Nadat je bent ingelogd, kan je selecties maken.

Haagse Feiten

Toegangspoort tot meer dan 1,3 miljoen parlementaire documenten, nieuws en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Leuk dat je meedoet!

Maak nu direct een gratis account aan, bevestig de e-mail, en ga los!

Inloggen

 • 1.450 items gevonden

 • 1 Position paper N. Slagter t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Spreiding van toerisme in Nederland[...]
  [...] Position paper Nummer 2017Z19004 Publicatiedatum 29 december 2017 Voortouwcommissie Economische Zaken en Klimaat Position paper N. Slagter t.b.v. hoorzitting/ rondetafelgesprek Spreiding van toerisme [...]
  www.tweedekamer.nl
  29-12-2017 16:03:22 | Position paper
 • 2 Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2018 ; Verslag van[...]
  [...] beleid van de afgelopen jaren , maar was het niet het beleid dat werd ingezet onder Rutte I, het kabinet waar u gedoogsteun aan gaf, waardoor er zo veel sociale huurwoningen zijn verkocht en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-12-2017 00:29:54 | Overig
 • 3 Beantwoording Kamervragen over beschimmelde huizen in Bedum en Groningen - Kamerstuk -[...]
  [...] risico op gezondheidsproblemen, zoals astma en luchtweginfecties, kan verhogen, is eerder onder meer vastgesteld door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het RIVM heeft in dit kader [...]
  www.rijksoverheid.nl
  22-12-2017 23:57:53 | Kamerstuk
 • 4 Kamerbrief over inzet kabinet voor MFK 2021-2027 - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] zijn op thema s waarbij de Europese toegevoegde waarde evident is: innovatie en slimme groei, duurzaamheid, energie en klimaat en interne en externe veiligheid. Tevens impliceert dit een inhoudelijke [...]
  www.rijksoverheid.nl
  22-12-2017 23:57:42 | Kamerstuk
 • 5 Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2018 ; Verslag van een[...]
  [...] Waterstaat, over: – de brief van de Minister van Infrastructuur en Milieu d.d. 19 september 2017 inzake MIRT Overzicht 2018 (Kamerstuk 34 775 A, nr. 4 ); – de brief van de Minister van Infrastructuur en Milieu [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22-12-2017 23:56:14 | Overig
 • 6 Kamerbrief over akkoord Verbetering Productsamenstelling - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] verschillende voedingsstoffen reductiestappen afgesproken. Richting 2020 worden stapsgewijs gehaltes aan zout, verzadigd vet en energie (vet en suikers) verlaagd. Een stapsgewijze aanpak is nodig om een duurzaam [...]
  www.rijksoverheid.nl
  22-12-2017 23:43:09 | Kamerstuk
 • 7 Kamerbrief over inrichting van de postdialoog - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] resultaat van deze dialoog moet de basis zijn voor een concrete beleids- en wetgevingsagenda waarmee de financierbaarheid van een voor iedereen betaalbare en beschikbare postvoorziening voor de langere [...]
  www.rijksoverheid.nl
  22-12-2017 23:42:18 | Kamerstuk
 • 8 Rapporten Verzilvering Verdienpotentieel Elektrisch Vervoer en Laadinfrastructuur in de Gebouwde omgeving[...]
  [...] Elektrisch Vervoer in ontwikkeling en is onlangs de Demonstratieregeling Klimaat Technologieën en -Innovaties in transport (DKTI- Transport) gepubliceerd. Hoogachtend, DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN [...]
  www.rijksoverheid.nl
  22-12-2017 23:42:14 | Kamerstuk
 • 9 Beantwoording Kamervragen over 'het Manifest Schuldvrij! en incassobureaus die te snel naar de rechter[...]
  [...] -0000198938 Hierbij zend ik u, mede namens de minister voor Rechtsbescherming, de staatssecretaris van Financiën en de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, de antwoorden op de Kamervragen van het [...]
  www.rijksoverheid.nl
  22-12-2017 23:42:08 | Kamerstuk
 • 10 Kamerbrief over Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] Coördinator Groningen (NCG). De NCG heeft, in goed overleg met het Rijk en de regionale bestuurders, ervan afgezien om nog in 2017 een volledig Meerjarenprogramma 2018-2022 te publiceren. Doordat de afronding [...]
  www.rijksoverheid.nl
  22-12-2017 23:08:19 | Kamerstuk
 • 11 Impact Analyse Hernieuwbare Energierichtlijn - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] (productie van elektriciteit en warmte; invoeding in het aardgasnet) wordt ondersteund door het subsidiekader Stimulering Duurzame Energieproductie SDE+11. 2. Certificaathandel in biogas. Onze studie richt [...]
  www.rijksoverheid.nl
  22-12-2017 23:08:18 | Kamerstuk
 • 12 Kamerbrief over verlengen periode special envoy StartupDelta - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] de ontwikkeling van het Nederlandse ecosysteem voor startups en scale-ups een extra impuls. De heer Constantijn van Oranje-Nassau speelt hierbij als special envoy StartupDelta een cruciale rol. Begin [...]
  www.rijksoverheid.nl
  22-12-2017 23:08:10 | Kamerstuk
 • 13 Thermphos - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] -2017/ 312045 Pagina 2 van 2 voor milieu gewogen worden, zal ik opnemen met mijn collega van Economische Zaken en Klimaat. Met dit advies van genoemde Commissie is een belangrijke stap voorwaarts gezet [...]
  www.rijksoverheid.nl
  22-12-2017 23:08:10 | Kamerstuk
 • 14 Kamerbrief Tweede monitor Wet aanpak schijnconstructies (Was) - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] gold voor de accreditatie een gedoogtermijn van 1 jaar (tot 1 januari 2018).1 De Raad voor Accreditatie, die het proces van accreditatie en certificering begeleidt, heeft laten weten dat de accreditatie [...]
  www.rijksoverheid.nl
  22-12-2017 23:07:56 | Kamerstuk
 • 15 Beantwoording Kamervragen over implementatie vredesakkoord Colombia - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] ontwikkelingen die een bedreiging vormen voor de implementatie van, en het vertrouwen in, het vredesakkoord en daarmee het bereiken van duurzame vrede in Colombia. Vraag 4 Op welke wijze levert het Nederlandse [...]
  www.rijksoverheid.nl
  22-12-2017 23:07:54 | Kamerstuk
 • 16 Kamerbrief over voortgangsrapportage beschermd wonen en maatschappelijke opvang - Kamerstuk -[...]
  [...] de komende periode verwoorden. Onderdeel van de visie van de commissie Dannenberg is de ontwikkeling en implementatie van een nieuw verdeelmodel. Samen met gemeenten heb ik geconcludeerd dat [...]
  www.rijksoverheid.nl
  22-12-2017 22:34:24 | Kamerstuk
 • 17 Kamerbrief over beleidsevaluatie subsidieregeling indirecte emissiekosten ETS - Kamerstuk -[...]
  [...] Pagina 4 van 5 Directoraat-generaal Energie, Telecom & Mededinging Directie Energiemarkt en Innovatie Ons kenmerk DGETM-EI / 17015072 de regeling is gekoppeld aan deelname aan convenanten ter stimulering [...]
  www.rijksoverheid.nl
  21-12-2017 23:59:39 | Kamerstuk
 • 18 Kamerbrief over resultaten COP23 te Bonn - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] . Als lid van het Biofuture Platform heeft Nederland zich geschaard achter een verklaring gericht op het opschalen van de koolstofarme bio-economie en het ontwikkelen van duurzame doelen voor [...]
  www.rijksoverheid.nl
  21-12-2017 23:59:22 | Kamerstuk
 • 19 Kamerbrief uitvoering begroting 2107 Binnenlandse Zaken ,Wonen en Rijksdienst en Gemeentefonds - Kamerstuk[...]
  [...] innovatieve overheid-diverse opdrachten 6.2 Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen Op artikel 6.2 is een subsidie toegekend aan de Koninklijke Bibliotheek van € 0,12 mln. om bij 10 [...]
  www.rijksoverheid.nl
  21-12-2017 23:42:42 | Kamerstuk
 • 20 Kamerbrief over verslag Landbouw- en Visserijraad 11 en 12 december 2017 - Kamerstuk -[...]
  [...] interne markt en het gelijke speelveld. Nieuwe aspecten die de Commissie presenteert zijn het versterken van de GLB-ambities voor milieu en klimaat, meer nadruk op kennis en innovatie, en een nieuw [...]
  www.rijksoverheid.nl
  21-12-2017 23:42:38 | Kamerstuk
 • 21 Kamerbrief over rapportage Industrieel Participatie beleid 201-2016 - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] . Vervolgens wordt stil gestaan bij de ontwikkelingen op Europees niveau die voor de defensie- en veiligheidsindustrie relevant zijn aangezien het ontbreken van een internationaal gelijk speelveld, ook in Europa [...]
  www.rijksoverheid.nl
  21-12-2017 23:28:07 | Kamerstuk
 • 22 Kamerbrief over toekomstige ontwikkeling van Schiphol - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] ontwikkeling van de luchtvaart voor de veiligheid, leefomgeving, luchtkwaliteit en het klimaat. Slim en duurzaam zijn daarom de kernbegrippen als het gaat om de verdere ontwikkeling van de luchtvaart. De [...]
  www.rijksoverheid.nl
  21-12-2017 23:27:38 | Kamerstuk
 • 23 Kamerbrief over hoofdlijnen Jaarplan AIVD 2018 - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] gecombineerde dienst met een inlichtingen- en een veiligheidstaak en staat voor de nationale veiligheid en belangen door tijdig dreigingen, (politieke) ontwikkelingen en risico's te onderkennen die niet direct [...]
  www.rijksoverheid.nl
  21-12-2017 23:13:12 | Kamerstuk
 • 24 Kamerbrief over verslag Telecomraad 4 december 2017 - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] slotte presenteerde inkomende voorzitter Bulgarije het werkprogramma voor de eerste helft van 2018. Hoogachtend, mr. drs. M.C.G. Keijzer Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Pagina 2 van 4 [...]
  www.rijksoverheid.nl
  21-12-2017 23:13:07 | Kamerstuk
 • 25 Beantwoording Kamervragen over gevolgen van gaswinning in Drenthe - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] -generaal Energie, Telecom & Mededinging Directie Energie en Omgeving Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Overheidsidentificatienr 00000001003214369000 T [...]
  www.rijksoverheid.nl
  21-12-2017 23:12:57 | Kamerstuk
 • 26 Kamerbrief over aanvragen bij vergunningsverleningsprocedure kavel I en II windenergiegebied Hollandse[...]
  [...] , wat van groot belang is voor het realiseren van de ambities van het kabinet. Eric Wiebes Minister van Economische Zaken en Klimaat 1 De netwerkverbinding van TenneT wordt wel door de overheid bekostigd. [...]
  www.rijksoverheid.nl
  21-12-2017 23:12:46 | Kamerstuk
 • 27 Beantwoording Kamervragen over afhandeling van aardbevingsschade in Zuidlaren - Kamerstuk -[...]
  [...] , Telecom & Mededinging Directie Energie en Omgeving Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Overheidsidentificatienr 00000001003214369000 T 070 379 8911 [...]
  www.rijksoverheid.nl
  21-12-2017 23:12:45 | Kamerstuk
 • 28 Schriftelijke antwoorden op de begroting SZW 2018 - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] meegenomen. De koopkrachtcijfers komen tot stand op basis van de nieuwste economische vooruitzichten en inzichten over doorwerking van beleid in de komende jaren. Uiteraard zijn koopkrachtramingen – net als [...]
  www.rijksoverheid.nl
  21-12-2017 23:12:29 | Kamerstuk
 • 29 Voortgang asbestdaken - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] oplossing uitvoeringsknelpunten; • Kennistafel ‘gebiedsgerichte opgaven in beeld en ontwikkeling monitoring; • Kennistafel ‘Collectieven en kansen voor koppeling aan energie en VAB-beleid ; • Kennistafel [...]
  www.rijksoverheid.nl
  21-12-2017 22:54:42 | Kamerstuk
 • 30 Kamerbrief over vertrouwelijke bijlagen van de Rapportage Industrieel Participatiebeleid 2015-2016 -[...]
  [...] Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Gerelateerde informatie uit: https:/ / www.rijksoverheid.nl/ binaries/ rijksoverheid/ documenten/ kamerstukken/ 2017/ 12/ 21/ kamerbrief-over-rapportage-industrieel [...]
  www.rijksoverheid.nl
  21-12-2017 22:27:48 | Kamerstuk
 • 31 Bijlage 6: Diverse toezeggingen en moties - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] 'Voortgangsbrief politie' PDF document | 3 pagina's | 87 kB Kamerstuk: Kamerbrief | 20-12-2017 Bijlagen Bijlage 1: Voortgangsbericht vorming nationale politie Kamerstuk | 21-12-2017 Bijlage 2: Ontwikkeling en [...]
  www.rijksoverheid.nl
  21-12-2017 14:21:00 | Kamerstuk
 • 32 Bijlage5: Voortgangsbericht HRM - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] modern en adequaat beleid dat past bij de toekomstige behoeften van medewerker en organisatie. Daarbij zijn thema s als wendbaarheid en flexibiliteit van de organisatie, diversiteit, kwaliteit en duurzame [...]
  www.rijksoverheid.nl
  21-12-2017 14:12:00 | Kamerstuk
 • 33 Bijlage 4: Voortgangsbericht Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie - Kamerstuk -[...]
  [...] politie Kamerstuk | 21-12-2017 Bijlage 2: Ontwikkeling en verdeling formatie en bezetting Kamerstuk | 21-12-2017 Bijlage 3: Doorontwikkeling toezicht op de politie Kamerstuk | 21-12-2017 Bijlage 4 [...]
  www.rijksoverheid.nl
  21-12-2017 09:20:00 | Kamerstuk
 • 34 Bijlage 3: Doorontwikkeling toezicht op de politie - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] 2: Ontwikkeling en verdeling formatie en bezetting Kamerstuk | 21-12-2017 Bijlage 3: Doorontwikkeling toezicht op de politie Kamerstuk | 21-12-2017 Bijlage 4: Voortgangsbericht Aanvalsprogramma [...]
  www.rijksoverheid.nl
  21-12-2017 09:17:00 | Kamerstuk
 • 35 Bijlage 2: Ontwikkeling en verdeling formatie en bezetting - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] Bijlage 2: Ontwikkeling en verdeling formatie en bezetting Download 'Bijlage 2: Ontwikkeling en verdeling formatie en bezetting' PDF document | 4 pagina's | 45 kB Kamerstuk | 21-12-2017 Dit document [...]
  www.rijksoverheid.nl
  21-12-2017 09:12:00 | Kamerstuk
 • 36 Bijlage 1: Voortgangsbericht vorming nationale politie - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] 2: Ontwikkeling en verdeling formatie en bezetting Kamerstuk | 21-12-2017 Bijlage 3: Doorontwikkeling toezicht op de politie Kamerstuk | 21-12-2017 Bijlage 4: Voortgangsbericht Aanvalsprogramma [...]
  www.rijksoverheid.nl
  21-12-2017 09:09:00 | Kamerstuk
 • 37 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken ; Lijst van vragen en antwoorden; Lijst van vragen en[...]
  [...] de energiemarkt verstoord is en het aandeel van de kosten voor energie minimaal 17% bedraagt van de totale productiekosten van een gedumpt product. 9 Nederland heeft volgens de regering als [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-12-2017 01:06:59 | Overig
 • 38 Herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte[...]
  [...] Zaken en Klimaat en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Verzamelwet EZK en LNV 20..) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ALGEMEEN 1. Aanleiding Dit wetsvoorstel strekt tot aanpassing van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-12-2017 00:08:20 | Overig
 • 39 Herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte[...]
  [...] Zaken en Klimaat en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Verzamelwet EZK en LNV 20..) Nr. 4 NADER RAPPORT 1 Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State wordt niet [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-12-2017 00:08:12 | Overig
 • 40 Herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte[...]
  [...] Zaken en Klimaat en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Verzamelwet EZK en LNV 20..) Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-12-2017 00:01:39 | Koninklijke boodschap
 • 41 Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 20 december 2017
  [...] aanbevelingen voor individuele en collectieve acties voor het economisch beleid van de eurozone. Het is onderdeel van het Europees Semester. De kabinetsappreciatie van de ministers Wiebes en Hoekstra d.d. 8 [...]
  www.tweedekamer.nl
  21-12-2017 00:00:00 | Besluitenlijst
 • 42 Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 19 december 2017
  [...] en Klimaat, E.D. Wiebes - 6 december 2017 Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) 2018 - 31239-277 Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg is vastgesteld [...]
  www.tweedekamer.nl
  21-12-2017 00:00:00 | Besluitenlijst
 • 43 Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 20 december 2017
  [...] Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma (PvdA) - 7 oktober 2017 Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2009/ 12/ EG van het Europese Parlement en de Raad van de Europese [...]
  www.tweedekamer.nl
  21-12-2017 00:00:00 | Besluitenlijst
 • 44 Kamerbrief met verslag Raad voor Concurrentievermogen 30 november en 1 december 2017 - Kamerstuk -[...]
  [...] / 17200092 Bijlage(n) 1 Geachte Voorzitter, Hierbij bied ik u, mede namens de minister van Economische Zaken en Klimaat en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het verslag aan van de Raad voor [...]
  www.rijksoverheid.nl
  20-12-2017 23:53:09 | Kamerstuk
 • 45 Uitstelbrief beantwoording vragen over de inkoop van stroom door ziekenhuizen, musea en universiteiten[...]
  [...] beantwoording vragen over de inkoop van stroom door ziekenhuizen, musea en universiteiten Pagina 1 van 1 Directoraat-generaal Energie, Telecom & Mededinging Projectdirectie Energie uitdagingen 2020 Bezoekadres [...]
  www.rijksoverheid.nl
  20-12-2017 23:53:09 | Kamerstuk
 • 46 Kamerbrief met aanbieding vierde Monitor Vestigingsklimaat - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] vierde monitor geeft ook een eerste beeld van de ontwikkeling van het vestigingsklimaat in de afgelopen 2,5 jaar. Hierbij valt op dat vooral op de factoren arbeid en fiscaal de omliggende landen zich [...]
  www.rijksoverheid.nl
  20-12-2017 23:36:52 | Kamerstuk
 • 47 Kamerbrief over de resultaten 2016 Meerjarenafspraken Energie-efficiëntie MJA3 en MEE - Kamerstuk -[...]
  [...] Nederland mee. Niet meegeteld zijn duurzame energie, besparingen in de productketen en productieketen in het buitenland. Pagina 3 van 5 Directoraat-generaal Energie, Telecom & Mededinging Projectdirectie [...]
  www.rijksoverheid.nl
  20-12-2017 22:39:04 | Kamerstuk
 • 48 Kamerbrief bij Europese consultatie naar de werking van het ABC-systeem - Kamerstuk -[...]
  [...] deze consultatie aan. Eric Wiebes Minister van Economische Zaken en Klimaat Gerelateerde informatie uit: https:/ / www.rijksoverheid.nl/ binaries/ rijksoverheid/ documenten/ brieven/ 2017/ 12/ 20/ public [...]
  www.rijksoverheid.nl
  20-12-2017 22:09:33 | Kamerstuk
 • 49 Kamerbrief over rapport Evaluatie vogelgriep 2016 - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] ) – destijds Economische Zaken) en een inhoudelijke evaluatie (beoordeling inhoudelijke veterinaire beleid), waarbij de nadruk op de procesevaluatie ligt. Het doel van de procesevaluatie is om tot verbeteringen [...]
  www.rijksoverheid.nl
  20-12-2017 12:01:00 | Kamerstuk
 • 50 Beantwoording Kamervragen over het bericht 'ouderen dupe van opdoeken brievenbussen' - Kamerstuk[...]
  [...] ministerie van Economische Zaken en Klimaat en PostNL zijn binnengekomen over het weghalen van brievenbussen in Leidschendam-Voorburg? Antwoord Er zijn geen klachten hierover bij het Ministerie van Economisch [...]
  www.rijksoverheid.nl
  19-12-2017 23:36:37 | Kamerstuk
 • 51 Kamerbrief begrotingswijzigingen ten opzichte van de 2e suppletoire begroting 2017 EZK - Kamerstuk -[...]
  [...] Begrotingsreserve aardwarmte -2.515 -3.215 4 Opbrengst heffing Opslag Duurzame Energie (ODE) -88.000 Toelichting Artikel 1 Goed functionerende economie en markten Onderzoek en opdrachten Het verplichtingenbudget voor [...]
  www.rijksoverheid.nl
  19-12-2017 23:36:37 | Kamerstuk
 • 52 Kamerbrief met onderzoeksrapport 'Argumenten en impact bij een zinvolle afschakeling van analoge[...]
  [...] bewerkstelling te stimuleren van nieuwe radiodiensten en inno- vatieve vormen van datadiensten; en • de continuïteit te bevorderen van radio en van duurzame concurrentie in de gehele radiomarkt; en • schaarste aan [...]
  www.rijksoverheid.nl
  19-12-2017 23:36:25 | Kamerstuk
 • 53 Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2015/1513 van het[...]
  [...] 98/ 70/ EG betreffende de kwaliteit van benzine en dieselbrandstof (Kamerstuk 34 717 ); – de brief van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu d.d. 12 juni 2017 inzake ontwerpbesluit energie [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2017 23:22:29 | Overig
 • 54 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor[...]
  [...] . 29 juni 2017 met het afschrift kwartaalbrief actuele ontwikkelingen sociaal domein; – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 30 augustus 2017 inzake passende hulp [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2017 23:21:16 | Overig
 • 55 Commissiebrief over het bericht dat nabestaanden de dupe zijn van ziekenhuizen die contracten afsluiten[...]
  [...] Economische Zaken en Klimaat (2017Z14835). Als een patiënt in het ziekenhuis komt te overlijden, zal de verpleging zorg dragen voor de laatste verpleegkundige verzorging van de overledene. Aansluitend zal de [...]
  www.rijksoverheid.nl
  19-12-2017 22:59:24 | Kamerstuk
 • 56 Uitvoering van moties en toezeggingen binnen het programma Circulaire Economie - Kamerstuk -[...]
  [...] . Stimuleren van afvalscheiding en -preventie op scholen 2. Afvalscheiding op milieustraten 3. Milieueffecten van verbod op gratis plastic draagtassen 4. CPB-rapport over kunststof verpakkingsafval 5. Reactie op [...]
  www.rijksoverheid.nl
  19-12-2017 21:18:57 | Kamerstuk
 • 57 Kamerbrief over feitelijke vragen appreciatie van het conceptakkoord om het EU handelsdefensief instrumentarium[...]
  [...] de energiemarkt verstoord is en het aandeel van de kosten voor energie minimaal 17% bedraagt van de totale productiekosten van een gedumpt product. 1 9 Nederland heeft volgens de regering als [...]
  www.rijksoverheid.nl
  19-12-2017 20:11:58 | Kamerstuk
 • 58 Kamerbrief over heimelijke beïnvloeding van de publieke opinie door statelijke actoren - Kamerstuk -[...]
  [...] onderdeel van een breder beleid dat is gericht op het creëren van meer bewustwording over het belang van onze democratische rechtsorde en ontwikkelingen die haar bedreigen alsmede het vergroten van het [...]
  www.rijksoverheid.nl
  18-12-2017 23:53:23 | Kamerstuk
 • 59 Reactie op de inbreng voor een schriftelijk overleg inzake inwerkingtreding wijzigingsbesluit LIB - Kamerstuk[...]
  [...] . Daarmee kun je grotere positieve resultaten voor het milieu en klimaat bereiken en bovendien beperk je daarmee negatieve effecten voor de concurrentiepositie van de Nederlandse luchtvaartsector. Daarnaast [...]
  www.rijksoverheid.nl
  18-12-2017 23:31:07 | Kamerstuk
 • 60 Wijziging van de Wet opslag duurzame energie in verband met de vaststelling van tarieven voor 2018 -[...]
  [...] de Wet opslag duurzame energie in verband met de vaststelling van tarieven voor 2018 MEMORIE VAN ANTWOORD Met belangstelling heb ik kennis genomen van de vragen van de fracties van de PVV en de SP over [...]
  www.rijksoverheid.nl
  18-12-2017 23:31:04 | Kamerstuk
 • 61 Kamerbrief over Energierekening huishoudens - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] Tweede Kamer van 30 november jl. over het wetsvoorstel tot wijziging van de tarieven voor de opslag duurzame energie (ODE) voor 2018 om een beeld van de energierekening voor een gemiddeld huishouden indien [...]
  www.rijksoverheid.nl
  18-12-2017 23:03:46 | Kamerstuk
 • 62 Beantwoording Kamervragen over homofobie in de voetbalwereld - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] gaven het klimaat voor homoseksualiteit in het voetbal destijds een onvoldoende. Zij zagen het gedrag van de fans en de machocultuur als belangrijkste oorzaken. Tegelijkertijd hadden de meeste spelers [...]
  www.rijksoverheid.nl
  18-12-2017 23:03:10 | Kamerstuk
 • 63 Kamerbrief over voortgang herziening van de richtlijn energieprestatie van gebouwen - Kamerstuk -[...]
  [...] hoe slim een gebouw omgaat met de vraag en het aanbod van energie, lijkt het Europees Parlement net als de Raad in te kunnen stemmen met een vrijwillig karakter van de indicator. Voor Nederland is het [...]
  www.rijksoverheid.nl
  18-12-2017 23:02:56 | Kamerstuk
 • 64 Besluitenlijst van de e-mailprocedure van maandag 18 december 2017
  [...] Den Haag, 18 december 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat Document: Besluitenlijst van de e-mailprocedure van maandag 18 december 2017 Agendapunt: Verzoek van [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-12-2017 00:00:00 | Besluitenlijst
 • 65 Beantwoording vragen van Kamerlid Van Raan (PvdD) over groeiende luchtvaart en behalen klimaatdoelstellingen[...]
  [...] onderzoeker dat zelfs draconische maatregelen zoals een 200 procent tickettaks, koolstofbelasting, het zwaar subsidiëren van duurzame biobrandstoffen en enorme investeringen in hogesnelheidsspoorlijnen geen [...]
  www.rijksoverheid.nl
  15-12-2017 23:50:58 | Kamerstuk
 • 66 Kamerbrief over het niet meer meetellen van de rekentoets in het vwo - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] , docenten en scholen stuur over het niet meer meetellen van het cijfer op de rekentoets voor het behalen van het diploma in vwo. In dit bericht ga ik ook in op de vervolgstappen om te komen tot een duurzame [...]
  www.rijksoverheid.nl
  15-12-2017 23:50:56 | Kamerstuk
 • 67 Wijziging van de Wet opslag duurzame energie (in verband met de vaststelling van tarieven voor 2018);[...]
  [...] duurzame energie (hierna: ODE), mede in relatie met het terugtreden van de VS uit het klimaatakkoord van Parijs, de groei van de wereldbevolking en de bouw en planning van 1600 kolencentrales wereldwijd [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-12-2017 22:09:55 | Overig
 • 68 Aanbiedingsbrief bij mutaties en toelichting na Najaarsnota VWS - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] traject verbeteren aansturingsinformatie NVWA heeft VWS een bijdrage geleverd aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat van € 36.000. Het budget wordt overgeheveld vanuit het instrument Opdrachten [...]
  www.rijksoverheid.nl
  15-12-2017 19:49:44 | Kamerstuk
 • 69 Procedurevergadering Financiën
  [...] economisch beleid van de eurozone. Behandelvoorstel: Ter informatie. Noot: De Europese Commissie doet in dit voorstel vijf concrete aanbevelingen voor individuele en collectieve acties voor het economisch [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-12-2017 15:30:00 | Besluitenlijst
 • 70 Wijziging van de Handelsregisterwet 2007 in verband met de evaluatie van die wet, alsmede regeling van[...]
  [...] , de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de Kamer van Koophandel Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 15 december 2017 De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat, belast met het voorbereidend onderzoek [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-12-2017 07:42:39 | Overig
 • 71 Regels ter uitvoering van Richtlijn 2016/943/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016[...]
  [...] Economische Zaken en Klimaat, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. Onder het voorbehoud dat de regering op de gestelde [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-12-2017 07:42:39 | Overig
 • 72 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het[...]
  [...] ruimtelijke ontwikkeling, ruimtelijke ordening, de Omgevingswet en het Kadaster 3 . Artikelsgewijze toelichting bij de begrotingsartikelen Algemeen Conform het koninklijk besluit houdende herindeling met [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-12-2017 07:41:33 | Nota van wijziging
 • 73 Antwoorden Kamervragen Najaarsnota en 2e suppletoire begroting Financiën - Kamerstuk -[...]
  [...] olie- en gassector een grote verscheidenheid kennen wat betreft de effecten op het klimaat. Zo komt het vaak voor dat de verzekerde transacties uit de olie- en gassector ertoe bijdragen dat de afnemer [...]
  www.rijksoverheid.nl
  14-12-2017 23:52:59 | Kamerstuk
 • 74 Beantwoording Kamervragen uit begrotingsbehandeling Economische Zaken 2018 (deel economie, energie en[...]
  [...] dat de stimulering van afvang en opslag van broeikasgassen (CCS) niet past binnen de kaders van de ODE en het Besluit stimulering duurzame energieproductie. De stimulering van CCS is wel een voor de [...]
  www.rijksoverheid.nl
  14-12-2017 23:11:28 | Kamerstuk
 • 75 Aanbieding antwoorden op Kamervragen over suppletoire begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking[...]
  [...] regelmatig gecorrigeerd voor ontwikkelingen van het 2 Totaallijst feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2017 (wijziging [...]
  www.rijksoverheid.nl
  14-12-2017 23:11:24 | Kamerstuk
 • 76 Antwoorden Kamervragen 2e suppletoire begroting Financiën - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] betreft de effecten op het klimaat. Zo komt het vaak voor dat de verzekerde transacties uit de olie- en gassector ertoe bijdragen dat de afnemer juist schonere, veiligere en milieuvriendelijkere [...]
  www.rijksoverheid.nl
  14-12-2017 22:52:15 | Kamerstuk
 • 77 Beantwoording Kamervragen over suppletoire begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking[...]
  [...] Nederlands mkb en (3) Exporteren Nederlands mkb binnen het DGGF in 2017 lager uitvalt." Wat is er gedaan om de vraag te stimuleren? Antwoord: 3 Totaallijst feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat [...]
  www.rijksoverheid.nl
  14-12-2017 17:33:07 | Kamerstuk
 • 78 Procedurevergadering
  [...] (SDE+) 2018 Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 6 december 2017 Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) 2018 - 31239-277 Voorstel: Ter bespreking (zie [...]
  www.tweedekamer.nl
  14-12-2017 16:00:00 | Besluitenlijst
 • 79 Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
  [...] Lijst met EU-voorstellen Nummer 2017Z17943 Publicatiedatum 14 december 2017 Indiener Indiener/ ondertekenaar n.v.t., Functie n.v.t. Voortouwcommissie Economische Zaken en Klimaat Lijst met EU [...]
  www.tweedekamer.nl
  14-12-2017 13:52:52 | Lijst met EU-voorstellen
 • 80 Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
  [...] - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma (PvdA) - 6 juli 2017 Laatste ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) - 26485-249 Voorstel: Reeds geagendeerd voor het [...]
  www.tweedekamer.nl
  14-12-2017 10:15:00 | Besluitenlijst
 • 81 Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 13 december 2017
  [...] uur) en het notaoverleg over de initiatiefnota Een duurzame toekomst voor vis en visser. Besluit: Ten behoeve van het AO Landbouw en Klimaat wordt het kabinet verzocht om medio april 2018 een [...]
  www.tweedekamer.nl
  14-12-2017 00:00:00 | Besluitenlijst
 • 82 Kamerbrief inzake appreciatie van het conceptakkoord om het EU handelsdefensief instrumentarium te moderniseren[...]
  [...] triloog onderhandelingen tussen het Voorzitterschap van de Raad, de Commissie en het Europees Parlement (d.d. 5 december 2017) over de modernisering van het handelsdefensief instrumentarium van de Europese [...]
  www.rijksoverheid.nl
  13-12-2017 23:31:35 | Kamerstuk
 • 83 Kamerbrief over uitwerking afspraak betreft kolencentrales uit regeerakkoord - Kamerstuk -[...]
  [...] begrotingsbehandeling van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Met deze brief geef ik invulling aan dit verzoek. In het regeerakkoord heeft het kabinet een duidelijke keuze gemaakt: de kolencentrales in [...]
  www.rijksoverheid.nl
  13-12-2017 23:26:08 | Kamerstuk
 • 84 Kamerbrief over export van laagcalorisch gas - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] voornemens om de vraag naar laagcalorisch gas verder af te bouwen. Hiervoor dient ook de vraag naar laagcalorisch gas in het buitenland af te nemen. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft daarom [...]
  www.rijksoverheid.nl
  13-12-2017 23:20:26 | Kamerstuk
 • 85 Kamerbrief met rapport Monitor onderwijshuisvesting Primair onderwijs en Voortgezet onderwijs - Kamerstuk[...]
  [...] schoolbesturen wel plannen bestaan om daar binnen vijf jaar iets aan te doen. Milieu, energiegebruik en binnenklimaat zijn ook hier de centrale thema s. Als het gaat om het onderhouden en het energiezuiniger maken [...]
  www.rijksoverheid.nl
  13-12-2017 23:20:22 | Kamerstuk
 • 86 Beantwoording Kamervragen over toegang tot het handelsregister - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] handelsregisterproducten. Het betreft hier de kosten van met name de ontwikkeling, service en beheer. In de nieuwe situatie betaalt iedere afnemer daarom een gelijke stuksprijs voor deze producten. Dit verlaagt de drempel [...]
  www.rijksoverheid.nl
  13-12-2017 23:20:20 | Kamerstuk
 • 87 Beantwoording Kamervragen over het opkopen van emissierechten - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] de mening dat hogere CO2-prijzen er toe leiden dat duurzame energie ten opzichte van niet-duurzame energie rendabeler wordt en daardoor de noodzaak tot subsidiering van windmolenparken op zee zouden [...]
  www.rijksoverheid.nl
  13-12-2017 23:20:17 | Kamerstuk
 • 88 Kamerbrief over het bericht dat het CVW dit jaar € 2,4 miljoen verdiende aan schadeafhandeling in Groningen[...]
  [...] schadeherstel en versterkingsmaatregelen komen voor rekening van NAM en worden rechtstreeks voldaan. Deze vallen daarom buiten de jaarrekening van het CVW. Eric Wiebes Minister van Economische Zaken en Klimaat [...]
  www.rijksoverheid.nl
  13-12-2017 23:20:17 | Kamerstuk
 • 89 Beantwoording Kamervragen over de hybride warmtepomp als alternatief voor gasgebruik in woningen - Kamerstuk[...]
  [...] stimulans kan worden gegeven aan de ontwikkeling van deze techniek? Antwoord op de vragen 3 en 4 De stichting Samen Energie Neutraal geeft als ‘quick-fit oplossing om hybride warmtepompen te installeren, meer [...]
  www.rijksoverheid.nl
  13-12-2017 23:20:16 | Kamerstuk
 • 90 Beantwoording Kamervragen over het bericht dat de export van Gronings gas verder stijgt - Kamerstuk -[...]
  [...] -near-winter- 21669193 Pagina 2 van 3 Directoraat-generaal Energie, Telecom & Mededinging Directie Energiemarkt en Innovatie Ons kenmerk DGETM-EI / 17196851 vraag naar Groningengas naar verwachting met [...]
  www.rijksoverheid.nl
  13-12-2017 23:20:12 | Kamerstuk
 • 91 Beantwoording Kamervragen van het lid Beckerman (SP) over het bericht dat de Belgische kerncentrale Doel[...]
  [...] kan plaatsvinden. Deze werkzaamheden blijken 1 http:/ / transparency.engie.com/ UMMDetail.aspx?IsDefault=False&UMMId=22017&IsUMM=Tr ue&CommodityId=3 en https:/ / www.tijd.be/ ondernemen/ milieu-energie [...]
  www.rijksoverheid.nl
  13-12-2017 23:20:09 | Kamerstuk
 • 92 Beantwoording schriftelijke vragen van het lid Beckerman (SP) over het lek bij de Duitse kerncentrale[...]
  [...] ontvangt u de antwoorden op de schriftelijke vragen aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de minister van Economische Zaken en Klimaat van het lid Beckerman (SP) over het bericht dat er [...]
  www.rijksoverheid.nl
  13-12-2017 23:20:06 | Kamerstuk
 • 93 Memorie van toelichting Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming - Kamerstuk -[...]
  [...] verplichtingen vloeien, als gezegd, direct voort uit de verordening. Zo is voor de betrokkene in artikel 17 van de verordening het (in de jurisprudentie ontwikkelde) recht op vergetelheid vastgelegd en in artikel [...]
  www.rijksoverheid.nl
  13-12-2017 14:03:00 | Kamerstuk
 • 94 Gaswinning; Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Van Tongeren, gedaan tijdens de Regeling[...]
  [...] 33529 Gaswinning Nr. 402 Brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 december 2017 Op 12 december 2017 heeft het lid [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-12-2017 12:05:46 | Kamerstuk
 • 95 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties[...]
  [...] tussen de overheid en ondernemingen en rechtspersonen behoort tot deze taak, evenals de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en het beheer van digitale regelhulpen voor bedrijven, het stimuleren van e [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-12-2017 07:42:27 | Nota van wijziging
 • 96 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het[...]
  [...] en € 224 miljoen aan ontvangsten zijn overgegaan naar artikel 4 van de begroting van Economische Zaken en Klimaat (XIII). De budgetten op beleidsartikel 19 die samenhangen met o.a. duurzame mobiliteit [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-12-2017 07:41:52 | Nota van wijziging
 • 97 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII), de begrotingsstaten[...]
  [...] 34 775 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII), de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-12-2017 07:38:52 | Nota van wijziging
 • 98 Beantwoording SO Maatschappelijk Verantwoord Inkopen - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] . Daarin is de keuze gemaakt om overheden te stimuleren om MVI in te zetten als strategisch instrument voor het bereiken van hun eigen geformuleerde beleidsdoelen op het gebied van milieu, klimaat, social [...]
  www.rijksoverheid.nl
  12-12-2017 23:56:55 | Kamerstuk
 • 99 Kamerbrief over toezegging brief over verplichte winkelopenstelling - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] ontwikkeling van de jurisprudentie op dit punt volgen. Hoogachtend, mr. drs. M.C.G. Keijzer Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat [...]
  www.rijksoverheid.nl
  12-12-2017 23:56:55 | Kamerstuk
 • 100 Beantwoording Kamervragen van het lid Laçin (SP) over concurrentie op het spoor - Kamerstuk -[...]
  [...] goed spoor heb aangegeven, die ik u mede namens de minister van Financiën en de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heb toegezonden, wil ik een keuze over marktordening en sturing op het [...]
  www.rijksoverheid.nl
  12-12-2017 23:38:04 | Kamerstuk
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.7.1 van 22 november 2018.