Nadat je bent ingelogd, kan je selecties maken.

Haagse Feiten

Toegangspoort tot meer dan 1,3 miljoen parlementaire documenten, nieuws en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Leuk dat je meedoet!

Maak nu direct een gratis account aan, bevestig de e-mail, en ga los!

Inloggen

 • 59 items gevonden

 • 1 Ggz
  [...] , waardoor de Wet bescherming persoonsgegevens niet meer geldt; van mening dat privacy binnen de zorg, met name binnen de geestelijke gezondheidszorg, van groot belang is en dat de betrokken partijen zonder [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-12-2017 04:13:59 | Plenair debat
 • 2 Lijst van ingekomen stukken
  [...] Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2017 00:59:39 | Lijst van ingekomen stukken
 • 3 Begroting EZK/LNV (deel Economie en Klimaat)
  [...] oorspronkelijke taken niet meer en zitten muurvast in de diverse Baselakkoorden. Het mkb, dé economie- en banenmotor, ving de zware klappen voor hen op en ook onze burgers hebben daarvoor moeten bloeden, met als [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-12-2017 00:49:20 | Plenair debat
 • 4 Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2018
  [...] EU omhoog, van de Europese Commissie, een ongelooflijk belangrijk orgaan. Wat zij zeggen, is hier de afgelopen vijf jaar gewoon gebeurd. Wat blijkt? Een nieuw doemscenario wordt over ons afgeroepen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-12-2017 00:52:30 | Plenair debat
 • 5 Begroting Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2018, deel Landbouw, Natuur[...]
  [...] komende jaren opnieuw vastgesteld. De Europese Commissie heeft afgelopen woensdag haar mededeling daarover gepresenteerd. Ik zie gelukkig al veel aanknopingspunten voor de zaken die ik zojuist genoemd heb [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-12-2017 02:41:25 | Plenair debat
 • 6 Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018 inclusief het onderdeel Groen onderwijs
  7 Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018 inclusief het onderdeel Groen onderwijs Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-12-2017 00:31:03 | Plenair debat
 • 7 Vragenuur: Vragen van het lid Verhoeven aan de minister voor Rechtsbescherming over gegevensverzameling[...]
  [...] : de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf mei Europese regelgeving, die nog wat strikter is. En de Autoriteit Persoonsgegevens ziet daarop toe. De heer Verhoeven ( D66 ): Ik vind het natuurlijk heel [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-12-2017 00:13:47 | Vragenuur
 • 8 Algemene Politieke Beschouwingen
  [...] burger. Wij zijn er nog niet. Dit kabinet loodst Nederland een steeds maar uitdijend en federaal Europa in. Een Europese Unie die haar werkwijze steeds meer verlegt van democratie naar zogenaamde [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  04-12-2017 07:40:43 | Plenair debat
 • 9 Begroting Justitie en Veiligheid 2018
  [...] moeten stellen dat goed contact met de burgers voor de politie een wezenlijk punt is. Voor een goede informatiepositie is het belangrijk dat burgers niet alleen aangifte maar ook melding doen bij de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  30-11-2017 00:50:32 | Plenair debat
 • 10 Begroting Justitie en Veiligheid 2018
  [...] Nederland moet verlaten en moet terugkeren. Dat laatste is ook van belang om draagvlak te behouden voor de opvang van mensen die een beroep doen op onze bescherming op grond van het Vluchtelingenverdrag of [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  30-11-2017 00:01:26 | Plenair debat
 • 11 Slachtofferbeleid
  [...] een scan geweest waarbij in beeld is gebracht welke persoonsgegevens op welke plekken worden verwerkt en welke oplossingsrichtingen er zijn om die meer te beschermen, maar dit is niet iets wat wij van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-11-2017 23:52:46 | Plenair debat
 • 12 Begroting Justitie en Veiligheid 2018
  [...] burger de rechtsstaat weer gaan zien als een instrument dat hem of haar in heel concrete gevallen daadwerkelijk bescherming biedt: bescherming tegen een inbraak, tegen terrorisme of tegen een agressieve [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-11-2017 23:52:42 | Plenair debat
 • 13 Telecomraad 4 december 2017
  [...] is ook belangrijk om de burger te kunnen beschermen bij het gebruik. In dat geval willen wij graag nog een vraag stellen over de verordening voor e-privacy. Wij ondersteunen die verordening van harte [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-11-2017 23:52:38 | Plenair debat
 • 14 Begroting Justitie en Veiligheid 2018
  [...] waardering van de burger voor de politie niet is verminderd, is dan ook voor een belangrijk deel aan hen te danken. Ik vind het wel belangrijk om dat bij een begrotingsbehandeling te noemen. Maar waardering [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-11-2017 23:52:33 | Plenair debat
 • 15 Begroting Infrastructuur en Waterstaat 2018 inclusief Infrastructuurfonds (A) en Elektrisch Vervoer,[...]
  [...] van privacy. Om dit te bereiken, moeten zowel preventie en monitoring als plan B, de rampenplannen, op orde zijn. Voorzitter. Dan wil ik nu graag starten met het eerste blokje, "wegen". De voorzitter [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-11-2017 00:50:49 | Plenair debat
 • 16 Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
  [...] het schenden van de privacy van studenten; overwegende dat overheidsinstanties altijd zorgvuldig moeten omgaan met de privacy van burgers; verzoekt de regering om DUO nooit meer reisgegevens van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-11-2017 23:54:23 | Plenair debat
 • 17 Pakket Belastingplan 2018
  [...] dat komt in totaal neer op een lastenverzwaring van 3,4 miljard. Dat is gewoon de bekende tabel die we eerder hebben gebruikt. Daar zit dan altijd de vraag bij: hoeveel is dan precies voor burgers en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22-11-2017 23:12:34 | Plenair debat
 • 18 Stemmingen moties Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018
  [...] van burgers in relatie tot de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten ( 34775-VII , nr. 27 ); - de motie-Arissen over een verbod op het delen van ongeëvalueerde gegevens ( 34775-VII , nr. 28 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-11-2017 07:37:00 | Stemming
 • 19 Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018
  [...] kiezen. De voorzitter : Tot slot. De heer Van Raak ( SP ): De minister heeft wel lef door te zeggen dat ik neerbuigend doe over burgers. Maar in het referendum over de Europese grondwet zei Nederland nee [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-11-2017 07:36:08 | Plenair debat
 • 20 Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018
  [...] de privacy van burgers ernstig schendt; constaterende dat de regering kan besluiten de desbetreffende wetsartikelen niet in werking te laten treden; verzoekt de regering de wetsartikelen over de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-11-2017 07:36:01 | Plenair debat
 • 21 Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018
  [...] Ollongren hiermee zegt. Ze zegt: "Wat de Nederlandse burger ook zegt, wat de kiezer ook zegt, daar hebben wij maling aan. D66 is door God of door Allah gezonden. Wij zijn superieure wezens en trekken ons [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-11-2017 07:28:39 | Plenair debat
 • 22 Vastleggen en bewaren van kentekengegevens
  [...] grensoverschrijdende criminaliteit aan te pakken? Daar zitten ze in het zuiden van het land om te springen. Voorzitter. Het verzamelen van gegevens van burgers raakt ook de privacy van die burgers. Daarom is het goed om [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-11-2017 11:17:33 | Plenair debat
 • 23 Regeringsverklaring (inclusief Algemene Politieke Beschouwingen)
  5 Regeringsverklaring (inclusief Algemene Politieke Beschouwingen) Aan de orde is de voortzetting van het debat over de regeringsverklaring (inclusief Algemene Politieke Beschouwingen) . De voorzitter [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  02-11-2017 10:45:16 | Plenair debat
 • 24 Regeling van werkzaamheden
  [...] : Mevrouw Arissen namens de Partij voor de Dieren.  Mevrouw Arissen ( PvdD ): Voorzitter, dank u wel. Privacy is een groot goed, dat wij moeten beschermen. Per januari 2018 mogen bedrijven meekijken in de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  25-10-2017 08:21:05 | Regeling van werkzaamheden
 • 25 Lijst van ingekomen stukken
  [...] boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens naar aanleiding van de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-10-2017 08:21:17 | Lijst van ingekomen stukken
 • 26 Lijst van ingekomen stukken
  [...] gepubliceerd.  Rapport "De bescherming van persoonsgegevens. Acht Europese landen vergeleken" - 32761-115  minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 05 oktober 2017  Rondgezonden en gepubliceerd.  Rapport [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-10-2017 08:14:30 | Lijst van ingekomen stukken
 • 27 Vragenuur: Vragen van het lid Van Oosten aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,[...]
  [...] Autoriteit Persoonsgegevens dwarsligt. Grote juridische bezwaren zouden kleven aan het uitwisselen van gegevens. Die bezwaren zouden in de richting van de privacy neigen. Ik vraag mij af waar ik dan aan moet [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  10-10-2017 08:15:04 | Vragenuur
 • 28 Rapport Eerlijk delen van Rathenau Instituut
  [...] .  De heer Ziengs ( VVD ): Ik blijf bij mijn stelling. Overigens sprak de collega ook al over een raar debat. We hebben niet de juiste gegevens, geen kabinetsreactie et cetera. Was het niet beter geweest [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-10-2017 08:15:29 | Plenair debat
 • 29 Pseudonimiseren persoonsgebonden nummer onderwijsdeelnemer
  [...] voorkomen dat persoonsgegevens terechtkomen bij commerciële partijen die die gegevens helemaal niet hoeven te hebben. Mede daar beoogt dit wetsvoorstel een oplossing voor te bedenken. Nu doet iedereen deels [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  04-10-2017 08:02:21 | Plenair debat
 • 30 Digitalisering infrastructuur
  [...] controle op wat we als overheid aanbieden en wat we daarvan vinden. Dat zijn de publieke belangen en die moeten ook geborgd zijn. Voor de privacy geldt de Wet bescherming persoonsgegevens. Wat betreft [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  04-10-2017 08:02:19 | Plenair debat
 • 31 Mortierongeval in Mali
  [...] heb het rapport inmiddels ingezien, vertrouwelijk. Ik zie niet in dat het rapport niet openbaar gemaakt zou kunnen worden, temeer omdat er met de privacy rekening is gehouden. Ik heb daar ook overleg [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  03-10-2017 08:00:20 | Plenair debat
 • 32 Gelekte documenten over het handelsakkoord tussen Japan en de EU
  [...] dan van tafel? Kan de minister de Kamer dat vandaag toezeggen?  Mijn partij is er niet gerust op en ik denk de gemiddelde Nederlandse burger ook niet. Want we zijn er vaker ingetuind, met de Europese [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  26-09-2017 07:49:58 | Plenair debat
 • 33 Kenmerken en achtergronden van dierenmishandelaars
  [...] van poezen die hun bankstel willen beschermen? Pasgeboren poesjes mogen niet worden verdronken, ook al heb je geen geld om ze te onderhouden. Maar opfokbedrijven mogen haantjes wel standaard doden zodra [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-09-2017 07:30:29 | Plenair debat
 • 34 Wet op de inlichtingen-en veiligheidsdiensten 20..
  [...] te beschermen. Dat brengt een inbreuk op de privacy met zich mee, wat volgens artikel 10 van de Grondwet alleen maar mag als er een wettelijke grondslag voor is. Daarover spreken we vanavond. Dit is [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-07-2017 08:51:11 | Plenair debat
 • 35 Wet op de inlichtingen-en veiligheidsdiensten 20..
  [...] terroristische aanslagen versus hoe beschermt de overheid de privacy van onschuldige burgers?  De bewaartermijn wordt in het wetsvoorstel begrensd. Niet-onderzochte gegevens worden na drie jaar verwijderd [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-07-2017 08:51:06 | Plenair debat
 • 36 Onschendbaarheid brief-, telefoon- en telegraafgeheim
  [...] horizontale verhouding geen betekenis toekomt. De Postwet, de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet bieden bij gewone wet vertrouwelijke communicatie van burgers in hun relatie met andere [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  04-07-2017 08:44:14 | Plenair debat
 • 37 Invoering associate-degreeopleiding
  [...] toegang te hebben tot deze persoonsgegevens. Nou is doelbinding een belangrijk principe in privacywetgeving. Je mag gegevens alleen voor een bepaald doel verzamelen en niet eerst verzamelen en daarna een [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-06-2017 08:49:14 | Plenair debat
 • 38 Terrorismebestrijding
  [...] moeten kunnen worden gezet om onze nationale veiligheid te beschermen, ook als er nog onvoldoende strafrechtelijk bewijs is om ze op te pakken. Er is een dringende noodzaak om dat te doen, want alleen met [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-06-2017 08:48:22 | Plenair debat
 • 39 Sociaal Domein
  [...] bescherming van persoonsgegevens adequaat te bewaken;  overwegende dat er in de praktijk verwarring is bij gemeentemedewerkers over welke gegevens er wel of niet mogen worden gedeeld;  van mening dat het [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-06-2017 08:22:15 | Plenair debat
 • 40 Verzamelwet pensioenen 2017
  [...] van de staatssecretaris.  Ik kom bij de bescherming van persoonsgegevens. De ongelijke behandeling van pensioenfondsen ten opzichte van verzekeraars en PPI's op dit punt wordt door de staatssecretaris [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-06-2017 08:22:12 | Plenair debat
 • 41 Vragenuur: Vragen van het lid Groothuizen aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht[...]
  [...] dit onderzoek periodiek te blijven herhalen. Dat zullen we dus ook doen.  Het aspect van de privacy kan niet spelen bij de vraag of je aangifte doet, maar wel als er sprake is van een bredere [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-06-2017 08:08:29 | Vragenuur
 • 42 Lijst van ingekomen stukken
  [...] Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 01 juni 2017  Rondgezonden en gepubliceerd.  Gevolgen Algemene verordening gegevensbescherming voor de Autoriteit Persoonsgegevens en meldingen datalekken - 32761-112 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-06-2017 08:08:23 | Lijst van ingekomen stukken
 • 43 Belastingafspraken met multinationals
  [...] plan voor beëindiging daarvan te komen? Positief is dat de staatssecretaris in de Europese context belastingontwijking wil aanpakken middels het — vergeef me het jargon — multilaterale instrument tegen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  01-06-2017 07:49:55 | Plenair debat
 • 44 Verantwoordingsdebat 2016
  [...] ransom-aanvallen. Burgers en bedrijven moeten er simpelweg van uit kunnen gaan dat hun gegevens veilig zijn bij de overheid. Het gaat dan om de onvolledige implementatie van de afspraken van de Baseline [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  31-05-2017 07:48:22 | Plenair debat
 • 45 Ontwerpbesluiten Omgevingswet
  [...] bereid om die initiële regierol op zich te nemen, gelet op de Europese verplichtingen ter zake?  We hebben eerder gesproken over de participatieve burger. Er is echter ook de burger die vertrouwt op goed [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  30-05-2017 07:27:31 | Plenair debat
 • 46 Protocol nr. 16 bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens
  [...] rechtsvorming.  De Europese rechter vervult een wezenlijke rol in de bescherming en naleving van mensenrechten. GroenLinks vindt het jammer dat Nederlandse burgers zich daarvoor moeten beroepen op het EVRM en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  10-05-2017 06:49:04 | Plenair debat
 • 47 Vragenuur: Vragen van het lid Van Toorenburg aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht[...]
  [...] lachende derde van onze privacybescherming? De Brabantse burgemeesters hebben een aantal voorbeelden van knelpunten aangereikt: goed voorwerk voor strafvorderlijk onderzoek. Kan de minister aangeven of dat [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-04-2017 06:23:33 | Vragenuur
 • 48 Versterking stelsel legaal wapenbezit
  [...] klopt die vijf jaar waarschijnlijk dus toch niet, omdat het medische gegevens zijn. Het is nu dus vijftien jaar. Dat wetsvoorstel is in consultatie gegaan; het gaat naar alle waarschijnlijkheid naar [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-04-2017 06:22:08 | Plenair debat
 • 49 Onschendbaarheid brief-, telefoon- en telegraafgeheim
  [...] hoge mate van bescherming behoeven die nu via het brief- en telecommunicatiegeheim wordt gegeven. Dat is dus grote winst voor de privacy van iedereen in Nederland. Dat is een concrete liberale oplossing [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-04-2017 06:18:25 | Plenair debat
 • 50 Implantatenregister
  [...] advies van de Autoriteit Persoonsgegevens om geanonimiseerde persoonsgegevens aan te melden als bijzondere persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens, zodat voorkomen wordt dat het [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-04-2017 06:15:21 | Plenair debat
 • 51 Rapport over de opsporing in Nederland
  [...] moet worden vergroot. En er moet een koppeling worden aangebracht tussen de computersystemen waarmee wordt gewerkt.  Het klinkt allemaal mooi, maar de burger begrijpt weinig van die ambtelijke taal. De [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  30-03-2017 06:02:05 | Plenair debat
 • 52 Lijst van ingekomen stukken
  [...] stoffen - 22112-2308  minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 17 februari 2017  Rondgezonden en gepubliceerd.  Fiche: Mededeling Commissie bescherming persoonsgegevens in een geglobaliseerde wereld [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-03-2017 05:53:58 | Lijst van ingekomen stukken
 • 53 AIVD-rapport "Terugkeerders in beeld"
  [...] wagenwijd open. Duizenden — duizenden! — lopen er los rond in het Schengengebied. Moslimterroristen zijn als het aan de Nederlandse en de Europese elites ligt nog steeds welkom in dit land. Daarnaast weten we [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-02-2017 05:35:10 | Plenair debat
 • 54 Stemmingen Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..
  [...] en de Groep Kuzu/ Öztürk voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.  De heer Klein ( Klein ): Voorzitter. Ons land beschermen tegen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-02-2017 05:20:42 | Stemming
 • 55 Belastingdienst
  [...] uitgaan dat hun gegevens veilig zijn bij de overheid, dus ook bij de Belastingdienst, en dat er ook goed gelet wordt op de privacy.  De vragen die bij belastingbetalers opkomen na de tv-uitzending snap ik [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-02-2017 05:18:49 | Plenair debat
 • 56 Belastingdienst
  [...] aspecten:  - logging over de hele periode;  - controle en uitgevoerde audits op de logging van inzien van gegevens en downloaden van de gegevens;  - waarschuwingen over privacy, logging en autorisatie en de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-02-2017 05:18:47 | Plenair debat
 • 57 Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..
  [...] te beschermen. Maar dat heeft niet zelden grote gevolgen voor de economie en de privacy van mensen en helaas werkt het te vaak echt niet. Neem de onthullingen van Snowden dat Amerikaanse en Britse [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-02-2017 05:17:41 | Plenair debat
 • 58 Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
  [...] lichamelijke integriteit van iemand, het vermogen om zelf te kiezen of je wel of geen zorg krijgt, en de plicht van de overheid om haar burgers te beschermen en te voorzien in medisch-noodzakelijke zorg als dat [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  02-02-2017 04:58:39 | Plenair debat
 • 59 Nationale veiligheid en terrorismebestrijding
  [...] verslaan. Waar is de ambitie van het kabinet-Rutte/ Asscher om onze burgers te beschermen? Mijn vragen aan de minister van Veiligheid en Justitie zijn vandaag als volgt. Welke wetsvoorstellen gaat deze [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  31-01-2017 04:57:53 | Plenair debat
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.7.1 van 22 november 2018.