Nadat je bent ingelogd, kan je selecties maken.

Haagse Feiten

Toegangspoort tot meer dan 1,3 miljoen parlementaire documenten, nieuws en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Leuk dat je meedoet!

Maak nu direct een gratis account aan, bevestig de e-mail, en ga los!

Inloggen

 • 226 items gevonden

 • 1 JBZ-Raad; Brief regering; Verslag van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 7 en 8 december 2017[...]
  [...] gegevens zou kunnen worden gemaakt (gebruikers-, verkeers- en locatiegegevens), strikte voorwaarden voor toegang tot bewaarde gegevens en de relatie tussen dataretentie en de e-privacy-verordening. Nederland [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22-12-2017 01:21:42 | Brief
 • 2 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties[...]
  [...] anders zijn dan een afweging voor een systeem met gevoelige persoonsgegevens. Het cyclisch karakter van informatiebeveiliging en de eigen verantwoordelijkheid zijn uitgangspunten van het VIR. Voor [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22-12-2017 01:20:23 | Brief
 • 3 JBZ-Raad; Brief inzake verslag van de JBZ-raad van 7 en 8 december 2017
  [...] gegevens zou kunnen worden gemaakt (gebruikers-, verkeers- en locatiegegevens), strikte voorwaarden voor toegang tot bewaarde gegevens en de relatie tussen dataretentie en de e-privacy-verordening. Nederland [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22-12-2017 01:03:51 | Brief
 • 4 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie; Brief regering; Verslag van de Telecomraad van 4 december[...]
  [...] -privacyrichtlijn. De verordening is een aanvulling op de Algemene Verordening Gegevens bescherming, die algemene regels op het gebied van bescherming van persoonsgegevens bevat. In de voortgangsrapportage wordt [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-12-2017 01:22:02 | Brief
 • 5 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor[...]
  [...] september 2016 3 en Privacy in de zorg van november 2016. Hieruit blijkt onder meer dat de kennis over de veiligheid van medische gegevens bij met name zorgverzekeraars en gemeenten onder een grote groep [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-12-2017 01:13:56 | Brief
 • 6 Informatie- en communicatietechnologie (ICT); Brief regering; Heimelijke beïnvloeding van de publieke[...]
  [...] bijzondere persoonsgegevens te verwerken. Ook de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) biedt deze bescherming. Uitzonderingen op dit verbod zijn limitatief omschreven in de Wbp en de AVG. Het verbod [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-12-2017 23:21:20 | Brief
 • 7 Initiatiefnota van het lid Van Toorenburg: “Laat slachtoffers van internetoplichting niet in de kou[...]
  [...] privacy geen mogelijkheden om actief of ongevraagd NAW-gegevens door het LMIO aan slachtoffers te verstrekken. Een uitbreiding van de taak van het LMIO in die zin acht ik onder de huidige omstandigheden [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-12-2017 23:17:56 | Brief
 • 8 Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten[...]
  [...] bevoegdheden van de AIVD en de MIVD gaat gepaard met een versterking van de grondrechtelijke waarborgen en het toezicht. Deze balans waarborgt dat de privacy van burgers beschermd blijft terwijl de inlichtingen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-12-2017 22:56:58 | Brief
 • 9 Verzoek tot voortvarendere behandeling van de Uitvoeringswet Algemene verordening [...]
  [...] ) 2016/ 679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van [...]
  www.tweedekamer.nl
  13-12-2017 18:29:34 | Brief regering
 • 10 Regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april[...]
  [...] persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/ 46/ EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119) (Uitvoeringswet Algemene verordening [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-12-2017 07:41:03 | Brief
 • 11 Regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april[...]
  [...] persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/ 46/ EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119) (Uitvoeringswet Algemene verordening [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-12-2017 07:41:00 | Brief
 • 12 Woningcorporaties; Brief regering; Reactie op de Corporatiemonitor Personen met Verward Gedrag van[...]
  [...] partijen door de Wet bescherming persoonsgegevens. Aedes geeft aan verder onderzoek te doen naar de juridische knelpunten rondom informatie-uitwisseling. Als samenleving hechten we belang aan het waarborgen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-12-2017 07:38:53 | Brief
 • 13 Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg; Brief regering; Voortgangsrapportage Wet cliëntenrechten[...]
  [...] van elektronische verwerking van medische gegevens. De noodzaak tot het toepassen van privacy-by-design principes volgt uit de regelgeving rondom privacy, de Wbp en straks de Algemene Verordening [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-12-2017 07:38:46 | Brief
 • 14 Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg; Brief inzake Voortgangsrapportage Wet cliëntenrechten[...]
  [...] uitgangspunt voor de verwerking van medische gegevens. Daarnaast worden organisaties bij de implementatie van de AVG verplicht om de bescherming van persoonsgegevens vanaf het begin in het ontwerpproces van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-12-2017 07:37:19 | Brief
 • 15 Informatie- en communicatietechnologie (ICT); Brief regering; Beleidsreactie op het rapport "Hoezo[...]
  [...] in overleg met de grootste overheidsdienstverleners. MijnOverheid MijnOverheid geeft burgers inzage in hoe zij bij de overheid geregistreerd staan (Persoonlijke Gegevens), in de status van hun [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-12-2017 07:28:36 | Brief
 • 16 Kwaliteit van zorg ; Brief regering; Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken op het dossier[...]
  [...] te meten 3 en het beschermen van de privacy van patiënten die hun uitkomsten hebben gedeeld. 2. De tweede lijn is dat uitkomsttransparantie bijdraagt aan gezamenlijke besluitvorming tussen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-12-2017 07:28:05 | Brief
 • 17 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie; Brief regering; Fiche:[...]
  [...] . Algemene gegevens a) Titel voorstel Mededeling Buitenlandse directe investeringen verwelkomen, maar vitale belangen beschermen en Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad ter [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  01-12-2017 07:26:25 | Brief
 • 18 JBZ-Raad; Brief inzake geannoteerde agenda van de JBZ-Raad van 7 en 8 december 2017
  [...] . PNR-verordening – omzetting en implementatie = stand van zaken De Europese Commissie zal de stand van zaken geven over de implementatie van Richtlijn 2016/ 681/ EU over het gebruik van persoonsgegevens [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-11-2017 07:26:10 | Brief
 • 19 JBZ-Raad; Brief regering; Geannoteerde agenda voor de JBZ-raad van 7 en 8 december 2017 te Brussel
  [...] . Het EU US Privacy Shield is vastgesteld bij uitvoeringsverordening (EU) 2016/ 1250 van de Commissie van 12 juli 2016 (PbEU L 207). Op grond van dit besluit kunnen persoonsgegevens uit de EU rechtmatig [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-11-2017 07:18:45 | Brief
 • 20 Staat van de Europese Unie 2018 ; Brief regering; Staat van de Europese Unie 2018
  [...] bescherming van persoonsgegevens, de effecten op de bestaande administratieve systemen alsmede de beperkte mogelijkheden tot coördinatie op fiscaal terrein. De Europese Raad stuurt jaarlijks op de voortgang en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-11-2017 07:20:45 | Brief
 • 21 Staat van de Europese Unie 2018; Brief inzake Staat van de Unie 2018
  [...] en bedrijven. Bij verdere versterking en verbetering van de interne markt moet ook rekening worden gehouden met rechten van de consument op privacy, de bescherming van persoonsgegevens, de effecten op [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-11-2017 06:55:59 | Brief
 • 22 Terrorismebestrijding; Brief regering; Notitie ‘Integrale aanpak terrorisme’
  [...] Nederland en de Nederlandse belangen in het buitenland; 2. Het voorkomen en verstoren van extremisme en terrorisme en het verijdelen van aanslagen; 3. Het beschermen van personen, objecten en vitale processen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-11-2017 06:56:06 | Brief
 • 23 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie; Brief regering; Geannoteerde agenda Telecomraad van 4[...]
  [...] oriëntatie vaststellen over de verordening voor de positie en taken van de organisatie van Europese nationale toezichthouders voor elektronische communicatie (BEREC). Vervolgens zal het Estse voorzitterschap [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-11-2017 09:31:19 | Brief
 • 24 Onbemande vliegtuigen (UAV); Brief regering; Betekenis ‘handleiding drones en privacy’ voor[...]
  [...] als deze zijn nu nog af leiden uit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), doch met ingang van 25 mei 2018 uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), die deze wet zal vervangen. De [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-11-2017 10:55:01 | Brief
 • 25 Wijziging van de Constitutie van de Wereldpostunie, van het Algemeen Reglement van de Wereldpostunie[...]
  [...] regels zijn gesteld voor het gebruik van persoonsgegevens. Deze gegevens mogen alleen door de relevante autoriteiten worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt in overeenstemming met [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-11-2017 09:31:14 | Brief
 • 26 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie; Brief regering; Fiche:[...]
  [...] waartoe het verzamelen van bepaalde gegevens dient. Ook dient rekening te worden gehouden met de fundamentele rechten, met name het recht op bescherming van persoonsgegevens. Nederland heeft vraagtekens bij [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  10-11-2017 10:55:05 | Brief
 • 27 Evaluatie Wet Bopz; Brief regering; Rapport over het functioneren van het Openbaar Ministerie in relatie[...]
  [...] toezichthoudende bevoegdheid van de PG HR op het OM. In het onderzoek is onderzocht of vanuit het oogpunt van de bescherming van persoonsgegevens voldoende wettelijke grondslag bestaat voor het door het OM toevoegen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-11-2017 10:41:09 | Brief
 • 28 EU-voorstel: E-privacyverordening COM (2017) 10; Brief inzake nadere vragen over de e-privacyverordening[...]
  [...] de privacybescherming van betrokkenen ten aanzien van de eerste categorie gegevens op een gelijk niveau blijft als de tweede categorie? Ingeval van toestem ming als rechtmatigheidsgrond is de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-10-2017 08:14:21 | Brief
 • 29 Rapport ‘Heft in eigen hand: Zorg en ondersteuning voor mensen met meervoudige problemen’ van[...]
  [...] )regie bij samenloop van problemen(PDF)Omgaan met beroepsgeheim en bescherming persoonsgegevens(PDF) Behandeling Procedurevergadering VWS Procedurevergadering 10:15 25-10-2017 Volksgezondheid, Welzijn en [...]
  www.tweedekamer.nl
  13-10-2017 10:10:34 | Brief regering
 • 30 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie; Brief regering; Fiche:[...]
  [...] vrij verkeer van niet-persoonlijke data De Minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders Fiche: Verordening vrij verkeer van niet-persoonlijke data 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Verordening van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-10-2017 08:09:52 | Brief
 • 31 Protocol tot wijziging van het Verdrag betreffende een Europees voertuig- en rijbewijsinformatiesysteem[...]
  [...] Europese Commissie lopen gesprekken over de inzet van EUCARIS ter uitvoering van andere (nieuwe) Europese richtlijnen en verordeningen. De onderhavige verdragswijzigingen voorzien in het gebruik van EUCARIS [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-10-2017 08:00:00 | Brief
 • 32 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties[...]
  [...] overheid als burgers en bedrijven veel kansen. Om die kansen te benutten, is een sterke regie nodig om de organisatie van de digitalisering te optimaliseren én informatie eenduidig te stroomlijnen. Om de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-10-2017 07:57:49 | Brief
 • 33 Rapport “De bescherming van persoonsgegevens. Acht Europese landen vergeleken”
  [...] persoonsgegevensRapport De bescherming van persoonsgegevens. Acht Europese landen vergeleken”Download het kamerstuk(PDF)Bijlage bij dit kamerstukDe bescherming van persoonsgegevens. Acht Europese landen vergeleken(PDF [...]
  www.tweedekamer.nl
  05-10-2017 14:39:19 | Brief regering
 • 34 Verwerking en bescherming persoonsgegevens; Brief regering; Rapport “De bescherming van persoonsgegevens.[...]
  [...] positie van Nederland met betrekking tot de bescherming van de privacy van de burgers in objectieve vergelijking met andere landen binnen de Europese Unie (Kamerstuk 34 000 VI, nr. 50 ). Het rapport geeft [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-10-2017 08:00:54 | Brief
 • 35 JBZ-Raad; Brief regering; Geannoteerde agenda JBZ-Raad 12 en 13 oktober 2017 te Luxemburg en voortgangsoverzicht[...]
  [...] bevoegdheden van het EOM in dit stadium en vooruitlopend op de evaluatie voorzien in artikel 119 van de EOM-verordening volstrekt prematuur. Toezegging inzake consumentenrecht en -bescherming In het AO JBZ-Raad [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-10-2017 08:00:36 | Brief
 • 36 JBZ-Raad; Brief inzake geannoteerde agenda JBZ-Raad 12 en 13 oktober 2017 te Luxemburg en voortgangsoverzicht[...]
  [...] van informatie-uitwisseling op het gebied van rechtshandhaving, terrorismebestrijding, grensmanagement en migratie. Daarnaast zal dit pakket zich richten op aanscherping van de Europese verordening over [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-10-2017 07:56:35 | Brief
 • 37 Gezondheid en milieu; Brief regering; Invulling van toezeggingen gedaan tijdens het debat van 21 september[...]
  [...] procedure moeten worden doorlopen, ook om de noodzakelijke persoonsgegevens te verkrijgen. Dat zou dan het moment zijn om ook te toetsen of wordt voldaan aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  03-10-2017 07:50:29 | Brief
 • 38 Belastingdienst; Brief regering; Onderzoeksrapporten Belastingdienst
  [...] bescherming persoonsgegevens (Wbp). X Noot 12 Compartimentering: De toegang tot in de data-analyseomgeving aanwezige gegevens is per medewerker beperkt tot alleen die gegevens die nodig zijn voor het specifieke [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  02-10-2017 07:48:43 | Brief
 • 39 Informatie- en communicatietechnologie (ICT); Brief regering; Privacy Impact Assessment (PIA) DigiD[...]
  [...]  oktober 2017 Op 6 juli jl. heb ik u per brief de resultaten van het onderzoek naar de effecten van het beoogde eID-stelsel op de bescherming van persoonsgegevens, ook wel aangeduid als [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  02-10-2017 07:48:40 | Brief
 • 40 Informatie- en communicatietechnologie (ICT); Brief regering; Model voor gegevensbeschermingseffectbeoordelingen[...]
  [...] gebruiksvriendelijker (aanbeveling 9). Het doel van dit model is om, conform de eisen van de Europese privacyregels en de aanbevelingen uit het evaluatierapport, de bescherming van persoonsgegevens op een gestructureerde [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-09-2017 07:48:42 | Brief
 • 41 Europese Raad; Brief regering; Tallinn Digital Summit op 28 en 29 september 2017
  [...] grondrechten, zoals eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en vrijheid van meningsuiting, gewaarborgd weet. Daarnaast is de bescherming van privacy en persoonsgegevens een voorwaarde voor vertrouwen in de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  25-09-2017 08:07:35 | Brief
 • 42 Verwerking en bescherming persoonsgegevens; Brief regering; Rapporten 'Correctiepunt' en 'Inzage[...]
  [...] 32 761 Verwerking en bescherming persoonsgegevens 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 114 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-09-2017 10:43:11 | Brief
 • 43 JBZ-Raad; Brief inzake geannoteerde agenda van de JBZ-Raad van 14 september 2017
  [...] van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 26 juli 2017 ten aanzien van de voorgenomen overeenkomst tussen de Europese Unie en Canada betreffende de doorgifte van persoonsgegevens van passagiers [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-09-2017 09:08:13 | Brief
 • 44 JBZ-Raad; Brief inzake geannoteerde agenda van de JBZ-Raad van 14 september 2017
  [...] van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 26 juli 2017 ten aanzien van de voorgenomen overeenkomst tussen de Europese Unie en Canada betreffende de doorgifte van persoonsgegevens van passagiers [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-09-2017 09:08:09 | Brief
 • 45 JBZ-Raad; Brief regering; Geannoteerde agenda van de JBZ-Raad van 14 september 2017
  [...] van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 26 juli 2017 ten aanzien van de voorgenomen overeenkomst tussen de Europese Unie en Canada betreffende de doorgifte van persoonsgegevens van passagiers [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-09-2017 07:56:25 | Brief
 • 46 Begrotingsraad; Brief regering; Geannoteerde agenda Informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking[...]
  [...] privacy risico s met zich mee. Nederland zal daarom specifieke aandacht vragen voor de noodzaak om waardevolle persoonsgegevens adequaat te beschermen. Extern investeringsplan Tijdens het diner zal [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  01-09-2017 10:41:02 | Brief
 • 47 EU-voorstellen inzake interoperabiliteit COM (2017) 344 en 352; Brief regering; Fiche: Verordening Agentschap[...]
  [...] ) Fiche: Verordening Agentschap eu-LISA Fiche: Verordening Agentschap eu-LISA 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  01-09-2017 09:09:35 | Brief
 • 48 EU-voorstellen inzake interoperabiliteit COM (2017) 344 en 352; Brief regering; Fiche: Verordening Agentschap[...]
  [...] ) Fiche: Verordening Agentschap eu-LISA Fiche: Verordening Agentschap eu-LISA 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  01-09-2017 09:07:39 | Brief
 • 49 Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken; Brief regering; Verslag[...]
  [...] gezondheidsgegevens is een veilige en betrouwbare digitale infrastructuur nodig, waarbij de burger erop moet kunnen vertrouwen dat zijn privacy geborgd is. Lidstaten zijn het erover eens dat nauwe samenwerking [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  31-08-2017 07:54:24 | Brief
 • 50 Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken; Brief regering; Verslag[...]
  [...] gezondheidsgegevens is een veilige en betrouwbare digitale infrastructuur nodig, waarbij de burger erop moet kunnen vertrouwen dat zijn privacy geborgd is. Lidstaten zijn het erover eens dat nauwe samenwerking [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  31-08-2017 07:54:24 | Brief
 • 51 Toekomst veehouderij; Brief regering; Terugkoppeling consultatie voorstel Interimwet veedichte[...]
  [...] maken van inhoudelijke opmerkingen. De Autoriteit constateert in haar advies dat de noodzaak van de voorgenomen verwerking van persoonsgegevens, gerelateerd aan gegevens over dieraantallen, voldoende [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  30-08-2017 07:57:58 | Brief
 • 52 Toekomst veehouderij; Brief regering; Terugkoppeling consultatie voorstel Interimwet veedichte[...]
  [...] maken van inhoudelijke opmerkingen. De Autoriteit constateert in haar advies dat de noodzaak van de voorgenomen verwerking van persoonsgegevens, gerelateerd aan gegevens over dieraantallen, voldoende [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  30-08-2017 07:55:24 | Brief
 • 53 Herziening Zorgstelsel; Brief regering; Opbrengst werkconferenties eigen betalingen
  [...] informatie aan burgers, maar ook gemeenten moeten kunnen beschikken over juiste en volledige informatie om invulling te kunnen geven aan hun verantwoordelijkheden. Met deze brief doen we verslag van twee [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  30-08-2017 07:54:47 | Brief
 • 54 JBZ-Raad; Brief regering; Advies van het Hof van Justitie van de EU over de voorgenomen overeenkomst[...]
  [...] van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 26 juli 2017 ten aanzien van de voorgenomen overeenkomst tussen de Europese Unie en Canada betreffende de doorgifte van persoonsgegevens van passagiers [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-08-2017 09:10:24 | Brief
 • 55 JBZ-Raad; Brief regering; Advies van het Hof van Justitie van de EU over de voorgenomen overeenkomst[...]
  [...] van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 26 juli 2017 ten aanzien van de voorgenomen overeenkomst tussen de Europese Unie en Canada betreffende de doorgifte van persoonsgegevens van passagiers [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-08-2017 09:07:54 | Brief
 • 56 JBZ-Raad; Brief inzake advies van het Hof van Justitie van de EU over de voorgenomen overeenkomst tussen[...]
  [...] recht op bescherming van persoonsgegevens. De verklaring van de Commissaris 3 voeg ik eveneens bij deze brief. De uitwisseling van PNR-gegevens met Canada zal worden voortgezet op basis van de huidige [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-08-2017 07:50:13 | Brief
 • 57 JBZ-Raad; Brief inzake advies van het Hof van Justitie van de EU over de voorgenomen overeenkomst tussen[...]
  [...] recht op bescherming van persoonsgegevens. De verklaring van de Commissaris 3 voeg ik eveneens bij deze brief. De uitwisseling van PNR-gegevens met Canada zal worden voortgezet op basis van de huidige [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-08-2017 07:50:12 | Brief
 • 58 EU-voorstel: E-privacyverordening COM (2017) 10; Brief inzake verordening met betrekking tot de eerbiediging[...]
  [...] voorstel van de Commissie voor een verordening met betrekking tot de eerbiediging van het privéleven en de bescherming van persoonsgegevens in elektronische communicatie (COM(2017) 10 final). Het [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-07-2017 08:55:57 | Brief
 • 59 EU-voorstel: E-privacyverordening COM (2017) 10; Brief inzake verordening met betrekking tot de eerbiediging[...]
  [...] voorstel van de Commissie voor een verordening met betrekking tot de eerbiediging van het privéleven en de bescherming van persoonsgegevens in elektronische communicatie (COM(2017) 10 final). Het [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-07-2017 08:55:56 | Brief
 • 60 Politie; Brief regering; Blurren beelden van politieagenten en verspreiden beelden door politie
  [...] om grensoverschrijdend gedrag aan te pakken. Onder meer zal ik ingaan op de vraag of een blurgebod een geëigend middel is voor de bescherming van de privacy van politieambtenaren bij de uitvoering van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-07-2017 08:56:54 | Brief
 • 61 Politie; Brief regering; Blurren beelden van politieagenten en verspreiden beelden door politie
  [...] om grensoverschrijdend gedrag aan te pakken. Onder meer zal ik ingaan op de vraag of een blurgebod een geëigend middel is voor de bescherming van de privacy van politieambtenaren bij de uitvoering van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-07-2017 08:55:50 | Brief
 • 62 Digitale leermiddelen; Brief regering; Reactie op het advies ‘Doordacht digitaal’ van de[...]
  [...] van ICT-voorzieningen en standaarden (de basisinfrastructuur). Zo willen wij onderwijsinstellingen de zorg uit handen nemen voor de doelmatige besteding van middelen en voor de bescherming van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-07-2017 08:50:46 | Brief
 • 63 Digitale leermiddelen; Brief regering; Reactie op het advies ‘Doordacht digitaal’ van de[...]
  [...] van ICT-voorzieningen en standaarden (de basisinfrastructuur). Zo willen wij onderwijsinstellingen de zorg uit handen nemen voor de doelmatige besteding van middelen en voor de bescherming van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-07-2017 08:50:46 | Brief
 • 64 Toekomst mediabeleid; Brief regering; Reactie op motie van de leden Paternotte en Van der Molen over[...]
  [...] heeft de AP ook als taak om toezicht te houden op schending van de Wet bescherming persoonsgegevens door overheden, waaronder ook de Minister van VenJ. Vanwege deze bijzondere relatie (een toezichthouder [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-07-2017 08:50:44 | Brief
 • 65 Toekomst mediabeleid; Brief regering; Reactie op motie van de leden Paternotte en Van der Molen over[...]
  [...] heeft de AP ook als taak om toezicht te houden op schending van de Wet bescherming persoonsgegevens door overheden, waaronder ook de Minister van VenJ. Vanwege deze bijzondere relatie (een toezichthouder [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-07-2017 08:50:43 | Brief
 • 66 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie; Brief regering; Fiche:[...]
  [...] middelen tussen de EU landen en geeft daarmee waarborgen op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Het kabinet verzoekt de Commissie om oplossingen voor studentenmobiliteit te zoeken in de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-07-2017 08:49:30 | Brief
 • 67 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie; Brief regering; Fiche:[...]
  [...] kaders die gelden binnen de verordening gegevensbescherming, richtlijn gegevensbescherming politiële en justitiële gegevens en het recht op bescherming van persoonsgegevens (resp. art 7 en 8 van het EU [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-07-2017 08:49:27 | Brief
 • 68 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie; Brief regering; Fiche:[...]
  [...] middelen tussen de EU landen en geeft daarmee waarborgen op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Het kabinet verzoekt de Commissie om oplossingen voor studentenmobiliteit te zoeken in de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-07-2017 08:47:08 | Brief
 • 69 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie; Brief regering; Fiche:[...]
  [...] kaders die gelden binnen de verordening gegevensbescherming, richtlijn gegevensbescherming politiële en justitiële gegevens en het recht op bescherming van persoonsgegevens (resp. art 7 en 8 van het EU [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-07-2017 08:47:05 | Brief
 • 70 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor[...]
  [...] vormgeving bescherming persoonsgegevens bij financiële controles in de zorg. Conform deze toezegging informeert de Minister uw Kamer dat de vormgeving van de bescherming van persoonsgegevens bij financiële [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-07-2017 08:37:36 | Brief
 • 71 Informatie- en communicatietechnologie (ICT); Brief regering; Gegevensbeschermingseffectbeoordeling[...]
  [...] op de bescherming van persoonsgegevens, ook wel aangeduid als gegevensbeschermingseffectbeoordeling (GEB) of privacy impact analyse (PIA) binnen enkele weken afgerond wordt en dat de rapportage daarvan [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-07-2017 08:37:11 | Brief
 • 72 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor[...]
  [...] vormgeving bescherming persoonsgegevens bij financiële controles in de zorg. Conform deze toezegging informeert de Minister uw Kamer dat de vormgeving van de bescherming van persoonsgegevens bij financiële [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-07-2017 08:33:10 | Brief
 • 73 Informatie- en communicatietechnologie (ICT); Brief regering; Gegevensbeschermingseffectbeoordeling[...]
  [...] op de bescherming van persoonsgegevens, ook wel aangeduid als gegevensbeschermingseffectbeoordeling (GEB) of privacy impact analyse (PIA) binnen enkele weken afgerond wordt en dat de rapportage daarvan [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-07-2017 08:32:39 | Brief
 • 74 Dierenwelzijn; Brief regering; Verzamelbrief dierenwelzijn
  [...] gegeven worden van deze motie. Hierbij moet echter rekening gehouden worden met de beperkingen die volgen uit de Wet bescherming persoonsgegevens. Rapport Naar een veestapel met meer natuurlijke weerstand [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-07-2017 08:40:06 | Brief
 • 75 Dierenwelzijn; Brief regering; Verzamelbrief dierenwelzijn
  [...] gegeven worden van deze motie. Hierbij moet echter rekening gehouden worden met de beperkingen die volgen uit de Wet bescherming persoonsgegevens. Rapport Naar een veestapel met meer natuurlijke weerstand [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-07-2017 08:32:18 | Brief
 • 76 Slachtofferbeleid; Brief regering; Toezeggingen op het gebied van slachtofferbeleid
  [...] onderdeel van de recent in werking getreden wet ter implementatie van de Europese Richtlijn minimumnormen slachtoffers. De Individuele Beoordeling zorgt voor een betere bescherming van slachtoffers door bij [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  30-06-2017 08:24:38 | Brief
 • 77 Belastingdienst; Brief regering; Eerste resultaten van het onderzoek naar het gegevensgebruik bij de[...]
  [...] belastingbetaler moet ervan kunnen uitgaan dat zijn gegevens bij de Belastingdienst veilig zijn. Juist daarom verdient de bescherming van persoonsgegevens bij de Belastingdienst de hoogste aandacht en zorg. De [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  30-06-2017 08:20:26 | Brief
 • 78 Slachtofferbeleid; Brief regering; Toezeggingen op het gebied van slachtofferbeleid
  [...] onderdeel van de recent in werking getreden wet ter implementatie van de Europese Richtlijn minimumnormen slachtoffers. De Individuele Beoordeling zorgt voor een betere bescherming van slachtoffers door bij [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  30-06-2017 08:19:26 | Brief
 • 79 Belastingdienst; Brief regering; Eerste resultaten van het onderzoek naar het gegevensgebruik bij de[...]
  [...] belastingbetaler moet ervan kunnen uitgaan dat zijn gegevens bij de Belastingdienst veilig zijn. Juist daarom verdient de bescherming van persoonsgegevens bij de Belastingdienst de hoogste aandacht en zorg. De [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  30-06-2017 08:16:09 | Brief
 • 80 Evaluatie Wet bescherming persoonsgegevens; Brief regering; Nadere informatie over het gebruik en vernietigen[...]
  [...] 31 051 Evaluatie Wet bescherming persoonsgegevens 31 066 Belastingdienst Nr. 16 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 juni [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-06-2017 08:21:01 | Brief
 • 81 Evaluatie Wet bescherming persoonsgegevens; Brief regering; Nadere informatie over het gebruik en vernietigen[...]
  [...] 31 051 Evaluatie Wet bescherming persoonsgegevens 31 066 Belastingdienst Nr. 16 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 juni [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-06-2017 08:21:00 | Brief
 • 82 EU-voorstellen: EU-mobiliteitspakket; Brief regering; Fiche: EETS richtlijn betreffende interoperabiliteit[...]
  [...] toepasselijke wetgevingskader inzake de bescherming van persoonsgegevens. De gegevens die in het kader van deze richtlijn worden verzameld, mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan die van deze [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  26-06-2017 08:40:20 | Brief
 • 83 EU-voorstellen: EU-mobiliteitspakket; Brief regering; Fiche: EETS richtlijn betreffende interoperabiliteit[...]
  [...] toepasselijke wetgevingskader inzake de bescherming van persoonsgegevens. De gegevens die in het kader van deze richtlijn worden verzameld, mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan die van deze [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  26-06-2017 08:32:13 | Brief
 • 84 Innovatiebeleid; Brief regering; Afsluitende brief inzake programma toekomstbestendige wetgeving
  [...] regelgeving als gevolg van deze ontwikkelingen overbodig is, belemmerend is of tekortschiet en hoe dat kan worden aangepakt 1 . Gebleken is dat de wet wensen van burgers, bedrijven en instellingen vaak al kan [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  26-06-2017 08:27:05 | Brief
 • 85 Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies; Brief[...]
  [...] ingeleende medewerkers. Aangezien dit betekent dat gebruik gemaakt wordt van privégegevens van de betreffende medewerkers is dit gelet op de Wet bescherming persoonsgegevens niet mogelijk. Dit betekent dat als [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  26-06-2017 08:23:35 | Brief
 • 86 Innovatiebeleid; Brief regering; Afsluitende brief inzake programma toekomstbestendige wetgeving
  [...] regelgeving als gevolg van deze ontwikkelingen overbodig is, belemmerend is of tekortschiet en hoe dat kan worden aangepakt 1 . Gebleken is dat de wet wensen van burgers, bedrijven en instellingen vaak al kan [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  26-06-2017 08:21:37 | Brief
 • 87 Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies; Brief[...]
  [...] ingeleende medewerkers. Aangezien dit betekent dat gebruik gemaakt wordt van privégegevens van de betreffende medewerkers is dit gelet op de Wet bescherming persoonsgegevens niet mogelijk. Dit betekent dat als [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  26-06-2017 08:15:47 | Brief
 • 88 Terrorismebestrijding; Brief regering; Beleidsbrief bij Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 45
  [...] de Kinderbescherming en Reclassering Nederland een modelconvenant opgesteld dat zoveel mogelijk recht doet aan de bestaande praktijk en aan de eisen die de (privacy) wetgeving stelt aan het delen van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-06-2017 08:23:08 | Brief
 • 89 Terrorismebestrijding; Brief regering; Beleidsbrief bij Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 45
  [...] de Kinderbescherming en Reclassering Nederland een modelconvenant opgesteld dat zoveel mogelijk recht doet aan de bestaande praktijk en aan de eisen die de (privacy) wetgeving stelt aan het delen van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-06-2017 08:23:06 | Brief
 • 90 Informatie- en communicatietechnologie (ICT); Brief regering; Voortgangsrapportage programma eID
  [...] andere gebruikers spelen een belangrijke rol; men laat zich hierdoor beïnvloeden in houding en gedrag. Onderzoek privacy Het onderzoek naar de effecten van het beoogde eID-stelsel op de bescherming van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-06-2017 08:17:56 | Brief
 • 91 Informatie- en communicatietechnologie (ICT); Brief regering; Voortgangsrapportage programma eID
  [...] andere gebruikers spelen een belangrijke rol; men laat zich hierdoor beïnvloeden in houding en gedrag. Onderzoek privacy Het onderzoek naar de effecten van het beoogde eID-stelsel op de bescherming van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-06-2017 08:13:45 | Brief
 • 92 JBZ-Raad; Brief inzake Verslag JBZ Raad 8 en 9 juni 2017
  [...] . Enkele lidstaten spraken hun zorgen uit over de samenloop van deze richtlijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en vreesden nog steeds dat de bescherming van persoonsgegevens door deze [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-06-2017 08:14:58 | Brief
 • 93 JBZ-Raad; Brief inzake Verslag JBZ Raad 8 en 9 juni 2017
  [...] . Enkele lidstaten spraken hun zorgen uit over de samenloop van deze richtlijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en vreesden nog steeds dat de bescherming van persoonsgegevens door deze [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-06-2017 08:11:29 | Brief
 • 94 Kwaliteit van zorg ; Brief regering; Actieplan (informatie)beveiliging patiëntgegevens medisch-specialistische[...]
  [...] . Bestuur en management Informatiebeveiliging en bescherming van persoonsgegevens zijn onderdeel van de integrale managementverantwoordelijkheid. Door de verspreiding van factsheets en informatie, maar ook [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-06-2017 08:08:37 | Brief
 • 95 Kwaliteit van zorg ; Brief regering; Actieplan (informatie)beveiliging patiëntgegevens medisch-specialistische[...]
  [...] . Bestuur en management Informatiebeveiliging en bescherming van persoonsgegevens zijn onderdeel van de integrale managementverantwoordelijkheid. Door de verspreiding van factsheets en informatie, maar ook [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-06-2017 08:08:37 | Brief
 • 96 Justitiële Inrichtingen; Brief regering; Reactie op verzoek van het lid Van Nispen, gedaan tijdens[...]
  [...] conform de Wet bescherming persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld. De betrokken patiënten hebben inmiddels een brief ontvangen waarin zij geïnformeerd worden over het feit dat hun [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-06-2017 08:14:50 | Brief
 • 97 Justitiële Inrichtingen; Brief regering; Reactie op verzoek van het lid Van Nispen, gedaan tijdens[...]
  [...] conform de Wet bescherming persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld. De betrokken patiënten hebben inmiddels een brief ontvangen waarin zij geïnformeerd worden over het feit dat hun [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-06-2017 08:05:52 | Brief
 • 98 Naar een veiliger samenleving; Brief regering; Jaarwisseling 2016-2017 en reactie op hoorzitting 9 februari[...]
  [...] nazorg essentieel en daarom ook bij wet geborgd. De Arbeidsomstandighedenwet verplicht werkgevers om werknemers te beschermen tegen – in dit geval psychische belasting als gevolg van – fysiek of verbaal [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-06-2017 07:49:24 | Brief
 • 99 Naar een veiliger samenleving; Brief regering; Jaarwisseling 2016-2017 en reactie op hoorzitting 9 februari[...]
  [...] nazorg essentieel en daarom ook bij wet geborgd. De Arbeidsomstandighedenwet verplicht werkgevers om werknemers te beschermen tegen – in dit geval psychische belasting als gevolg van – fysiek of verbaal [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-06-2017 07:44:55 | Brief
 • 100 Toekomst pensioenstelsel; Brief regering; Evaluatie Wet verevening pensioenrechten bij scheiding
  [...] kunnen worden via het vergroten van de bekendheid van de regeling. 2.2 Onbekendheid van de regeling bij burgers en scheidingsprofessionals Goede voorlichting en begeleiding tijdens de scheiding kan [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-06-2017 07:41:52 | Brief
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.7.1 van 22 november 2018.