Nadat je bent ingelogd, kan je selecties maken.

Haagse Feiten

Toegangspoort tot meer dan 1,3 miljoen parlementaire documenten, nieuws en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Leuk dat je meedoet!

Maak nu direct een gratis account aan, bevestig de e-mail, en ga los!

Inloggen

 • 440 items gevonden

 • 1 Evaluatie NAK - Eindrapport
  [...] is, onder meer door de leeftijdsopbouw van het werknemersbestand van de NAK (relatief veel oudere werknemers zullen met pensioen gaan en hun kennis en ervaring moet worden overgedragen). Hier staat [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-12-2017 05:45:35 | Bijlage
 • 2 Evaluatie Naktuinbouw - Eindrapport
  [...] doet en waarom. Verder wijzen verschillende gesprekspartners erop dat de gemiddelde leeftijd van de inspecteurs hoog is en een flink aantal van hen over niet al te lange tijd met pensioen gaat. Dit vormt [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-12-2017 05:45:33 | Bijlage
 • 3 Evaluatie BKD - Eindrapport
  [...] inspecteurs hoog is en een flink aantal van hen over niet al te lange tijd met pensioen gaat. Dit vormt volgens hen een risico voor het kennisniveau binnen de BKD. Een uitdaging voor de BKD is om de komende [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-12-2017 05:45:26 | Bijlage
 • 4 Evaluatie KCB - Eindrapport
  [...] een flink aantal van hen over niet al te lange tijd met pensioen gaat. Het verjongen van het personeelsbestand en het overdragen van kennis zijn volgens hen belangrijke aandachtspunten. Het KCB herkent [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-12-2017 05:45:23 | Bijlage
 • 5 Diversiteit bij de politie. Werving van Nieuwe Nederlanders
  [...] arbeidsvoorwaarden naast salaris (pensioen etc.) Gelijke kansen voor iedereen Mogelijkheden om door te groeien Uitdagend/ spannend werk Veel ruimte om jezelf te kunnen zijn Afwisselend werk Zelfstandig beslissingen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-12-2017 05:44:48 | Bijlage
 • 6 Arbeidsmarkt en politie
  [...] van de jaren 90 is de arbeidsdeelname van ouderen aanzienlijk gestegen, mede als gevolg van het versoberen en vervolgens grotendeels afschaf- fen van VUT-regelingen. Nu ook de AOW-leeftijd langzaam [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-12-2017 05:44:44 | Bijlage
 • 7 Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld in de eerste termijn van de behandeling van het wetsvoorstel[...]
  [...] pensioengerechtigde leeftijd hanteren voor een AOV. Bijvoorbeeld als het gaat om zelfstandigen met een zogeheten ‘risicovol of zwaar beroep zoals bepaalde beroepen in de bouw, zoals het lid Wiersma aangeeft. Een reden [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-12-2017 11:32:21 | Bijlage
 • 8 National Risk Assessment Witwassen
  Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Cahier 2017-13 | 1 Cahier 2017-13 National Risk Assessment Witwassen H.C.J. van der Veen L.F. Heuts Cahier De reeks Cahier omvat de rapporten van onderzoek [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-12-2017 05:35:26 | Bijlage
 • 9 National Risk Assessment Terrorismefinanciering
  [...] , Amsterdam-Rotterdam bank AFM Autoriteit Financiële Markten AIVD Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst AMLC Anti Money Laundering Centre ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling Aow Algemene ouderdomswet [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-12-2017 05:35:21 | Bijlage
 • 10 Verslag FSC 14 november 2017
  [...] combinatie met een lager (pensioen)inkomen, en daardoor ongewild hun huis moeten verkopen. Het comité heeft gesproken over de implicaties hiervan voor de financiële stabiliteit. Het grote aandeel [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-12-2017 05:11:59 | Bijlage
 • 11 Inhoudelijke effectevaluatie trainingen 50plus WW
  [...]  pensioenattitude    0      Geloof in succes    +      Externe locus (in tegenstelling tot de  verwachting)  +    Zelfwaardering    0/ +       Negatieve ervaring werkloosheid    0      Energie/ vitaliteit    0 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-12-2017 04:53:37 | Bijlage
 • 12 Effecten Europees Mobiliteitspakket voor de Nederlandse wegtransportsector
  [...] verschillen in loonkosten (deels via detacheringsrichtlijn rechtgetrokken) en overige kosten zoals sociale lasten, pensioen en overige bedrijfskosten. Voor beprijzing en duurzaamheid is de verklaring het [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-12-2017 04:53:11 | Bijlage
 • 13 Werkplan 2018 Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting
  IGJ i.o. Werkplan 2018 1/ 74 Werkplan 2018 2/ 74 Werkplan 2018 Voorwoord Samenvatting 1 De inspectie in 2018 1.1 Externe ontwikkelingen en koers 1.2 Toezicht 1.3 Handhaving 2 Ontwikkelingen met consequenties [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2017 08:50:16 | Bijlage
 • 14 Rapport Beleidsdoorlichting financiële markten
  Beleidsdoorlichting artikel 2 (hoofdstuk IX): financiële markten Ministerie van Financiën, directie Financiële Markten ** oktober 2017 ** 2 Inhoudsopgave EINDOORDEEL ONAFHANKELIJK DESKUNDIGE....................................................................................... [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2017 08:50:08 | Bijlage
 • 15 Artikel 1 tot en met 11
  [...] aan WO II Voor de bijdrage aan de PUR is € 0,4 miljoen overgeheveld van het instrument Subsidies naar artikelonderdeel 2 Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WO II [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2017 08:49:21 | Bijlage
 • 16 Evaluatie Wet bestuur en toezicht
  [...] publieke middelen (woningcorporaties, pensioenfondsen, zorg- en onderwijsinstellingen) SE-statuut De op 8 oktober 2001 door de Raad van de Europese Unievastgestelde Verordening nr. 2157/ 2001 betreffende het [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2017 08:45:20 | Bijlage
 • 17 Samenvatting
  [...] pensioensector gebruikelijk is dat één persoon verschillende bestuursfuncties combineert. Het uitgangspunt van de limiteringsregeling voor pensioenfondsen is dat een bestuurder of lid van de raad van toezicht [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2017 08:45:18 | Bijlage
 • 18 Rapportage Zorginstituut Nederland
  [...] maanden met pensioen wanneer hij van zijn longarts te horen krijgt dat hij ongeneeslijk ziek is. Bij hem is longkanker geconstateerd, om precies te zijn niet-kleincellig longcarcinoom, stadium IV. Dit [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2017 08:44:27 | Bijlage
 • 19 Werkplan 2018 Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting
  IGJ i.o. Werkplan 2018 1/ 74 Werkplan 2018 2/ 74 Werkplan 2018 Voorwoord Samenvatting 1 De inspectie in 2018 1.1 Externe ontwikkelingen en koers 1.2 Toezicht 1.3 Handhaving 2 Ontwikkelingen met consequenties [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-12-2017 10:49:40 | Bijlage
 • 20 Rapport Beleidsdoorlichting financiële markten
  ** oktober 2017 ** 2 Inhoudsopgave EINDOORDEEL ONAFHANKELIJK DESKUNDIGE....................................................................................... 4 1 INLEIDING ........................................................................................................................ [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-12-2017 10:34:56 | Bijlage
 • 21 Meerjarenplan SVB 2018 - 2020
  [...] van het ministerie van SZW. Burgers zijn steeds mondialer en zijn in hun leven soms woonachtig in verschillende landen. Dit kan betekenen dat er geen volledige AOW-pensioen is opgebouwd in Nederland. En [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-12-2017 05:35:16 | Bijlage
 • 22 Programmering 2018-2019 Toezicht Sociaal Domein
  [...] bij andere partijen in gemeenten een belangrijke rol om te voorkomen dat een groep ouderen kwetsbaar wordt, want door hun lage inkomsten en een klein of geen pensioen vormen ouderen in een uitkering een [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-12-2017 05:31:55 | Bijlage
 • 23 Houwers Verantwoording en controleverklaring 2017
  [...] 112.999 Personeelskosten Salarissen 38.25) VcrkgesersIasten 43.940 Pensioen .ertekcrina - Opleidirigskosten Inhuur externe medewerkeis/ detacheringen Oserige personeelskosten 1815 84.006 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-12-2017 05:29:05 | Bijlage
 • 24 Klein Verantwoording en controleverklaring 2017
  [...] ontvangsten 9 15.200 163 101 Personeelskosten 1. Salarissen 65.079 2. Werkgeverslasten 11.510 3. Pensioenverzekering 2.851 5. Inhuur externe medewerkers/ detacheringen 25.608 6. Overige personeelskosten 6.233 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-12-2017 05:29:03 | Bijlage
 • 25 Jaarplan Inspectie SZW 2018
  18 Inspectie SZW Jaarplan 2018 Inspectie SZW Jaarplan 2018 Inspectie SZW Jaarplan 2018 In spectie SZW Jaarplan 2018 Inspectie SZW Jaar 18 Inspectie SZW Jaarplan 2018 Inspectie SZW Jaarplan 2018 Inspectie [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-12-2017 05:28:47 | Bijlage
 • 26 COM(2017) 674
  [...] recente pensioenhervormingen – waarbij de pensioenleeftijd in de meeste lidstaten is verhoogd – en flexibelere arbeidsregelingen. Passende beleidsmaatregelen voor evenwicht tussen werk en privéleven en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-12-2017 05:20:59 | Bijlage
 • 27 COM(2017) 690
  [...] hervormingen niet worden teruggedraaid. De pensioeninkomens kunnen worden opgetrokken door de loopbanen te verlengen, de pensioenleeftijd te koppelen aan de levensverwachting, vroegtijdig verlaten van de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-12-2017 05:20:55 | Bijlage
 • 28 COM(2017) 770
  [...] en om passende inkomenssteun en passende sociale ondersteuning te waarborgen via toegang tot kwalitatieve diensten. Ook pensioenhervormingen en een beleid inzake evenwicht tussen werk en privéleven [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-12-2017 05:20:53 | Bijlage
 • 29 COM(2017) 771
  NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 22.11.2017 COM(2017) 771 final VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, DE EUROPESE CENTRALE BANK EN HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ Waarschuwingsmechanismeverslag [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-12-2017 05:20:51 | Bijlage
 • 30 COM(2017) 343
  [...] met het EU-beleid om aanvullende pensioenbesparingen aan te moedigen om pensioentoereikendheid te realiseren, zoals uiteengezet in het Witboek van de Commissie over pensioenen in 2012 12 . In [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-12-2017 23:47:26 | Bijlage
 • 31 Cijfers uitvoering Participatiewet
  [...] bijstanduitkering licht af (zie figuur 1). Eind september 2017 ontvingen 465 duizend personen tot de AOW-leeftijd een bijstandsuitkering. Daarbij moet wel in gedachten worden gehouden dat ook in de voorgaande jaren [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-12-2017 23:45:46 | Bijlage
 • 32 Ervaringen gemeenten met Participatiewet. Rapportage tweede meting
  Ervaringen gemeenten met Participatiewet Rapportage tweede meting datum 26 oktober 2017 auteur(s) B. Cuelenaere (CentERdata) E. van den Brink (EvdBWerkt!) J. Mulder (CentERdata) N. Kieruj (CentERdata) [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-12-2017 23:45:31 | Bijlage
 • 33 Beleidsdoorlichting toezicht en opsporing en massale processen Belastingdienst
  Ministerie van Financiën Directoraat-generaal Belastingdienst B/ CKC/ Domein Onderzoek Oktober 2017 Beleidsdoorlichting toezicht en opsporing en massale processen Belastingdienst 2 Inhoud Inhoud ............................................................................................................................. [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-12-2017 23:23:09 | Bijlage
 • 34 Samenvatting - Overall rapportage sociaal domein 2016
  [...] volwassenen van 18-64 jaar (met verschuivende pensioenleeftijd) en de Wmo, met uitzondering van begeleiding, vooral op ouderen. Deel B is grotendeels gebaseerd op het zogeheten ‘stapelingsbestand , waarin voor [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  04-12-2017 22:28:23 | Bijlage
 • 35 Hoofdrapport - Overall rapportage sociaal domein 2016
  [...] volwassenen van 18-64 jaar (met verschuivende pensioenleeftijd) en de Wmo, met uitzondering van begeleiding, vooral op ouderen. Deel B is grotendeels gebaseerd op het zogeheten ‘stapelingsbestand , waarin voor [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  04-12-2017 22:28:18 | Bijlage
 • 36 Samenvatting Overall rapportage sociaal domein 2016
  [...] volwassenen van 18-64 jaar (met verschuivende pensioenleeftijd) en de Wmo, met uitzondering van begeleiding, vooral op ouderen. Deel B is grotendeels gebaseerd op het zogeheten ‘stapelingsbestand , waarin voor [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  04-12-2017 22:14:52 | Bijlage
 • 37 Overall rapportage sociaal domein 2016
  [...] volwassenen van 18-64 jaar (met verschuivende pensioenleeftijd) en de Wmo, met uitzondering van begeleiding, vooral op ouderen. Deel B is grotendeels gebaseerd op het zogeheten ‘stapelingsbestand , waarin voor [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  04-12-2017 22:14:47 | Bijlage
 • 38 Werknemersenquête 2017
  [...] Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) en het Pensioenfonds ABP (ABP). Vrijwel alle werknemers in de sector Zorg en WJK zijn bij deze pensioenfondsen verzekerd. Het steekproefkader voor dit werknemersonderzoek [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  04-12-2017 10:21:39 | Bijlage
 • 39 Eindrapportage Evaluatie Instellingssubsidie Platform31
  Evaluatie Instellingssubsidie Platform31 Eindrapportage Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken Rotterdam, 31 augustus 2017 Evaluatie Instellingssubsidie Platform31 Eindrapportage Opdrachtgever: [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  01-12-2017 09:44:22 | Bijlage
 • 40 Rapport 'Het inkomen van de Koning': De totstandkoming en ontwikkeling van het financieel statuut van[...]
  [...] dit personeel nadere pensioenvoorzieningen, waarbij voortaan het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds de regeling en toekenning van deze pensioenen voor het hofpersoneel ter hand zou nemen op de voet van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  01-12-2017 09:41:06 | Bijlage
 • 41 Rapportage Nader Onderzoek PGB Jeugdhulp
  [...] voor een kind te gaan zorgen daarmee ook veel sociale zekerheid (recht op WW, opbouw pensioen) wegvalt. In de door ons onderzochte gemeenten wordt inderdaad 50% van het natura tarief gerekend bij [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  30-11-2017 10:08:03 | Bijlage
 • 42 Risicoscholen onbevoegd lesgeven; de knelpunten van scholen met veel onbevoegd gegeven lessen
  [...] behalen met de leerlingen. Daarnaast gaat het vaak om docenten die geen opleiding volgen vanwege ziekte of over enkele jaren met pensioen gaan. Lesgeven combineren met een opleiding is volgens de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  30-11-2017 10:03:52 | Bijlage
 • 43 Het Blauwe Boekje
  [...] huishoudens, 2015 Bron: CBS *exclusief 2e pijler pensioenvermogen en de oorzaak voor het grootste deel van de bruto schuld. Figuur 16 Opbouw schulden huishoudens, 2015 Bron: CBS 16% 6% 56% 8% 3% 9% 2% Bank [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  30-11-2017 09:30:32 | Bijlage
 • 44 COM(2017) 291
  [...] andere gericht waren op het moderniseren van de overheidsdiensten, de pensioenstelsels en de zorgstelsels. De hervormingen hebben tijd gevergd maar beginnen nu vruchten af te werpen. Deze dynamiek is [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  30-11-2017 09:27:57 | Bijlage
 • 45 Module Projecten - Actielijn 4
  [...] vaardigheden, zijn van groot belang voor de zelfredzaamheid van ouderen. Denk hierbij aan het zelfstandig kunnen aanvragen van de AOW, het kunnen regelen van bankzaken, het maken van afspraken bij de huisarts en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-11-2017 09:29:10 | Bijlage
 • 46 Voortgangsrapportage plan van aanpak lerarentekort
  [...] beschikbaar stellen voor de stille reserve.19 In totaal kunnen 500 herintreders (waaronder ook AOW ers) van deze regeling gebruik maken.20 Een aanbod van goede begeleiding en ondersteuning maakt het 16 Anders [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-11-2017 09:28:58 | Bijlage
 • 47 Rapport; Anders organiseren, minder tekort?
  Anders organiseren, minder tekort? Verkenning naar het anders organiseren van onderwijs en de mogelijkheden om het voorspelde lerarentekort in het primair onderwijs (deels) op te vangen 1 Deborah van den [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-11-2017 09:28:52 | Bijlage
 • 48 Eindrapport Mirror raming basisjaar 2015
  [...] wat uitstroom plaats. In de figuur is verder ook duidelijk het effect van de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd en het tot op hogere leeftijd doorwerken zichtbaar. Figuur 9: Ontwikkeling [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-11-2017 09:28:26 | Bijlage
 • 49 Samenvatting van relevante cijfers en onderzoeken over de arbeidsmarkt voor leraren po, vo en mbo
  [...] pensioen. Door het verhogen van de pensioenleeftijd en het langer doorwerken van veel leraren was dit enkele jaren uitgesteld, maar de komende jaren zal dit massaal plaatsvinden.  De grote leerlingendaling [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-11-2017 09:28:15 | Bijlage
 • 50 Rijk aan gedragsinzichten: editie 2017 Behavioural Insights Netwerk Nederland
  [...] hier een beperkte capaciteit voor beschikbaar. Ze willen wel gezonder eten, vaker sporten of sparen voor hun pensioen, maar dat is in de praktijk toch moeilijker dan gedacht. Een consequentie hiervan is [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-11-2017 08:41:24 | Bijlage
 • 51 VWS-Verzekerdenmonitor 2017
  [...] CAK aan gemeenten, uitkerings- en pensioeninstanties en werkgevers (de zogenaamde broninhouders) meedeelt welk bedrag op uitkering, pensioen of salaris dient te worden ingehouden. Indien er geen inkomen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22-11-2017 08:10:41 | Bijlage
 • 52 Begroting 2018 NPO
  NPO Begroting 2018 Begroting 2018 1 Gehanteerde definities De NPO (Nederlandse Publieke Omroep) Het geheel van bestuur en alle landelijke publieke omroepen van de landelijke publieke omroep; omroepverenigingen, [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-11-2017 07:41:08 | Bijlage
 • 53 Financiële Terugblik 2016 NPO
  [...] daling in de pensioenpremies, als gevolg van een lager aantal fte s en een daling in de pensioenpercentages, en het opheffen van de 2.42 omroepen. De toename in de personele lasten bij de NOS heeft te [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-11-2017 07:40:34 | Bijlage
 • 54 Groeiplafond dreigt voor het MKB
  Digitalisering als uitdaging en kans voor productiviteit Groeiplafond dreigt voor het MKB Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Financiering Jaarbericht Staat van het MKB 2017 Nederlands Comité voor [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-11-2017 09:52:21 | Bijlage
 • 55 Beleidsdoorlichting Hoofdstuk IV, artikel 1
  Beleidsdoorlichting Hoofdstuk IV, artikel 1 Beleidsdoorlichting BZK 2 1 Inleiding 3 1.1 Waarom deze beleidsdoorlichting? 4 1.2 Hoofdstuk IV van de Rijksbegroting, Koninkrijksrelaties 4 1.3 Artikel 1, de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-11-2017 07:22:50 | Bijlage
 • 56 Evaluatie Politiewet 2012 - Doorontwikkelen en verbeteren
  Evaluatie Politiewet 2012 Doorontwikkelen en verbeteren Commissie Evaluatie Politiewet 2012 november 2017 Colofon Uitgave Commissie Evaluatie Politiewet 2012 November 2017 Vormgeving Richard Sluijs Ontwerpen, [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-11-2017 07:22:27 | Bijlage
 • 57 Wat verdient een overheids- of onderwijswerk- nemer ten opzichte van de marktsector. Verschillen in loonontwikkeling[...]
  [...] levensloopregeling + bijstelling van de opgave. Werkgeverspremies voor onder andere het pensioen maken geen deel uit van het loon. Indien een werkgever geen pensioenregeling aanbiedt en daarom geen werkgeverspremies [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-11-2017 07:18:50 | Bijlage
 • 58 Evaluatie Politiewet 2012
  Evaluatie Politiewet 2012 Doorontwikkelen en verbeteren Commissie Evaluatie Politiewet 2012 november 2017 Colofon Uitgave Commissie Evaluatie Politiewet 2012 November 2017 Vormgeving Richard Sluijs Ontwerpen, [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-11-2017 09:29:51 | Bijlage
 • 59 Rechtshulpverzoek Thailand
  111 11 1 0.2.a 11.1 2 - BD/ DJOA/ A1RS 10.2.e Van: Verzonden: Aan: CC: Onderwerp: Bijlagen: donderdag 16 februari DJZ-CR-1RH 2012 11:36 BD/ DJOA/ IR 1 0.2.e - BD/ DJOA/ IR RE: Rechtshulpverzoek Thailand. mogelijkheden? [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-11-2017 09:19:09 | Bijlage
 • 60 Staat van de Woningmarkt 2017
  [...] verkenning naar de middeninkomens blijken er drie grote groepen het meest onderscheidend te zijn. Dit zijn de ouderen met een AOW uitkering en aanvullend pensioen, jongeren (onder de 35 jaar) met een inkomen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-11-2017 04:50:04 | Bijlage
 • 61 Monitoring huurbeleid 2017
  [...] waarvan één of meer van de leden de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt en huishoudens van vier of meer personen is ongeacht het huishoudinkomen geen inkomensafhankelijke huurverhoging toegestaan [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-11-2017 04:49:59 | Bijlage
 • 62 Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling[...]
  [...] klein pensioen 1. De overdragende uitvoerder die gebruikmaakt van het recht op waardeoverdracht van een kleine pensioenaanspraak, bedoeld in artikel 70a van de Pensioenwet dan wel artikel 81a van de Wet [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-11-2017 04:49:21 | Bijlage
 • 63 Staat van de Woningmarkt Jaarrapportage 2017
  [...] verkenning naar de middeninkomens blijken er drie grote groepen het meest onderscheidend te zijn. Dit zijn de ouderen met een AOW uitkering en aanvullend pensioen, jongeren (onder de 35 jaar) met een inkomen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-11-2017 04:48:44 | Bijlage
 • 64 Monitoring huurbeleid 2017
  [...] waarvan één of meer van de leden de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt en huishoudens van vier of meer personen is ongeacht het huishoudinkomen geen inkomensafhankelijke huurverhoging toegestaan [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-11-2017 04:48:38 | Bijlage
 • 65 Bijlagenrapport Werkwijze naar type buurtsportcoach
  Bijlagenrapport: werkwijze naar type buurtsportcoach| Mulier Instituut 1 Bijlagenrapport Werkwijze naar type buurtsportcoach De buurtsportcoach als nieuwe professie Redactie: Caroline van Lindert & Anouk [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-11-2017 04:43:26 | Bijlage
 • 66 Monitor Arbeidsmarkt oktober 2017
  [...] van arbeidskrachten nodig. Dit voor een deel om de arbeidsvraag op te vangen, maar ook voor de vervanging van werknemers, die vanwege pensioen38 of om andere redenen uitstromen. Het aantal leerlingen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  10-11-2017 04:08:24 | Bijlage
 • 67 Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld in de eerste termijn van de Financiële Beschouwingen en de[...]
  [...] bestaat in de eerste plaats uit maatregelen van vorige kabinetten zoals de afbouw van de overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting en extra premieinkomsten als gevolg van het verhogen van de AOW [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-11-2017 09:29:45 | Bijlage
 • 68 Jaarverslag 2016 van de Centrale Commissie voor de Statistiek
  [...] de compensatie van gestegen lonen en pensioenpremies, de komende jaren het statistisch programma en de financiële situatie in gevaar brengen. CCS CENTRALE COMMISSIE VOOR DE STATISTIEK [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-11-2017 03:51:24 | Bijlage
 • 69 Jaarverslag 2016 van het Centraal Bureau voor de Statistiek
  [...] - 8 september2017 8 De reguliere statistieken gebaseerd op de Polisadministratie – het register met alle dienstbetrekkingen, arbeidsvergoedingen, sociale uitkeringen, lijfrentes en pensioenen – zijn in [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-11-2017 03:51:09 | Bijlage
 • 70 Jaarverslag 2016 van het Centraal Bureau voor de Statistiek
  [...] - 8 september2017 8 De reguliere statistieken gebaseerd op de Polisadministratie – het register met alle dienstbetrekkingen, arbeidsvergoedingen, sociale uitkeringen, lijfrentes en pensioenen – zijn in [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-11-2017 03:48:21 | Bijlage
 • 71 Jaarverslag 2016 van de Centrale Commissie voor de Statistiek
  [...] de compensatie van gestegen lonen en pensioenpremies, de komende jaren het statistisch programma en de financiële situatie in gevaar brengen. CCS CENTRALE COMMISSIE VOOR DE STATISTIEK [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-11-2017 03:48:11 | Bijlage
 • 72 Voortgangsrapport Landelijke Aanpak Adreskwaliteit 'Elke tien minuten ...'
  [...] dat we mensen op tijd betalen waar ze recht op hebben , zegt Maarten Schurink, bestuursvoorzitter SVB. ‘Dat doen we op basis van de BRP, dus de LAA is belangrijk. Als voorbeeld noemt Schurink de AOW [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-11-2017 07:48:00 | Bijlage
 • 73 Cultuur in Beeld 2017
  [...] 3.970 uitstroom 2.130 naar andere werkgever 355 emigratie 50 overleden 650 uitkering/ geen inkomen 580 pensioen 205 gaan studeren/ stage 1.435 zonder werk 4.140 blijvers 24 HOOFDNIVEAU > CULTUUR ALS BEDRIJF [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-11-2017 07:51:58 | Bijlage
 • 74 Monitor kunstenaars en afgestudeerden aan creatieve opleidingen 2017
  rugdikte: xxxx mm xx/ 10/ 2017 In kom sten u it w erk en toch lan g du rig een laag in kom en , is d it te v erklaren ? Uitgave 2017 Kunstenaars en afgestudeerden aan creatieve opleidingen 2017 Monitor [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-11-2017 07:51:37 | Bijlage
 • 75 Analyse regeerakkoord Rutte-III: effecten op klimaat en energie
  ANALYSE REGEERAKKOORD RUTTE-III: EFFECTEN OP KLIMAAT EN ENERGIE Notitie PBL in samenwerking met ECN 30 oktober 2017 PBL | 2 Colofon Analyse regeerakkoord Rutte-III: effecten op klimaat en energie © PBL [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  31-10-2017 09:25:43 | Bijlage
 • 76 Eindrapport Andere Tijden
  Andere tijden Evaluatie punten toekenning in het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand Andere tijden Evaluatie puntentoekenning in het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand 2 Andere tijden 1 | [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-10-2017 09:16:35 | Bijlage
 • 77 Nationale Energieverkenning 2017
  Nationale Energieverkenning 2017 1 Nationale Energieverkenning 2017 2 Nationale Energieverkenning 2017 © Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) Amsterdam/ Petten 2017 Eindverantwoordelijkheid Energieonderzoek [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-10-2017 09:13:50 | Bijlage
 • 78 Toelichting bij het rekenmodel
  Toelichting bij het rekenmodel Korte toelichting per tabblad: 1. Tabblad ‘dashboard : a. Links in het tabblad ‘dashboard staan de voorstellen van de commissie die zijn doorgerekend. De geselecteerde [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-10-2017 09:12:10 | Bijlage
 • 79 Koopkrachtberekeningen op basis van het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III
  [...] ontwikkeling van aanvullende pensioenen; • De verwachte gemiddelde pensioenpremie. Koopkrachtberekeningen op basis van het regeerakkoord van het kabinet -Rutte III / 10 De volgende maatregelen zijn meegenomen in [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-10-2017 09:11:57 | Bijlage
 • 80 Andere tijden. Evaluatie puntentoekenning in het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand
  Andere tijden Evaluatie punten toekenning in het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand Andere tijden Evaluatie puntentoekenning in het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand 2 Andere tijden 1 | [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  26-10-2017 09:16:48 | Bijlage
 • 81 Congresverslag ‘van defensief naar adaptief’
  [...] in mijn optiek niet in plaats van maar aanvullend. In de toekomst zal de AOW leeftijd verschuiven naar 70 jaar. Het is daarom niet erg om aan het begin van je carrière meer tijd te besteden aan [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  26-10-2017 09:12:26 | Bijlage
 • 82 Toelichting bij het rekenmodel
  Toelichting bij het rekenmodel De berekeningen van de scenario s sluiten aan bij de beschrijving van de scenario s in hoofdstuk 7 van het  rapport. Hierbij moeten de volgende nuanceringen worden geplaatst:   [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  26-10-2017 08:53:49 | Bijlage
 • 83 Tabellen met marginale druk voor de jaren 2013 tot en met 2018
  [...] heffingskorting en arbeidskorting niet-AOW er Inkomen 2013 2014 2015 2016 2017 2018 incl. BP 2018 excl. BP € 10.000 € 2.353 € 2.468 € 2.561 € 2.642 € 2.615 € 2.582 € 2.590 € 20.000 € 3.724 € 4.193 € 4.419 € 5.341 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  25-10-2017 09:01:14 | Bijlage
 • 84 Teksten bij de verzamelbrief aan gemeenten 2017-3
  [...] waar gemeenten ook financiële middelen hebben ontvangen om ondersteuning te leveren is die van ouderen met een onvolledige AOW. Specifiek voor ouderen met een laag inkomen hebben gemeenten voor 2017 en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  25-10-2017 08:52:11 | Bijlage
 • 85 Uitvoeringstoets Belastingdienst Wet waardeoverdracht klein pensioen
  [...] Wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen Beschrijving voorstel/ regeling Het voorstel heeft tot doel kleine pensioenen zoveel mogelijk hun pensioenbestemming te laten behouden. Het huidige [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  25-10-2017 08:51:58 | Bijlage
 • 86 Werken met Flextensie. Onderzoek naar werken met behoud van uitkering via de Flextensie-constructie
  [...] weer op precies hetzelfde punt staat ten opzichte van de arbeidsmarkt, en in de tussentijd geen pensioen of WW-rechten heeft opgebouwd. Hier lijkt de insteek van gemeenten dat een kandidaat met een [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  25-10-2017 08:50:48 | Bijlage
 • 87 Besluit op Wob-verzoeken
  6 -rat a c- • Ifr PPM4 IMNII•••••• ci e‘l 0 aa P P .- P IP C P .-• P A c r raa-- ..-.• aa cc c aa A tri P C 3 "C C ak . ..,5 a a ; P 1 c a a. sta a ra fr& .. i 4 1 1 1 .., -ra 4 .1-"" [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-10-2017 08:53:55 | Bijlage
 • 88 Kwartaalrapportage, derde kwartaal 2017
  [...] mobil iteit van werknemers tussen de l idstaten door het verbeteren van de verwerving en het behoud van aanvullende pensioenrechten Eerstverantwoordelijk departement Medeverantwoordeli jk(e) departement [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-10-2017 08:44:57 | Bijlage
 • 89 Overzicht ingebrekestellingen (per departement) (stand 30 september 2017)
  [...] met genoemde artikelen te handelen gezien de problemen bij overdracht van pensioenrechten Igs 28-02-2008 MROA 22-11-2012 2008/ 4955 FIN RL 2006/ 112 CIE van mening dat NL in strijd handelt met RL 2006/ 112 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-10-2017 08:44:54 | Bijlage
 • 90 Regeling van de Minister van Financiën tot wijziging van de Tijdelijke regeling hypothecair krediet[...]
  [...] vier inkomenstabellen opgenomen met financieringslastpercentages voor (i) consumenten die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt, (ii) consumenten die de AOW-leeftijd wel hebben bereikt, (iii) niet [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-10-2017 08:49:07 | Bijlage
 • 91 Rapport Financieringslastnormen 2018
  [...] rentekolommen als in 2017. Wel is het startinkomen voor niet-AOW-gerechtigden verhoogd van 20.000 naar 20.500 euro. - Het Nibud adviseert om de vuistregel voor tweeverdieners voor 2018 als volgt te laten luiden [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-10-2017 08:49:02 | Bijlage
 • 92 Commissariaat voor de Media Jaarverslag 2016
  Commissariaat voor de Media 1 Jaarverslag 2016 Commissariaat voor de Media 2 Jaarverslag 2016 Voorwoord College De Tweede Kamerverkiezingen en de verkiezingscampagnes die eraan vooraf gingen, liggen achter [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-10-2017 08:42:12 | Bijlage
 • 93 Nationale Energieverkenning 2017
  Nationale Energieverkenning 2017 1 Nationale Energieverkenning 2017 2 Nationale Energieverkenning 2017 © Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) Amsterdam/ Petten 2017 Eindverantwoordelijkheid Energieonderzoek [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-10-2017 08:41:33 | Bijlage
 • 94 Advies inzake de modulestructuur van het wft-vakbekwaamheidsbouwerk
  [...] (module vermogen); - kenmerken van een pensioenfonds (module pensioen); - de meest voorkomende inkomensverzekeringen (module inkomen). De keuze is hier mede gemaakt, opdat een financiële medewerker globaal [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-10-2017 08:35:23 | Bijlage
 • 95 Analyse vakbekwaamheidsbouwwerk financiële dienstverlening
  [...] Financiën besloten tot het introduceren van een nieuwe module pensioenverzekeringen” in 2012, naast de bestaande module voor levensverzekeringen. Deze module is van toepassing op de advisering omtrent tweede [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-10-2017 08:35:20 | Bijlage
 • 96 COM(2017) 335
  [...] belastingen en heffingen op verzekeringspremies (PB L 336 van 27.12.1977, blz. 15-20). NL 5 NL levensverzekeringsproducten die niet onder andere richtlijnen vallen, 4) pensioenen, en 5) eigendom van en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-10-2017 08:35:16 | Bijlage
 • 97 AANBESTEDEN WMO 2015 EN JEUGDWET. EEN HANDREIKING
  [...] pensioenspecialisten te betrekken. 1.3.3 Prijs Ten aanzien van de prijs geldt dat gemeenten op grond van zowel de Wmo 201516 als de Jeugdwet17, bij verordening (nadere) regels moeten vaststellen ter waarborging van ‘een [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-10-2017 08:35:11 | Bijlage
 • 98 Brief Verkenningsaanvraag sociale dialoog met en consultatie van de sociale partners in de publieke[...]
  [...] consultatie van de sociale partners in de publieke sector DGOO/ directie Ambtenaar en Organisatie Afdeling arbeidsvoorwaarden en pensioen Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Nederland Kenmerk [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-10-2017 08:32:44 | Bijlage
 • 99 Evaluatie preventieve ouderengezondheidszorg
  [...] om het hanteerbaar maken van –met leeftijd toenemende– gezond- heidsbeperkingen. Preventief beleid begint daarom al ruim voor de pensioengerechtigde leeftijd met informeren (gericht op bewustwording [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-10-2017 08:29:53 | Bijlage
 • 100 Ontwerpbegrotingsplan 2018
  [...] , gezamenlijk met het pensioenveld en sociale partners, verdere stappen te zetten naar een toekomstig pensioenstelsel. Het kabinet heeft in 2016 de hoofdlijnen geschetst voor een meer toekomstbestendig [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-10-2017 08:29:11 | Bijlage
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.7.1 van 22 november 2018.