Nadat je bent ingelogd, kan je selecties maken.

Haagse Feiten

Toegangspoort tot meer dan 1,3 miljoen parlementaire documenten, nieuws en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Leuk dat je meedoet!

Maak nu direct een gratis account aan, bevestig de e-mail, en ga los!

Inloggen

 • 68 items gevonden

 • 1 Kabinetsreactie op jaarrapportage College voor de Rechten van de Mens
  [...] . Zie voor wat betreft het economisch perspectief: regeerakkoord 2017-2021, p. 8.] Uiteindelijk dient de naleving en bevordering van mensenrechten en het toezicht daarop ook de legitimiteit en daarmee de [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-01-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 2 Stand van zaken oprichting Invest-NL
  [...] Stand van zaken oprichting Invest-NLDownload DownloadIndieners IndienerE.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat 18 januari 2019 2019Z00796 Economische Zaken en Klimaat Brief regering [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-01-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 3 Familierechtelijke onderwerpen: adopties en scheiden
  [...] stand brengen van een ouderschapsplan begeleidt, geen beroepsopleidingseisen. Gezien de serieuze problematiek, de gevolgen voor kinderen, de economische, juridische en (hoge) maatschappelijke kosten en de [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-01-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 4 Reactie op verzoek commissie over de gevolgen van de verschillende Brexit-scenario’s [...]
  [...] aan het Europees Parlement, de Europese Raad, de Raad, de Europese Centrale Bank, het Europees Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio s en de Europese Investeringsbank, getiteld [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-01-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 5 Voortgangsbrief actieplan Taskforce Internationaal Onderwijs
  [...] Voortgangsbrief actieplan Taskforce Internationaal OnderwijsDownload DownloadIndieners IndienerE.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat MedeindienerA. Slob, minister voor Basis- en [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-01-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 6 Verslag Milieuraad van 20 december 2018
  [...] namens de Minister van Economische Zaken en Klimaat, over de Milieuraad die op 20 december 2018 bijeenkwam in Brussel. Tijdens deze bijeenkomst bereikte de Raad een algemene oriëntatie over de verordening [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-01-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 7 Quickscan IPO
  [...] hantering van financiële zekerheid als een belangrijk instrument dienen die voorziet in een vangnet voor derden. Lasten Volgens het bedrijfsleven kan het Besluit forse economische en organisatorische kosten [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-01-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 8 Overzicht van de laatste stand van zaken van de ontwikkelingen over de Brexit, inclusief [...]
  [...] risico op extra afdrachten aan de EU-begroting voor Nederland van circa 0,6 miljard euro in 2019 en 0,9 miljard euro in 2020. Een no deal scenario zal Nederland ook economisch raken. Dit economisch effect [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-01-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 9 Fiche: Mededeling over de uitvoering van het EU Contingency Action Plan Brexit
  [...] opgesteld f) Behandelingstraject Raad n.v.t. g) Eerstverantwoordelijk ministerie Ministerie van Buitenlandse Zaken, in samenwerking met: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Financiën [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-01-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 10 Geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken van 30 en 31 januari 2019 te [...]
  [...] mogelijk ook militair kunnen worden toegepast. Ook wordt in nauwe samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bekeken hoe innovatief onderzoek past binnen het Nederlandse beleid voor [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-01-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 11 Fiche: Mededeling over een sterkere internationale rol van de euro en aanbeveling over[...]
  [...] -assessment Board · Voor de mededeling: Niet opgesteld · Voor de aanbeveling: Niet opgesteld f) Behandelingstraject Raad · Mededeling: Raad Economische en Financiële Zaken · Aanbeveling: Raad Economische en [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-01-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 12 Regulering van crypto's
  [...] Ronnes (CDA) toegezegd om het energieverbruik onder de aandacht van de minister van Economische Zaken en Klimaat te brengen en om te bekijken of het bijvoorbeeld aan de Industrietafel van het [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-01-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 13 Rapporten inzake langdurige zorg
  Rapporten inzake langdurige zorgDownload DownloadIndieners IndienerH.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Bijlagen Bijlage Uitvoering Wet langdurige zorg 2017/ 2018: Stichting Wlz-uitvoerder [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-01-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 14 Monitor Bibliotheekwet 2017
  [...] Bron: CBS, Statline (2018) Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, regionale cijfers. Bedrijfsvoering Ten gevolge van de economische recessie die zich vanaf 2010 deed gelden in de overheidsinkomsten [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-01-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 15 Selectiviteitsbeleid Schiphol – Lelystad Airport
  [...] economisch waardevolle functie van de nationale luchthaven als belangrijke hub in Europa. Gezien de schaarse capaciteit voor luchtvaart in Nederland en de aanzienlijke belasting van het milieu die de [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-01-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 16 Reactie op het bestuurlijk signaal van het Landelijk Informatie en Expertise Centrum [...]
  [...] recht geeft op het voeren van de Nederlandse vlag. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft in overleg met mijn ministerie voorts een wijzigingsregeling in voorbereiding om de verstrekking [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-01-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 17 Regelgeving Ruimtelijke Ordening en Milieu; Brief regering; Reactie over de uitvoering van de motie van[...]
  [...] slimme combinaties, zoals met de sanering van asbest(daken), de verduurzaming en innovatie in de agrarische sector, opgaven rondom circulaire economie (kringlooplandbouw 4 ), energietransitie en de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-01-2019 23:59:43 | Brief
 • 18 Gaswinning; Brief regering; Aanpak gevolgen aardbevingen door gaswinning in Groningen
  [...] 33 529 Gaswinning Nr. 551 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 januari 2019 Hierbij stuur ik uw Kamer de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-01-2019 00:09:52 | Brief
 • 19 Gaswinning; Brief regering; Aanpak gevolgen aardbevingen door gaswinning in Groningen
  [...] 33 529 Gaswinning Nr. 551 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 januari 2019 Hierbij stuur ik uw Kamer de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-01-2019 00:09:50 | Brief
 • 20 Gaswinning; Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling[...]
  [...] 33 529 Gaswinning Nr. 552 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 januari 2019 Het Groninger Gasberaad en de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-01-2019 00:01:12 | Brief
 • 21 Raad voor Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport; Brief regering; Verslag van de OJCS-Raad (onderdelen Jeugd[...]
  [...] . Door deze innovaties is sport vaker onderdeel van economische diplomatie en toerisme promotie. In het debat geven de lidstaten voorbeelden van de innovatieve waarde van grote sportevenementen en hoe hier [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-01-2019 00:00:09 | Brief
 • 22 Advies evaluatiecommissie Rijkswet financieel toezicht 2018
  [...] landen. Tegelijkertijd is economische ontwikkeling ook essentieel voor de realisatie van houdbare overheidsfinanciën. Het is dus in ieders belang dat Sint Maarten en Curaçao zelfstandig voortgang kunnen [...]
  www.tweedekamer.nl
  16-01-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 23 Reactie over de uitvoering van de motie van de leden Ronnes en Geurts over de leegstand [...]
  [...] staan. Ook komen steeds grotere gebouwen leeg te staan wat een nieuwe economische bestemming moeilijk maakt. Aanpak en opzet van de enquête De enquête is bijgevoegd en bestond uit open vragen, keuzevragen [...]
  www.tweedekamer.nl
  16-01-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 24 Arbeidsmarkt Leraren 2018
  [...] ervoor zien. Alleen het combinatievak Natuurkunde/ Scheikunde, Techniek, Frans en Economie laten een beperkte stijging zien. Voor de drie grootste vakken Engels, Nederlands en Wiskunde geldt dat deze een [...]
  www.tweedekamer.nl
  16-01-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 25 Aanpak gevolgen aardbevingen door gaswinning in Groningen
  [...] Aanpak gevolgen aardbevingen door gaswinning in GroningenDownload DownloadIndieners IndienerE.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat Bijlagen Bijlage Overeenkomst inzake betalingen voor [...]
  www.tweedekamer.nl
  16-01-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 26 Lerarenbrief januari 2019
  Lerarenbrief januari 2019Download DownloadIndieners IndienerI.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap MedeindienerA. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media [...]
  www.tweedekamer.nl
  16-01-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 27 Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden [...]
  [...] . Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat 16 januari 2019 33529-552 Economische Zaken en Klimaat Brief regering Activiteiten 16-01-2019 Debat over de afhandeling van schade en de [...]
  www.tweedekamer.nl
  16-01-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 28 Verzoek van het lid Alkaya (SP) om een brief te vragen over de voortgang van de consolidatie [...]
  [...] ? Groeten, Wimar Hebels SP Tweede Kamerfractie Fractiemedewerker Economische Zaken [...]
  www.tweedekamer.nl
  16-01-2019 00:00:00 | Brief lid / fractie
 • 29 Voorstel van wet van het lid Van Ojik houdende vastlegging in de Vreemdelingenwet 2000 van rechten die[...]
  [...] gebracht tussen de Europese Economische Gemeenschap en Turkije, het Aanvullend Protocol bij die Overeenkomst of Besluit nr. 1/ 80 van de Associatieraad EEG-Turkije Nr. 11 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-01-2019 00:13:24 | Brief
 • 30 Raad voor Economische en Financiële Zaken; Brief regering; Reactie op de verklaring van het Contactcomité[...]
  [...] 21 501-07 Raad voor Economische en Financiële Zaken Nr. 1565 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 januari 2019 De vaste commissie [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-01-2019 00:13:24 | Brief
 • 31 Adviesrapport OFL Verkenning Noordzeestrategie 2030 (DUBBEL GEREGISTREERD: WORDT VERWIJDERD)
  [...] een soort afgeleide van de verschillende functies maar een waarde op zich. Daarover zijn ook internationale afspraken gemaakt. Dat hoeft een vruchtbaar economisch gebruik (visserij, wind op zee) niet in [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-01-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 32 Integrale beleidsreactie op de rapporten van de onderzoekscommissies inzake het WODC
  [...] vraagstelling en het schetsen van de juiste politieke-, economische- of maatschappelijke context. Het uiteindelijk opgeleverde onderzoek moet immers beleidsrelevant zijn en voldoen aan de onderzoeksbehoefte die [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-01-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 33 Onderzoek over tracks in het hoger onderwijs
  Onderzoek over tracks in het hoger onderwijs Download DownloadIndieners IndienerI.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Bijlagen Bijlage Rapport: Tracks in het hoger onderwijs [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-01-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 34 Negende Integrale Rapportage Visie en Vertrouwen 2018 over Project Mainportontwikkeling [...]
  [...] Duinen van Voorne en de Voordelta. Om een kwaliteitsimpuls voor zowel economie als leefomgeving te realiseren, is het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) opgezet. Deze focus op economie én [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-01-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 35 Verzoek van het lid Baudet (FvD) om een genodigde toe te voegen aan het rondetafelgesprek [...]
  [...] windenergie op zee d.d. 17 januari 2019 - Reactie uiterlijk MORGEN (15/ 01) 12.00 uur. Geachte leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat, Van het lid Baudet (FvD) is onderstaand verzoek [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-01-2019 00:00:00 | Brief lid / fractie
 • 36 Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel
  [...] tussen de Europese Economische Gemeenschap en Turkije, het Aanvullend Protocol bij die Overeenkomst of Besluit nr. 1/ 80 van de Associatieraad EEG-TurkijeBrief houdende intrekking van het wetsvoorstel [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-01-2019 00:00:00 | Brief lid / fractie
 • 37 Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering; Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Alkaya,[...]
  [...] , economische en sociaal-culturele kenmerken die de overzeese gebieden meer of minder kwetsbaar kunnen maken voor witwassen. Deze NRA witwassen en terrorismefinanciering Bonaire, Sint Eustatius en Saba (NRA BES [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-01-2019 00:15:35 | Brief
 • 38 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie; Brief regering; Uitstel[...]
  [...] uw Kamer kan worden verzonden. Het betreft het fiche in reactie op: • COM(2018)846/ F1: Mededeling van de Commissie aan het Europees parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-01-2019 00:15:27 | Brief
 • 39 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV)[...]
  [...] toezeggingen gedaan tijdens de begrotingsbehandeling van 1 november jl.: de Tweede Kamer te informeren over de uitkomsten van het onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) naar de effectiviteit [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-01-2019 00:09:55 | Brief
 • 40 Initiatiefnota van het lid Van Haga over een proactieve handelsagenda; Geleidende brief; Geleidende brief[...]
  35 115 Initiatiefnota van het lid Van Haga over een proactieve handelsagenda Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 januari 2019 Hierbij bied ik [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-01-2019 00:07:08 | Brief
 • 41 Nadere informatie over verschillende toezeggingen op het gebied van ammoniak
  [...] volgende conclusies: 1. De ammoniakcontroverse is breder dan de wetenschappelijke discussie. Waarden en belangen als het economisch verdienmodel van veehouders, ideeën over wat ‘goed boeren inhoudt en het [...]
  www.tweedekamer.nl
  14-01-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 42 Stand van zaken inzake rijksincasso
  Stand van zaken inzake rijksincassoDownload DownloadIndieners IndienerT. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Bijlagen Bijlage Verkennend onderzoek naar Europese incassomodellen [...]
  www.tweedekamer.nl
  14-01-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 43 Adviesrapport Verkenning Noordzeestrategie 2030 van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving [...]
  [...] economisch gebruik (visserij, wind op zee) niet in de weg te staan. Maar de Noordzee is levende natuur, nationaal erfgoed, deel van onze identiteit en daarmee deel van onze verantwoordelijkheid voor de [...]
  www.tweedekamer.nl
  14-01-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 44 WODC-onderzoek “Criminele samenwerkingsverbanden - ontwikkelingen in aanpak”
  WODC-onderzoek Criminele samenwerkingsverbanden - ontwikkelingen in aanpak”Download DownloadIndieners IndienerF.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid Bijlagen Bijlage Criminele samenwerkingsverbanden [...]
  www.tweedekamer.nl
  14-01-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 45 Toetsing en examinering in het voortgezet onderwijs 2018
  [...] (alleen 2018) 2018 vmbo-bb vmbo-kb vmbo-gl aantal kandidaten % van totaal economie en ondernemen (e&o) 98,0% 95,3% 88,8% 6.292 11,6% horeca, bakkerij en recreatie (hbr) 97,7% 93,2% 80,2% 2.046 3,8% zorg [...]
  www.tweedekamer.nl
  14-01-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 46 Reactie op het verzoek van het lid Alkaya, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden [...]
  [...] raamwerk — 23 2.2 Ingezette methoden — 23 2.3 3 Wat maakt de BES-eilanden kwetsbaar voor witwassen? — 29 Geografische en demografische kenmerken — 29 3.1 Sociaal-culturele kenmerken — 30 3.2 Economische [...]
  www.tweedekamer.nl
  14-01-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 47 Raad voor Economische en Financiële Zaken; Brief regering; Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad[...]
  [...] 21 501-07 Raad voor Economische en Financiële Zaken Nr. 1564 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 januari 2019 Hierbij zend ik u [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-01-2019 00:17:24 | Brief
 • 48 Raad voor Economische en Financiële Zaken; Brief van de minister van Financiën inzake geannoteerde[...]
  [...] 21 501-07 Raad voor Economische en Financiële Zaken AA BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 januari 2019 Hierbij zend ik u de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-01-2019 00:16:55 | Brief
 • 49 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken; Brief regering; Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse[...]
  [...] economische integratie en multilateralisme. Tijdens de Raad Buitenlandse Zaken van 10 december jl. werd gesproken over de Europese inzet voor deze bijeenkomst (zie verslag Raad Buitenlandse Zaken van 10 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-01-2019 00:15:45 | Brief
 • 50 Maatschappelijk verantwoord ondernemen; Brief regering; Rol en impact van duurzaamheidskeurmerken en[...]
  [...] , te weten de sociale, de milieu en de economische pijler. Doorgaans hebben deze betrekking op een of meerdere aspecten van het productieproces, zoals de milieu- of arbeidsomstandigheden waaronder een [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-01-2019 00:11:25 | Brief
 • 51 Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad van 21 en 22 januari 2019
  [...] (2018)146 COM(2018)147 COM(2018)148 Belastingheffing in de digitale economie. Deze voorstellen bevatten nieuwe en aangepaste belastingregels die beter aanluiten bij de digitaliserende economie. De [...]
  www.tweedekamer.nl
  11-01-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 52 Monitor acute zorg 2018
  Monitor acute zorg 2018Download DownloadIndieners IndienerB.J. Bruins, minister voor Medische Zorg Bijlagen Bijlage Monitor acute zorg 2018 10 januari 2019 29247-267 Volksgezondheid, Welzijn en Sport Brief [...]
  www.tweedekamer.nl
  10-01-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 53 Geneesmiddelenbeleid; Brief regering; Voortgang verhuizing Europees Geneesmiddelen Agentschap naar[...]
  [...] een unieke kans om het Nederlandse Life Sciences & Health (LSH)-ecosysteem op korte, middellange én langere termijn te versterken. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft een verkenning [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-01-2019 00:15:16 | Brief
 • 54 Nationale Veiligheid; Brief regering; Onderzoek "Op weg naar een Weerbare Open[...]
  [...] , conclusies en aanbevelingen van het rapport. Onderzoek Aanleiding voor de NCTV voor dit onderzoek is dat de bescherming van de vitale infrastructuur, economische veiligheid en andere veiligheidsrisico s laten [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-01-2019 00:07:33 | Brief
 • 55 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV)[...]
  [...] vermogensversterkende krediet wordt gefinancierd, zal worden getoetst aan één van de criteria genoemd in de Landbouwvisie. Het gaat onder meer om het sluiten van kringlopen, het versterken van de sociaal-economische [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-01-2019 00:00:06 | Brief
 • 56 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV)[...]
  [...] vermogensversterkende krediet wordt gefinancierd, zal worden getoetst aan één van de criteria genoemd in de Landbouwvisie. Het gaat onder meer om het sluiten van kringlopen, het versterken van de sociaal-economische [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-01-2019 00:00:04 | Brief
 • 57 Woondeal Groningen
  [...] corporaties hebben in de DAEB (Dienst van Algemeen Economisch Belang)- dan wel in de niet-DAEB-tak, om te investeren in leefbaarheid, bedrijfsonroerend vastgoed en maatschappelijk vastgoed. 9 VI Ten slotte Door [...]
  www.tweedekamer.nl
  09-01-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 58 Onderzoek "Op weg naar een Weerbare Open Samenleving"
  [...] 76 6.3 Dreigingen en kansen 77 6.3.1 Cybersecurity en nationale veiligheid 77 6.3.2 De rol van het IDF 78 6.3.3 Israëlische cybersecuritystrategie 79 6.3.4 Cybersecurity: dreiging en economische kans [...]
  www.tweedekamer.nl
  09-01-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 59 Raad voor Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport; Brief regering; Verslag van de OJCS-Raad van 26 en 27 november[...]
  [...] in de digitale economie De Raad heeft Raadsconclusies vastgesteld over het versterken van Europese content in de digitale economie. Er waren enkele interventies over auteursrecht, gelijk speelveld en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-01-2019 00:15:33 | Brief
 • 60 Evaluatie Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen; Brief van de minister van VWS inzake standpunt[...]
  [...] toegang krijgen tot deze ontwikkelingen. Dit sluit aan bij het thema gezondheid en zorg dat onderdeel is van het topsectorenbeleid, waar de Minister van Economische Zaken en Klimaat uw Kamer op 13 juli 2018 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-01-2019 00:07:14 | Brief
 • 61 Evaluatie Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen; Brief van de minister van VWS inzake standpunt[...]
  [...] toegang krijgen tot deze ontwikkelingen. Dit sluit aan bij het thema gezondheid en zorg dat onderdeel is van het topsectorenbeleid, waar de Minister van Economische Zaken en Klimaat uw Kamer op 13 juli 2018 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-01-2019 00:07:07 | Brief
 • 62 Duurzame ontwikkeling en beleid; Brief regering; Stand van zaken op het gebied van energiebesparing in[...]
  [...] aansluitingen van gas, water en elektra bij nieuwbouw is nog steeds actueel en onder andere aangekaart door Vereniging Eigen Huis. In overleg met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heb ik in april [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-01-2019 00:06:47 | Brief
 • 63 Evaluatie Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen; Brief regering; Reactie op het derde evaluatierapport[...]
  [...] toegang krijgen tot deze ontwikkelingen. Dit sluit aan bij het thema gezondheid en zorg dat onderdeel is van het topsectorenbeleid, waar de Minister van Economische Zaken en Klimaat uw Kamer op 13 juli 2018 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-01-2019 00:00:37 | Brief
 • 64 Duurzame ontwikkeling en beleid; Brief regering; Stand van zaken op het gebied van energiebesparing in[...]
  [...] aansluitingen van gas, water en elektra bij nieuwbouw is nog steeds actueel en onder andere aangekaart door Vereniging Eigen Huis. In overleg met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heb ik in april [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-01-2019 00:00:25 | Brief
 • 65 Zelfstandig ondernemerschap; Brief regering; Onderzoek SEO "Zelfstandig in en uit de[...]
  31 311 Zelfstandig ondernemerschap 30 545 Uitvoering Wet Werk en Bijstand Nr. 213 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-01-2019 00:10:07 | Brief
 • 66 Zelfstandig ondernemerschap; Brief regering; Onderzoek SEO "Zelfstandig in en uit de[...]
  31 311 Zelfstandig ondernemerschap 30 545 Uitvoering Wet Werk en Bijstand Nr. 213 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-01-2019 00:10:02 | Brief
 • 67 Frequentiebeleid; Brief regering; Toekomst 3,5 GHz-band
  [...] 24 095 Frequentiebeleid Nr. 459 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 december 2018 In mijn brief van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-12-2018 00:10:13 | Brief
 • 68 Toekomst 3,5 GHz-band
  [...] Toekomst 3,5 GHz-bandDownload DownloadIndieners IndienerM.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Bijlagen Bijlage Evaluatie van het frequentiegebruik in de 3,5 GHz band en [...]
  www.tweedekamer.nl
  24-12-2018 00:00:00 | Brief regering
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.7.1 van 22 november 2018.