Nadat je bent ingelogd, kan je selecties maken.

Haagse Feiten

Toegangspoort tot meer dan 1,3 miljoen parlementaire documenten, nieuws en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Leuk dat je meedoet!

Maak nu direct een gratis account aan, bevestig de e-mail, en ga los!

Inloggen

 • 529 items gevonden

 • 1 Kamerbrief over informatiebeveiliging bij de overheid - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] dan een afweging voor een systeem met gevoelige persoonsgegevens. Het cyclisch karakter van informatiebeveiliging en de eigen verantwoordelijkheid zijn uitgangspunten van het VIR. Voor informatie [...]
  www.rijksoverheid.nl
  22-12-2017 23:57:52 | Kamerstuk
 • 2 Kamerbrief over midterm review Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen - Kamerstuk -[...]
  [...] bibliotheeknetwerk. De midterm review is gebaseerd op kwantitatieve gegevens over 2015 en 2016, de eerste twee jaren van de Wsob, verzameld door de Koninklijke Bibliotheek (bijlage 1)2 en op een onderzoek van Kwink [...]
  www.rijksoverheid.nl
  22-12-2017 23:43:04 | Kamerstuk
 • 3 Aanbieding rapport 'Voor elkaar? Stand van de informele hulp in 2016' - Kamerstuk -[...]
  [...] 5 i n h o u d Voorwoord De hulp aan kwetsbare burgers is volop in beweging. Voorbeelden hiervan zijn de invoering van de Wet langdurige zorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Mensen die [...]
  www.rijksoverheid.nl
  22-12-2017 23:42:10 | Kamerstuk
 • 4 Kamerbrief Tweede monitor Wet aanpak schijnconstructies (Was) - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] loonvalidatie te kunnen doen en in hoeverre zij opdrachtnemers kunnen aanzetten om deze gegevens ook te leveren. Welke informatie je als opdrachtnemer mag verstrekken naar opdrachtgevers is minder vaak als vraag [...]
  www.rijksoverheid.nl
  22-12-2017 23:07:56 | Kamerstuk
 • 5 Regels tot uitvoering van het antidopingbeleid en tot instelling van de Dopingautoriteit (Wet uitvoering[...]
  [...] in artikel 16 van de Wet bescherming persoonsgegevens wordt vervangen door: gegevens over gezondheid: gegevens als bedoeld in artikel 4 van de Algemene verordening gegevensbescherming. 5. In de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22-12-2017 01:26:11 | Nota van wijziging
 • 6 Kamerbrief over acties verbetering informatiepositie privacymedisch beroepsgeheim - Kamerstuk -[...]
  [...] Kamerbrief over acties verbetering informatiepositie privacy/ medisch beroepsgeheim Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over acties ter verbetering van de [...]
  www.rijksoverheid.nl
  21-12-2017 23:59:30 | Kamerstuk
 • 7 Nota naar aanleiding van het verslag over regels tot uitvoering van het antidopingbeleid en tot instelling[...]
  [...] wetsvoorstel wordt gewaarborgd dat de verzameling en verwerking van gegevens door de Dopingautoriteit in lijn is met de Wet bescherming persoonsgegevens en per mei 2018 met de Algemene verordening [...]
  www.rijksoverheid.nl
  21-12-2017 23:42:19 | Kamerstuk
 • 8 Nota van wijziging over regels tot uitvoering van het antidopingbeleid en tot instelling van de Dopingautoriteit[...]
  [...] artikel 1, onderdeel f, van de Wet bescherming persoonsgegevens” wordt vervangen door: artikel 4 van de Algemene verordening gegevenbescherming. 2. De zinsnede artikel 1, onderdeel a, van de Wet bescherming [...]
  www.rijksoverheid.nl
  21-12-2017 23:42:19 | Kamerstuk
 • 9 Voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met[...]
  [...] culturele rechten, waarbij Nederland partij is. Aan dat artikel kunnen burgers weliswaar geen subjectieve rechten ontlenen, maar Nederland is wel verplicht te voorzien in toegang tot voorzieningen van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-12-2017 23:41:22 | Overig
 • 10 Aanbiedingsbrief Wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten 2018 - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] - uitwisseling plaatsvindt met inachtneming van het geheimhoudingsregime dat ingevolge Europese richtlijnen of verordeningen op de desbetreffende gegevens of inlichtingen van toepassing is.20 Daarmee is geregeld [...]
  www.rijksoverheid.nl
  21-12-2017 23:28:01 | Kamerstuk
 • 11 Kamerbrief over onderzoeksrapport mogelijkheden stopzetten studentenreisproduct - Kamerstuk -[...]
  [...] gegevens uit BRON. Daardoor kan DUO eerder het einde van het reisrecht van een (oud-) student constateren en kan het aantal ov-boetes dat met terugwerkende kracht wordt opgelegd, verminderd worden. Een [...]
  www.rijksoverheid.nl
  21-12-2017 23:13:14 | Kamerstuk
 • 12 Kamerbrief over verslag Telecomraad 4 december 2017 - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] Directie Europese en Internationale Zaken Ons kenmerk DEIZ / 17206947 VERSLAG TELECOMRAAD 4 DECEMBER 2017 Verordening voor een vrij verkeer van niet-persoonsgegevens Beleidsdebat De Raad begon met een [...]
  www.rijksoverheid.nl
  21-12-2017 23:13:07 | Kamerstuk
 • 13 Bijlage 1 Memorie van toelichting wijzigingswet financiële markten 2018 - Kamerstuk -[...]
  [...] voorwaarden voor gegevensuitwisseling die Europese richtlijnen en verordeningen stellen aan het verstrekken van vertrouwelijke gegevens die in het kader van het toezicht op die richtlijnen en verordeningen zijn [...]
  www.rijksoverheid.nl
  21-12-2017 22:27:54 | Kamerstuk
 • 14 Bijlage 3 Advies Raad van State Wijzigingswet financiële markten 2018 - Kamerstuk -[...]
  [...] - uitwisseling plaatsvindt met inachtneming van het geheimhoudingsregime dat ingevolge Europese richtlijnen of verordeningen op de desbetreffende gegevens of inlichtingen van toepassing is.20 Daarmee is geregeld [...]
  www.rijksoverheid.nl
  21-12-2017 22:27:54 | Kamerstuk
 • 15 Kamerbrief over voortgang veiligheid in het openbaar vervoer - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] : Aangifte op domicilie met VPT code, aangifte anoniem met VPT code, aanpassing van de Toezichthouders- en BOA legitimatie met personalia aan de achterzijde vanwege de bescherming van de persoonsgegevens van [...]
  www.rijksoverheid.nl
  21-12-2017 22:27:43 | Kamerstuk
 • 16 Bijlage 6: Diverse toezeggingen en moties - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] invoering van de bodycam binnen de politie dienen de effectiviteit van het gebruik, de vereiste privacy waarborgen voor burgers en politiemedewerkers en de consequenties op het gebied van uitvoering en beheer [...]
  www.rijksoverheid.nl
  21-12-2017 14:21:00 | Kamerstuk
 • 17 Bijlage 1: Voortgangsbericht vorming nationale politie - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de individuele burger. Bij het verwerken van persoonsgegevens is dus grote zorgvuldigheid vereist. Om adequaat te kunnen optreden, moet iedere [...]
  www.rijksoverheid.nl
  21-12-2017 09:09:00 | Kamerstuk
 • 18 Regels tot uitvoering van het antidopingbeleid en tot instelling van de Dopingautoriteit (Wet uitvoering[...]
  [...] en verwerking van gegevens door de Dopingautoriteit in lijn is met de Wet bescherming persoonsgegevens en per mei 2018 met de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: AVG). In opdracht van de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-12-2017 01:03:24 | Overig
 • 19 Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 20 december 2017
  [...] Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot [...]
  www.tweedekamer.nl
  21-12-2017 00:00:00 | Besluitenlijst
 • 20 Wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Zorgverzekeringswet in[...]
  [...] kennis worden gebundeld of beter worden uitgewisseld. – Regionaal samenwerken kan hulpbehoevenden beter beschermen: Ook ter bescherming van hulpbehoevenden moet goed (boven)regionaal worden samengewerkt [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-12-2017 23:53:33 | Overig
 • 21 Bijlage1 bij Memorie van Toelichting: Vriend en dienst - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] (informatie die voor alle burgers toegankelijk is) en een referentenonderzoek. Bij dit referentenonderzoek wordt enkel naar het gedrag van de kandidaat gekeken en wordt het gedrag en de achtergrond van de [...]
  www.rijksoverheid.nl
  20-12-2017 15:11:00 | Kamerstuk
 • 22 Nieuwe bepalingen met betrekking tot de medezeggenschap van cliënten in zorginstellingen (Wet medezeggenschap[...]
  [...] verdergaande bescherming van het cliëntenbelang nodig. Deze categorie van vaak kwetsbare cliënten is immers meer nog dan de andere categorieën cliënten voor een goede kwaliteit van leven sterk afhankelijk van de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-12-2017 00:08:50 | Overig
 • 23 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële[...]
  [...] NVB gevraagd of er een Privacy Impact Assessment (PIA) heeft plaatsgevonden om na te gaan of aan de principes van de Wet bescherming persoonsgegevens is voldaan. Omdat het bij de voorgestelde [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-12-2017 00:08:28 | Overig
 • 24 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële[...]
  [...] plaatsvindt met inachtneming van het geheimhoudingsregime dat ingevolge Europese richtlijnen of verordeningen op de desbetreffende gegevens of inlichtingen van toepassing is. 22 Daarmee is geregeld dat [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-12-2017 00:07:58 | Overig
 • 25 Beantwoording Kamervragen over "het bericht dat de gemeenten Turkse Nederlanders discrimineren bij controles[...]
  [...] bijgevoegde stukken 4), in strijd lijkt te zijn met Turkse wetgeving en zelfs strafbaar, omdat de Turkse Wet Bescherming Persoonsgegevens erin voorziet dat persoonsgegevens niet aan het buitenland mogen worden [...]
  www.rijksoverheid.nl
  19-12-2017 23:36:26 | Kamerstuk
 • 26 Kamerbrief over heimelijke beïnvloeding van de publieke opinie door statelijke actoren - Kamerstuk -[...]
  [...] politieke gezindheid en andere bijzondere persoonsgegevens te verwerken. Ook de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) biedt deze bescherming. Uitzonderingen op dit verbod zijn limitatief omschreven [...]
  www.rijksoverheid.nl
  18-12-2017 23:53:23 | Kamerstuk
 • 27 Kamerbrief over Werkplan Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting 2018 en Jaarplanbrief Toezicht[...]
  [...] burger over wat zij in 2018 van de inspectie kunnen verwachten. De inspectie kijkt vanuit het perspectief van de burger naar de zorg en jeugdhulp. Op basis daarvan geeft zij vorm en inhoud aan het toezicht [...]
  www.rijksoverheid.nl
  18-12-2017 23:03:04 | Kamerstuk
 • 28 Aanbiedingsbrief bij de rapportage 'Verbetersignalement Zorg in de laatste levensfase bij mensen[...]
  [...] verbetering die ten goede komt aan de patiënt. We verwachten dat dat de implementatie van de verbeteringen ook ten goede komen aan de burger als betaler van zorg. Er zal substitutie (verplaatsing) plaatsvinden [...]
  www.rijksoverheid.nl
  18-12-2017 23:02:52 | Kamerstuk
 • 29 Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens naar aanleiding van de uitspraak van het Hof van Justitie[...]
  [...] 34 809 Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens naar aanleiding van de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 6 oktober 2015 (C-362/ 14) inzake de Veiligehavenbeginselen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-12-2017 07:42:46 | Overig
 • 30 Procedures en brieven
  [...] personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/ 46/ EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L [...]
  www.tweedekamer.nl
  14-12-2017 14:30:00 | Besluitenlijst
 • 31 Memorie van toelichting Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming - Kamerstuk -[...]
  [...] bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/ 46/ EG (hierna: de verordening) (PbEU [...]
  www.rijksoverheid.nl
  13-12-2017 14:03:00 | Kamerstuk
 • 32 Kamerbrief over voortgangsrapportage Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in[...]
  [...] verwerking van medische gegevens. De noodzaak tot het toepassen van privacy-by-design principes volgt uit de regelgeving rondom privacy, de Wbp en straks de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).8 Op [...]
  www.rijksoverheid.nl
  12-12-2017 23:56:35 | Kamerstuk
 • 33 Kamerbrief met reactie Corporatiemonitor Aedes personen met verward gedrag - Kamerstuk -[...]
  [...] informatie in samenwerking met andere partijen door de Wet bescherming persoonsgegevens. Aedes geeft aan verder onderzoek te doen naar de juridische knelpunten rondom informatie-uitwisseling. Als samenleving [...]
  www.rijksoverheid.nl
  12-12-2017 23:24:44 | Kamerstuk
 • 34 Regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april[...]
  [...] persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/ 46/ EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119) (Uitvoeringswet Algemene verordening [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-12-2017 07:41:01 | Koninklijke boodschap
 • 35 Regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april[...]
  [...] persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/ 46/ EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119) (Uitvoeringswet Algemene verordening [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-12-2017 07:40:59 | Overig
 • 36 Regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april[...]
  [...] het oogpunt van bescherming van persoonsgegevens als vanuit het oogpunt van vrij verkeer van gegevens ligt de keuze voor een verordening voor de hand, omdat de keuzeruimte voor de nationale wetgever bij [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-12-2017 07:40:52 | Overig
 • 37 Belastingdienst; Lijst van vragen en antwoorden; Lijst van vragen en antwoorden inzake rapport aanbestedingsprocedure[...]
  [...] werkzaamheden ten behoeve van particuliere incassobureaus. Ten aanzien van de openbaarmaking van gegevens over de nevenwerkzaamheden van een specifieke groep ambtenaren binnen de Belastingdienst kan ik gelet op [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-12-2017 07:38:53 | Overig
 • 38 Antwoorden rapport aanbestedingsrapport Broedkamer Belastingdienst - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] belastingwetten wordt gegeven (bijvoorbeeld in de vorm van een inleiding). f. Het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van particuliere incassobureaus. Ten aanzien van de openbaarmaking van gegevens over de [...]
  www.rijksoverheid.nl
  11-12-2017 23:05:21 | Kamerstuk
 • 39 Kamerbrief beleidsdoorlichting Burgerschap 2012-2016 - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] overheid, burger en markt. De overheid past als gevolg van die ontwikkelingen zijn beleidsoriëntatie aan, in een bandbreedte tussen beschermen en bemoeien. Die taakopvatting sluit aan bij de [...]
  www.rijksoverheid.nl
  08-12-2017 23:12:13 | Kamerstuk
 • 40 Beantwoording Kamervragen over het bericht dat de vingerafdruk op het Nederlandse paspoort nooit wordt[...]
  [...] Nederlandse overheid, wegens de Europese verplichting om vingerafdrukken op te nemen in het paspoort, het recht op privacy van Nederlandse burgers schendt en dat noodzaak en proportionaliteit ontbreken? Zo nee [...]
  www.rijksoverheid.nl
  08-12-2017 23:05:19 | Kamerstuk
 • 41 Antwoorden over begroting Onderwijs en Wetenschap - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] meest recente gegevens, het financiële effect van harmonisatie in kaart gebracht. Hier worden ontwikkelingen in de sector bij betrokken. Op basis van dit totaalbeeld wordt besloten hoe de harmonisatie [...]
  www.rijksoverheid.nl
  07-12-2017 23:23:45 | Kamerstuk
 • 42 Commissiebrief betreft verzoek om stand van zaken brief dossier Kwaliteitszorg - Kamerstuk -[...]
  [...] voorkomen dat we zelf onnodig het wiel weer gaan uitvinden. Er zijn ook veel praktische punten zoals over het in gebruik nemen van vragenlijsten om uitkomsten te meten3 en het beschermen van de privacy van [...]
  www.rijksoverheid.nl
  06-12-2017 23:20:03 | Kamerstuk
 • 43 Kamerbrief met beleidsreactie op het rapport: 'Hoezo Mijnoverheid' van de Nationale ombudsman[...]
  [...] hoe zij bij de overheid geregistreerd staan (Persoonlijke Gegevens), in de status van hun overheidszaken (Lopende Zaken) en biedt burgers overheidsberichten op één plek overzichtelijk aan (Berichtenbox [...]
  www.rijksoverheid.nl
  06-12-2017 23:03:26 | Kamerstuk
 • 44 Kamerbrief over schriftelijk overleg Raad Algemene Zaken van 12 december 2017 - Kamerstuk -[...]
  [...] de interne markt moet ook rekening worden gehouden met rechten van de consument op privacy, de bescherming van persoonsgegevens, de effecten op de bestaande administratieve systemen alsmede de beperkte [...]
  www.rijksoverheid.nl
  06-12-2017 21:57:59 | Kamerstuk
 • 45 Bijlage bij Kamerbrief inzake schriftelijk overleg Raad Algemene Zaken van 12 december 2017 - Vergaderstuk[...]
  [...] gehouden met rechten van de consument op privacy, de bescherming van persoonsgegevens, de effecten op de bestaande administratieve systemen alsmede de beperkte mogelijkheden tot coördinatie op fiscaal [...]
  www.rijksoverheid.nl
  06-12-2017 16:06:00 | Vergaderstuk
 • 46 Memorie van Toelichting: Vaststellingswet Boek 5 van het nieuwe Wetboek van Strafvordering: Rechtsmiddelen[...]
  [...] en aanpassing van het beslismodel 2.4 Cijfermatige gegevens 2.4.1 Hoeveelheid appellen 2.4.2 Doorlooptijden 2.4.3 Rechtsbijstand in de fase van het hoger beroep 3 Belangrijkste voorstellen in de [...]
  www.rijksoverheid.nl
  05-12-2017 23:03:53 | Kamerstuk
 • 47 Memorie van Toelichting: Vaststellingswet Boek 4 van het nieuwe Wetboek van Strafvordering: Berechting[...]
  Memorie van Toelichting: Vaststellingswet Boek 4 van het nieuwe Wetboek van Strafvordering: Berechting Download 'Memorie van Toelichting: Vaststellingswet Boek 4 van het nieuwe Wetboek van Strafvordering: [...]
  www.rijksoverheid.nl
  05-12-2017 23:03:53 | Kamerstuk
 • 48 Memorie van Toelichting: Vaststellingswet Boek 6 van het nieuwe Wetboek van Strafvordering: Bijzondere[...]
  [...] wijzigingen .............. 48 5.2.3 Beklag en inbeslagneming van gegevens ................................................................ 52 2 5.2.4 Verschoningsgerechtigden [...]
  www.rijksoverheid.nl
  05-12-2017 23:03:52 | Kamerstuk
 • 49 Aanbiedingsbrief bij de tweede 'Overall rapportage sociaal domein 2016' - Kamerstuk -[...]
  [...] kaders besproken, waaronder de rol van gemeenteraden en burgers in het sociaal domein, kwesties rond privacy, fraude en klachten binnen de gemeentelijke praktijk, inter- gemeentelijke samenwerking en de [...]
  www.rijksoverheid.nl
  04-12-2017 23:18:44 | Kamerstuk
 • 50 Kamerbrief met kabinetsreactie op rapport-Van Baalen - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] Nationaal Archief om, behoudens eventuele beperkingen ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de departementale bronnen die de basis vormen van het verrichte onderzoek beschikbaar te stellen voor [...]
  www.rijksoverheid.nl
  01-12-2017 23:31:13 | Kamerstuk
 • 51 Diverse toezeggingen met het oog op het Algemeen Overleg scheepvaart van 7 december 2017 - Kamerstuk[...]
  [...] toezicht in Nederland. Die samenwerking kan vele vormen aannemen: van samen een risicoanalyse uitvoeren en het uitwisselen van gegevens tot het opstellen van een jaarplan met gezamenlijke [...]
  www.rijksoverheid.nl
  01-12-2017 23:31:00 | Kamerstuk
 • 52 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor[...]
  34 775 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018 Nr. 31 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 30 november 2017 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  30-11-2017 07:21:00 | Overig
 • 53 Bijlage 1 Wetsvoorstel herstel en afwikkeling van verzekeraars - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] afwikkelingsmaatregelen toe met inachtneming van de volgende doelstellingen: a. bescherming van de belangen van gerechtigden op vorderingen krachtens directe verzekering; b. het voorkomen van grote maatschappelijke [...]
  www.rijksoverheid.nl
  28-11-2017 23:51:39 | Kamerstuk
 • 54 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2017[...]
  [...] Veiligheid en criminaliteitsbestrijding 7   34 Straffen en beschermen 10   36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid 12   37 Vreemdelingen 13       2.3 De niet-beleidsartikelen 15         91 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-11-2017 07:16:05 | Overig
 • 55 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet toezicht accountantsorganisaties in verband[...]
  [...] het terrein beslaan van meerdere Europese richtlijnen en verordeningen en daardoor onderworpen zijn aan meerdere (overlappende) geheimhoudingsregimes. De toezichthouders zouden bij gegevens van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-11-2017 06:58:55 | Overig
 • 56 Bijlage 1 Nota nav het verslag Wet transparant toezicht financiële markten - Kamerstuk -[...]
  [...] het ‘terrein beslaan van meerdere Europese richtlijnen en verordeningen en daardoor onderworpen zijn aan meerdere 5 (overlappende) geheimhoudingsregimes. De toezichthouders zouden bij gegevens van [...]
  www.rijksoverheid.nl
  27-11-2017 23:59:37 | Kamerstuk
 • 57 Kamerbrief over de belangrijkste ontwikkelingen in het gedecentraliseerde jeugdstelsel - Kamerstuk -[...]
  [...] voortgangsrapportage wordt verder ingegaan op het Actieplan Pleegzorg dat de Kamer in mei jl heeft ontvangen. 7) Jeugdbescherming en jeugdreclassering Het effectief en duurzaam beschermen van kinderen is een belangrijk [...]
  www.rijksoverheid.nl
  27-11-2017 23:59:32 | Kamerstuk
 • 58 De Staat van de Europese Unie 2018 - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] en bedrijven. Bij verdere versterking en verbetering van de interne markt moet ook rekening worden gehouden met rechten van de consument op privacy, de bescherming van persoonsgegevens, de effecten op [...]
  www.rijksoverheid.nl
  27-11-2017 23:59:26 | Kamerstuk
 • 59 Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Van den Hul en Özütok tot wijziging van de Algemene wet gelijke[...]
  [...] citeertitel termen gebruikt – intersekse persoon, transgender persoon, genderidentiteit en genderexpressie – die voor de meeste burgers niet zonder meer duidelijk zijn. De vraag is hoe die onduidelijkheid zich [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-11-2017 06:56:26 | Overig
 • 60 Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Van den Hul en Özütok tot wijziging van de Algemene wet gelijke[...]
  [...] intersekse personen en transgender personen expliciet tegen discriminatie beschermen, is ons land gezakt op de LHBTI-rechten ranglijst van de Europese belangenorganisatie ILGA Europe. Een groeiend aantal EU [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-11-2017 06:56:10 | Overig
 • 61 Kamerbrief over geannoteerde agenda Telecomraad 4 december 2017 - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] een e-privacy verordening toelichten. Daarna vindt er een beleidsdebat plaats over het voorstel voor een verordening voor een vrij verkeer van niet-persoonsgegevens. Verder zal het Estse voorzitterschap [...]
  www.rijksoverheid.nl
  23-11-2017 23:31:43 | Kamerstuk
 • 62 Beantwoording Kamervragen over het bericht 'Russische whizzkid wordt rijk door jouw documentjes'[...]
  [...] persoonsgegevens betreft, dat wil zeggen gegevens die informatie verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon, is het plaatsen van dergelijke informatie op een eigen site, te kwalificeren als het [...]
  www.rijksoverheid.nl
  23-11-2017 23:10:36 | Kamerstuk
 • 63 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met mogelijk maken van experimenten met geautomatiseerde[...]
  [...] met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/ 46/ EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119) (hierna [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22-11-2017 11:16:42 | Overig
 • 64 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met mogelijk maken van experimenten met geautomatiseerde[...]
  [...] personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/ 46/ EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22-11-2017 11:16:37 | Overig
 • 65 Memorie van Antwoord voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische[...]
  [...] wordt bij de inrichting van de keteninformatievoorziening voldoende aandacht besteed aan de privacybeschermende maatregelen. Hierbij is privacy bij design van belang, waarbij de bescherming van [...]
  www.rijksoverheid.nl
  21-11-2017 23:07:48 | Kamerstuk
 • 66 Regels ten aanzien van zorg en dwang voor personen met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke[...]
  [...] wordt bij de inrichting van de keteninformatievoorziening voldoende aandacht besteed aan de privacybeschermende maatregelen. Hierbij is privacy bij design van belang, waarbij de bescherming van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-11-2017 11:13:31 | Overig
 • 67 Antwoorden Kamervragen belastingconsulenten - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] aan de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU). Dat betekent dat het verwerken van die gegevens moet zijn gebaseerd op [...]
  www.rijksoverheid.nl
  20-11-2017 23:55:13 | Kamerstuk
 • 68 Bijlage 5b bij Kamerbrief over Mediabegroting - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  Bijlage 5b bij Kamerbrief over Mediabegroting Bijlage 5b bij de brief aan de Tweede Kamer over de Mediabegroting van minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media). Download 'Bijlage 5b bij Kamerbrief [...]
  www.rijksoverheid.nl
  17-11-2017 23:10:16 | Kamerstuk
 • 69 Bijlage 13a bij Kamerbrief over Mediabegroting - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] van advertentieruimte en advertenties, neemt toe. ▬ Wet- & Regelgeving: Op Europese regelgeving ter bescherming van de (data) privacy wordt strenger. • De trends zijn geïdentificeerd via deskresearch [...]
  www.rijksoverheid.nl
  17-11-2017 23:10:15 | Kamerstuk
 • 70 Bijlage 13b bij Kamerbrief over Mediabegroting - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] strenge regels gebonden. De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG”) is vanaf mei 2018 van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent onder meer dat de LPO alle [...]
  www.rijksoverheid.nl
  17-11-2017 23:10:14 | Kamerstuk
 • 71 Bijlage 3b bij Kamerbrief over Mediabegroting - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] zoals de Privacy- en Foodweken op NPO 3. Kunst en muziek Ook het afgelopen jaar was de NPO opnieuw een relevant platform voor kunst en cultuur, op televisie én radio. Op televisie was een rijk aanbod te [...]
  www.rijksoverheid.nl
  17-11-2017 17:25:00 | Kamerstuk
 • 72 Aanbiedingsbrief en Memorie van Antwoord aan Eerste Kamer over wetsvoorstel Pseudonimiseren persoonsgebonden[...]
  [...] onverminderd is overgenomen. In aanvulling hierop is in de verordening opgenomen dat de toepassing van pseudonimisering op persoonsgegevens de risico's voor de betrokkenen kan verminderen en de [...]
  www.rijksoverheid.nl
  17-11-2017 16:23:00 | Kamerstuk
 • 73 Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het pseudonimiseren van het persoonsgebonden nummer[...]
  [...] aantal persoonsgegevens dat een onderwijsinstelling gebruikt voor de digitale uitwisseling van gegevens met betrokken leveranciers tot een minimum beperkt kan worden. Deze dataminimalisatie is een [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-11-2017 11:04:04 | Overig
 • 74 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten[...]
  [...] persoonsgegevens van een ander niveau is. Deze leden maken zich hier zorgen over, het zou immers kunnen betekenen dat gegevens van Nederlanders op straat komen te liggen, omdat de bescherming van gegevens in een [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-11-2017 11:00:00 | Overig
 • 75 Regels ter uitvoering van Richtlijn 2016/943/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016[...]
  [...] bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PbEG 1995, L281). Die richtlijn is reeds geïmplementeerd in de Wet [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  10-11-2017 10:48:49 | Overig
 • 76 Beantwoording Kamervragen betreft ontwerp-Besluit DNA-onderzoek Wiv 2017 - Kamerstuk -[...]
  [...] woorden ‘ten minste in artikel 3 van het besluit zijn opgenomen. Welke gegevens zouden inzake de uitvoering van de bevoegdheid tot DNA-onderzoek geadministreerd mogen worden, zonder dat ze in deze opsomming [...]
  www.rijksoverheid.nl
  09-11-2017 23:03:05 | Kamerstuk
 • 77 Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 8 november 2017
  [...] verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr. 1024/ 2012 (PbEU 2016, L 200) (Uitvoeringswet verordening [...]
  www.tweedekamer.nl
  09-11-2017 00:00:00 | Besluitenlijst
 • 78 Kamerbrief over evaluatie Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] en de deelnemende gemeenten. Begrippenlijst AVG Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming IKP Informatieknooppunt BRP Basisregistratie personen LAA Landelijk Aanpak Adreskwaliteit CJIB Centraal [...]
  www.rijksoverheid.nl
  08-11-2017 23:13:50 | Kamerstuk
 • 79 Aanbiedingsbrief bij jaarverslag 2016 van CBS en van Centrale Commissie voor de Statistiek - Kamerstuk[...]
  [...] van het Mulier Instituut. Daartegenover staat een uitbreiding van de waarneming van financieel-economische gegevens. Hierbij is geanticipeerd op het van kracht worden van toekomstige Europese [...]
  www.rijksoverheid.nl
  07-11-2017 23:03:37 | Kamerstuk
 • 80 Aanbiedingsbrief bij het rapport 'Burgerschap in het voortgezet onderwijs: Nederland in vergelijkend[...]
  [...] onderschrijven, anderen respecteren en bereid zijn samen constructieve beslissingen te nemen. De sociale en maatschappelijke com- petenties die daarvoor nodig zijn, maken het burgers mogelijk mee te doen aan de [...]
  www.rijksoverheid.nl
  07-11-2017 21:55:50 | Kamerstuk
 • 81 Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] . Bij verordening van de Autoriteit kunnen nadere regels worden gesteld over de wijze van aanvragen, de te verstrekken gegevens en de wijze van verstrekking. Onverminderd artikel 68 van de wet worden als [...]
  www.rijksoverheid.nl
  07-11-2017 14:31:07 | Kamerstuk
 • 82 Kamerbrief Kabinetsreactie IPKO 2017 en over samenwerkingsbeleid Aruba en Nederlandse Antillen - Kamerstuk[...]
  [...] het Europese en het Caribische deel van het Koninkrijk. Het kabinet geeft aan dat waar ongerechtvaardigde verschillen bestaan, deze zullen worden opgeheven. Alle goede bedoelingen ten spijt, is er nog [...]
  www.rijksoverheid.nl
  06-11-2017 23:37:06 | Kamerstuk
 • 83 Antwoorden op vragen begrotingsstaat Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2018 - Kamerstuk[...]
  [...] mogelijk te maken, en de vervanging van de front- en backoffice processen in de consulaire dienstverlening, waarmee het ministerie van Buitenlandse Zaken beoogt de burger beter en sneller toegang te geven [...]
  www.rijksoverheid.nl
  03-11-2017 23:39:58 | Kamerstuk
 • 84 Kamerbrief over begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2018 - Kamerstuk -[...]
  [...] consulaire dienstverlening, waarmee het ministerie van Buitenlandse Zaken beoogt de burger beter en sneller toegang te geven tot consulaire dienstverlening. 16 Hoe groot is de omvang van deze projecten, hoe [...]
  www.rijksoverheid.nl
  03-11-2017 16:15:21 | Kamerstuk
 • 85 Procedures en brieven
  [...] 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr. 1024/ 2012 (PbEU [...]
  www.tweedekamer.nl
  02-11-2017 14:30:00 | Besluitenlijst
 • 86 Beantwoording Kamervragen over verordeningen voor aanpassing comitologie post-Lissabon - Kamerstuk -[...]
  [...] naar de regelgevingsprocedure met toetsing, aan artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, COM(2016)798, en Verordening tot aanpassing van een aantal rechtshandelingen die [...]
  www.rijksoverheid.nl
  25-10-2017 23:04:24 | Kamerstuk
 • 87 Wijziging van de Wet inzake bloedvoorziening in verband met risicobeheersing binnen de Bloedvoorzieningsorganisatie;[...]
  [...] BV heeft slechts toegang tot gepseudonimiseerde persoonsgegevens. Slechts de Bloedvoorzieningsorganisatie kan deze gegevens traceren tot directe persoonsgegevens. De grondslag voor de verwerking van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  25-10-2017 08:16:57 | Overig
 • 88 Nota naar aanleiding van het verslag – Overige fiscale maatregelen - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] Belastingdienst worden verzameld in het kader van de CRS-regelgeving.5 Voorts is voorzien in waarborgen ter bescherming van het recht op privacy, onder meer doordat op dit moment de Wet bescherming persoonsgegevens [...]
  www.rijksoverheid.nl
  24-10-2017 23:59:08 | Kamerstuk
 • 89 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2018); Nota[...]
  [...] is voorzien in waarborgen ter bescherming van het recht op privacy, onder meer doordat op dit moment de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing is en met ingang van 25 mei 2018 de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-10-2017 08:15:38 | Overig
 • 90 Vragen over Europese mobiliteitspakket - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] toepasselijke wetgevingskader inzake de bescherming van persoonsgegevens (o.a. de Algemene Gegevens Verordening). De gegevens die in het kader van deze richtlijn worden verzameld, mogen niet worden gebruikt voor [...]
  www.rijksoverheid.nl
  23-10-2017 23:43:33 | Kamerstuk
 • 91 Bijlage 4 Advies Autoriteit Persoonsgegevens Implementatiewet betaaldienstenrichtlijn PSD2 - Kamerstuk[...]
  [...] de Europese Unie recht heeft op bescherming van zijn persoonsgegevens. 0p grond van artikel 8 EVRM is geen inmenging van enig openbaar gezag toegestaan in de uitoefening van het recht op respect voor [...]
  www.rijksoverheid.nl
  23-10-2017 23:21:58 | Kamerstuk
 • 92 Bijlage 1 Wetsvoorstel Implementatiewet betaaldienstenrichtlijn PSD2 - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] Persoonsgegevens, voor zover de gegevens of inlichtingen dienstig zijn voor de uitoefening van haar wettelijke taken en betrekking hebben op betaaldiensten en de toezichthouder de gegevens of inlichtingen heeft [...]
  www.rijksoverheid.nl
  23-10-2017 23:21:54 | Kamerstuk
 • 93 Bijlage 2 Memorie van Toelichting Implementatiewet betaaldienstenrichtlijn PSD2 - Kamerstuk -[...]
  [...] betaaldiensten waarop verordening (EU) nr. 260/ 2012 (SEPA-Verordening) van toepassing is. Het gaat hier kort gezegd om betalingstransacties die zijn verricht binnen de Europese Unie (waarbij zowel de [...]
  www.rijksoverheid.nl
  23-10-2017 23:21:51 | Kamerstuk
 • 94 Bijlage 3 Advies Raad van State Implementatiewet betaaldienstenrichtlijn PSD2 - Kamerstuk -[...]
  [...] ter bescherming van persoonsgegevens van toepassing, zoals neergelegd in de spoedig in werking tredende Algemene verordening gegevensbescherming (AVG1).2 Ten aanzien van betaaldiensten schrijft PSD II [...]
  www.rijksoverheid.nl
  23-10-2017 23:21:51 | Kamerstuk
 • 95 De antwoorden op de vragen bij de Ontwerpbegroting VWS 2018 - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] , bijvoorbeeld toegankelijkheid voor mensen met een handicap, coördinatie van sociale zekerheid, grondrechten en de verwerking van persoonsgegevens. Een volledig overzicht van de Europese wet- en regelgeving is te [...]
  www.rijksoverheid.nl
  23-10-2017 23:08:03 | Kamerstuk
 • 96 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet bekostiging financieel toezicht, het Burgerlijk[...]
  [...] ter bescherming van persoonsgegevens van toepassing, zoals neergelegd in de spoedig in werking tredende Algemene verordening gegevensbescherming (AVG 2 ). 3 Ten aanzien van betaaldiensten schrijft PSD [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-10-2017 08:13:34 | Overig
 • 97 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet bekostiging financieel toezicht, het Burgerlijk[...]
  [...] betaalrekening en betaalopdrachten kan geven. Artikel 98 van de richtlijn bepaalt dat de EBA nadere regels stelt ten aanzien van sterke cliëntauthenticatie. 10. Bescherming van persoonsgegevens Er zijn [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-10-2017 08:13:33 | Overig
 • 98 Bijlage 2 – Ecorys rapport - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...]   3.1.1  Geautomatiseerd advies 17  3.1.2  Europese wetgeving 18  3.1.3  Invoering vakbekwaamheidseisen effectensector 18  3.1.4  Schuldhulpverlening 19  3.2  Economische omgevingsfactoren 20  3.2.1 [...]
  www.rijksoverheid.nl
  18-10-2017 23:44:54 | Kamerstuk
 • 99 Beantwoording feitelijke vragen begrotingsstaten van het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor[...]
  [...] ondersteunen. Ook gaan de lidstaten en de Europese Commissie samen werken aan vraagstukken omtrent cybersecurity, privacy, aansprakelijkheid en bescherming van data in relatie tot zelfrijdende voertuigen [...]
  www.rijksoverheid.nl
  18-10-2017 23:44:19 | Kamerstuk
 • 100 Aanbiedingsbrief bij Jaarverslag 2016 Commissariaat voor de Media - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] bescherming van de mediaconsument en onze democratische samenleving als oogmerk. Actief in Europa 2016 was voor ons een bijzonder jaar, omdat we het voorzitterschap mochten bekleden van de Europese groep van [...]
  www.rijksoverheid.nl
  17-10-2017 23:02:26 | Kamerstuk
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.7.1 van 22 november 2018.