Nadat je bent ingelogd, kan je selecties maken.

Haagse Feiten

Toegangspoort tot meer dan 1,3 miljoen parlementaire documenten, nieuws en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Leuk dat je meedoet!

Maak nu direct een gratis account aan, bevestig de e-mail, en ga los!

Inloggen

 • 24 items gevonden

 • 1 Ontwerpbesluit tot wijziging van het Luchthavenbesluit Lelystad in verband met onder andere wijziging[...]
  [...] Minister van Infrastructuur en Waterstaat van 16 oktober 2017 (kamerstukken II 2017/ 18, 31936, nr. 422) en 18 december 2017 (kamerstukken II 2017/ 18, 31936, nr. 430) is de Tweede Kamer hierover geïnformeerd [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21:06:02 | Bijlage
 • 2 Kwartaalrapportage - overzicht lopende EU-wetgeving Ministerie van Financiën
  Documentnummer Titel voorstel Omschrijving voorstel Stand van zaken COM(2011)594 COM(2013)71 Belasting op financiële transacties. De FTT richtlijn is in 2011 voorgesteld om op een efficiënte manier een [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-01-2019 21:08:44 | Bijlage
 • 3 Jaarplan 2019 : Rechtspraak maakt samen leven mogelijk (de Rechtspraak, 2018, 36 p.)
  [...] verbetering van dit bekostigingssysteem (zie 4.3). De overige zaken (5% van het totaal) komen slechts in 1 of in enkele gerechten voor (onder andere bijzondere kamers, het College van Beroep voor het [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-01-2019 00:15:00 | Bijlage
 • 4 Rapport halvering collegegeld
  Halvering collegegeld: helpt het twijfelende studenten over de streep? Eindrapport Onderzoek in opdracht van OCW Marije van Essen Froukje Wartenbergh Bas Kurver ResearchNed november 2018 1 | 151805023 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  10-01-2019 00:15:35 | Bijlage
 • 5 Bijlage 1 Meerjarenplan verbetering informatiehuishouding (ministerie BZK, versie 1.1, 6 juni 2018)
  [...] minister van BZK zal de Tweede Kamer periodiek een rapportage over de voortgang van de uitvoering aanbieden. Bij de inwerkingtreding van de Woo zal, op basis van de Kaderwet Adviescolleges, een adviescollege [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-01-2019 00:07:17 | Bijlage
 • 6 Ontwerp van het Klimaatakkoord (21 december 2018, 233 blzn.)
  [...] Kamer, uitwerking gegeven aan het Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord (VHKA). Het resultaat daarvan is een omvangrijk pakket van afspraken, maatregelen en instrumenten dat de Nederlandse CO2 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-01-2019 00:06:59 | Bijlage
 • 7 Kwaliteit drinkwater van Nederlandse drinkwaterbedrijven 2017 (Inspectie Leefomgeving en Transport, 5[...]
  Kwaliteit drinkwater van Nederlandse drinkwaterbedrijven 2017 Kwaliteit drinkwater van Nederlandse drinkwaterbedrijven 2017 Datum 5 november 2018 Kwaliteit drinkwater van Nederlandse drinkwaterbedrijven [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-01-2019 00:06:55 | Bijlage
 • 8 Brief van de minister van EZK aan Centraal Planbureau inzake doorrekening ontwerp-Klimaatakkoord en aanvullende[...]
  [...] het PBL wat de introductie van een financieringsfonds zoals beschreven in de brief aan de Tweede Kamer bijdraagt aan de reductiedoelstelling voor de gebouwde omgeving. In januari zal de minister van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-01-2019 00:06:52 | Bijlage
 • 9 Brief van de minister van EZK aan Planbureau voor de Leefomgeving inzake doorrekening ontwerp-Klimaatakkoord[...]
  [...] vraagt het kabinet aan het PBL wat de introductie van een financieringsfonds zoals beschreven in de brief aan de Tweede Kamer bijdraagt aan de reductiedoelstelling voor de gebouwde omgeving. In januari zal [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-01-2019 00:06:50 | Bijlage
 • 10 Voortgang online toestemmingsvoorziening voor gespecificeerde toestemming (19 december 2018, 3[...]
  [...] werken. Aanleidine Op 4 oktober 2Ot6 heeft de Eerste Kamer na zorgvuldige beraadslaging de Wet 'aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg' aangenomen. Het amendement van het Tweede [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-01-2019 00:06:42 | Bijlage
 • 11 Voortgang online toestemmingsvoorziening voor gespecificeerde toestemming (3 blzn.)
  [...] werken. Aanleidine Op 4 oktober 2Ot6 heeft de Eerste Kamer na zorgvuldige beraadslaging de Wet 'aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg' aangenomen. Het amendement van het Tweede [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-01-2019 00:06:41 | Bijlage
 • 12 Bijlage 1 Brief van de minister van Financiën aan de Tweede Kamer over de agenda financiële sector
  [...] voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Pagina 1 van 23 Datum 17 december 2018 Betreft Agenda financiële sector Geachte voorzitter, Financiële instellingen spelen een [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-01-2019 00:06:39 | Bijlage
 • 13 Bijlage 2 Brief van de minister van Financiën aan de Tweede Kamer over de aanscherping van de beloningsregels[...]
  [...] Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Pagina 1 van 6 Datum 17 december 2018 Betreft Beloningsmaatregelen financiële sector Geachte voorzitter, In [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-01-2019 00:06:37 | Bijlage
 • 14 Bijlage 3 Brief van de minister van Financiën aan de Tweede Kamer over de voortgang ten aanzien van[...]
  [...] 20201 2500 EE Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Pagina 1 van 3 Datum 17 december 2018 Betreft Voortgang Europese besluitvorming rond herzien [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-01-2019 00:06:35 | Bijlage
 • 15 Leeswijzer bij de nieuwe versie van het communicatieplan (december 2018, 2 blzn.)
  [...] Kamer op de eerste versie van het plan (september 2018). Hieronder wordt samengevat wat de grootste wijzigingen zijn en worden de redenen daarvoor genoemd. 1. Urgentie kwam nog onvoldoende tot uitdrukking [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-01-2019 00:06:32 | Bijlage
 • 16 Communicatieplan invoering Actief Donorregistratiesysteem (ADR) (19 blzn.)
  [...] namelijk de plek waar iedereen straks geregistreerd staat, zijn keuze kan vastleggen en altijd kan wijzigen. De nieuwe Donorwet” gaat over de wet die is aangenomen in de Eerste en Tweede Kamer, het nieuwe [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-01-2019 00:06:30 | Bijlage
 • 17 Voortgang online toestemmingsvoorziening voor gespecificeerde toestemming (3 blzn.)
  [...] werken. Aanleidine Op 4 oktober 2Ot6 heeft de Eerste Kamer na zorgvuldige beraadslaging de Wet 'aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg' aangenomen. Het amendement van het Tweede [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-01-2019 00:06:21 | Bijlage
 • 18 Bijlage 3 Memo over de aanpassing van de berekening van de aantallen onderzoeken in de maatschappelijke[...]
  BELGIË – BULGARIJE – INDIA – KROATIË - NEDERLAND – POLEN – SPANJE – TURKIJE - VERENIGD KONINKRIJK MEMO Aan: De heren Snels en Van Weyenberg Cc.: De heren Van Beelen en Van der Loop Van: Walter [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-01-2019 00:10:12 | Bijlage
 • 19 Bijlage 2 Eindrapportage maatschappelijke kosten-batenanalyse concept-aanpassing Wet open overheid (Ecorys[...]
  [...] (Woo) aangenomen door de Tweede Kamer. De Woo heeft als doel om overheden en semi- overheden transparanter te maken en met de openbaarheid van publieke informatie de democratische rechtstaat, de burger [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-01-2019 00:10:11 | Bijlage
 • 20 Actieprogramma lokale initiatieven mensen met Verward Gedrag; tussentijdse evaluatie. ZonMw (november[...]
  [...] de eindrapportage 'Op weg naar een persoonsgerichte aanpak' uitgebracht. De opdrachtgevers hebben de eindrapportage op 26 september 2018 aangeboden aan de 1 e en 2 e Kamer. Een citaat uit de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-01-2019 00:09:10 | Bijlage
 • 21 Voorstel werkprogramma Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) 2019-2020 (29 november 2018,[...]
  [...] bij dit advies is dat het een bijdrage moet kunnen leveren aan de Luchtvaartnota 5/ 6 die medio 2019 in de Tweede Kamer wordt behandeld. Daarom is in oktober 2018 een start gemaakt met het advies zodat [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-01-2019 00:07:09 | Bijlage
 • 22 Monitoringsrapportage Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) 2018 (Rijksinstituut voor[...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-01-2019 00:07:02 | Bijlage
 • 23 Strategisch aanvalsplan 2018-2021. The Netherlands: Digital Gateway to Europe (31 mei 2018, 26 p.)
  Strategisch aanvalsplan 2018-2021 The Netherlands: Digital Gateway to Europe Datum 31 mei 2018 Strategisch aanvalsplan The Netherlands: Digital Gateway to Europe | 31 mei 2018 Pagina 3 van 26 Colofon Projectnaam [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-12-2018 10:37:48 | Bijlage
 • 24 Nationaal plan defensie-uitgaven ten behoeve van de NAVO
  1 Bijlage: Nederlands nationaal plan voor de NAVO, aan te bieden door de minister- president National plan on the Defence Investment Pledge – the Netherlands Introduction As an Alliance, we are witnessing [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-12-2018 09:20:33 | Bijlage
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.7.1 van 22 november 2018.