Nadat je bent ingelogd, kan je selecties maken.

Haagse Feiten

Toegangspoort tot meer dan 1,3 miljoen parlementaire documenten, nieuws en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Leuk dat je meedoet!

Maak nu direct een gratis account aan, bevestig de e-mail, en ga los!

Inloggen

 • 180 items gevonden

 • 1 Planning
  [...] • Wettelijke evaluatie LVNL Q1 Q4 Schiphol • LVB Schiphol Q2 5 Onderwerp Product Planning (in kwartaal) • Resultaten van onderzoek naar de economische waarde van luchtvracht op Schiphol Q2 • Gebruiksprognose en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-01-2019 00:00:53 | Bijlage
 • 2 Bijlage 5 Gevolgen samentelregeling voor ALT en opt-out (Notitie van SEO Economisch Onderzoek, 15 november[...]
  [...] SEO ECONOMISCH ONDERZOEK 1 Notitie Gevolgen samentelregeling voor ALT en opt-out datum 15 november 2018 aan Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van Arjan Heyma auteurs Koen van der Ven en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-01-2019 00:00:34 | Bijlage
 • 3 Bijlage 1 Brief van de minister van SZW aan de Tweede Kamer van 26 november 2018 over de voortgang van[...]
  [...] deze tweede voortgangsbrief informeren de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Financiën uw Kamer, mede namens de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-01-2019 00:00:32 | Bijlage
 • 4 Bijlage 4 Karakteristieken en tarieven zzp'ers (Rapport van SEO Economisch Onderzoek, augustus 2018)
  [...] Karakteristieken en tarieven zzp ers SEO Economisch Onderzoek - Roetersstraat 29 - 1018 WB Amsterdam - T (+31) 20 525 1630 - www.seo.nl - secretariaat@seo.nl ABN-AMRO IBAN: NL14ABNA0411744356 BIC [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-01-2019 00:00:21 | Bijlage
 • 5 Brief van het IPO inzake quickscan financiële zekerheidstelling
  [...] temeer zorg aangezien het rijk van afvalverwerkende bedrijven een belangrijke innovatie rol verwacht In de transformatie naar een circulaire economie. Verzekeraars maken - mede door aangescherpte eisen [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 6 Brief van het IPO inzake verplichtstellen financiële zekerheid, bij insolvabiliteit [...]
  [...] zekerheid als een belangrijk instrument dienen die voorziet in een vangnet voor derden. Lasten Volgens het bedrijfsleven kan het Besluit forse economische en organisatorische kosten met zich mee brengen. Op [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 7 Stand van zaken terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie [...]
  [...] miljard euro in 2020. Een no deal scenario zal Nederland ook economisch raken. Dit economisch effect van de uittreding kan ook invloed hebben op de overheidsfinanciën door hogere werkloosheidsuitgaven of [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 8 Profiel Zorginkoop 2021
  [...] naar voren komen worden meegenomen bij de onderhandeling. Data-analisten, economische medewerkers, medisch adviseurs en kwaliteitsadviseurs hebben meestal een rol op de achtergrond in deze fase, soms [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 9 Moties en openstaande toezeggingen
  [...] Ronnes (CDA) toegezegd om het energieverbruik onder de aandacht van de minister van Economische Zaken en Klimaat te brengen en om te bekijken of het bijvoorbeeld aan de Industrietafel van het [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 10 Onderzoek en advies van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche [...]
  [...] bestaat voor aanpak financieel-economische criminaliteitsrisico s 20 Huidige kaders voor consumentenbescherming zijn incompleet 21 6 Aanbevelingen 24 Van vaststellingen naar twee beleidsaanbevelingen 24 [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 11 Naleving van contact-/omgangsafspraken na scheiding:een rechtsvergelijkend en sociaalwetenschappelijk [...]
  Naleving van contact-/ omgangsafspraken na scheiding:een rechtsvergelijkend en sociaalwetenschappelijk perspectief Download Download 18 januari 2019 2019D01751 Bijlage Gerelateerde informatie uit: https:/ / www.tweedekamer.nl/ downloads/ document?id=7d833fb6-a0af-44d3-aaca-e1e679cc2094&title=Naleving%20van%20contact-%2Fomgangsafspraken%20na%20scheiding%3Aeen%20rechtsvergelijkend%20en%20sociaalwetenschappelijk%20perspectief.pdf [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 12 Evaluatie Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen 2018
  [...] substantieel, maar kent een aantal verklaringen, waarvan de belangrijkste zijn: a. De economische crisis die van 2008 tot circa 2013 duurde leidde in die jaren tot een sterke toename (67% in 4 jaar tijd) van het [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 13 Samenvatting Naleving van contact-/omgangsafspraken na scheiding: een rechtsvergelijkend [...]
  Samenvatting Naleving van contact-/ omgangsafspraken na scheiding: een rechtsvergelijkend en sociaalwetenschappelijk perspectief Download Download 18 januari 2019 2019D01755 Bijlage Gerelateerde informatie [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 14 Ontwerp voor een overeenkomst tussen Staat en Invest-NL opgesteld door de Staat en [...]
  [...] overeenkomst tussen Staat en Invest-NL opgesteld door de Staat en af te stemmen met Invest-NL De Staat der Nederlanden, te dezen vertegenwoordigd door de Minister van Economische Zaken en Klimaat en de Minister [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 15 Voorgestelde statuten voor de oprichting van [ontwikkeldochter Invest-NL B.V.]
  [...] overstijgende middelgrote ondernemingen die een uitgewerkt voornemen hebben binnen enkele jaren groei 2 te realiseren, indien daarmee een bijdrage geleverd kan worden aan de Nederlandse economie, zomede al [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 16 Voorgestelde statuten voor de oprichting van Invest-NL N.V. conform het voorstel van [...]
  [...] realiseren, indien daarmee een bijdrage geleverd kan worden aan de Nederlandse economie; b. het direct of indirect voor eigen rekening en risico verstrekken van financiering aan: (i) ondernemingen indien [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 17 Voorgestelde statuten voor de oprichting van [investeringsdochter Invest-NL N.V.]
  [...] hebben binnen enkele jaren groei te realiseren, indien daarmee een bijdrage geleverd kan worden aan de Nederlandse economie; b. bij het uitoefenen van de taken bedoeld onder a. samen te werken met [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 18 Advies Algemene Rekenkamer
  [...] uw ministerie en de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Buitenlandse Zaken (BZ). UW KENMERK 2018-0000058029 ONS KENMERK 18004305 R BIJLAGEN - .., Aandachtspunten bij het wetsvoorstel [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 19 Bevindingen quickscan financiële zekerheidstelling
  [...] a56f7d6b/ www.fd.nI/ economie-Dolitiek/ 1263878/ verzekeraars-zetten-risicovolle-beroeDen-massaal-buiten-de-deur# www.stichtinQsalvaQe.nl/ wD-content/ uDloads/ 2017/ 12/ StichtinQ-SalvaQe-uit-de-brand [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 20 Bijlage
  [...] vrijkomende bebouwing, waarvan naar verwachting 16 miljoen m 2 permanent leeg zal komen te staan. Ook komen steeds grotere gebouwen leeg te staan wat een nieuwe economische bestemming moeilijk maakt. Aanpak en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-01-2019 23:59:43 | Bijlage
 • 21 Aanbevelingen vanuit de agrarische tafel aan de drie overheidslagen
  [...] sector van groot economisch en sociaal belang. Het is bij zware schadegevallen goed mogelijk dat deze schadeperiode wordt aangegrepen om een algehele herziening van de bedrijfsopzet door te voeren. Daarbij [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-01-2019 00:09:52 | Bijlage
 • 22 Overeenkomst inzake betalingen voor perspectief voor de regio
  [...] 1 OVEREENKOMST INZAKE BETALINGEN VOOR PERSPECTIEF VOOR DE REGIO 1. De Staat der Nederlanden, hierna te noemen: "de Staat", vertegenwoordigd door de Minister van Economische Zaken en Klimaat; en 2. De [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-01-2019 00:09:50 | Bijlage
 • 23 Notitie Beroepsgerichte vakken vmbo
  [...] , vmbo profielvak Bouwbreed vmbo Economie en ondernemem, vmbo Dienstverlening & producten, vmbo Verzorging Intersectoraal vmbo Zorg en welzijn, vmbo Mobiliteit en transport, vmbo profielvak Maritiem en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-01-2019 00:09:32 | Bijlage
 • 24 Arbeidsmarkt barometer po, vo en mbo 2017-2018
  [...] zo vaak gezocht als dit jaar (verhoudingsgetal toen 1,0). De docent ICT staat net als vorig jaar op de tweede plek, gevolgd door docenten ICT en economie/ handel. De lerarenvacatures waren in 43% van de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-01-2019 00:09:31 | Bijlage
 • 25 Loopbaanmonitor onderwijs
  [...] betreft voor gediplomeerden in de exacte en economische vakken. Wat betreft de afgestudeerden van de ulo is het beroepsrendement met name hoog te noemen voor de talen en de exacte vakken. Ook de economische [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-01-2019 00:09:29 | Bijlage
 • 26 IPTO: bevoegdheden en vakken in het vo
  [...] ervoor zien. Alleen het combinatievak Natuurkunde/ Scheikunde, Techniek, Frans en Economie laten een beperkte stijging zien. Voor de drie grootste vakken Engels, Nederlands en Wiskunde geldt dat deze een [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-01-2019 00:09:27 | Bijlage
 • 27 De toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel po, vo en mbo 2018-2028
  [...] Engels Frans Biologie Informatica Natuurkunde Scheikunde Wiskunde Aardrijkskunde Economie Geschiedenis Levensbeschouwing Maatschappijleer Techniek CKV, Kunstvakken Gezondheidszorg en Welzijn Klassieke [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-01-2019 00:09:20 | Bijlage
 • 28 Arbeidsmarkt Leraren 2018 – Samenvatting van relevante cijfers en onderzoeken over de arbeidsmarkt[...]
  [...] met een onderwijsbaan met gemiddeld ongeveer 84% het hoogst bij de exacte vakken gevolgd door de economische vakken met ongeveer 80%. Het percentage is het laagst onder afgestudeerden die zijn opgeleid [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-01-2019 00:09:16 | Bijlage
 • 29 Loopbaanmonitor 2018
  [...] 0,8263 0,8197 466 economische vakken 0,7901 0,8066 0,8107 0,8189 0,8313 0,8272 243 technische vakken 0,61 73 0,6173 0,6250 0,6429 0,6633 0,6607 392 maatschappijvakken/ godsdienst 0,6049 0,5885 0,5988 0,6235 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-01-2019 00:09:11 | Bijlage
 • 30 Specialisatiemogelijkheden in lerarenopleidingen
  Specialisatiemogelijkheden in lerarenopleidingen dec 2018 Wouter van Casteren | Danny Brukx | Kyra de Korte CURRICULA VAN PABO S EN TWEEDEGRAADS LERARENOPLEIDINGEN EN BEHOEFTEN AAN SPECIALISEREN ii | Specialisatiemogelijkheden [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-01-2019 00:09:07 | Bijlage
 • 31 Optimale inrichting van lerarenopleidingen
  [...] ): Afbouw, hout en onderhoud 91 0,6% Ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek 449 2,8% Bouw en infra 341 2,1% Economie en administratie 2.305 14,2% Handel en ondernemerschap 907 5,6% Horeca en bakkerij [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-01-2019 00:09:06 | Bijlage
 • 32 Negende integrale Rapportage Visie en Vertrouwen 2018 over Project Mainportontwikkeling Rotterdam
  [...] betekenis die beschermd moeten worden. Denk daarbij aan de Duinen van Voorne en de Voordelta. Om een kwaliteitsimpuls voor zowel economie als leefomgeving te realiseren, is het Project Mainportontwikkeling [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-01-2019 00:00:45 | Bijlage
 • 33 Ontwerpbesluit tot wijziging van het Luchthavenbesluit Lelystad in verband met onder andere wijziging[...]
  [...] de luchthaven nuttig en nodig is en waarom deze ontwikkeling aanvaardbaar is gelet op de economische en milieueffecten. Bekeken is of de ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan na inwerkingtreding [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-01-2019 00:00:12 | Bijlage
 • 34 Brief aan het Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC) over het bestuurlijk [...]
  [...] maatregelen getroffen om duidelijk te maken dat een ICP geen recht geeft op het voeren van de Nederlandse vlag. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft in overleg met mijn ministerie voorts een [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 35 Bibliotheekstatistiek 2017
  [...] Zeeland 2,8 2,9 2,9 2,9 3,5 3,3 Zuid-Holland 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 Bron: CBS, Statline (2018) Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, regionale cijfers. Bedrijfsvoering Ten gevolge van de economische [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 36 Bijlage
  [...] economische bestemming moeilijk maakt. Aanpak en opzet van de enquête De enquête is bijgevoegd en bestond uit open vragen, keuzevragen en de mogelijkheid om een toelichting te geven. De VNG heeft deze met de [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 37 Examenmonitor VO 2018
  [...] (alleen 2018) 2018 vmbo-bb vmbo-kb vmbo-gl aantal kandidaten % van totaal economie en ondernemen (e&o) 98,0% 95,3% 88,8% 6.292 11,6% horeca, bakkerij en recreatie (hbr) 97,7% 93,2% 80,2% 2.046 3,8% zorg [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-01-2019 00:13:05 | Bijlage
 • 38 Correctiepraktijk en -proces van het Centraal Schriftelijk Examen 2018
  [...] Correctiepraktijk en -proces van het Centraal Schriftelijk Examen 2018 SEO Economisch Onderzoek - Roetersstraat 29 - 1018 WB Amsterdam - T (+31) 20 525 1630 - www.seo.nl - secretariaat@seo.nl ABN [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-01-2019 00:12:57 | Bijlage
 • 39 Notitie Voortgang Project Ieders Examen
  [...] relevantie van de inhoud van de syllabus. In het schooljaar 2017-2018 was er een focusgroep voor economie havo/ vwo. In 2018-2019 zijn er focusgroepen voor biologie, natuurkunde en scheikunde havo/ vwo; en voor [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-01-2019 00:12:48 | Bijlage
 • 40 Adviesrapport Verkenning Noordzeestrategie 2030
  [...] een soort afgeleide van de verschillende functies maar een waarde op zich. Daarover zijn ook internationale afspraken gemaakt. Dat hoeft een vruchtbaar economisch gebruik (visserij, wind op zee) niet in [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-01-2019 00:12:46 | Bijlage
 • 41 Rapport: Tracks in het hoger onderwijs
  Tracks in het hoger onderwijs dec 2018 Onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW Anja van den Broek & Wouter van Casteren ii | Tracks in het hoger onderwijs Tracks in het hoger onderwijs Anja van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-01-2019 00:12:41 | Bijlage
 • 42 Criminele samenwerkingsverbanden
  Criminele samenwerkingsverbanden Ontwikkelingen in aanpak en duiding van effectiviteit Dirk J. Korf, Simone J. Luijk & Miranda E. de Meijer Colofon Dit onderzoek is uitgevoerd door prof. dr. D.J. Korf [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-01-2019 00:12:16 | Bijlage
 • 43 Ontwerpbesluit tot wijziging van het Luchthavenbesluit Lelystad in verband met onder andere wijziging[...]
  [...] de luchthaven nuttig en nodig is en waarom deze ontwikkeling aanvaardbaar is gelet op de economische en milieueffecten. Bekeken is of de ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan na inwerkingtreding [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-01-2019 00:11:38 | Bijlage
 • 44 Arbeidsmarkt Leraren 2018 – Samenvatting van relevante cijfers en onderzoeken over [...]
  [...] ongeveer 84% het hoogst bij de exacte vakken gevolgd door de economische vakken met ongeveer 80%. Het percentage is het laagst onder afgestudeerden die zijn opgeleid voor onderwijs in culturele/ creatieve [...]
  www.tweedekamer.nl
  16-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 45 IPTO: bevoegdheden en vakken in het vo
  [...] onbevoegdheidspercentage ten opzichte van het jaar ervoor zien. Alleen het combinatievak Natuurkunde/ Scheikunde, Techniek, Frans en Economie laten een beperkte stijging zien. Voor de drie grootste vakken Engels, Nederlands [...]
  www.tweedekamer.nl
  16-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 46 Notitie Beroepsgerichte vakken vmbo
  [...] , dienstverlening en veiligheid (SDV) Horeca, bakkerijen en recreatie Groen, vmbo profielvak Bouwbreed vmbo Economie en ondernemem, vmbo Dienstverlening & producten, vmbo Verzorging Intersectoraal vmbo Zorg en [...]
  www.tweedekamer.nl
  16-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 47 Arbeidsmarkt barometer po, vo en mbo 2017-2018
  [...] vorig jaar op de tweede plek, gevolgd door docenten ICT en economie/ handel. De lerarenvacatures waren in 43% van de gevallen moeilijk vervulbaar. Vorig jaar was dit 37%. Indien een lerarenvacature [...]
  www.tweedekamer.nl
  16-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 48 Loopbaanmonitor onderwijs
  [...] betreft voor gediplomeerden in de exacte en economische vakken. Wat betreft de afgestudeerden van de ulo is het beroepsrendement met name hoog te noemen voor de talen en de exacte vakken. Ook de economische [...]
  www.tweedekamer.nl
  16-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 49 De toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel po, vo en mbo 2018-2028
  [...] Aardrijkskunde Economie Geschiedenis Levensbeschouwing Maatschappijleer Techniek CKV, Kunstvakken Gezondheidszorg en Welzijn Klassieke Talen Lichamelijke Opvoeding Overige Vakken Praktijkonderwijs Totaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  16-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 50 Optimale inrichting van lerarenopleidingen
  [...] ): Afbouw, hout en onderhoud 91 0,6% Ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek 449 2,8% Bouw en infra 341 2,1% Economie en administratie 2.305 14,2% Handel en ondernemerschap 907 5,6% Horeca en bakkerij [...]
  www.tweedekamer.nl
  16-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 51 Specialisatiemogelijkheden in lerarenopleidingen
  Specialisatiemogelijkheden in lerarenopleidingenDownload Download 16 januari 2019 2019D01095 Bijlage Gerelateerde informatie uit: https:/ / www.tweedekamer.nl/ downloads/ document?id=9b7a0413-6dc1-450e-b3e6-e96456197592&title=Specialisatiemogelijkheden%20in%20lerarenopleidingen.pdf [...]
  www.tweedekamer.nl
  16-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 52 Overeenkomst inzake betalingen voor perspectief voor de regio
  [...] Nederlanden, hierna te noemen: "de Staat", vertegenwoordigd door de Minister van Economische Zaken en Klimaat; en 2. De besloten vennootschap Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V., hierna te noemen: "NAM [...]
  www.tweedekamer.nl
  16-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 53 Aanbevelingen vanuit de agrarische tafel aan de drie overheidslagen
  [...] ontwikkeling van de provincie Groningen, en meer specifiek het bevings­ gebied. In deze regio is de agrarische sector van groot economisch en sociaal belang. Het is bij zware schadegevallen goed mogelijk dat [...]
  www.tweedekamer.nl
  16-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 54 Steunend op eigen kracht, maar met de wil elkander bij te staan
  [...] landen. Tegelijkertijd is economische ontwikkeling ook essentieel voor de realisatie van houdbare overheidsfinanciën. Het is dus in ieders belang dat Sint Maarten en Curaçao zelfstandig voortgang kunnen [...]
  www.tweedekamer.nl
  16-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 55 Verkennend onderzoek naar Europese incassomodellen
  Verkennend onderzoek naar Europese incassomodellen Auteur: R. Oomkens Zoetermeer , 10 januari 2019 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/ of teksten als toelichting [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-01-2019 00:17:50 | Bijlage
 • 56 Kwartaalrapportage - overzicht lopende EU-wetgeving Ministerie van Financiën
  [...] voorstel Stand van zaken COM(2018)146 COM(2018)147 COM(2018)148 Belastingheffing in de digitale economie. Deze voorstellen bevatten nieuwe en aangepaste belastingregels die beter aanluiten bij de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-01-2019 00:16:54 | Bijlage
 • 57 Monitor anti-witwasbeleid 2014 - 2016. Eindrapportage
  [...] EER Europese Economische Ruimte EU Europese Unie FATF Financial Action Task Force FEC Financieel Expertise Centrum FIOD Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst FIU Financial Intelligence Unit FP [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-01-2019 00:15:36 | Bijlage
 • 58 National Risk Assessment Witwassen en Terrorismefinanciering Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  [...] -culturele kenmerken — 30 3.2 Economische kenmerken — 31 3.3 Criminaliteitsvormen die voorafgaan aan witwassen — 35 3.4 Samenvattend — 37 3.5 4 Risico s op het terrein van witwassen — 39 Witwaskanalen en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-01-2019 00:15:34 | Bijlage
 • 59 Aard en omvang van criminele bestedingen. Eindrapportage
  [...] in welke mate witwassen een ondermijnend effect heeft op de reguliere economie en het financiële stelsel. Dit omvat twee onderdelen: in het eerste deel wordt onderzocht waar crimineel verdiende [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-01-2019 00:15:32 | Bijlage
 • 60 Overzicht van ontwerpverdragen (verdragen in voorbereiding): peildatum 31 december 2018
  [...] investeringen (Aruba, Curaçao, Sint Maarten) Canada 012774 - Economisch Partnerschaps- en Samenwerkingsakkoord EU-Kirgistan EU (Europese Unie) 013619 - Economische Partnerschapsovereenkomst (EPA) tussen de EU en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-01-2019 00:14:07 | Bijlage
 • 61 In gesprek over ammoniak. Contouren van een uitweg uit de controverse
  [...] rapport trekken wij de volgende conclusies: 1. De ammoniakcontroverse is breder dan de wetenschappelijke discussie. Waarden en belangen als het economisch verdienmodel van veehouders, ideeën over wat ‘goed [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-01-2019 00:13:42 | Bijlage
 • 62 Adviesrapport Verkenning Noordzeestrategie 2030
  [...] economisch gebruik (visserij, wind op zee) niet in de weg te staan. Maar de Noordzee is levende natuur, nationaal erfgoed, deel van onze identiteit en daarmee deel van onze verantwoordelijkheid voor de [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 63 Negende integrale Rapportage Visie en Vertrouwen 2018 over Project Mainportontwikkeling [...]
  [...] betekenis die beschermd moeten worden. Denk daarbij aan de Duinen van Voorne en de Voordelta. Om een kwaliteitsimpuls voor zowel economie als leefomgeving te realiseren, is het Project Mainportontwikkeling [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 64 Rapport: Tracks in het hoger onderwijs
  Rapport: Tracks in het hoger onderwijs Download Download 15 januari 2019 2019D00969 Bijlage Gerelateerde informatie uit: https:/ / www.tweedekamer.nl/ downloads/ document?id=4498a21d-b9a0-44c0-833f-700c9ab60e5b&title=Rapport%3A%20Tracks%20in%20het%20hoger%20onderwijs%20.pdf [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 65 Notitie Voortgang Project Ieders Examen
  [...] sessies van gedachten gewisseld over de bruikbaarheid, actualiteit en relevantie van de inhoud van de syllabus. In het schooljaar 2017-2018 was er een focusgroep voor economie havo/ vwo. In 2018-2019 zijn er [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 66 Wie wind zaait, zal storm oogsten: bezetting en de staat Israël
  [...] Naties (1945); de Geneefse Conventies (1949) – in het bijzonder de vierde – het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (IVBPR, 1976); het Internationaal Verdrag inzake Economische [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 67 Advies Raad voor de Rechtspraak
  [...] kind, zijn economische. sociale en familiale achtergrond. alsook eventuele specifieke kwetsbaarheden van het kind. De Raad adviseert deze formulering over te nemen in artikel 494a. tweede lid, Sv [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-01-2019 00:18:08 | Bijlage
 • 68 Monitor acute zorg 2018
  WELZIJN EN SPORT 3 0 NOV. 2fl)8 SCANPLAZA j [ Nederlandse / Zorgautoriteit Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport t.a.v. de minister voor Medische Zorg en Sport, de heer Bruno Bruins Postbus [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-01-2019 00:08:20 | Bijlage
 • 69 Advies
  [...] Israëlische cybersecuritystrategie 79 6.3.4 Cybersecurity: dreiging en economische kans 80 6.4 Praktijken 81 6.4.1 Samenwerking tussen overheid, universiteiten en bedrijven 81 6.4.2 Belastingvoordelen voor [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-01-2019 00:07:33 | Bijlage
 • 70 Integrale tekst van het verslag waarin de vragen en opmerkingen van nummers voorzien zijn ten behoeve[...]
  [...] Gaswet 143. SP In de technische briefing over deze Verzamelwet Brexit op 29 november 2018 werd duidelijk dat wetten onder de hoede van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) veelvuldig ook [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-01-2019 00:06:21 | Bijlage
 • 71 Overzicht van Kamerbrieven, antwoorden op Kamervragen, rondetafelgesprekken en technische briefings die[...]
  [...] : antwoorden op vragen van de leden Amhaouch, Geurts en Omtzigt (allen CDA) over de economische consequenties van de Brexit voor Nederland (Kamervragen (Aanhangsel 2017-2018, 1068). - 19 februari 2018 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-01-2019 00:06:20 | Bijlage
 • 72 Overzicht van ontwerpverdragen (verdragen in voorbereiding): peildatum 31 december [...]
  [...] - Bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen (Aruba, Curaçao, Sint Maarten) Canada 012774 - Economisch Partnerschaps- en Samenwerkingsakkoord EU-Kirgistan EU (Europese Unie) 013619 - Economische [...]
  www.tweedekamer.nl
  14-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 73 Adviesrapport Verkenning Noordzeestrategie 2030
  [...] economisch gebruik (visserij, wind op zee) niet in de weg te staan. Maar de Noordzee is levende natuur, nationaal erfgoed, deel van onze identiteit en daarmee deel van onze verantwoordelijkheid voor de [...]
  www.tweedekamer.nl
  14-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 74 National Risk Assessment Witwassen en Terrorismefinanciering Bonaire, Sint Eustatius [...]
  [...] raamwerk — 23 2.2 Ingezette methoden — 23 2.3 3 Wat maakt de BES-eilanden kwetsbaar voor witwassen? — 29 Geografische en demografische kenmerken — 29 3.1 Sociaal-culturele kenmerken — 30 3.2 Economische [...]
  www.tweedekamer.nl
  14-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 75 Monitor anti-witwasbeleid 2014 - 2016. Eindrapportage
  [...] CJIB Centraal Justitieel Incassobureau DJI Dienst Justitiële Inrichtingen DNB De Nederlandsche Bank EER Europese Economische Ruimte EU Europese Unie FATF Financial Action Task Force FEC Financieel [...]
  www.tweedekamer.nl
  14-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 76 Aard en omvang van criminele bestedingen. Eindrapportage
  [...] reguliere economische stelsel Rechtstreekse bestedingen in de reguliere economie Er lijkt een scherpe grens te bestaan tussen de contante en girale wereld. Contanten op de bank krijgen is moeilijk, dus wie [...]
  www.tweedekamer.nl
  14-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 77 Verkennend onderzoek naar Europese incassomodellen
  Verkennend onderzoek naar Europese incassomodellenDownload Download 14 januari 2019 2019D00703 Bijlage Gerelateerde informatie uit: https:/ / www.tweedekamer.nl/ downloads/ document?id=29ebdc85-d59e-444d-a991-121ca323bdee&title=Verkennend%20onderzoek%20naar%20Europese%20incassomodellen.pdf [...]
  www.tweedekamer.nl
  14-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 78 Advies Raad voor de Rechtspraak
  [...] dat bij de individuele beoordeling van de verdachte in het bijzonder rekening wordt gehouden met de persoonlijkheid en rijpheid van het kind, zijn economische. sociale en familiale achtergrond. alsook [...]
  www.tweedekamer.nl
  14-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 79 In gesprek over ammoniak. Contouren van een uitweg uit de controverse
  [...] de wetenschappelijke discussie. Waarden en belangen als het economisch verdienmodel van veehouders, ideeën over wat ‘goed boeren inhoudt en het belang van natuurbehoud spelen voortdurend mee op de [...]
  www.tweedekamer.nl
  14-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 80 Examenmonitor VO 2018
  [...] (alleen 2018) 2018 vmbo-bb vmbo-kb vmbo-gl aantal kandidaten % van totaal economie en ondernemen (e&o) 98,0% 95,3% 88,8% 6.292 11,6% horeca, bakkerij en recreatie (hbr) 97,7% 93,2% 80,2% 2.046 3,8% zorg [...]
  www.tweedekamer.nl
  14-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 81 Criminele samenwerkingsverbanden
  Criminele samenwerkingsverbandenDownload Download 14 januari 2019 2019D00832 Bijlage Gerelateerde informatie uit: https:/ / www.tweedekamer.nl/ downloads/ document?id=b81b5a0c-b7ac-4e3a-bfd5-d7643820e532&title=Criminele%20samenwerkingsverbanden.pdf [...]
  www.tweedekamer.nl
  14-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 82 Correctiepraktijk en -proces van het Centraal Schriftelijk Examen 2018
  [...] Examen 2018 SEO Economisch Onderzoek - Roetersstraat 29 - 1018 WB Amsterdam - T (+31) 20 525 1630 - www.seo.nl - secretariaat@seo.nl ABN-AMRO IBAN: NL14ABNA0411744356 BIC: ABNANL2A - ING: IBAN [...]
  www.tweedekamer.nl
  14-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 83 Jaarplan 2019 : Rechtspraak maakt samen leven mogelijk (de Rechtspraak, 2018, 36 p.)
  [...] 1. Aardbevingszaken Begin 2018 heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat besloten om de ongeveer 80 duizend meldingen van schade ten gevolge van bodembeweging te laten beoordelen door een [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-01-2019 00:15:00 | Bijlage
 • 84 Kwartaalrapportage - Overzicht lopende EU-wetgeving Ministerie van Financiën
  [...] (2018)146 COM(2018)147 COM(2018)148 Belastingheffing in de digitale economie. Deze voorstellen bevatten nieuwe en aangepaste belastingregels die beter aanluiten bij de digitaliserende economie. De [...]
  www.tweedekamer.nl
  11-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 85 Artikel 'Artificial Intelligence: A Revolution in Strategic Affairs?' uit Survival: [...]
  [...] , dra- 20 | Kenneth Payne matic productivity gains from AI in economic activity may favour some economies more than others, which could conceivably produce pressure for federated coordination above the [...]
  www.tweedekamer.nl
  11-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 86 Graven in depots. Behoud en toegankelijkheid in provinciaal archeologische depots
  1 | Graven in depots / Erfgoedinspectie Graven in depots Behoud en toegankelijkheid in provinciaal archeologische depots 2 | Graven in depots / Erfgoedinspectie Samenvatting 4 1 Inleiding 7 1.1 Woord vooraf [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  10-01-2019 00:15:31 | Bijlage
 • 87 Woondeal Groningen
  [...] corporaties hebben in de DAEB (Dienst van Algemeen Economisch Belang)- dan wel in de niet-DAEB-tak, om te investeren in leefbaarheid, bedrijfsonroerend vastgoed en maatschappelijk vastgoed. 9 VI Ten slotte Door [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  10-01-2019 00:15:26 | Bijlage
 • 88 Monitor acute zorg 2018
  Monitor acute zorg 2018Download Download 10 januari 2019 2019D00494 Bijlage Gerelateerde informatie uit: https:/ / www.tweedekamer.nl/ downloads/ document?id=6765f48d-9bd9-45b3-b686-a4b1091a956c&title=Monitor%20acute%20zorg%202018.pdf [...]
  www.tweedekamer.nl
  10-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 89 Managementsamenvatting rapport 'NLR strategische ambitie drones'
  [...] Executive summary 3 2 NLR STRATEGISCHE AMBITIE | DRONES 1. Visie Drones zijn een key enabler voor innovatieve oplossingen om de steeds sneller veranderende maatschappelijke, economische en Defensie [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 90 Ontwerp van het Klimaatakkoord (21 december 2018, 233 blzn.)
  [...] Ontwerp van het Klimaatakkoord 21 december 2018 Ontwerp van het Klimaatakkoord Den Haag 21 december 2018 Klimaatakkoord Aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat Ir. E.D. Wiebes Postbus 20401 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-01-2019 00:06:59 | Bijlage
 • 91 Brief van de minister van EZK aan Centraal Planbureau inzake doorrekening ontwerp-Klimaatakkoord en aanvullende[...]
  [...] Wiebes Minister van Economische Zaken en Klimaat c.c. de heer H. Mommaas, directeur PBL [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-01-2019 00:06:52 | Bijlage
 • 92 Brief van de minister van EZK aan Planbureau voor de Leefomgeving inzake doorrekening ontwerp-Klimaatakkoord[...]
  [...] publicatie. Hoogachtend, Eric Wiebes Minister van Economische Zaken en Klimaat c.c. mevrouw L van Geest, directeur CPB [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-01-2019 00:06:50 | Bijlage
 • 93 Koninklijk besluit d.d. 20 december 2018 houdende departementale herindeling met betrekking tot de Stichting[...]
  [...] PALLAS-reactor op het terrein van de productie van medische radio-isotopen, voor zover deze voor 26 april 2018 was opgedragen aan Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat. Artikel 2 De taken van het [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-01-2019 00:06:44 | Bijlage
 • 94 Bijlage 1 Brief van de minister van Financiën aan de Tweede Kamer over de agenda financiële sector
  [...] belangrijke rol in de Nederlandse samenleving en hebben een cruciale functie in het faciliteren van de reële economie. Vrijwel alle Nederlanders zijn klant bij meerdere financiële instellingen en hebben daarmee [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-01-2019 00:06:39 | Bijlage
 • 95 MKBA concept-aanpassing Wet Open Overheid
  [...] uitbesteed als intern uitgevoerd onderzoek. Daar valt in de praktijk een groot scala aan beleidsmatige, maar ook routinematig uitgevoerde technische 1 Zie tabel D4 van SEO, Ecorys & Van Zutphen Economisch [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-01-2019 00:06:04 | Bijlage
 • 96 Advies
  [...] Israëlische cybersecuritystrategie 79 6.3.4 Cybersecurity: dreiging en economische kans 80 6.4 Praktijken 81 6.4.1 Samenwerking tussen overheid, universiteiten en bedrijven 81 6.4.2 Belastingvoordelen voor [...]
  www.tweedekamer.nl
  09-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 97 Woondeal Groningen
  [...] corporaties hebben in de DAEB (Dienst van Algemeen Economisch Belang)- dan wel in de niet-DAEB-tak, om te investeren in leefbaarheid, bedrijfsonroerend vastgoed en maatschappelijk vastgoed. 9 VI Ten slotte Door [...]
  www.tweedekamer.nl
  09-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 98 NNO Rijk Shining Spring
  a. 8 november 2018 NNO Rijk Shining Spring Evaluatierapport Deel A Nationale Nucleaire Oefening 2 8 november 2018 NNO Rijk Shining Spring Nationale Nucleaire Oefening Martin Slot Marrit Kamphorst Judith [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-01-2019 00:10:30 | Bijlage
 • 99 Evaluatie Shining Spring 2018
  [...] verantwoordelijkheid voor nucleaire veiligheid en stralingsbescherming en de verantwoordelijkheid voor de Kernenergiewet van de Minister van Economische Zaken zijn overgegaan naar de Minister van Infrastructuur en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-01-2019 00:10:28 | Bijlage
 • 100 Bijlage 2 Eindrapportage maatschappelijke kosten-batenanalyse concept-aanpassing Wet open overheid (Ecorys[...]
  [...] uitbesteed als intern uitgevoerd onderzoek. Daar valt in de praktijk een groot scala aan beleidsmatige, maar ook routinematig uitgevoerde technische 1 Zie tabel D4 van SEO, Ecorys & Van Zutphen Economisch [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-01-2019 00:10:11 | Bijlage
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.7.1 van 22 november 2018.