Nadat je bent ingelogd, kan je selecties maken.

Haagse Feiten

Toegangspoort tot meer dan 1,3 miljoen parlementaire documenten, nieuws en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Leuk dat je meedoet!

Maak nu direct een gratis account aan, bevestig de e-mail, en ga los!

Inloggen

 • 318 items gevonden

 • 1 Reactie op verzoek commissie over compensatie in verband met verhoging pensioenpremies
  [...] pensioenpremiesDownload het kamerstuk(PDF) Behandeling Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden Regeling van werkzaamheden 13:20 24-01-2018 tK Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken [...]
  www.tweedekamer.nl
  22-12-2017 12:22:04 | Brief regering
 • 2 Voortgangsrapportage uitvoering wetten oorlogsgetroffenen; Brief regering; Uitvoering van de gewijzigde[...]
  [...] uitbetaling van de uitkering. Van afbouw van beschikbare uitvoeringscapaciteit is geen sprake: de afdeling V&O van de SVB is en blijft hoe dan ook belast met de uitvoering van de pensioenen en uitkeringen voor [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22-12-2017 01:14:17 | Brief
 • 3 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties[...]
  [...] verminderen. De ABP-pensioenpremie wordt voor 70% betaald door werkgevers, en 30% door werknemers. Werkgevers financieren pensioenpremiestijgingen uit de beschikbare arbeidsvoorwaardenruimte. Er bestaat dus [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22-12-2017 01:05:36 | Brief
 • 4 Wijziging van de Wet bekostiging financieel toezicht in verband met de afschaffing van de overheidsbijdrage,[...]
  [...] 2017 een overschrijding van € 0,9 miljoen op de kosten voor reguliere bedrijfsvoering. De oorzaak is een incidentele en onvoorzien hogere uitgave voor de overstap naar een nieuwe pensioenuitvoerder. Dit [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22-12-2017 01:01:12 | Brief
 • 5 Evaluatie Wet uniformering loonbegrip; Brief regering; Overzicht van de loonstrookjes en de koopkrachteffecten[...]
  [...] pensioen 10.000 pensioen -0,3% 30.000 pensioen -0,3% Bron: SZW-berekeningen X Noot 1 Voor de AOW en het aanvullend pensioen zijn de loonstrookjeseffecten per inkomensbron te zien. Bij het aanvullend pensioen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-12-2017 02:30:34 | Brief
 • 6 Voortgezet Onderwijs; Brief regering; Toetsing en examinering in het voortgezet onderwijs
  [...] verruimen gelet op de Wet Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd.[1] Deze verkenning heeft plaatsgevonden. De uitkomst is dat voor alle examenfunctionarissen de leeftijdsgrens verruimd wordt conform de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-12-2017 00:54:46 | Brief
 • 7 Arbeidsmarktbeleid; Brief regering; Reactie op vragen van het lid Van Rooijen, gesteld tijdens de Regeling[...]
  [...] vroegpensioenregelingen door de wet VPL in 2006 en de verhoging van de AOW-leeftijd. Dit heeft ervoor gezorgd dat het geen automatisme meer is om rond 60 jaar te stoppen met werken. Lag de feitelijke pensioenleeftijd in [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2017 23:18:07 | Brief
 • 8 Regels voor de financiële dienstverlening (Wet financiële dienstverlening); Brief regering; Stand van[...]
  [...] pensioengebonden beleggingsverzekering. De resultaten van deze eindcontrole zijn per verzekeraar te vinden op de websites van de verzekeraars. Daarnaast is het totaaloverzicht van de eindresultaten te vinden op de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2017 23:17:30 | Brief
 • 9 Arbeidsmarktbeleid; Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Klaver, gedaan tijdens de Regeling[...]
  [...] basisonderwijs is weliswaar beperkt, maar de vervangingsvraag is relatief hoog doordat een groot aantal docenten met pensioen gaat. In de zorg zijn de knelpunten geconcentreerd bij hbo- en wo-functies en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-12-2017 01:20:38 | Brief
 • 10 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor[...]
  [...] herinnering aan WO II Voor de bijdrage aan de PUR is € 0,4 miljoen overgeheveld van het instrument Subsidies naar artikelonderdeel 2 Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WO II [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-12-2017 23:20:44 | Brief
 • 11 Nota over de toestand van 's Rijks financiën; Brief inzake Naar een nieuwe balans op de[...]
  [...] wetsvoorstellen in relatie tot het sociaal overleg. Het kabinet heeft een ambitieuze agenda om de arbeidsmarkt en het pensioenstelsel klaar te maken voor de toekomst en wil die agenda samen met sociale partners [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-12-2017 22:10:42 | Brief
 • 12 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 tot het geleidelijk uitfaseren van de aftrek wegens geen[...]
  [...] binnenlandse en buitenlandse pensioenlichamen subjectief zijn vrijgesteld van de heffing van vennootschapsbelasting. Buitenlandse pensioenfondsen hebben op basis van de Wet op de dividendbelasting 1965 (Wet DB [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-12-2017 22:10:31 | Brief
 • 13 Uitvoering van de motie van het lid Van Weyenberg over het sluiten van een socialezekerheidsverdrag
  [...] Algemene Ouderdomswet, de Wet op de loonbelasting 1964 en de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd in verband met de versnelling van de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijdUitvoering van de motie [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-12-2017 19:33:20 | Brief regering
 • 14 Medezeggenschap pensioen bij kleine ondernemingen
  [...] pensioenstelselMedezeggenschap pensioen bij kleine ondernemingenDownload het kamerstuk(PDF) Behandeling Pensioenonderwerpen Algemeen overleg 14:00 14-03-2018 Sociale Zaken en Werkgelegenheid Procedures en brieven [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-12-2017 19:33:20 | Brief regering
 • 15 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet op de loonbelasting 1964 en de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd[...]
  [...] 34 083 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet op de loonbelasting 1964 en de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd in verband met de versnelling van de stapsgewijze verhoging van de AOW [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-12-2017 07:42:01 | Brief
 • 16 Evaluatie Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA); Brief regering; Reactie op het verzoek[...]
  [...] deze stijging voor zover die nu bekend zijn. De afgelopen jaren is de arbeidsparticipatie van ouderen flink gestegen als gevolg van de verhoging van de pensioenleeftijd en het afschaffen van de vut [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-12-2017 07:41:46 | Brief
 • 17 Toekomst pensioenstelsel; Brief regering; Medezeggenschap pensioen bij kleine ondernemingen
  [...] pensioenregeling. Daarnaast informeren pensioenuitvoerders deelnemers veelal via toegespitste individuele portals. Ook de ontwikkeling van Pensioen 1-2-3, waar de regering de afgelopen jaren op heeft ingezet, draagt [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-12-2017 07:41:29 | Brief
 • 18 Arbeidsmarktbeleid; Brief regering; Naar een nieuwe balans op de arbeidsmarkt
  [...] overleg (Handelingen II 2017/ 18, nr. 17, items 2 en 8). Het kabinet heeft een ambitieuze agenda om de arbeidsmarkt en het pensioenstelsel klaar te maken voor de toekomst en wil die agenda samen met sociale [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-12-2017 02:18:02 | Brief
 • 19 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI); Brief regering; SUWI-jaarplannen 2018
  [...] betaling van uitkeringen gewaarborgd blijven. In het kader van doorontwikkeling van systemen vernieuwt de SVB het kinderbijslagsysteem (vAKWerk). Dit wordt ingebouwd in het AOW-systeem. De SVB schenkt veel [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-12-2017 07:42:37 | Brief
 • 20 Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling vanwege het tijdelijk aanhouden[...]
  [...] 34 801 Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling vanwege het tijdelijk aanhouden van afgescheiden vermogens door fuserende bedrijfstakpensioenfondsen, regels voor [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-12-2017 07:40:50 | Brief
 • 21 Uitvoering en evaluatie Participatiewet; Brief regering; Contouren loondispensatie Participatiewet
  [...] ) loonwaarde van zijn werknemer. De loonkostensubsidie vergoedt ook de af te dragen premies, waaronder de pensioenpremie. Het aantal verstrekte loonkostensubsidies in de Participatiewet is sinds 2015 gestaag [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-12-2017 00:59:15 | Brief
 • 22 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI); Brief regering; Vierde monitor artsencapaciteit[...]
  [...] ANIOS         Externe verzekeringsartsen 135 148 148 130 Doorwerken na pensioen         Overwerk         Totaal circa beschikbaar 725 710 711 711 Noties bij tabel 2: Deze cijfers betreffen een globaal [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-12-2017 07:41:02 | Brief
 • 23 Raad voor Economische en Financiële Zaken; Brief regering; Verslag Eurogroep en Ecofinraad van 4 en[...]
  [...] bevoegdheden krijgt voor pensioenen. In het voorstel van de Europese Commissie is niet voorzien in een overdracht van taken op pensioengebeid naar EIOPA. Qua bevoegdheden voor wat betreft pensioenfondsen bevat [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-12-2017 07:34:29 | Brief
 • 24 Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling vanwege het tijdelijk[...]
  [...] Tweede Kamer Medeindiener M.E. Esmeijer, griffier Voortouwcommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling vanwege het tijdelijk [...]
  www.tweedekamer.nl
  07-12-2017 17:36:33 | Brief commissie
 • 25 Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten vanwege een aantal wijzigingen van pensioenwetgeving[...]
  [...] 34 674 Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten vanwege een aantal wijzigingen van pensioenwetgeving (Verzamelwet pensioenen 2017) G BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-12-2017 07:28:47 | Brief
 • 26 Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2018 ; Brief regering; Kabinetsreactie[...]
  [...] 1980 met het oog op enkele voorzieningen naar aanleiding van de abdicatie van Koningin Juliana en vervolgens in 2008 voor een actualisering van technische aard (o.a. voorziening voor pensioen en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  01-12-2017 07:20:12 | Brief
 • 27 Werken in het onderwijs; Brief regering; Kiezen voor de klas: Voldoende en toegeruste leraren - Stand[...]
  [...] leraren die met pensioen gaan en worden vervangen door leraren die in opleiding zijn en dus meetellen als benoembaar. We zien dat de gezamenlijke aanpak met scholen, lerarenopleidingen en sociale partners [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-11-2017 07:18:42 | Brief
 • 28 Werken in het onderwijs; Brief regering; Onderwijsarbeidsmarkt
  [...] ) zijn. In het middelbaar beroepsonderwijs werken veel oudere leraren, waarvan een groot deel de komende jaren met pensioen zal gaan. Voor het aantrekken van nieuwe leraren, die in deze sector vaak uit het [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-11-2017 07:16:08 | Brief
 • 29 Europese Raad; Brief regering; Toekomst van de Economische en Monetaire Unie
  [...] in Nederland. Daarnaast is in de Eurogroep een benchmark overeengekomen om de houdbaarheid van publieke pensioenstelsels te vergelijken. Deze discussies kunnen verder uitgebouwd worden naar andere [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-11-2017 07:36:09 | Brief
 • 30 Najaarsnota 2017; Brief regering; Najaarsnota 2017
  [...] Kindgebonden budget – 92 10 AOW – 45 11 Wajong – 27 12 UFO Correctie 48 13 In=uit-taakstelling 87 14 Overig – 43 15 Uitgaven bij Najaarsnota 2017 (=6 t/ m 14) 77.296       16 Over/ onderschrijding uitgavenkader [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-11-2017 07:54:08 | Brief
 • 31 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën; Brief Algemene Rekenkamer; EU-gerelateerde aandachtspunten[...]
  [...] aanbevelingen gedaan gerelateerd aan de fiscale omgang met pensioenopbouw. Als reactie op de aanbevelingen van het IMF uit 2014 liet het kabinet weten dat de herziening van de manier waarop belasting wordt [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-11-2017 11:16:35 | Brief
 • 32 Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken; Brief regering; Geannoteerde[...]
  [...] pensioenen. Het richtlijnvoorstel bevat onder andere wetgevende maatregelen: – 10 dagen betaald verlof voor vaders bij de geboorte; – invoering van betaling tijdens de 4 maanden ouderschapsverlof per ouder per [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-11-2017 09:31:05 | Brief
 • 33 Zelfstandige bestuursorganen; Brief regering; Positionering ProRail
  [...] en onderhoudsplanning) en het toezicht daarop. Tevens behouden de medewerkers van ProRail bij dit publiekrechtelijk zbo met eigen rechtspersoonlijkheid de huidige CAO en pensioenregeling. Met het [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-11-2017 07:21:51 | Brief
 • 34 Wet- en regelgeving financiële markten; Brief regering; Verslag van de bijeenkomst van het Financieel[...]
  [...] ontstaan. Huishoudens kunnen te maken krijgen met hogere hypotheekuitgaven in combinatie met een lager (pensioen)inkomen, en daardoor ongewild hun huis moeten verkopen. Het comité heeft gesproken over de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22-11-2017 06:55:04 | Brief
 • 35 Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet[...]
  [...] pensioenrichtleeftijd verhoogd van 65 naar 67 jaar. Een verhoging van de pensioenrichtleeftijd ziet enkel op nieuwe pensioenopbouw en heeft geen invloed op de reeds opgebouwde pensioenaanspraken. Pensioenuitvoerders [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-11-2017 11:21:10 | Brief
 • 36 Nadere informatie over de relatie tussen de uitspraak van de Rechtbank Limburg van 8 november 2017[...]
  [...] Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met waardeoverdracht van klein pensioen en enige andere wijzigingen inzake waardeoverdracht (Wet [...]
  www.tweedekamer.nl
  20-11-2017 10:27:34 | Brief regering
 • 37 Langdurige zorg; Brief regering; Maatregelen om stapeling van zorgkosten te beperken
  [...] Niet AOW-gerechtigden         Alleenstaande         minimumloon € 41 3% € 0 0% modaal € 75 4% € 62 3% 2x modaal € 150 4% € 137 4% Meerpersoonshuishoudens         minimumloon € 41 3% € 0 0% modaal € 75 4 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-11-2017 11:13:56 | Brief
 • 38 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2018); Brief regering; Schriftelijke[...]
  [...] partners meetelt met uitzondering van: • vermogen dat onder uitsluitingsclausule is verkregen krachtens vererving of schenking; • verknocht vermogen; • pensioenvermogen. Die eerste twee categorieën blijven [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-11-2017 11:10:55 | Brief
 • 39 Kabinetsformatie 2017; Brief regering; Voorbeelden niet-verrekenbare Nederlandse dividendbelasting
  [...] plaatsvinden. Voorbeeld 3: buitenlandse pensioenfondsen en liefdadigheidsinstellingen Andere voorbeelden van aandeelhouders bij wie dividendbelasting als niet-verrekenbare last kan gelden, zijn buitenlandse [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-11-2017 10:56:08 | Brief
 • 40 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën; Brief regering; Aanvullende antwoorden op nog niet volledig[...]
  [...] van het CPB zitten. Dat speelt bijvoorbeeld bij het afschaffen van het Pensioen Eigen Beheer in 2017. Dat leidt in de periode 2018–2021 tot extra belastingopbengsten van ca 2,2 mld. Dit effect zit niet [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-11-2017 10:53:13 | Brief
 • 41 Wijziging van de Constitutie van de Wereldpostunie, van het Algemeen Reglement van de Wereldpostunie[...]
  [...] het pensioenfonds van de medewerkers van het Internationaal Bureau van de Unie te dekken. Nederland zet zich ervoor in om dit probleem op een andere wijze op te lossen. De Staatssecretaris van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-11-2017 09:31:14 | Brief
 • 42 Nadere informatie naar aanleiding van de behandeling van het wetsvoorstel Wet waardeoverdracht [...]
  [...] Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met waardeoverdracht van klein pensioen en enige andere wijzigingen inzake waardeoverdracht (Wet [...]
  www.tweedekamer.nl
  13-11-2017 13:48:36 | Brief regering
 • 43 Integrale visie op de woningmarkt; Brief inzake Staat van de Woningmarkt 2017
  [...] de middeninkomens op de woningmarkt blijkt dat er drie grote deelgroepen onderscheiden kunnen worden. Dit zijn ouderen met een AOW uitkering en aanvullend pensioen, jongeren (onder de 35 jaar) met een [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-11-2017 10:49:17 | Brief
 • 44 Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet[...]
  [...] daarover nadere afspraken maken met de pensioensector. 3. Pensioenuitvoerders kunnen op termijn overwegen om ook voor de bestaande heel kleine pensioenen eenmalig een poging tot automatische waardeoverdracht [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-11-2017 10:49:14 | Brief
 • 45 Integrale visie op de woningmarkt; Brief regering; Staat van de Woningmarkt 2017
  [...] van de middeninkomens op de woningmarkt blijkt dat er drie grote deelgroepen onderscheiden kunnen worden. Dit zijn ouderen met een AOW uitkering en aanvullend pensioen, jongeren (onder de 35 jaar) met [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-11-2017 10:49:04 | Brief
 • 46 Reactie op verzoek commissie over een verzoek aan de Afdeling advisering van de Raad van State[...]
  [...] Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling vanwege het tijdelijk aanhouden van afgescheiden vermogens door fuserende bedrijfstakpensioenfondsen, regels voor fusie en splitsing en waardeoverdracht [...]
  www.tweedekamer.nl
  08-11-2017 15:16:06 | Brief regering
 • 47 Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling vanwege het tijdelijk aanhouden[...]
  [...] 34 801 Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling vanwege het tijdelijk aanhouden van afgescheiden vermogens door fuserende bedrijfstakpensioenfondsen, regels voor [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-11-2017 10:38:00 | Brief
 • 48 AOW-leeftijd in 2023
  [...] Brief regering Nummer 32163-45 Publicatiedatum 3 november 2017 Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Voortouwcommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid Verhoging AOW [...]
  www.tweedekamer.nl
  03-11-2017 15:40:27 | Brief regering
 • 49 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën; Brief regering; Startnota (vertaling van de financiële[...]
  [...] belastinguitgaven (in enge zin) en van de inkomstenbeperkende regelingen eigen woning en pensioenen opgenomen. Het budgettaire beslag van de belastinguitgaven in enge zin wordt tevens afgezet tegen de aan het begin [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  03-11-2017 10:36:23 | Brief
 • 50 Verhoging AOW-leeftijd; Brief regering; AOW-leeftijd in 2023
  [...] 32 163 Verhoging AOW-leeftijd Nr. 45 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 november 2017 In de Algemene [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  03-11-2017 10:32:13 | Brief
 • 51 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2018); Brief regering; Indiening[...]
  [...] belastingplichtigen met een lagere leeftijd in aanmerking komen voor de Hillen-aftrek. Voor het vergelijken van de bedragen in de tabel moet worden bedacht dat voor veel belastingplichtigen die de AOW-gerechtigde [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  03-11-2017 08:21:37 | Brief
 • 52 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2018); Brief regering; Antwoorden[...]
  [...] laag inkomen, waaronder personen met een uitkering ingevolge de Algemene Ouderdomswet (AOW) zonder of met een klein aanvullend pensioen, voordeel van het verhogen van de zorgtoeslag en het afschaffen van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  02-11-2017 10:38:58 | Brief
 • 53 Kabinetsformatie 2017; Brief regering; Belangen van bewindspersonen
  [...] (voorzitter) Pensioenfonds Caribisch Nederland (voorzitter RvT) Bestuur Oranjefonds (lid) Oorlogsgravenstichting (lid RvA) Jury Overheidsmanager van het jaar (lid) Instituut GAK (lid RvA) Bestuurlijk [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  01-11-2017 08:19:07 | Brief
 • 54 Kabinetsformatie 2017; Brief inzake regelingen bewindspersonen ten aanzien van (neven-)functies
  [...] ) Ambassadeur Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie − Minister Bijleveld-Schouten Interprovinciaal Overleg (voorzitter) Pensioenfonds Caribisch Nederland (voorzitter RvT) Bestuur Oranjefonds (lid [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  01-11-2017 07:21:04 | Brief
 • 55 Raad voor Economische en Financiële Zaken; Brief regering; Geannoteerde agenda voor de Eurogroep en[...]
  [...] Marktentoezichthouder (ESMA) wordt versterkt voor toezicht op een select aantal pan-Europees activiteiten. Daarnaast krijgt de Europese Verzekerings- en Pensioenautoriteit (EIOPA) een versterkte rol bij de beoordeling [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  30-10-2017 08:19:17 | Brief
 • 56 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie; Brief regering; Fiche:[...]
  [...] Pensioenautoriteit (EIOPA) en de Europese Effecten- en Marktenautoriteit (ESMA) te versterken. Hierbij geeft de Europese Commissie ook aan dat in het versterkte toezichtraamwerk, de ESA s bij het uitvoeren van haar [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-10-2017 08:19:53 | Brief
 • 57 Kabinetsformatie 2017; Brief regering; Toelichting koopkrachteffecten regeerakkoord
  [...] en de invoering van het tweeschijvenstelsel. De koopkrachtvooruitgang bij gepensioneerden wordt beperkt door onvolledige pensioenindexatie. • Alleenverdieners en tweeverdieners gaan er meer op vooruit [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-10-2017 08:18:45 | Brief
 • 58 Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken; Brief regering; Voortgang[...]
  [...] tijdens de discussie in de Raad hard gemaakt om aanvullende pensioenen op te nemen in de uitgebreide harde kern van arbeidsvoorwaarden. Voor dit voorstel was onvoldoende steun. De uitgebreide harde kern [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  25-10-2017 08:14:50 | Brief
 • 59 EU-voorstel: verordening herziening coördinatie sociale zekerheidsstelsels COM (2016) 815; Brief inzake[...]
  [...] reeds aangaf in de geannoteerde agenda van de Raad. Ingevolge de motie van de leden Gijs van Dijk en Jasper van Dijk heb ik mij tijdens de discussie in de Raad hard gemaakt om aanvullende pensioenen op te [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  25-10-2017 08:14:21 | Brief
 • 60 Beleidsdoorlichting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; Brief regering; Aanvullende informatie[...]
  [...] begrotingsartikel of in andere beleidsstukken. Daarnaast bevat het artikel onderdelen die zeer verschillend van aard en karakter zijn. Enerzijds bevat artikel 7 de vastgestelde budgetten voor pensioenen, uitkeringen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-10-2017 08:13:45 | Brief
 • 61 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie; Brief regering; Fiche:[...]
  [...] . Aangezien vanaf een ambtstermijn van 10 jaar een langlopende pensioenverplichting in de Europese begroting ontstaat, wil Nederland de tweede termijn van de uitvoerend directeur beperken tot 4 jaar. b [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-10-2017 08:12:36 | Brief
 • 62 Integrale visie op de woningmarkt; Brief regering; Leennormen 2018
  [...] ik u geïnformeerd over de uitkomsten van het platform maatwerk (Kamerstuk 32 847, nr. 303 ). Een van de gesignaleerde knelpunten betrof de toetsrente voor consumenten die bij een naderend pensioen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-10-2017 08:12:39 | Brief
 • 63 Wet- en regelgeving financiële markten; Brief regering; Toelichting op het advies van het College Deskundigheid[...]
  [...] expiratie-uitkeringen onderbrengen bij de module Pensioen. ° Het betreft een complex onderwerp (wat voortkomt uit de Wet verbeterde premieregeling) waartoe de huidige module Vermogen niet voldoende toereikend [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-10-2017 08:10:05 | Brief
 • 64 Vergelijking toetsingskaders pensioenfondsen Europees en Caribisch Nederland
  [...] pensioenstelselVergelijking toetsingskaders pensioenfondsen Europees en Caribisch NederlandDownload het kamerstuk(PDF)Bijlage bij dit kamerstukBelangrijkste verschillen in toetsingskaders voor pensioenfondsen in Europees en [...]
  www.tweedekamer.nl
  16-10-2017 11:03:49 | Brief regering
 • 65 Toekomst pensioenstelsel; Brief regering; Vergelijking toetsingskaders pensioenfondsen Europees en Caribisch[...]
  [...] toetsingskaders die gelden voor Europees Nederlandse Pensioenfondsen en Caribisch Nederlandse Pensioenfondsen (momenteel alleen Pensioenfonds Caribisch Nederland, PCN). Met deze brief voldoe ik, mede namens de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-10-2017 08:06:28 | Brief
 • 66 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018 ; Brief regering;[...]
  [...] pensioenstelsel zal per 1 januari 2019 worden geïmplementeerd en moet zorgen voor een acceptabel pensioen met een acceptabele premie. Indien de centrales van overheidspersoneel na consultatie van hun achterban [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-10-2017 08:09:16 | Brief
 • 67 Voorstel van wet van de leden Van Weyenberg en Keijzer tot wijziging van de Ambtenarenwet en enige andere[...]
  [...] loonruimte voor de cao-tafel. Begin deze zomer hebben bonden en werkgevers in de Pensioenkamer overeenstemming bereikt over vereenvoudiging van de ABP-regeling en verhoging van de pensioenrekenleeftijd waarbij [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-10-2017 08:08:46 | Brief
 • 68 Financieel en sociaal-economisch beleid; Brief regering; Voortgangsbrief sturing van de collectieve sector[...]
  [...] onderwerp verbinding van cao en pensioen niet te veel vooruit te lopen op de pensioenstelseldiscussie. Wij wachten daarom een eventueel SER-advies en afspraken over een nieuw pensioenstelsel in een [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-10-2017 08:06:41 | Brief
 • 69 Woningcorporaties; Brief regering; Opvolging motie en toezeggingen diverse onderwerpen Wonen en[...]
  [...] gaat gepaard met behoorlijke investeringen. Anders dan in Frankrijk, waar het woonzorgconcept grotendeels wordt gefinancierd door pensioenfondsen en zorgverzekeraars, is het hier de woningcorporatie die [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-10-2017 08:06:33 | Brief
 • 70 Toekomst mediabeleid; Brief regering; Goedkeuring herziening Beloningskader Presentatoren in de Publieke[...]
  [...] ). Het eerdere BPPO van 2009 kende een andere berekeningswijze dan de WNT. Zo werd bijvoorbeeld de pensioenbijdrage werkgever niet meegerekend. Dat verklaart ook waarom sommige presentatoren niet als [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-10-2017 08:04:55 | Brief
 • 71 Ontwerpbesluit van tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling[...]
  [...] van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling vanwege het tijdelijk aanhouden van afgescheiden vermogens door fuserende bedrijfstakpensioenfondsen en regels voor fusie en splitsing [...]
  www.tweedekamer.nl
  09-10-2017 16:59:50 | Brief regering
 • 72 Onderzoek vrijwillige aansluitingen bij een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds
  [...] van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling vanwege het tijdelijk aanhouden van afgescheiden vermogens door fuserende bedrijfstakpensioenfondsen en regels voor fusie en splitsing [...]
  www.tweedekamer.nl
  09-10-2017 16:59:50 | Brief regering
 • 73 Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling vanwege het tijdelijk aanhouden[...]
  [...] 34 801 Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling vanwege het tijdelijk aanhouden van afgescheiden vermogens door fuserende bedrijfstakpensioenfondsen en regels voor [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-10-2017 08:00:35 | Brief
 • 74 Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling vanwege het tijdelijk aanhouden[...]
  [...] premieregelingen. Sinds 2011 kunnen pensioenregelingen ook worden ondergebracht bij een premiepensioeninstelling (PPI) en sinds 2016 ook bij een algemeen pensioenfonds. Het marktaandeel van PPI s was 18 procent van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-10-2017 08:00:30 | Brief
 • 75 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI); Brief regering; Arbitrageprocedure SVB
  [...] Multi-regelingen-systeem, een ICT-systeem waarin de regelingen van de SVB op het SV-terrein (AOW, AKW etc.) in samenhang uitgevoerd zouden kunnen worden. Ik heb diverse malen richting uw Kamer mijn zorgen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-10-2017 07:59:58 | Brief
 • 76 Informatie over carve out, de waarschuwingstekst voor de variabele pensioenuitkering en bewaarplicht[...]
  [...] van de Pensioenwet en enige andere wetten vanwege een aantal wijzigingen van pensioenwetgeving (Verzamelwet pensioenen 2017)Informatie over carve out, de waarschuwingstekst voor de variabele [...]
  www.tweedekamer.nl
  06-10-2017 15:03:35 | Brief regering
 • 77 Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten vanwege een aantal wijzigingen van pensioenwetgeving[...]
  [...] 34 674 Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten vanwege een aantal wijzigingen van pensioenwetgeving (Verzamelwet pensioenen 2017) Nr. 24 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-10-2017 07:58:49 | Brief
 • 78 AOW Suriname
  Brief regering Nummer 20361-179 Publicatiedatum 5 oktober 2017 Indiener J. Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Voortouwcommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid SurinameAOW [...]
  www.tweedekamer.nl
  05-10-2017 17:32:19 | Brief regering
 • 79 Suriname; Brief regering; AOW Suriname
  [...] Nederland woonachtig zijn, wordt hun AOW-pensioen met twee procent gekort. De Minister van Buitenlandse Zaken heeft tijdens het overleg de toezegging gedaan om de geuite zorgen aan de Minister van Sociale [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-10-2017 07:58:57 | Brief
 • 80 Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken; Brief regering; Geannoteerde[...]
  [...] ondervertegenwoordiging van vrouwen op de arbeidsmarkt tegen te gaan, het borgen van universele toegang tot zorgdiensten van hoge kwaliteit en duurzame pensioenstelsels. Inzet Nederland Nederland kan instemmen met aanname [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-10-2017 07:58:51 | Brief
 • 81 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor[...]
  [...] middelen. De Minister van SZW stelt de hoogte van premies vast voor de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Algemene nabestaandenwet (Anw), het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof), het Algemeen Werkloosheidsfonds [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-10-2017 07:55:29 | Brief
 • 82 Zorg en maatschappelijke ondersteuning; Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Agema, gedaan[...]
  [...] een verlaging van de eigen bijdragen Wmo 2015 met 50 miljoen euro. De landelijke parameters van de maximale eigen bijdrage voor Wmo-ondersteuning zijn met ingang van 2017 verlaagd. Voor niet AOW [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  04-10-2017 07:56:15 | Brief
 • 83 Vergaderingen Interim Committee en Development Committee; Brief regering; Geannoteerde agenda van de[...]
  [...] is afgerond. Het IMF heeft nog niet gecommuniceerd wanneer de vierde voortgangsrapportage verwacht wordt. Wel heeft het IMF aangegeven te kijken naar hervormingen gerelateerd aan pensioenen, meer [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-09-2017 07:51:01 | Brief
 • 84 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken ; Brief regering; Verslag van de Raad Algemene Zaken,[...]
  [...] alle tijdens het lidmaatmaatschap aangegane financiële verplichtingen na te zullen komen, ook de verplichtingen betreft waaraan het VK zich buiten het MFK heeft gecommitteerd, zoals pensioenen. De [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-09-2017 07:49:04 | Brief
 • 85 Uitvoering en evaluatie Participatiewet; Brief regering; Budgetten gebundelde uitkering 2017 en 2018
  [...] ingestroomd) en de leeftijdsverhoging in de AOW leiden tot een verhoging van het geraamde bijstandsvolume. De afname van de werkloosheid heeft een tegengesteld effect op het geraamde bijstandsvolume. Per saldo [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-09-2017 07:48:56 | Brief
 • 86 Maatschappelijk verantwoord ondernemen; Brief regering; Reactie op vragen gesteld tijdens het Algemeen[...]
  [...] . Naast genoemde sectoren wordt er ook in de sectoren metaal, toerisme, land- en tuinbouw, technologische industrie, pensioenen, duurzame energie en scheepvaart gewerkt aan convenanten. De verwachting is [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-09-2017 08:04:43 | Brief
 • 87 Politie; Brief regering; Uitkomst van het gesprek met de buitengewoon adviseur van de Nationale Politie[...]
  [...] aanstellingsovereenkomst. Hij maakt een betekenisvolle beweging door ruim voor het bereiken van zijn AOW-gerechtigde leeftijd op eigen verzoek uit dienst te treden en vrijwillig afstand te doen van eerder met hem gemaakte [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-09-2017 07:46:39 | Brief
 • 88 Nadere informatie over het Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN)
  [...] pensioenstelselNadere informatie over het Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN)Download het kamerstuk(PDF) Gerelateerde documenten Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 27 september 2017, over Pensioenen en [...]
  www.tweedekamer.nl
  25-09-2017 17:19:05 | Brief regering
 • 89 Toekomst pensioenstelsel; Brief regering; Nadere informatie over het Pensioenfonds Caribisch Nederland[...]
  [...] 32 043 Toekomst pensioenstelsel Nr. 384 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 september 2017 Bij [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  25-09-2017 07:42:07 | Brief
 • 90 Reactie op verzoek commissie over een brief inzake aandacht voor verdwenen pensioengelden Caribisch[...]
  [...] verzoek commissie over een brief inzake aandacht voor verdwenen pensioengelden Caribisch Nederland Download het kamerstuk(PDF) [...]
  www.tweedekamer.nl
  22-09-2017 16:58:18 | Brief regering
 • 91 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van de richtlijn[...]
  [...] aanzienlijke omvang zijn in verhouding tot de normale marktomvang . Door gebruik te maken van deze LIS- waiver voorkomt (bijvoorbeeld) een institutionele belegger, zoals pensioenuitvoeringsbedrijven, dat de door [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-09-2017 07:39:35 | Brief
 • 92 stas SZW - ontwerpbesluit ftk vka
  [...] ) Gerelateerde documenten Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen vanwege aanpassing van de regeling voor parameters Indiener: J. Klijnsma, staatssecretaris van [...]
  www.tweedekamer.nl
  20-09-2017 11:46:38 | Brief commissie aan bewindspersoon
 • 93 Protocol tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Ghana tot[...]
  [...] verdragstoegang van en aanspraak op verdragsvoordelen door pensioen- en overheidsfondsen       X   2.2.2 Corporate tiebreaker op basis van plaats van werkelijke leiding opgenomen       X   2.3 Regeling voor [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-09-2017 07:32:58 | Brief
 • 94 Protocol tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Oezbekistan[...]
  [...] Duidelijkheid is gegeven over de verdragstoegang van en aanspraak op verdragsvoordelen door pensioen- en overheidsfondsen       X   2.2.2 Corporate tiebreaker op basis van plaats van werkelijke leiding opgenomen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-09-2017 07:32:52 | Brief
 • 95 Nationalisatie SNS REAAL; Brief regering; Voortgangsrapportage NLFI over strategie van de Volksbank
  [...] uitwerking van regelgeving met betrekking tot kapitaaleisen en als gevolg van de lage rente en concurrentie van pensioenfondsen en verzekeraars een neerwaartse druk op de marges en volumes. NLFI concludeerde [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-09-2017 07:31:15 | Brief
 • 96 Reactie op verzoek commissie inzake onderzoek sociaal minimum Caribisch Nederland
  [...] Pensioenen en sociaal minimum in Caribisch Nederland Algemeen overleg 10:00 27-09-2017 Koninkrijksrelaties Procedurevergadering Procedurevergadering 13:00 27-09-2017 Koninkrijksrelaties [...]
  www.tweedekamer.nl
  13-09-2017 17:33:19 | Brief regering
 • 97 Rassendiscriminatie; Brief regering; Aanpak leeftijdsdiscriminatie
  [...] rechtvaardiging bestaat of als de leeftijdsgrens een wettelijke basis heeft. Het bekendste voorbeeld daarvan is het ontslag van iemand die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Ook mag een werkgever een [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-09-2017 07:28:53 | Brief
 • 98 Grensoverschrijdende samenwerking (GROS); Brief regering; Voortgang grensoverschrijdende[...]
  [...] van Financiën, op verzoek van uw vaste commissie voor Binnenlandse Zaken een reactie op het rapport van de Vereniging van Belastingwetenschap naar fiscale, sociaalverzekerings- en pensioenaspecten van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-09-2017 07:56:12 | Brief
 • 99 Aan min BZK - reactie vragen over verdwenen pensioengelden voorafgaand aan AO ter zake
  [...] Brief commissie aan bewindspersoon Nummer 2017D24154 Publicatiedatum 6 september 2017 Eerste ondertekenaar T.N.J. de Lange, griffier Aan min BZK - reactie vragen over verdwenen pensioengelden [...]
  www.tweedekamer.nl
  06-09-2017 16:54:27 | Brief commissie aan bewindspersoon
 • 100 Aan min BZK - rappel brief over Sociaal minimum
  [...] document(PDF) Reactie op verzoek commissie om nadere specificatie te verstrekken van de stortingen vanaf 2010 (inclusief werkgevers- en werknemerspremies) in het Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN [...]
  www.tweedekamer.nl
  06-09-2017 16:54:27 | Brief commissie aan bewindspersoon
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.7.1 van 22 november 2018.