Nadat je bent ingelogd, kan je selecties maken.

Haagse Feiten

Toegangspoort tot meer dan 1,3 miljoen parlementaire documenten, nieuws en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Leuk dat je meedoet!

Maak nu direct een gratis account aan, bevestig de e-mail, en ga los!

Inloggen

 • 897 items gevonden

 • 1 Beleidsevaluatie subsidieregeling indirecte emissiekosten ETS
  [...] Europees klimaatbeleid De achtergrond van de regeling indirecte emissiekosten ligt bij het 2020-pakket voor klimaat en energie van de EU dat in 2009 in werking trad. Met dit pakket beoogde de EU de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-12-2017 05:46:03 | Bijlage
 • 2 Voortgangsbericht Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie
  [...] andere ontwikkelingen voorrang gekregen waardoor niet alles is gehaald wat in 2011 en in latere bijgestelde programmaplannen met uw Kamer is afgesproken. Deze tussentijdse scope- en prioriteitenwijzigingen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-12-2017 05:45:11 | Bijlage
 • 3 Arbeidsmarkt en politie
  [...] -professionals te interesse- ren voor het politiewerk. Deze koers zal IDU voortzetten. We benaderen onze doelgroepen op een manier die aansluit bij hun verwachtingen, de concurrentie en de ontwikkelingen op het [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-12-2017 05:44:44 | Bijlage
 • 4 Diverse toezeggingen en moties
  [...] orde zijn. De Inspectie stelt verder vast dat een aantal zaken nog in ontwikkeling zijn. Dit betreft met name het werken aan een transparante cultuur en open omgangsvormen. De leiding van de DBB [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-12-2017 05:44:36 | Bijlage
 • 5 Voortgangsbericht HRM
  [...] in het bijzonder integriteit en diversiteit. HRM beleid 2012 De accenten in het HRM-beleid over de afgelopen jaren zijn onlosmakelijk verbonden met de vorming van de nationale politie [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-12-2017 05:44:26 | Bijlage
 • 6 Bijlagen bij Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie
  [...] geraamd met betrekking tot de specifieke kosten van het huisvesten van rekencentra. In de datacenterstrategie is dit nader onderbouwd. Diverse ontwikkelingen (o.a. inrichten digitale transferia) en al dan [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-12-2017 05:44:22 | Bijlage
 • 7 Perspectieven om het ELFPO te vereenvoudigen en regeldruk te verminderen. Verschillenanalyse ELFPO en[...]
  [...] leven en duur- zame ontwikkeling in Europa.14 Vanaf 2006 is het cohesiebeleid aangepast om beter aan te sluiten bij de Europese prioriteiten, zoals de Lissabonagenda (2000), gericht op het stimuleren van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-12-2017 05:44:04 | Bijlage
 • 8 Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat houdende wijziging van de Regeling nationale[...]
  [...] Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van , nr. WJZ/ 17173008, houdende wijziging van de Regeling nationale EZ- subsidies in verband met de verlenging van de subsidiemodules TKI [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-12-2017 05:42:03 | Bijlage
 • 9 Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld in de eerste termijn van de behandeling van het wetsvoorstel[...]
  [...] vooruitzichten en inzichten over doorwerking van beleid in de komende jaren. Uiteraard zijn koopkrachtramingen – net als andere ramingen – met onzekerheid omgeven. Koopkracht wordt vooral bepaald door economische [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-12-2017 11:32:21 | Bijlage
 • 10 Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de voortgang van Bulgarije met betrekking[...]
  [...] 14408/ 17 ev DG C 2A NL Raad van de Europese Unie Brussel, 15 november 2017 (OR. en) 14408/ 17 COVEME 6 BEGELEIDENDE NOTA van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretaris- generaal [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-12-2017 05:35:33 | Bijlage
 • 11 Monitor Vestigingsklimaat voorjaar 2017
  [...] hoe de landen scoren die op de gekozen locatiefactoren het gunstigste klimaat laten zien. Op twee factoren (locatie & ligging en quality of life) staan we op nummer 1, op het gebied van governance [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-12-2017 05:14:39 | Bijlage
 • 12 Onderzoeksrapport inzake 'Argumenten en impact bij een zinvolle afschakeling van analoge radio-etherdistributie[...]
  [...] bewerkstelling te stimuleren van nieuwe radiodiensten en inno- vatieve vormen van datadiensten; en • de continuïteit te bevorderen van radio en van duurzame concurrentie in de gehele radiomarkt; en • schaarste aan [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-12-2017 04:54:20 | Bijlage
 • 13 Inhoudelijke effectevaluatie trainingen 50plus WW
  [...] de moeite om middels begeleiding en training de intensiteit en kwaliteit van werkzoekgedrag bij werkzoekenden te verhogen. 4 McKee-Ryan, Song, Wanberg en Kinicki (2005); Paul en Moser (2009) 5 McKee [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-12-2017 04:53:37 | Bijlage
 • 14 Veilig met minder kosten. Proeftuin niet-actief beveiligde overwegen (NABO’s)
  [...] Infrastructuur en Milieu (IenM) en ProRail het Programma NABO gestart. Dit programma richt zich op de meest risicovolle categorie Foto: Rob Dammers Een speciale uitgave van ProRail, november 20176 Samenvatting [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-12-2017 02:22:44 | Bijlage
 • 15 Brief ProRail inzake aanbieding internationale benchmark
  [...] verduurzaamt) — we willen de al duurzame mobiliteit per trein steeds duurzamer maken, zowel qua energie en grondstofverbruik als voor de omgeving Deze ambities spelen enerzijds in op ontwikkelingen in de context [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-12-2017 02:21:28 | Bijlage
 • 16 Beheerplan ProRail 2018
  [...] verduurzamen van de mobiliteitsketen 24 3.3 We gaan efficiënt om met onze energie 24 3.4 We zorgen voor minder uitstoot van CO2 door circulair gebruik van materialen 25 3.5 We werken duurzaam in projecten en het [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-12-2017 02:21:18 | Bijlage
 • 17 Vervoerplan NS 2018
  [...] voorstellen uitgewerkt met een concrete investeringsagenda. Met deze ontwikkelingen kan de mobiliteits sector helpen om de klimaatdoelstellingen te realiseren. Mobiliteit is de kern van duurzame, bereikbare en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-12-2017 02:21:07 | Bijlage
 • 18 Artikel 1 tot en met 11
  [...] Artikel 1 Volksgezondheid 1. Gezondheidsbescherming Voor het KPI traject verbeteren aansturingsinformatie NVWA heeft VWS een bijdrage geleverd aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2017 08:49:21 | Bijlage
 • 19 Bijlage bij brief over 'Cijfer rekentoets telt niet meer mee voor het behalen van het diploma'
  [...] . Ik streef ernaar rekenen een duurzame plek te geven in het curriculum en de uitslagbepaling. Dit ga ik gefaseerd, en in nauwe samenwerking met belanghebbenden, doen. De kennis en ervaring die de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2017 08:48:44 | Bijlage
 • 20 Evaluatie Knowledge Development Centre Mainport Schiphol
  [...] Stichting Knowledge & Development Centre (KDC) heeft zich tot doel gesteld waardevolle en innovatieve oplossingen te vinden voor de duurzame ontwikkeling van de Mainport Schiphol. In het KDC werken [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2017 08:47:07 | Bijlage
 • 21 Evaluatie Wet HGK
  [...] dusverre gebruikt worden, nog niet bijdragen aan het waarborgen van de mogelijkheden deskundigheid en specialisatie verder te ontwikkelen. Zo komen aanpassingen in zaakverdelingsreglementen – ook die vanuit [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2017 08:45:40 | Bijlage
 • 22 Evaluatie Wet bestuur en toezicht
  [...] Evaluatie Wet bestuur en toezicht Instituut voor Ondernemingsrecht Faculteit Rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Groningen Institute for Governance and Organizational Responsibility Faculteit [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2017 08:45:20 | Bijlage
 • 23 Erkenningsregeling installateurs
  [...] Startdocument Erkenningsregeling Installateurs 2 sept. 2017/ Versie: DEFINITIEF COLOFON Opdrachtgever : Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Directie Bouwen en Energie Afdeling Bouwregelgeving [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2017 08:45:14 | Bijlage
 • 24 Monitor onderwijshuisvesting po/vo
  [...] schoolgebouwen echter nog maar beperkt bruikbaar. De database moet op dit moment gezien worden als werk in ontwikkeling en bevat nog te veel onvolkomenheden en beperkin- gen om als nuttig instrument voor externe [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-12-2017 05:35:42 | Bijlage
 • 25 Meerjarenplan SVB 2018 - 2020
  [...] .................................................................................................................. 24 Bijlage 2 - Ontwikkelingen beleid en regelgeving 2018 (daar waar kan met doorkijk naar 2020) ....... 25 Bijlage 3 – Aanvullende begrotingstabellen 2018 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-12-2017 05:35:16 | Bijlage
 • 26 Verkenning samenwerking Raad voor Rechtsbijstand en Juridisch Loket
  [...] . Een belangrijke vraag is bijvoorbeeld wie in kaart brengt welke impact de decentralisatie van het sociale domein heeft op de ontwikkeling van de hulpverleningsstructuur op gemeentelijk niveau en hoe het [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-12-2017 05:32:05 | Bijlage
 • 27 Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld in de eerste termijn van de behandeling van het wetsvoorstel[...]
  [...] Energie voor opslag apart wil regelen en wanneer komt dat voorstel naar de Kamer? Antwoord Ik heb uw Kamer tijdens de wetsbehandeling over de opslag duurzame energie (ODE) 2018 aangegeven dat de stimulering [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-12-2017 15:09:38 | Bijlage
 • 28 Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld in de eerste termijn van de behandeling van het wetsvoorstel[...]
  [...] van belang dat bewoners, gemeente en woningcorporatie met elkaar optrekken en lokaal bepalen waar behoefte aan is. Het rijk kan daarbij een stimulerende rol vervullen. Er wordt door Platform31 op dit [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-12-2017 15:09:10 | Bijlage
 • 29 Conceptbrief aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat inzake de beëindiging van het[...]
  [...] CONCEPT Aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat In afschrift aan de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Economische Zaken en Klimaat Den Haag, (datum) Betreft [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-12-2017 05:29:17 | Bijlage
 • 30 COM(2017) 690
  [...] en de investeringen herstellen zich. Structureel beleid heeft, in combinatie met een ondersteunend macro-economisch beleid, aan deze positieve ontwikkelingen bijgedragen. Dit is voor de EU een [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-12-2017 05:20:55 | Bijlage
 • 31 COM(2017) 770
  [...] werkgelegenheid in de lidstaten en in de hele eurozone. Zodoende beperken zij economische fluctuaties en creëren zij een gunstig klimaat voor duurzame en inclusieve groei. Een betere coördinatie bij het uitvoeren [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-12-2017 05:20:53 | Bijlage
 • 32 COM(2017) 771
  [...] van de lidstaten in de weg staan, en tevens de aanzet tot passende beleidsreacties te geven. De implementatie van de PMO past in het Europees semester voor de coördinatie van het economisch beleid om de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-12-2017 05:20:51 | Bijlage
 • 33 Ervaringen gemeenten met Participatiewet. Rapportage tweede meting
  [...] ...................................................................................15 2.4 Ontwikkelingen Participatiewet en banenafspraak 2015 - 2017 ....................17 2.5 Leeswijzer rapport .................................................................................19 3 De [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-12-2017 23:45:31 | Bijlage
 • 34 Onderzoek Participatiewet bij werkgevers
  [...] bij werkgevers Rapportage fase 2 (2017) Inhoud Pagina 1. Conclusies en aandachtspunten voor beleid 1 1.1 Inleiding 1 1.2 Toelichting op het onderzoek 1 1.3 Beeld van de uitkomsten van de eerste meting 2 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-12-2017 23:45:23 | Bijlage
 • 35 Beleidsdoorlichting Artikel 6.4 Burgerschap 2012-2016
  [...] , onder meer op het terrein van energie, zorg en welzijn. Definitief | Beleidsdoorlichting Artikel 6.4 Burgerschap 2012-2016 | 12 oktober 2017 Pagina 11 van 33 Afbeelding 2: driehoek NSOB Deze ontwikkeling [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-12-2017 23:45:12 | Bijlage
 • 36 Provinciefonds Decembercirculaire 2017
  [...] @minbzk.nl Datum 8 december 2017 Kenmerk 2017-0000560888 Onderwerp decembercirculaire provinciefonds 2017 Doelstelling bekendmaking van beleid en het geven van informatie Juridische grondslag Relaties met [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-12-2017 23:40:35 | Bijlage
 • 37 Gemeentefonds Decembercirculaire 2017
  [...] @minbzk.nl Datum 8 december 2017 Kenmerk 2017-0000560871 Onderwerp decembercirculaire gemeentefonds 2017 Doelstelling bekendmaking van beleid en het geven van informatie Juridische grondslag Relaties met [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-12-2017 23:40:29 | Bijlage
 • 38 Onderzoek effect energielabel voor woningen
  [...] verkopers en over het algemeen van de burgers; dat men beter begrip krijgt en inzicht in het milieu en de energie.” - Ik denk dat ze een stukje besef willen creëren over hoeveel energie een woning verbruikt [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-12-2017 23:39:58 | Bijlage
 • 39 Verklaring Impulsagenda Greenports 3.0
  [...] eerste instan e ligt op vermindering van het gebruik van aardgas door de ontwikkeling van een duurzame warmte- en CO2voorziening en het benu en van geothermie. 3. Modernisering van het teeltareaal, om [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-12-2017 23:35:54 | Bijlage
 • 40 Naar een nieuw economisch ruimtelijk versnetwerk
  [...] duurzame herstructurering van de glastuinbouw. Naast fysieke herstructurering neemt coalitie HOT thema s zoals energie, infrastructuur, GMO en mededinging mee in haar aanpak ter vitalisering van de glastuin [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-12-2017 23:35:46 | Bijlage
 • 41 Validatie van GTS brief betreffende "L-gas capaciteit en kwaliteitsconversie”
  [...] DNV GL - EZ - Validatie capaciteitsstudie GTS - 16112017 - V1.docx Memo Aan: Memo Nr.: OGNL.155748.M1 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (MinEZ) Van: DNV GL Oil & Gas – RMA Datum: 16 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-12-2017 23:29:03 | Bijlage
 • 42 Brief van de Gemeente Ameland over Aanvraag uitvoering Chw 16e tranche
  [...] lopen in de energietransitie en is nu al een voorbeeld voor andere gebieden in Nederland voor het realiseren van een duurzame energievoorziening. Sinds 2007 bestaat het consortium Duurzaam Ameland waarin [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-12-2017 23:29:00 | Bijlage
 • 43 Beleidsdoorlichting toezicht en opsporing en massale processen Belastingdienst
  [...] ............................................................................................. 22 2.5.5 Segmenten ....................................................................................................... 23 2.6 Ontwikkelingen in beleid en uitvoering [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-12-2017 23:23:09 | Bijlage
 • 44 Overzicht van de openstelling SDE+ 2018 in fases
  [...] , voorlopige correctiebedragen en vollasturen voor SDE+ 2018 Categorie Hernieuw- bare energie vorm Basis- bedrag [€/ kWh] Basis- energie prijs [€/ kWh] Voorlopig Correctie bedrag 2018 [€/ kWh] Vollast- uren per [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-12-2017 23:14:01 | Bijlage
 • 45 Staat van Zoönosen 2016
  [...] Staat van Zoönosen 2016 Staat van Zoönosen 2016 Colofon © RIVM 2017 Delen uit deze publicatie mogen worden overgenomen op voorwaarde van bronvermelding: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-12-2017 23:11:49 | Bijlage
 • 46 Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld in de eerste termijn van de behandeling van het wetsvoorstel[...]
  [...] met het ministerie van Financiën en de stichting Schooldakrevolutie. De stichting Schooldakrevolutie heeft gesproken met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het stimuleren van de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-12-2017 15:14:22 | Bijlage
 • 47 Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld in de eerste termijn van de behandeling van het wetsvoorstel[...]
  [...] begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII), de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2018 (34775 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-12-2017 15:08:36 | Bijlage
 • 48 Beantwoording veel gestelde vragen naar aanleiding van de internetconsultatie Ontwerp aansluitroutes[...]
  [...] op provinciaal en gemeentelijk niveau ruimtelijk beleid gevoerd te worden, waarmee ongewenste ruimtelijke ontwikkelingen onder de aan- en uitvliegroutes worden voorkomen. 56 dB(A) LDEN-contour Op en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-12-2017 22:48:37 | Bijlage
 • 49 Onderzoeksrapport ‘vijftien jaar leesprestaties in Nederland, PIRLS 2016’
  [...] leesles, volgens leerkrachten, PIRLS 2001 t/ m 2016 7.3 Frequentie van activiteiten om ontwikkeling van vaardigheden en strategieën voor begrijpend lezen te stimuleren, volgens leerkrachten, PIRLS 2001 t/ m [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-12-2017 22:45:04 | Bijlage
 • 50 Resultaten en vervolg pilot ‘Schoon Belonen’
  [...] Otterloo Lid VNG-Commissie Milieu, Energie en Mobiliteit Afvalfonds Verpakkingen Wethouder gemeente Dronten M. Demmers Stichting Natuur en Milieu [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  04-12-2017 22:33:34 | Bijlage
 • 51 Samenvatting - Overall rapportage sociaal domein 2016
  [...] samenwerking en de financiële ontwikkelingen. Deze publicatie wordt afgesloten met enkele beschouwende opmerkingen over onze bevindingen. Zo vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen staan veel gemeenten voor [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  04-12-2017 22:28:23 | Bijlage
 • 52 Hoofdrapport - Overall rapportage sociaal domein 2016
  [...] hulpnetwerk 90 4 Objectieve outcome voor de doelgroepen van het beleid 121 5 Objectieve outcome voor gebruikers: participatie, eenzaamheid en kwaliteit van leven 127 6 Subjectieve outcome: hoe ervaren mensen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  04-12-2017 22:28:18 | Bijlage
 • 53 Samenvatting Overall rapportage sociaal domein 2016
  [...] samenwerking en de financiële ontwikkelingen. Deze publicatie wordt afgesloten met enkele beschouwende opmerkingen over onze bevindingen. Zo vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen staan veel gemeenten voor [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  04-12-2017 22:14:52 | Bijlage
 • 54 Overall rapportage sociaal domein 2016
  [...] hulpnetwerk 90 4 Objectieve outcome voor de doelgroepen van het beleid 121 5 Objectieve outcome voor gebruikers: participatie, eenzaamheid en kwaliteit van leven 127 6 Subjectieve outcome: hoe ervaren mensen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  04-12-2017 22:14:47 | Bijlage
 • 55 Werknemersenquête 2017
  [...] , formele gesprekken en POP 38 5.5 Tevredenheid 39 5.6 Betrokkenheid 40 4 5.7 Vitaliteit 42 5.8 Arbo-, verzuim- en re-integratie 42 6. Competenties, opleiding en ontwikkeling 45 6.1 Kennis en vaardigheden 45 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  04-12-2017 10:21:39 | Bijlage
 • 56 Lelystad Airport: Een Ander Geluid
  [...] internetcommunicatie zoals video conferencing en virtual reality toerisme. • Schone en duurzame vormen van vliegverkeer te stimuleren en te faciliteren. Waarbij nadrukkelijk de aantekening dat biobrandstof geen duurzaam [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  04-12-2017 10:20:58 | Bijlage
 • 57 Voorstellen luchtruimgebruikers 5.11 consultatie Lelystad Airport
  [...] regie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), een consultatietraject plaats met duurzame energie partijen (wind coöperaties, ontwikkelaar) en de recreatieve luchtvaartsector over VFR [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  04-12-2017 10:20:33 | Bijlage
 • 58 Derde Voortgangsrapportage Natuur
  [...] ambities van het Natuurpact via de Voortgangs- rapportage Natuur. De provincies zijn goed op weg met de ontwikkeling en uitvoering van het natuurbeleid om de biodiversiteitsdoelen te realiseren. Het [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  01-12-2017 10:00:25 | Bijlage
 • 59 Nota van toelichting
  [...] gemeenschappelijke regels voor de ontwikkeling van de interne markt voor postdiensten in de Gemeenschap en de verbetering van de kwaliteit van de dienst (PbEG 1998, L15). Deze motivering is nog steeds van toepassing [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  01-12-2017 09:45:03 | Bijlage
 • 60 Besluit tot wijziging van het Tijdelijk besluit postbezorgers 2011 in verband met het vervallen van de[...]
  [...] Economische Zaken en Klimaat, [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  01-12-2017 09:44:47 | Bijlage
 • 61 Eindrapportage Evaluatie Instellingssubsidie Platform31
  [...] organisaties om ontwikkelingen te stimuleren.  Het zien en duiden van trends, ook vanuit Europees perspectief.  Verbindingen leggen tussen beleidsterreinen: Ruimte, Wonen, Economie en Sociaal.  Platform geven [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  01-12-2017 09:44:22 | Bijlage
 • 62 Derde Voortgangsrapportage Natuur. Provinciaal natuurbeleid in uitvoering in 2016
  [...] ambities van het Natuurpact via de Voortgangs- rapportage Natuur. De provincies zijn goed op weg met de ontwikkeling en uitvoering van het natuurbeleid om de biodiversiteitsdoelen te realiseren. Het [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  01-12-2017 09:42:45 | Bijlage
 • 63 Rapport 'Het inkomen van de Koning': De totstandkoming en ontwikkeling van het financieel statuut van[...]
  [...] het inkomen van de koning Boom Financien koningshuis(01)biw.indd 1 27-11-17 15:43 Boom Financien koningshuis(01)biw.indd 2 27-11-17 15:43 Het inkomen van de Koning De totstandkoming en ontwikkeling [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  01-12-2017 09:41:06 | Bijlage
 • 64 Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld in de eerste termijn van de behandeling van het wetsvoorstel[...]
  [...] . Is de minister bereid een nieuw meetinstrument te ontwikkelen? Antwoord: Er zijn reeds diverse monitoren en periodieke onderzoeken die ontwikkelingen in aard en omvang van de criminaliteit in beeld [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  30-11-2017 22:05:49 | Bijlage
 • 65 Onderzoek preventie jeugdhulp
  [...] . Zo dient het gemeentelijk beleid aangaande preventie gericht te zijn op bijvoorbeeld het versterken van het opvoedkundige klimaat in gezinnen, wijken, buurten, scholen, kinderopvang en peuterspeelzalen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  30-11-2017 10:08:56 | Bijlage
 • 66 Toegang tot jeugdhulp met verblijf en de rol van gecertificeerde instellingen
  [...] mogelijk van invloed zijn op verschillen tussen gemeenten 34 4.5 Relevante ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op uithuisplaatsingen 38 5. Conclusies en aanbevelingen 41 5.1 Inleiding 41 5.2 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  30-11-2017 10:08:47 | Bijlage
 • 67 Van nul tot later als ik groot ben
  [...] pasklare oplossingen en een marsroute. Want preventie vraagt om experimenteren en zoeken naar wat werkt. Toch is het geweldig als het lukt om kinderen en jongeren te stimuleren in hun ontwikkeling, het [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  30-11-2017 10:08:10 | Bijlage
 • 68 Rapport
  [...] 2.3.1 Inleiding 21 2.3.2 Bevindingen 21 2.3.3 Analyse 22 3 Context en verbeterpunten 23 3.1 Ontwikkeling KPCN 23 3.2 Communicatie 25 3.2.1 Inleiding 25 3.2.2 Bevindingen 25 3.2.3 Analyse 27 3.3 Opleiding [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  30-11-2017 10:04:55 | Bijlage
 • 69 Effectevaluatie Wetenschap & Technologie in de pabo
  [...] onderzoekend en ontwerpend leren; ▪ de leerhouding van leerlingen en hoe deze te stimuleren; ▪ de verschillende manieren om de kennis en vaardigheden te contextualiseren; ▪ het organiseren en begeleiden van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  30-11-2017 10:04:45 | Bijlage
 • 70 Monitor maatregelen lerarenopleiding beroepsonderwijs
  [...] evaluatiekader 11 2.1 Inleiding 11 2.2 Het monitoring en evaluatiekader 11 2.3 Aanleiding voor de maatregelen 12 2.4 Doel van de maatregelen 12 2.5 Input voor het beleid 13 2.6 Resultaten van beleid 13 3 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  30-11-2017 10:04:25 | Bijlage
 • 71 IPTO: bevoegdheden en vakken in het vo
  [...] onderliggende vakken. 4 ligt bij havo en vwo duidelijk lager met 3,0% resp. 2,3%. Op de havo is daarbij ten opzichte van het vwo sprake van relatief veel benoembaar gegeven lesuren (9,4% tegen 5,6%). Ontwikkeling [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  30-11-2017 10:03:40 | Bijlage
 • 72 Het Blauwe Boekje
  [...] komt zowel uit het binnenland (consumptie en investeringen) als uit de export. Figuur 6 Opbouw economische ontwikkeling Bron: Miljoenennota 2018 1,4% 2,3% 2,2% 3,3% 3,1% 1,9% 1,5% 1,5% 1,5% 0% 1% 2% 3% 4 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  30-11-2017 09:30:32 | Bijlage
 • 73 COM(2017) 291
  [...] hervormingen en investeringen. Daardoor kraakt het monetair beleid onder de verantwoordelijkheid om economische ontwikkelingen op te vangen en voor tegenwicht te zorgen. Als gevolg hiervan kunnen lidstaten [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  30-11-2017 09:27:57 | Bijlage
 • 74 Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld in de eerste termijn van de behandeling van het wetsvoorstel[...]
  [...] stimuleren is de energiebelasting voor publieke laadpunten tot en met 2020 gehalveerd. Door de salderingsregeling, waarmee het mogelijk is om energie terug te leveren aan het net, zijn er in principe weinig [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-11-2017 22:05:53 | Bijlage
 • 75 Module Kennis, Netwerken en Communicatie - Actielijn 5
  [...] en onze klanten. Ecorys excelleert in zes werkgebieden: - transport en mobiliteit; - economie en innovatie; - energie, water en klimaat; - regionale ontwikkeling; - overheidsfinanciën; - gezondheid en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-11-2017 09:29:36 | Bijlage
 • 76 Monitor actieprogramma Tel mee met Taal 2016-2018; Tussenrapportage 2017
  [...] Achtergrond 43 6.2 Resultaten 43 7 Conclusies 47 Onderzoeksopzet 53 Evaluatiekader 53 Actielijn 1- Lokale netwerkaanpak 55 Actielijn 2- Stimulering van taalakkoorden en taalscholing op de werkvloer 55 Actielijn [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-11-2017 09:29:32 | Bijlage
 • 77 Module Lokale netwerkaanpak - Actielijn 1
  [...] met Taal 2016-2018 Het programma bestaat uit vijf actielijnen4: 1. Lokale netwerkaanpak; 2. Stimuleren van taalakkoorden en taalscholing op de werkvloer; 3. Leesbevordering; 4. Innovatieve projecten [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-11-2017 09:29:23 | Bijlage
 • 78 Module Leesbevordering - Actielijn 3
  [...] gebrekkige beheersing van het Nederlands is. 8 Monitor actieprogramma Tel mee met Taal 2016-2018 Het programma bestaat uit vijf actielijnen4: 1. Lokale netwerkaanpak; 2. Stimuleren van taalakkoorden en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-11-2017 09:29:16 | Bijlage
 • 79 Module Taalakkoorden en Taal op de werkvloer - Actielijn 2
  [...] programma bestaat uit vijf actielijnen4: 1. Lokale netwerkaanpak; 2. Stimuleren van taalakkoorden en taalscholing op de werkvloer; 3. Leesbevordering; 4. Innovatieve projecten (experimenten); 5. Kennis [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-11-2017 09:29:13 | Bijlage
 • 80 Module Projecten - Actielijn 4
  [...] (pilotorganisatie) ROC Nijmegen (pilotorganisatie) School voor coaching (derde partij) Script Factory (derde partij) (Hoofd)doelstelling(en ) volgens projectplan Het doel is een duurzame aanpak door te ontwikkelen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-11-2017 09:29:10 | Bijlage
 • 81 Rapport; Anders organiseren, minder tekort?
  [...] meerwaarde van een ander onderwijskundig concept voor de kwaliteit van het onderwijs en de ontwikkeling van hun leerlingen. Zij zijn dus met name ideologisch gemotiveerd. Ook zijn er scholen die het onderwijs [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-11-2017 09:28:52 | Bijlage
 • 82 Eindrapport kosten zij-instroom november 2017
  [...] een tripartiete overeenkomst na het geschikt- heidsonderzoek komen zij-instromer, bevoegd gezag en lerarenopleiding overeen hoe de scholing en begeleiding eruit komen te zien. Het uitgangspunt hierbij [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-11-2017 09:28:33 | Bijlage
 • 83 Eindrapport Mirror raming basisjaar 2015
  [...] korte introductie gaan we in het onderstaande per sector in op de belangrijkste uitkomsten. Introductie De ramingen baseren zich op bestaand beleid en historisch waargenomen gedrag. Dit betekent dat [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-11-2017 09:28:26 | Bijlage
 • 84 Nota van antwoord Landelijk Afvalbeheerplan 2017-2029
  [...] eerste wijziging van LAP3. Dit gaat, naast het herstellen van onvolkomenheden, over wijzigingen die het gevolg zijn recente ontwikkelingen in aanpalend beleid, wetswijzigingen en arresten die ook een [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-11-2017 09:05:11 | Bijlage
 • 85 Resultaten uit het pre-COOL cohortonderzoek: Kwaliteit in kleutergroepen en de relatie met ontwikkeling[...]
  [...] 9.6 Conclusies stabiliteit en ontwikkeling 82 10 Samenvatting, discussie en implicaties voor beleid 85 10.1 Samenvatting 85 10.2 Discussie en implicaties voor beleid 91 Literatuur 103 Bijlagen 105 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-11-2017 08:52:18 | Bijlage
 • 86 COM(2017)294
  [...] samenwerking tussen ondernemingen bij de ontwikkeling van defensieproducten en -technologieën te bevorderen en door de samenwerkingsverbanden tussen de lidstaten te stimuleren, om ervoor te zorgen dat de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-11-2017 08:52:10 | Bijlage
 • 87 COM(2017)295
  [...] mobiliseren voor het stimuleren en complementeren van nationale onderzoeksprogramma's op het gebied van defensie. Daarbij ligt de nadruk op gezamenlijk defensieonderzoek en technologische ontwikkeling en op het [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-11-2017 08:52:08 | Bijlage
 • 88 Onderzoeksrapport 'Versterking opleiding VS en PA huisartsenzorg'
  [...] binnen het Kenniscentrum Taakherschikking Eerste Lijn, onderdeel van de stichting Kwaliteit Ontwikkeling Huisartsenzorg (KOH). Sinds 2003 initieert, stimuleert en begeleidt KOH de implementatie van de VS [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-11-2017 08:39:28 | Bijlage
 • 89 Ruimtelijk-Economische Ontwikkelstrategie. Noordelijke Randstad, Zuidelijke Randstad en Brainport Eindhoven[...]
  [...] Nederland verder te versterken. En wel op zo n manier dat de kansen die ontstaan uit wereldwijde uitdagingen op het terrein van onder meer energie, klimaat, water en voedselvoorziening worden benut. Alles bij [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-11-2017 08:23:30 | Bijlage
 • 90 Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld in de eerste termijn van de behandeling van het wetsvoorstel[...]
  [...] beleid meetbaar voor monitoring en evaluatie. Effecten worden periodiek gemeten via beleidsdoorlichtingen en effectenonderzoek. De conclusies van die onderzoeken worden meegenomen in de vorming van nieuw [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-11-2017 22:14:29 | Bijlage
 • 91 Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld in de eerste termijn van de behandeling van het wetsvoorstel[...]
  [...] innovatieve samenwerking. 27 Wat is de voortgang van de duurzame defensie strategie en in hoeverre wordt er expliciet gekeken naar duurzaamheid? Het energie- en milieubeleid van Defensie is erop gericht de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-11-2017 22:14:22 | Bijlage
 • 92 Evaluatie doelmatigheid Drinkwaterwet
  [...] Eindrapportage Datum augustus Opdrachtgever Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Directie Water en Bodem Contact Irene Voskamp I.Voskamp@aef.nl Referentie GI / eindrapport evaluatie doelmatigheid [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-11-2017 08:13:47 | Bijlage
 • 93 Conceptbrief aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het plaatsen van een parlementair[...]
  [...] CONCEPT Aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat In afschrift aan de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Economische Zaken en Klimaat Den Haag, (datum) Betreft [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-11-2017 08:03:12 | Bijlage
 • 94 Update Analyse infrastructuurmaatregelen Derde Spoor Duitsland
  [...] / 29 1 Inleiding 1.1 Doel van deze update Op 1 februari 2016 heeft ProRail de rapportage ‘Analyse infrastructuurmaatregelen Derde Spoor Duitsland opgeleverd. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22-11-2017 15:25:58 | Bijlage
 • 95 Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 46
  [...] een daad overgaat die als rechts-terroristisch te kwalificeren valt. Ook kan het sporadisch tot gewelddadige confrontaties tussen links- en rechtsextremisten komen. Het gepolariseerde klimaat in [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22-11-2017 08:12:42 | Bijlage
 • 96 Quickscan externe effecten Sittard – Herzogenrath als gevolg van omrijden goederentreinen Derde Spoor[...]
  [...] worden om omgevingseffecten te mitigeren is diepgaander onderzoek noodzakelijk. In overleg met het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) is gekozen voor een ‘worst case -benadering op basis van de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22-11-2017 08:10:59 | Bijlage
 • 97 Venlo, maatregelen derde spoor Duitsland. Uitwerking inframaatregelen Venlo
  [...] -1600011 1.0 Vrijgegeven 15-12-2016 b. RVT schets maatregel 4 E74-MPO-NP-1700004 1.0 Vrijgegeven 15-02-2017 III. Tractie en Energie Omschrijving Kenmerk Versie Status Datum a. Schetsplan bovenleiding [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22-11-2017 08:10:56 | Bijlage
 • 98 Update Analyse infrastructuurmaatregelen Derde Spoor Duitsland
  [...] / 28 1 Inleiding 1.1 Doel van deze update Op 1 februari 2016 heeft ProRail de rapportage ‘Analyse infrastructuurmaatregelen Derde Spoor Duitsland opgeleverd. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22-11-2017 08:10:47 | Bijlage
 • 99 Eindrapportage Evaluatie doelmatigheid Drinkwaterwet
  [...] Eindrapportage Datum augustus Opdrachtgever Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Directie Water en Bodem Contact Irene Voskamp I.Voskamp@aef.nl Referentie GI / eindrapport evaluatie doelmatigheid [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22-11-2017 08:10:30 | Bijlage
 • 100 Terugblik 2016 NPO
  [...] euro gereserveerd om de ontwikkeling van hoogwaardige producties en tv-drama te stimuleren. De invulling van deze reservering krijgt de komende jaren gestalte. Toegankelijke educatie Om te kunnen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-11-2017 07:41:32 | Bijlage
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.7.1 van 22 november 2018.