Nadat je bent ingelogd, kan je selecties maken.

Haagse Feiten

Toegangspoort tot meer dan 1,3 miljoen parlementaire documenten, nieuws en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Leuk dat je meedoet!

Maak nu direct een gratis account aan, bevestig de e-mail, en ga los!

Inloggen

 • 135 items gevonden

 • 1 Deelnemingenbeleid Rijksoverheid; Brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat met nadere informatie[...]
  [...] 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2018-2019 28 165 Deelnemingenbeleid rijksoverheid Q BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-01-2019 23:58:19 | Kamerstuk
 • 2 Aanbiedingsbrief Tweede nota van wijziging verzamelwet Brexit - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] het daartoe bevoegde gezag in een lidstaat van de Europese Unie, een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of Zwitserland en blijft het rijbewijs [...]
  www.rijksoverheid.nl
  18-01-2019 23:41:51 | Kamerstuk
 • 3 Moties en toezeggingen omtrent crypto‘s - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] computerkracht die hiervoor nodig is. In het debat heb ik de leden Nijboer (PvdA) en Ronnes (CDA) toegezegd om het energieverbruik onder de aandacht van de minister van Economische Zaken en Klimaat te brengen en [...]
  www.rijksoverheid.nl
  18-01-2019 22:59:10 | Kamerstuk
 • 4 TK Kamerbrief gevolgen Brexit voor Justitie en Veiligheid - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] van de Commissie aan het Europees Parlement, de Europese Raad, de Raad, de Europese Centrale Bank, het Europees Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio s en de Europese Investeringsbank [...]
  www.rijksoverheid.nl
  18-01-2019 22:59:04 | Kamerstuk
 • 5 Advies AFM en DNB rapport crypto’s aanbevelingen voor een regelgevend kader - Kamerstuk -[...]
  [...] aanpak financieel-economische criminaliteitsrisico s 20 Huidige kaders voor consumentenbescherming zijn incompleet 21 6 Aanbevelingen 24 Van vaststellingen naar twee beleidsaanbevelingen 24 Aanbeveling 1 [...]
  www.rijksoverheid.nl
  18-01-2019 22:59:03 | Kamerstuk
 • 6 Kamerbrief met reactie op jaarrapportage College voor de Rechten van de Mens - Kamerstuk -[...]
  [...] . Zie voor wat betreft het economisch perspectief: regeerakkoord 2017-2021, p. 8. 5 Vgl. Bijlage bij Kamerstukken II 20013/ 14, 33 826, nr. 1 (Nationaal actieplan mensenrechten 2013), p. 6-7. Pagina 4 van [...]
  www.rijksoverheid.nl
  18-01-2019 22:59:02 | Kamerstuk
 • 7 Quickscan IPO - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] vangnet voor derden. Lasten Volgens het bedrijfsleven kan het Besluit forse economische en organisatorische kosten met zich mee brengen. Op malafide bedrijven, waar de grootste risico's liggen, heeft het [...]
  www.rijksoverheid.nl
  18-01-2019 19:42:25 | Kamerstuk
 • 8 Kamerbrief over stand van zaken oprichting Invest-NL - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] . Daarvoor stelt de minister van Economische Zaken en Klimaat jaarlijks € 10 miljoen subsidie beschikbaar. Daarnaast krijgt Invest-NL een investeringstaak, om zelf financiering te verstrekken aan ondernemingen [...]
  www.rijksoverheid.nl
  18-01-2019 17:58:53 | Kamerstuk
 • 9 Procedurevergadering
  [...] (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 4 september 2018) 13. Dertigledendebat over het WRR-rapport over sociale en economische gezondheids-verschillen (aangevraagd door het lid Diertens tijdens [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-01-2019 10:15:00 | Besluitenlijst
 • 10 Procedures en brieven
  [...] Vreemdelingenwet 2000 van rechten die vreemdelingen ontlenen aan de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Economische Gemeenschap en Turkije, het Aanvullend Protocol bij die [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-01-2019 10:00:00 | Besluitenlijst
 • 11 Procedures en brieven
  [...] Vreemdelingenwet 2000 van rechten die vreemdelingen ontlenen aan de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Economische Gemeenschap en Turkije, het Aanvullend Protocol bij die [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-01-2019 10:00:00 | Besluitenlijst
 • 12 Procedures en brieven
  [...] 2019 Tijd: 10.00 - 11.15 uur Openbaar/ besloten: openbaar Onderwerp: Procedures en brieven Mededelingen 1. Agendapunt: Voor de conferentie 'De (economische) waarde van wetenschap' op dinsdagnamiddag 5 [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-01-2019 10:00:00 | Besluitenlijst
 • 13 35123 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake machtiging tot oprichting van [...]
  [...] Nederlandse economie. Niettemin onderkent het kabinet dat alleen het vereiste van een economische relatie tot Nederland als onderscheidend criterium tot een wel erg algemene en ruime taakafbakening leidt, ook [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-01-2019 00:00:00 | Advies
 • 14 EU-voorstel: Samenvattend verslag van 2018 over de jaarlijkse uitvoeringsverslagen [...]
  [...] markt en het economisch bestuur, zodat zij in de behoeften van de reële economie voorzien en structurele veranderingen en hervormingen die zijn vastgesteld in het kader van het Europese semester [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-01-2019 00:00:00 | EU-voorstel
 • 15 Lijst van vragen over het Nationaal Preventieakkoord (Kamerstuk 32793-339)
  Preventief gezondheidsbeleidLijst van vragen over het Nationaal Preventieakkoord (Kamerstuk 32793-339)Download DownloadOndertekenaars Eerste ondertekenaarW.J.H. Lodders, voorzitter van de vaste commissie [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-01-2019 00:00:00 | Lijst van vragen
 • 16 Position paper DDB t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Modeltekst investeringsakkoorden [...]
  [...] evenwichtig! Eerlijke handels- en investeringsakkoorden moeten welvaart en economische groei betekenen voor alle betrokkenen. Deze aspecten mogen in alle eerlijkheid nooit door de Nederlandse overheid uit het [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-01-2019 00:00:00 | Position paper
 • 17 Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 17 januari 2019
  [...] van harte welkom als EU-specialist voor de commissie Financiën. De heer Bokhorst heeft hiervoor aan de Universiteit van Amsterdam gewerkt als promovendus en onderzoeker naar het macro-economisch bestuur [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-01-2019 00:00:00 | Besluitenlijst
 • 18 35084 Tweede nota van wijziging inzake Wijziging van enige wetten en het treffen van [...]
  [...] lidstaat van de Europese Unie, een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of Zwitserland en blijft het rijbewijs gedurende deze periode van 15 maanden [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-01-2019 00:00:00 | Nota van wijziging
 • 19 Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van[...]
  [...] rol heeft in het faciliteren van de benodigde verduurzaming van de economie. Een belangrijk onderdeel van deze verduurzaming zijn de internationale klimaatdoelen, zoals afgesproken in de overeenkomst [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-01-2019 23:59:45 | Kamerstuk
 • 20 Landbouw- en Visserijraad; Brief regering; Verslag Landbouw- en Visserijraad van 17 en 18 december[...]
  [...] over de Maximum Sustainable Yield (MSY), die ten laatste in 2020 moet worden bereikt. Deze MSY-benadering is van groot belang voor het beheer van de bestanden, maar bevordert ook de economische [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-01-2019 23:58:47 | Kamerstuk
 • 21 Landbouw- en Visserijraad; Brief regering; Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad van 28 januari[...]
  [...] landelijk gebied; - Bevordering van werkgelegenheid, groei, sociale inclusie en plaatselijke ontwikkeling in landelijke gebieden, met inbegrip van bio-economie en duurzaam bosbeheer; - Verbeterde respons van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-01-2019 23:58:46 | Kamerstuk
 • 22 Beantwoording vragen schriftelijk overleg over herziening stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand - Kamerstuk[...]
  [...] onder het striktere basisbehoeftencriterium bedroeg toen bijna 790.000, 4,9% van de bevolking. Door de aantrekkende economie daalde de armoede na 2013 flink. De laatste beschikbare cijfers komen uit 2016 [...]
  www.rijksoverheid.nl
  17-01-2019 23:39:22 | Kamerstuk
 • 23 Kamerstuk betreffende kamervragen Italiaanse bank Carige - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] deze moet dienen om een ernstige verstoring in de economie van een lidstaat vermijden. Daardoor kan dit instrument minder geschikt zijn voor banken waarvan een eventueel falen maar een beperkte impact [...]
  www.rijksoverheid.nl
  17-01-2019 23:39:22 | Kamerstuk
 • 24 Beantwoording Kamervragen inzake het bericht dat criminelen misbruik maken van pakketbezorgers PostNL[...]
  [...] antwoord op uw brief van 30 november 2018 deel ik u mee, mede namens de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van [...]
  www.rijksoverheid.nl
  17-01-2019 23:39:15 | Kamerstuk
 • 25 Aanbiedingsbrief Antwoorden op feitelijke vragen groene obligaties - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] mening dat de financiële sector een belangrijke rol heeft in het faciliteren van de benodigde verduurzaming van de economie. Een belangrijk onderdeel van deze verduurzaming zijn de internationale [...]
  www.rijksoverheid.nl
  17-01-2019 23:39:12 | Kamerstuk
 • 26 Beantwoording nadere vragen bij het wetsvoorstel Wet continuïteit ondernemingen I - Kamerstuk -[...]
  [...] , 2) dat de overgang zelf geen reden kan zijn voor ontslag, maar dat ontslag vanwege economische, technische of organisatorische redenen wel is toegestaan, en 3) dat werknemers over de overgang [...]
  www.rijksoverheid.nl
  17-01-2019 23:39:08 | Kamerstuk
 • 27 Nota naar aanleiding van het verslag bij goedkeuring van de VPSO EUKazachstan - Kamerstuk -[...]
  [...] de VVD-fractie De leden van de VVD-fractie vragen zich af hoe de afspraken in de overeenkomst zich verhouden tot afspraken die Kazachstan heeft gemaakt in het kader van de Euraziatische Economische [...]
  www.rijksoverheid.nl
  17-01-2019 23:39:08 | Kamerstuk
 • 28 Kamerbrief over verslag Landbouw- en Visserijraad 17-18 december 2018 - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] Maximum Sustainable Yield (MSY), die ten laatste in 2020 moet worden bereikt. Deze MSY-benadering is van groot belang voor het beheer van de bestanden, maar bevordert ook de economische resultaten voor de [...]
  www.rijksoverheid.nl
  17-01-2019 23:39:08 | Kamerstuk
 • 29 Beantwoording vragen over de 14e voortgangsrapportage Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma - Kamerstuk[...]
  [...] duurzaamheid en ondersteunen waar mogelijk de transitie naar een duurzame en circulaire economie. In het maken van deze transitie heeft de Rijksoverheid een belangrijke rol. De Nederlandse Rijksoverheid is [...]
  www.rijksoverheid.nl
  17-01-2019 23:39:08 | Kamerstuk
 • 30 Uitstelbrief beantwoording Kamervragen over de kosten van crowdfunding bij Dream or Donate - Kamerstuk[...]
  [...] de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden. Hoogachtend , mr. drs. M.C.G. Keijzer Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat [...]
  www.rijksoverheid.nl
  17-01-2019 23:39:04 | Kamerstuk
 • 31 Beantwoording Kamervragen over het bericht 'ondernemers schrikken van Brexit' - Kamerstuk -[...]
  [...] ), ingezonden op 17 december jl., over het bericht dat ondernemers schrikken van Brexit. Hoogachtend, mr. drs. M.C.G. Keijzer Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Pagina 2 van 4 Directie Europese en [...]
  www.rijksoverheid.nl
  17-01-2019 23:39:03 | Kamerstuk
 • 32 Uitstelbrief Kamervragen over ouderen die geen gebruik kunnen maken van een gunstige finaciering van[...]
  [...] Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Kenmerk 2019-0000017295 Uw kenmerk Pagina 1 van 1 Hierbij deel ik u mede dat de aan de minister van Economische [...]
  www.rijksoverheid.nl
  17-01-2019 23:38:55 | Kamerstuk
 • 33 Kamervragen over taperingstrips en blunder met niet bestaand onderzoek - Kamerstuk -[...]
  [...] , waarvan de werkzaamheid en effectiviteit blijkt uit wetenschappelijke literatuur en dat tevens het meest economisch is voor de zorgverzekering'. Het is vervolgens niet aan mij om te duiden of geneesmiddelen [...]
  www.rijksoverheid.nl
  17-01-2019 23:04:23 | Kamerstuk
 • 34 Kamerbrief over geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 28 januari 2019 - Kamerstuk -[...]
  [...] faciliteren van bedrijfsontwikkeling in het landelijk gebied; - Bevordering van werkgelegenheid, groei, sociale inclusie en plaatselijke ontwikkeling in landelijke gebieden, met inbegrip van bio-economie en [...]
  www.rijksoverheid.nl
  17-01-2019 23:04:22 | Kamerstuk
 • 35 Aanbiedingsbrief bij de goedkeuring van de VPSO EU-Kazachstan - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] Kazachstan heeft gemaakt in het kader van de Euraziatische Economische Unie. Zijn deze volledig compatibel? En zijn afspraken tussentijds nog herzien onder druk van (ander) leden van de Euraziatische Unie [...]
  www.rijksoverheid.nl
  17-01-2019 16:52:04 | Kamerstuk
 • 36 Procedurevergadering
  [...] buitenlandse bedrijven aan de Nederlandse economie Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 18 december 2018 De bijdrage van buitenlandse bedrijven aan de Nederlandse [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-01-2019 16:30:00 | Besluitenlijst
 • 37 Procedurevergadering
  [...] visserijmaatregelen in de Exclusieve Economische Zone (besluiten van de Scheveningengroep over de Natura 2000-gebieden op zee en de gebieden die vanuit de Kaderrichtlijn Mariene Strategie zijn geselecteerd) Zaak: Brief [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-01-2019 11:15:00 | Besluitenlijst
 • 38 Eindtekst
  [...] (nader/ tweede nader/ enz.) verslag 05-12-201835046-5Nota naar aanleiding van het verslag Indiener: M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-01-2019 00:00:00 | Eindtekst
 • 39 EU-voorstel: Mededeling inzake voorbereidingen voor terugtrekking Verenigd Koninkrijk [...]
  [...] ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ, HET COMITÉ VAN DE REGIO'S EN DE EUROPESE CENTRALE BANK Voorbereidingen treffen voor de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie op 30 maart 2019: uitvoering [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-01-2019 00:00:00 | EU-voorstel
 • 40 Lijst van ingekomen stukken
  [...] - 14 januari 2019 Rondgezonden en gepubliceerd. Aanpak gevolgen aardbevingen door gaswinning in Groningen - 33529-551 minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 16 januari 2019 Rondgezonden [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-01-2019 00:00:00 | Lijst van ingekomen stukken
 • 41 Kamerbrief over de versterking van de leraar - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  Kamerbrief over de versterking van de leraar Minister Van Engelshoven (OCW) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) gaan in deze brief in op de positie van de leraar en hoe die versterkt [...]
  www.rijksoverheid.nl
  16-01-2019 23:47:48 | Kamerstuk
 • 42 Kamerbrief over reactie op brief van maatschappelijke oganisaties en colleges - Kamerstuk -[...]
  [...] Minister van Economische Zaken en Klimaat [...]
  www.rijksoverheid.nl
  16-01-2019 23:47:34 | Kamerstuk
 • 43 Antwoorden op Kamervragen over de aanpak van de problemen met aardbevingen In Groningen - Kamerstuk -[...]
  [...] van de problemen met aardbevingen in Groningen (ingezonden 2 januari 2019, kenmerk 2019Z00011). Eric Wiebes Minister van Economische Zaken en Klimaat Pagina 2 van 5 Directoraat-generaal Bedrijfsleven [...]
  www.rijksoverheid.nl
  16-01-2019 23:47:34 | Kamerstuk
 • 44 Beantwoording Kamervragen over woningen die eerst versterkt zouden - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] ). Eric Wiebes Minister van Economische Zaken en Klimaat Pagina 2 van 4 Directoraat-generaal Bedrijfsleven & Innovatie Directie Regio Ons kenmerk DGBI-DR / 19006047 2018Z23256 Vragen van de leden Beckerman [...]
  www.rijksoverheid.nl
  16-01-2019 22:45:18 | Kamerstuk
 • 45 Kamerbrief over Verslag Formele OJCS-Raad 26-27 november 2018 - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] vaker onderdeel van economische diplomatie en toerisme promotie. In het debat geven de lidstaten voorbeelden van de innovatieve waarde van grote sportevenementen en hoe hier optimaal gebruik van kan [...]
  www.rijksoverheid.nl
  16-01-2019 22:45:15 | Kamerstuk
 • 46 Aanbieding advies evaluatiecommissie Rijkswet financieel toezicht 2018 - Kamerstuk -[...]
  [...] landen. Tegelijkertijd is economische ontwikkeling ook essentieel voor de realisatie van houdbare overheidsfinanciën. Het is dus in ieders belang dat Sint Maarten en Curaçao zelfstandig voortgang kunnen [...]
  www.rijksoverheid.nl
  16-01-2019 22:45:15 | Kamerstuk
 • 47 Kamerbrief over agrarische leegstand en ruimtelijk instrumentarium - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] van asbest(daken), de verduurzaming en innovatie in de agrarische sector, opgaven rondom circulaire economie (kringlooplandbouw3), energietransitie en de klimaatopgave. De dynamiek in de [...]
  www.rijksoverheid.nl
  16-01-2019 22:12:55 | Kamerstuk
 • 48 Beantwoording Kamervragen over het bericht `Rijksintranet komt niet van de grond` - Kamerstuk -[...]
  [...] digitale werkplek. Vraag 29 Klopt het dat tevens ICT-apparatuur, soms zelfs ver voor de technische en economische afschrijvingstermijn, zoals bijvoorbeeld verstrekt aan sinds kort in Rijksdienst aangestelde [...]
  www.rijksoverheid.nl
  16-01-2019 22:12:55 | Kamerstuk
 • 49 Position paper DEI t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Wet windenergie op zee d.d. [...]
  [...] Position paper DEI t.b.v. hoorzitting/ rondetafelgesprek Wet windenergie op zee d.d. 17 januari 2019 Download Download 17 januari 2019 2019Z00603 Economische Zaken en Klimaat Position paper [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-01-2019 00:00:00 | Position paper
 • 50 Position paper HbR t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Wet windenergie op zee d.d. [...]
  [...] Position paper HbR t.b.v. hoorzitting/ rondetafelgesprek Wet windenergie op zee d.d. 17 januari 2019 Download Download 17 januari 2019 2019Z00601 Economische Zaken en Klimaat Position paper [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-01-2019 00:00:00 | Position paper
 • 51 Position paper Van Oord t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Wet windenergie op zee [...]
  [...] Position paper Van Oord t.b.v. hoorzitting/ rondetafelgesprek Wet windenergie op zee d.d. 17 januari 2019 Download Download 17 januari 2019 2019Z00600 Economische Zaken en Klimaat Position paper [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-01-2019 00:00:00 | Position paper
 • 52 Verslag van de zittingen van de Assemblee van de Interparlementaire Unie; Verslag van een bijeenkomst;[...]
  [...] ingebracht dat landen grondoorzaken van migratie moeten aanpakken en zowel aandacht aan jongeren als aan vrouwen moeten besteden, gezien hun rol in economische ontwikkeling. Op 17 oktober nam de commissie de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-01-2019 00:10:42 | Overig
 • 53 Werken in het onderwijs; Brief regering; Arbeidsmarkt Leraren 2018
  [...] leerlingendaling regionaal plaats, er zijn ook gebieden met leerlinggroei.  De gunstige economische ontwikkelingen in Nederland gaan samen met een steeds krapper wordende arbeidsmarkt, wat een negatieve invloed [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-01-2019 00:09:35 | Kamerstuk
 • 54 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
  [...] rapportDownload DownloadOndertekenaars Eerste ondertekenaarTh.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State Mede ondertekenaarE.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat 16 januari 2019 35123-4 Advies [...]
  www.tweedekamer.nl
  16-01-2019 00:00:00 | Advies
 • 55 Memorie van toelichting
  [...] ondertekenaarE.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat Bijlagen Bijlage Ontwerp voor een overeenkomst tussen Staat en Invest-NL opgesteld door de Staat en af te stemmen met Invest-NL Bijlage Advies [...]
  www.tweedekamer.nl
  16-01-2019 00:00:00 | Memorie van toelichting
 • 56 Integrale Rapportage Visie en Vertrouwen 2018 over Project Mainportontwikkeling Rotterdam - Kamerstuk[...]
  [...] stikstofoxiden. Ook herbergt de regio natuurwaarden van internationale betekenis die beschermd moeten worden. Denk daarbij aan de Duinen van Voorne en de Voordelta. Om een kwaliteitsimpuls voor zowel economie als [...]
  www.rijksoverheid.nl
  15-01-2019 23:45:15 | Kamerstuk
 • 57 Beantwoording Kamervragen over een publicatie over het Israëlisch-Palestijns conflict - Kamerstuk -[...]
  [...] 2334 (2016). De Nederlandse overheid ontmoedigt in dat kader ook economische relaties met bedrijven in Israëlische nederzettingen in bezet Palestijns gebied en Nederland en de EU hanteren als [...]
  www.rijksoverheid.nl
  15-01-2019 23:45:00 | Kamerstuk
 • 58 Beantwoording vragen van de leden Kröger (GL) en Laçin (SP) over de aanloopsteun voor luchtvaartmaatschappijen[...]
  [...] voor luchtvaartmaatschappijen en steun voor de kosten van niet-economische diensten van algemeen belang (NEDAB) die de noordelijke overheden (provincies Drenthe en Groningen) verlenen aan Groningen [...]
  www.rijksoverheid.nl
  15-01-2019 23:11:47 | Kamerstuk
 • 59 Kamerbrief met integrale beleidsreactie op onderzoeksrapporten over het WODC - Kamerstuk -[...]
  [...] vraagstelling en het schetsen van de juiste politieke-, economische- of maatschappelijke context. Het uiteindelijk opgeleverde onderzoek moet immers beleidsrelevant zijn en voldoen aan de onderzoeksbehoefte die [...]
  www.rijksoverheid.nl
  15-01-2019 15:00:00 | Kamerstuk
 • 60 Defensie Industrie Strategie; Lijst van vragen en antwoorden; Lijst van vragen en antwoorden over de[...]
  [...] vervolmaken en kwesties die tijdens de bouw ontstaan, gezamenlijk op te lossen. In het rapport van TRIARII Economische effecten marinebouwcluster (kamerstuk 31 125, nr. 90 ) is dit nogmaals onderstreept. Omdat [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-01-2019 00:12:11 | Overig
 • 61 Besluitenlijst van de e-mailprocedure van dinsdag 15 januari 2019
  [...] Den Haag, 15 januari 2019 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat Document: Besluitenlijst van de e-mailprocedure van dinsdag 15 januari 2019 Agendapunt: Verzoek van het [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-01-2019 00:00:00 | Besluitenlijst
 • 62 Position paper J. Frijns t.b.v. gesprek over het standpunt “dat ook voor zachtere [...]
  [...] contractpartijen zelf; de toezichthouder ziet toe op consistentie met het vigerende economische regime en op prudentie. Indien dat in de Nederlandse toezichttraditie een stap te ver is kan de wet een uniforme [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-01-2019 00:00:00 | Position paper
 • 63 Lijst van ingekomen stukken
  [...] Europese strategische langetermijnvisie voor een bloeiende, moderne, concurrerende en klimaatneutrale economie” (COM (2018) 773) - 22112-2743 minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 21 [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-01-2019 00:00:00 | Lijst van ingekomen stukken
 • 64 Kamerbrief over stalbranden - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] . Download 'Kamerbrief over stalbranden' PDF document | 5 pagina's | 149 kB Kamerstuk: Kamerbrief | 14-01-2019 Bijlagen Bijlage Stalbrand preventie Bijlage rapport van Economische Instituut voor de Bouw (EIB [...]
  www.rijksoverheid.nl
  14-01-2019 23:50:04 | Kamerstuk
 • 65 Bijlage 3 Monitor anti-witwasbeleid - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] EER Europese Economische Ruimte EU Europese Unie FATF Financial Action Task Force FEC Financieel Expertise Centrum FIOD Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst FIU Financial Intelligence Unit FP [...]
  www.rijksoverheid.nl
  14-01-2019 23:50:04 | Kamerstuk
 • 66 Bijlage 1 NRA BES-eilanden - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] raamwerk — 23 2.2 Ingezette methoden — 23 2.3 3 Wat maakt de BES-eilanden kwetsbaar voor witwassen? — 29 Geografische en demografische kenmerken — 29 3.1 Sociaal-culturele kenmerken — 30 3.2 Economische [...]
  www.rijksoverheid.nl
  14-01-2019 23:50:02 | Kamerstuk
 • 67 Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Macron laat teugels Frankrijk vieren’. - Kamerstuk -[...]
  [...] sterke daling van de publieke schuld (in lijn met het schuldenregel) en duurzame economische groei vind ik dit een gemiste kans van de Commissie. 15 Bent u voornemens en/ of bereid om deze te hoge tekorten [...]
  www.rijksoverheid.nl
  14-01-2019 23:18:39 | Kamerstuk
 • 68 Uitstelbrief over BNC-fiche mededeling tweede actieplan ter bestrijding van de illegale tabakshandel[...]
  [...] termijn naar uw Kamer kan worden verzonden. Het betreft het fiche in reactie op:  COM(2018)846/ F1 : Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal [...]
  www.rijksoverheid.nl
  14-01-2019 23:18:36 | Kamerstuk
 • 69 Bijlage 2 Aard en omvang van criminele bestedingen - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] bijdrage te leveren aan de discussie over de vraag in welke mate witwassen een ondermijnend effect heeft op de reguliere economie en het financiële stelsel. Dit omvat twee onderdelen: in het eerste deel [...]
  www.rijksoverheid.nl
  14-01-2019 23:18:33 | Kamerstuk
 • 70 Beantwoording Kamervragen over plan van aanpak Versterking lokale democratie en bestuur - Kamerstuk -[...]
  [...] gebieden en regio s waar sprake is van verschillende tegelijk voorkomende problematieken bijvoorbeeld krimp, achterblijvende economie, bovengemiddeld maatschappelijk onbehagen en bijzondere problematiek. Het [...]
  www.rijksoverheid.nl
  14-01-2019 23:18:29 | Kamerstuk
 • 71 Kamerbrief over rijksincasso - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  Kamerbrief over rijksincasso Staatssecretaris Van Ark (SZW) informeert de Tweede Kamer over een aantal stappen die gemaakt zijn ten behoeve van de maatregelen uit het Actieplan Brede Schuldenaanpak. Download [...]
  www.rijksoverheid.nl
  14-01-2019 18:55:53 | Kamerstuk
 • 72 Kamerbrief over adviesrapport OFL Verkenning Noordzeestrategie 2030 - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] economisch gebruik (visserij, wind op zee) niet in de weg te staan. Maar de Noordzee is levende natuur, nationaal erfgoed, deel van onze identiteit en daarmee deel van onze verantwoordelijkheid voor de [...]
  www.rijksoverheid.nl
  14-01-2019 17:32:00 | Kamerstuk
 • 73 TK WODC onderzoek Criminele samenwerkingsverbanden ontwikkeling en in aanpak - Kamerstuk -[...]
  TK WODC onderzoek Criminele samenwerkingsverbanden ontwikkeling en in aanpak Download 'TK WODC onderzoek Criminele samenwerkingsverbanden ontwikkeling en in aanpak' PDF document | 1 pagina | 220 kB Kamerstuk [...]
  www.rijksoverheid.nl
  14-01-2019 16:47:42 | Kamerstuk
 • 74 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties[...]
  [...] gebieden en regio s waar sprake is van verschillende tegelijk voorkomende problematieken bijvoorbeeld krimp, achterblijvende economie, bovengemiddeld maatschappelijk onbehagen en bijzondere problematiek. Het [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-01-2019 14:10:35 | Kamerstuk
 • 75 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Overleveringswet ter implementatie van richtlijn nr.[...]
  35 116 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Overleveringswet ter implementatie van richtlijn nr. 2016/ 800/ EU van het Europees parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende procedurele [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-01-2019 00:18:08 | Overig
 • 76 Initiatiefnota van het lid Van Haga over een proactieve handelsagenda; Initiatiefnota; Initiatiefnota[...]
  [...] . 2 En volgens de meest recente mondiale concurrentie-index van het World Economic Forum is Nederland de zesde meest concurrerende economie ter wereld (al stond Nederland een jaar eerder nog in de top [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-01-2019 00:07:07 | Overig
 • 77 35116 Nader rapport inzake wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Overleveringswet [...]
  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Overleveringswet ter implementatie van richtlijn nr. 2016/ 800/ EU van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende procedurele waarborgen [...]
  www.tweedekamer.nl
  14-01-2019 00:00:00 | Nader rapport
 • 78 35116 Memorie van toelichting inzake wijziging van het Wetboek van Strafvordering en[...]
  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Overleveringswet ter implementatie van richtlijn nr. 2016/ 800/ EU van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende procedurele waarborgen [...]
  www.tweedekamer.nl
  14-01-2019 00:00:00 | Memorie van toelichting
 • 79 Lijst van vragen over de consumentenagenda: houvast bij voortdurende verandering (Kamerstuk [...]
  [...] ondertekenaarL.I. Diks, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat Mede ondertekenaarR.P. Jansma, adjunct-griffier 14 januari 2019 2019D00718 Lijst van vragen Gerelateerde documenten Brief [...]
  www.tweedekamer.nl
  14-01-2019 00:00:00 | Lijst van vragen
 • 80 35084, bijgewerkt t/m nr. 10 (NvW d.d. 14 januari 2019)
  [...] afgegeven door een daartoe bevoegde autoriteit in een andere lidstaat van de Europese Unie. HOOFDSTUK 3. MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT ARTIKEL III WIJZIGING VAN DE ELEKTRICITEITSWET 1998 Aan [...]
  www.tweedekamer.nl
  14-01-2019 00:00:00 | Bijgewerkte tekst
 • 81 Position paper NVDE t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Wet windenergie op zee d.d. [...]
  [...] Position paper NVDE t.b.v. hoorzitting/ rondetafelgesprek Wet windenergie op zee d.d. 17 januari 2019 Download Download 14 januari 2019 2019Z00331 Economische Zaken en Klimaat Position paper [...]
  www.tweedekamer.nl
  14-01-2019 00:00:00 | Position paper
 • 82 Position paper NWEA t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Wet windenergie op zee d.d. [...]
  [...] Position paper NWEA t.b.v. hoorzitting/ rondetafelgesprek Wet windenergie op zee d.d. 17 januari 2019 Download Download 14 januari 2019 2019Z00335 Economische Zaken en Klimaat Position paper [...]
  www.tweedekamer.nl
  14-01-2019 00:00:00 | Position paper
 • 83 Beantwoording Kamervragen over kinderarbeid en niet betalen van minimumlonen bij Nederlandse zaadbedrijven[...]
  [...] Directie Duurzame Economische Ontwikkeling Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Onze Referentie BZDOC-727249465-21 Uw Referentie 2018Z22261 Bijlage(n) [Aantal bijlagen [...]
  www.rijksoverheid.nl
  11-01-2019 23:56:40 | Kamerstuk
 • 84 Kamerbrief over de rol en impact van duurzaamheidskeurmerken en certificering - Kamerstuk -[...]
  [...] rol en impact van duurzaamheidskeurmerken en certificering Pagina 1 van 5 Dir. Duurzame Economische Ontwikkeling Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Onze [...]
  www.rijksoverheid.nl
  11-01-2019 23:56:38 | Kamerstuk
 • 85 Kwartaalrapportage Overzicht lopende EU-wetgeving van Ministerie van Financiën. - Kamerstuk -[...]
  [...] (2018)146 COM(2018)147 COM(2018)148 Belastingheffing in de digitale economie. Deze voorstellen bevatten nieuwe en aangepaste belastingregels die beter aanluiten bij de digitaliserende economie. De [...]
  www.rijksoverheid.nl
  11-01-2019 23:24:35 | Kamerstuk
 • 86 Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 21 en 22 januari 2019 - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] Report; AMR) in het kader van de macro-economische onevenwichtighedenprocedure (MEOP) en het voorstel voor de aanbevelingen voor de coördinatie van het economisch beleid van de lidstaten van de eurozone [...]
  www.rijksoverheid.nl
  11-01-2019 23:24:35 | Kamerstuk
 • 87 Position paper TenneT TSO BV t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Wet windenergie op[...]
  [...] Position paper TenneT TSO BV t.b.v. hoorzitting/ rondetafelgesprek Wet windenergie op zee d.d. 17 januari 2019 Download Download 14 januari 2019 2019Z00285 Economische Zaken en Klimaat Position paper [...]
  www.tweedekamer.nl
  14-01-2019 00:00:00 | Position paper
 • 88 Position paper Natuur & Milieu, Stichting De Noordzee en andere organisaties t.b.v. [...]
  [...] 2019Z00286 Economische Zaken en Klimaat Position paper [...]
  www.tweedekamer.nl
  14-01-2019 00:00:00 | Position paper
 • 89 Position paper J. Vis t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Wet windenergie op zee d.d.[...]
  [...] Position paper J. Vis t.b.v. hoorzitting/ rondetafelgesprek Wet windenergie op zee d.d. 17 januari 2019 Download Download 14 januari 2019 2019Z00289 Economische Zaken en Klimaat Position paper [...]
  www.tweedekamer.nl
  14-01-2019 00:00:00 | Position paper
 • 90 Position paper Vattenfal t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Wet windenergie op zee [...]
  [...] Position paper Vattenfal t.b.v. hoorzitting/ rondetafelgesprek Wet windenergie op zee d.d. 17 januari 2019 Download Download 14 januari 2019 2019Z00332 Economische Zaken en Klimaat Position paper [...]
  www.tweedekamer.nl
  14-01-2019 00:00:00 | Position paper
 • 91 Position paper Innogy Renewables t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Wet windenergie [...]
  [...] Position paper Innogy Renewables t.b.v. hoorzitting/ rondetafelgesprek Wet windenergie op zee d.d. 17 januari 2019 Download Download 14 januari 2019 2019Z00288 Economische Zaken en Klimaat Position [...]
  www.tweedekamer.nl
  14-01-2019 00:00:00 | Position paper
 • 92 Procedurevergadering
  [...] - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 20 december 2018 Verslag van de Raad Algemene Zaken Cohesiebeleid 30 november 2018 - 21501-08-755 Voorstel: Agenderen voor het volgende algemeen [...]
  www.tweedekamer.nl
  11-01-2019 15:00:00 | Besluitenlijst
 • 93 Kamervragen over de zienswijze ‘Dierproeven ten behoeve van de Veehouderij’ van de RDA - Kamerstuk[...]
  [...] , volksgezondheid, voedselzekerheid en economie. Soms kunnen deze belangen inderdaad tegenstrijdig zijn. Dit betekent dat soms het belang van het dier afgewogen moet worden tegen de belangen van andere [...]
  www.rijksoverheid.nl
  10-01-2019 23:29:44 | Kamerstuk
 • 94 Beantwoording Kamervragen over het bericht 'Experts boos over soepeler BENG-eisen' - Kamerstuk[...]
  [...] (beiden GroenLinks) aan de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht 'Experts boos over soepeler BENG-eisen' (ingezonden 30 [...]
  www.rijksoverheid.nl
  10-01-2019 23:29:43 | Kamerstuk
 • 95 Kamerbrief Monitor acute zorg 2018 - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  Kamerbrief Monitor acute zorg 2018 Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt de de Monitor acute zorg 2018 van de NZa aan de Tweede Kamer Download 'Kamerbrief Monitor acute zorg 2018' Onbekend document [...]
  www.rijksoverheid.nl
  10-01-2019 22:55:33 | Kamerstuk
 • 96 Position paper K. Payne t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Drones en killer robots [...]
  [...] power of existing states, AI will effect a transformation of human society itself. For example, dra- 20 | Kenneth Payne matic productivity gains from AI in economic activity may favour some economies more [...]
  www.tweedekamer.nl
  11-01-2019 00:00:00 | Position paper
 • 97 Uitstelbrief Kamervragen speech Greta Thunberg - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] Economische Zaken en Klimaat [...]
  www.rijksoverheid.nl
  09-01-2019 23:32:44 | Kamerstuk
 • 98 TK Onderzoek Op weg naar een Weerbare Open Samenleving - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] voor de NCTV voor dit onderzoek is dat de bescherming van de vitale infrastructuur, economische veiligheid en andere veiligheidsrisico s laten zien dat de dreigingen die op de samenleving kunnen afkomen [...]
  www.rijksoverheid.nl
  09-01-2019 23:32:19 | Kamerstuk
 • 99 Schriftelijk verslag over het tijdelijke gebouw en over de bouw van het permanente gebouw - Vergaderstuk[...]
  [...] Nederlandse Life Sciences & Health (LSH)-ecosysteem op korte, middellange én langere termijn te versterken. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft een verkenning uitgevoerd naar deze [...]
  www.rijksoverheid.nl
  09-01-2019 23:32:13 | Vergaderstuk
 • 100 Kamerbrief over bedrijfsovernamefonds jonge boeren - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] Economische Zaken en Klimaat namens de andere departementen met Invest.NL gaat afsluiten. Alles overwegende ben ik tot de slotsom gekomen dat de Garantieregeling VVK het beste het doel dient dat in het [...]
  www.rijksoverheid.nl
  09-01-2019 23:01:30 | Kamerstuk
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.7.1 van 22 november 2018.