtvaartwet en de Luchtvaartwet BES in verband met de uitvoering van Verordening (EG) nr. 300/ 2008 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008 inzake gemeenschappelijke [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-04-2019 00:23:26 | Verslag
 • 6 Aanpassing van wetten betreffende geldelijke voorzieningen van leden en gewezen leden van de Staten-Generaal[...]
  35 072 Aanpassing van wetten betreffende geldelijke voorzieningen van leden en gewezen leden van de Staten-Generaal en van hun nabestaanden in verband met invoering van de normalisering van de rechtspositie [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-04-2019 00:23:25 | Verslag
 • 7 Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2019;[...]
  [...] Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft op 28 februari 2018 een brief gestuurd aan de Minister van Buitenlandse Zaken inzake de halfjaarlijkse stand van zaken van toezeggingen die door de bewindspersonen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-04-2019 00:23:21 | Verslag
 • 8 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten[...]
  [...] brief inzake de evaluatie van de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn, zoals die door de Minister van Financiën op 12 februari jl. aan de Eerste Kamer is aangeboden. 2 Naar aanleiding hiervan zijn [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-04-2019 00:23:05 | Verslag
 • 9 Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met het verhogen van de inkomensgrens van[...]
  [...] Kamer informeert over het kabinetsbrede maatregelenpakket om kinderarmoede een halt toe te roepen. 4 Zij verzoeken de regering om toe te lichten hoe het voorliggende wetsvoorstel zich verhoudt tot dit [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-04-2019 00:22:23 | Verslag
 • 10 EU-voorstel: mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch[...]
  [...] 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal I Vergaderjaar 2018-2019 34 970 EU-voorstel: mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-04-2019 00:21:17 | Verslag
 • 11 EU-voorstel: Commissiemededeling naar een meer efficiënte en democratische besluitvorming in het[...]
  [...] 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal I Vergaderjaar 2018-2019 35 191 EU-voorstel: Commissiemededeling naar een meer efficiënte en democratische besluitvorming in het fiscale beleid van de EU (COM(2019 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-04-2019 00:13:19 | Verslag
 • 12 Sociaal domein; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK over de Derde overall rapportage[...]
  [...] fracties van SP en GroenLinks , nog enkele vragen over deze brief. Zij danken de regering voor alle evaluaties die uitgevoerd zijn en aan de Eerste Kamer zijn gezonden over de stelselwijzigingen in het [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-04-2019 00:09:05 | Verslag
 • 13 Wijziging van de Wet wapens en munitie in verband met de Richtlijn (EU) 2017/853 van het Europees parlement[...]
  34 984 Wijziging van de Wet wapens en munitie in verband met de Richtlijn (EU) 2017/ 853 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 91/ 477/ EEG [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-04-2019 00:09:03 | Verslag
 • 14 Voorstel van wet van de leden Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius,[...]
  [...] beantwoording van de veelheid aan vragen van de kant van de Eerste Kamer. Toch blijft voor de leden van de VVD-fractie een aantal antwoorden qua concreetheid nog wat achter. Vandaar dat zij hierbij nog enkele [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-04-2019 00:07:26 | Verslag
 • 15 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met het oog op afschaffing van de aftrek van uitgaven voor[...]
  [...] WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 april 2019 In uw brief van 14 maart 2019 geeft u aan dat de leden van de CDA-fractie, gesteund door de leden van de VVD-fractie [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-04-2019 00:05:25 | Verslag
 • 16 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar[...]
  [...] plaatsgevonden. Kunt u aangeven wanneer u verwacht deze boeken aan te kunnen bieden? En verwacht u dat de indiening van het concept van het Wetboek van Strafvordering bij de Tweede Kamer eind 2019 of begin 2020 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  10-04-2019 00:04:12 | Verslag
 • 17 Aanpassing van wetten in verband met de invoering van de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren[...]
  35 073 Aanpassing van wetten in verband met de invoering van de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren (Aanpassingswet Wnra) B EINDVERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE ZAKEN EN DE [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-04-2019 23:59:20 | Verslag
 • 18 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor[...]
  [...] Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft op 28 februari 2018 een brief gestuurd aan de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Medische Zorg en Sport inzake de halfjaarlijkse [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-04-2019 23:59:07 | Verslag
 • 19 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV)[...]
  [...] OVERLEG Vastgesteld 9 april 2019 De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft op 28 februari 2018 een brief gestuurd aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit inzake de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-04-2019 00:15:58 | Verslag
 • 20 Wijziging van de Crisis- en herstelwet in verband met het versnellen van woningbouw en het faciliteren[...]
  [...] de Invoeringswet Omgevingswet heeft de Tweede Kamer de door de regering gewenste beperking van de rol van de gemeenteraad in het kader van het projectuitvoeringsbesluit gecorrigeerd (amendement-Ronnes [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-04-2019 00:15:24 | Verslag
 • 21 Regels inzake een uniform experiment met teelt en verkoop van hennep en hasjiesj voor recreatief gebruik[...]
  [...] geslaagd . Is het mogelijk om net als de Tweede Kamer de onderzoeksopzet te ontvangen? Is de regering voornemens om verder uit te werken wanneer het experiment geslaagd is, zodra de onderzoeksopzet met beide [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-04-2019 00:13:51 | Verslag
 • 22 Wijziging van de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet in verband[...]
  [...] de meest voor de hand liggende organisatie. Wel vragen de leden van deze fractie de regering om de reeds aan de Tweede Kamer toegezegde evaluatie over de uitvoering van de tolkvoorziening door het UWV [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-04-2019 00:02:01 | Verslag
 • 23 Aanpassing van wetten in verband met de invoering van de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren[...]
  35 073 Aanpassing van wetten in verband met de invoering van de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren (Aanpassingswet Wnra) B EINDVERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE ZAKEN EN DE [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-04-2019 00:01:52 | Verslag
 • 24 Wijziging van de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet in verband[...]
  [...] de meest voor de hand liggende organisatie. Wel vragen de leden van deze fractie de regering om de reeds aan de Tweede Kamer toegezegde evaluatie over de uitvoering van de tolkvoorziening door het UWV [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-04-2019 00:00:44 | Verslag
 • 25 Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat[...]
  [...] Vastgesteld 5 april 2019 De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft op 28 februari 2018 een brief gestuurd aan de Minister van Financiën inzake de halfjaarlijkse stand van zaken van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-04-2019 00:10:49 | Verslag
 • 26 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties[...]
  [...] Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2019 C 1 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 5 april 2019 De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft op 28 februari 2018 een [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-04-2019 00:10:03 | Verslag
 • 27 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Wet op de dividendbelasting 1965 in verband[...]
  [...] Tweede Kamer is door u evengoed aangegeven dat de gehanteerde datum van 25 oktober 2017 geen omissie betreft, maar zo is bedoeld. Kunt u aangeven in hoeverre laatstgenoemde datum in overeenstemming is met [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-04-2019 00:09:44 | Verslag
 • 28 Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs,[...]
  [...] ons al vele jaren bezighoudt. Nu is het dan zover. U weet allen dat het wetsvoorstel de Tweede Kamer is gepasseerd en door de Eerste Kamer in behandeling is genomen. Helemaal voorafgaand aan die [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  04-04-2019 00:09:53 | Verslag
 • 29 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor[...]
  [...] Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft op 28 februari 2018 een brief gestuurd aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat inzake de halfjaarlijkse stand van zaken van toezeggingen die [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  04-04-2019 00:04:10 | Verslag
 • 30 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor[...]
  [...] Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft op 28 februari 2018 een brief gestuurd aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat inzake de halfjaarlijkse stand van zaken van toezeggingen die [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  04-04-2019 00:04:08 | Verslag
 • 31 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor[...]
  [...] Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft op 28 februari 2018 een brief gestuurd aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake de halfjaarlijkse stand van zaken van toezeggingen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  03-04-2019 00:10:40 | Verslag
 • 32 Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs,[...]
  [...] bezighoudt. Nu is het dan zover. U weet allen dat het wetsvoorstel de Tweede Kamer is gepasseerd en door de Eerste Kamer in behandeling is genomen. Helemaal voorafgaand aan die behandeling spreken wij graag [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  02-04-2019 00:07:33 | Verslag
 • 33 EU-voorstel: verordening herziening coördinatie sociale zekerheidsstelsels COM(2016)815; Verslag[...]
  [...] SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 april 2019 Met deze brief ga ik in op de door de CDA-fractie, ondersteund door PvdA en VVD-fracties [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  02-04-2019 00:05:17 | Verslag
 • 34 Raad voor Economische en Financiële Zaken; Verslag van een nader schriftelijk overleg inzake verslag[...]
  [...] hiervoor inbreng geleverd. De commissie voor Financiën heeft kennisgenomen van de beantwoording zoals dat door de Minister van Financiën op 6 februari jl. aan de Eerste Kamer is aangeboden. 3 In haar [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  02-04-2019 00:04:37 | Verslag
 • 35 Wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek, Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek BES en de Wet bestrijding[...]
  35 061 Wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek, Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek BES en de Wet bestrijding maritieme ongevallen in verband met de schrapping van de beperking van aansprakelijkheid [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  02-04-2019 00:00:31 | Verslag
 • 36 Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie van Verordening (EU) nr. 376/2014 van het Europees[...]
  34 979 Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie van Verordening (EU) nr. 376/ 2014 van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 inzake het melden, onderzoeken en opvolgen van voorvallen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  02-04-2019 00:00:29 | Verslag
 • 37 Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met een wijziging van de rentemaatstaf voor de[...]
  [...] afbetaalde studieschulden moet kwijtschelden. Heeft de regering deze risico s berekend en zo ja, kan zij deze berekeningen met de Eerste Kamer delen en hierbij een appreciatie geven? Is de regering bekend met [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  02-04-2019 00:00:13 | Verslag
 • 38 Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs,[...]
  [...] vragen te stellen. Deze bevatten enkele verwijzingen naar de inbrengen van de deskundigen bij de deskundigenbijeenkomst die op 12 maart jl. in deze Kamer heeft plaatsgevonden. 2 De leden van de GroenLinks [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  01-04-2019 00:07:38 | Verslag
 • 39 Regels met betrekking tot de terugkeer van vreemdelingen en vreemdelingenbewaring (Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring);[...]
  [...] van de brieven die de regering in de afgelopen maanden naar de Tweede Kamer heeft gestuurd over vreemdelingenbewaring. Naar aanleiding van het voorafgaande hebben de PvdA-fractieleden nog enkele [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  01-04-2019 00:03:46 | Verslag
 • 40 Regels met betrekking tot de terugkeer van vreemdelingen en vreemdelingenbewaring (Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring);[...]
  [...] van de brieven die de regering in de afgelopen maanden naar de Tweede Kamer heeft gestuurd over vreemdelingenbewaring. Naar aanleiding van het voorafgaande hebben de PvdA-fractieleden nog enkele [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  01-04-2019 00:03:45 | Verslag
 • 41 Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2019;[...]
  [...] samenhang tussen de verschillende facultatieve protocollen de Kamer toezegde: Met mijn collega's spreek ik af dat wij de Kamers nog voor de zomer zullen informeren over hoe we daar in finale zin over denken [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-03-2019 00:07:09 | Verslag
 • 42 Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg; Verslag van een schriftelijk overleg met de[...]
  [...] tweede voortgangsrapportage Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens, waarin onder meer wordt ingegaan op het programma Gespecificeerde Toestemming Structureel. 3 De Eerste Kamer heeft [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-03-2019 23:58:50 | Verslag
 • 43 Natuurbeleid; Verslag van een mondeling overleg met de minister van LNV over evaluatie Natuurpact en[...]
  [...] bijgaand geredigeerd woordelijk verslag uit. De voorzitter van de commissie, Gerkens De griffier van de commissie, De Boer Voorzitter: Gerkens Griffier: De Boer Aanwezig zijn negen leden der Kamer, te weten [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-03-2019 00:00:04 | Verslag
 • 44 Deelnemingenbeleid Rijksoverheid; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van EZK over toezeggingen[...]
  [...] Voedselkwaliteit 1 hebben kennisgenomen van de brief van de Minister van Economische Zaken en Klimaat 2 van 18 januari 2019 aan de Tweede Kamer over toezeggingen en opvolging moties Invest-NL, waarvan de Eerste [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-03-2019 00:07:13 | Verslag
 • 45 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het[...]
  [...] Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft op 28 februari 2018 een brief gestuurd aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat inzake de halfjaarlijkse stand van zaken van toezeggingen die [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-03-2019 00:00:24 | Verslag
 • 46 Integrale visie op de woningmarkt; Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van BZK[...]
  [...] Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis der Koning, J.W.M. Engels BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  26-03-2019 00:15:02 | Verslag
 • 47 Integrale visie op de woningmarkt; Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van BZK[...]
  [...] Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis der Koning, J.W.M. Engels BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  26-03-2019 00:15:00 | Verslag
 • 48 Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar[...]
  [...] Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 maart 2019 Mijn ambtsvoorganger heeft uw Kamer toegezegd schriftelijk in te gaan op de rol van Kerken in het Caribisch deel van het Koninkrijk bij de bestrijding van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  26-03-2019 00:10:27 | Verslag
 • 49 Wijziging van onder meer het Wetboek van Strafvordering BES in verband met aanpassing van de regeling[...]
  34 976 Wijziging van onder meer het Wetboek van Strafvordering BES in verband met aanpassing van de regeling van de bijzondere opsporingsbevoegdheden en enkele andere wijzigingen B EINDVERSLAG VAN DE VASTE [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  26-03-2019 00:10:26 | Verslag
 • 50 Wijziging van de Beginselenwetten, de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, de Wet politiegegevens[...]
  33 844 Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer, [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  26-03-2019 00:10:13 | Verslag
 • 51 Wijziging van de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Burgerlijk Wetboek in verband[...]
  [...] Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Eerste Kamer op 11 juli 2017 de stemming over het voorstel voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen 1 aangehouden. Bij brief van 29 juni 2018 heeft de Minister [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  26-03-2019 00:01:49 | Verslag
 • 52 Wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij in verband met het toevoegen van de bevoegdheid tot het[...]
  [...] . Gezien hetgeen daarover in de Tweede Kamer reeds met de regering gewisseld is, hebben zij slechts een aantal vragen over de achtergrond van het voorstel. De leden van de GroenLinks -fractie hebben met [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  26-03-2019 00:01:40 | Verslag
 • 53 Wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij in verband met het toevoegen van de bevoegdheid tot het[...]
  [...] . Gezien hetgeen daarover in de Tweede Kamer reeds met de regering gewisseld is, hebben zij slechts een aantal vragen over de achtergrond van het voorstel. De leden van de GroenLinks -fractie hebben met [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  26-03-2019 00:00:33 | Verslag
 • 54 EU-voorstel: Commissiemededeling inzake een investeringsplan voor Europa stand van zaken en volgende[...]
  [...] / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, A.M.V. Gerkens BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 maart 2019 Hierbij bied ik u [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  25-03-2019 00:16:34 | Verslag
 • 55 Buitenlands beleid en handelspolitiek; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Buitenlandse[...]
  [...] ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 maart 2019 Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door de leden van de vaste commissie voor [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  25-03-2019 00:16:33 | Verslag
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.7.1 van 22 november 2018.