Nadat je bent ingelogd, kan je selecties maken.

Haagse Feiten

Toegangspoort tot meer dan 1,3 miljoen parlementaire documenten, nieuws en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Leuk dat je meedoet!

Maak nu direct een gratis account aan, bevestig de e-mail, en ga los!

Inloggen

 • 885 items gevonden

 • 1 Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2018 ; Verslag van[...]
  [...] huurwoningen, boven 145 punten, zou gaan verkopen aan private investeerders; langetermijnbeleggers, zoals pensioenfondsen. In plaats van die verliezen en aankoopsommen op te hoesten, kunnen corporaties dan [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-12-2017 00:29:54 | Overig
 • 2 Kamerbrief over reactie op motie over back-pay-regeling - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] afdeling V&O van de SVB is en blijft hoe dan ook belast met de uitvoering van de pensioenen en uitkeringen voor oorlogsgetroffenen. Hoogachtend, de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport [...]
  www.rijksoverheid.nl
  22-12-2017 23:42:33 | Kamerstuk
 • 3 Kamerbrief Kostenkader 2017 en begroting 2018 financiële toezichthouders AFM en DNB - Kamerstuk -[...]
  [...] nieuwe pensioenuitvoerder. Dit tekort loopt mee in het exploitatieresultaat, dat aan alle onder toezicht staande Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken Ons kenmerk 2017-0000235119 Pagina 2 van 2 [...]
  www.rijksoverheid.nl
  22-12-2017 23:42:26 | Kamerstuk
 • 4 Aanbieding rapport 'Voor elkaar? Stand van de informele hulp in 2016' - Kamerstuk -[...]
  Aanbieding rapport 'Voor elkaar? Stand van de informele hulp in 2016' Minister De Jonge (VWS) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Voor elkaar? Stand van de informele hulp in 2016'. Download 'Aanbieding [...]
  www.rijksoverheid.nl
  22-12-2017 23:42:10 | Kamerstuk
 • 5 Beantwoording Kamervragen over 'het Manifest Schuldvrij! en incassobureaus die te snel naar de rechter[...]
  [...] inschatten van hun inkomen en te attenderen bij bepaalde wijzigingen in hun leefsituatie die gevolgen hebben voor hun toeslagen, zoals het bereiken van de AOW-leeftijd of als kinderen in de basisschool- of [...]
  www.rijksoverheid.nl
  22-12-2017 23:42:08 | Kamerstuk
 • 6 Kamerbrief over compensatie in verband met verhoging pensioenpremies - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] afspraken gemaakt om de complexiteit in de uitvoering fors te verminderen. De ABP-pensioenpremie wordt voor 70% betaald door werkgevers, en 30% door werknemers. Werkgevers financieren pensioenpremiestijgingen [...]
  www.rijksoverheid.nl
  22-12-2017 23:08:11 | Kamerstuk
 • 7 Beantwoording Kamervragen over bericht dat overwaarde moeilijk te gelde te maken is - Kamerstuk -[...]
  [...] die in aanloop naar de pensioendatum een deel van de lening versneld af willen lossen onnodig beperkt worden. Zij worden belemmerd door de toetsrentebepaling in de Regeling Hypothecair Krediet. Als een [...]
  www.rijksoverheid.nl
  22-12-2017 23:08:03 | Kamerstuk
 • 8 Kamerbrief Tweede monitor Wet aanpak schijnconstructies (Was) - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  Kamerbrief Tweede monitor Wet aanpak schijnconstructies (Was) Brief van minister Koolmees (SZW) aan de Tweede Kamer over de Tweede monitor Wet aanpak schijnconstructies (Was). Download 'Kamerbrief Tweede [...]
  www.rijksoverheid.nl
  22-12-2017 23:07:56 | Kamerstuk
 • 9 Aanbiedingsbrief Wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten 2018 - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet toezicht accountantsorganisatie, de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het vergroten van de [...]
  www.rijksoverheid.nl
  21-12-2017 23:28:01 | Kamerstuk
 • 10 Schriftelijke antwoorden op de begroting SZW 2018 - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] pensioengerechtigde leeftijd hanteren voor een AOV. Bijvoorbeeld als het gaat om zelfstandigen met een zogeheten ‘risicovol of zwaar beroep zoals bepaalde beroepen in de bouw, zoals het lid Wiersma aangeeft. Een reden [...]
  www.rijksoverheid.nl
  21-12-2017 23:12:29 | Kamerstuk
 • 11 Bijlage 3 Advies Raad van State Wijzigingswet financiële markten 2018 - Kamerstuk -[...]
  [...] wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet toezicht accountantsorganisatie, de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het vergroten van de [...]
  www.rijksoverheid.nl
  21-12-2017 22:27:54 | Kamerstuk
 • 12 Aanbiedingsbrief bij planningsoverzicht vaste commissie voor Binnenlandse Zaken 2018 - Kamerstuk -[...]
  [...] actualisering Brief over de actualisering masterplannen rijkshuisvesting Beleidsdoorlichting BZK Hoofdstuk VII artikel 7 (Arbeidszaken Overheid) Jaarrapportage WNT 2017 Wijziging van de Algemene pensioenwet [...]
  www.rijksoverheid.nl
  21-12-2017 22:27:44 | Kamerstuk
 • 13 Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 20 december 2017
  [...] . Volgcommissie(s): EU 28. Agendapunt: Schriftelijk overleg over Mid-Term Review Kapitaalmarktunie en Pan- Europees Persoonlijk Pensioenproduct Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 5 [...]
  www.tweedekamer.nl
  21-12-2017 00:00:00 | Besluitenlijst
 • 14 Kamerbrief loonstrookjes en koopkracht 2018 - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] loonstrookje van de SVB door de halfjaarlijkse verhoging van de AOW.  Op het loonstrookje van de pensioenfondsen is het nettoloon in veel gevallen lager in januari omdat de pensioenfondsen niet indexeren [...]
  www.rijksoverheid.nl
  20-12-2017 23:53:18 | Kamerstuk
 • 15 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële[...]
  [...] advisering van de Raad van State van 31 maart 2017 over het voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet toezicht accountantsorganisatie, de Pensioenwet en de Wet verplichte [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-12-2017 00:07:58 | Overig
 • 16 Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 19 december 2017
  [...] - 2017Z16100 Besluit: Ter informatie. Noot: Besluit: • AO Arbeid en zorg • AO Participatiewet • AO Arbeidsmarktbeleid • AO Arbeidsongeschiktheid • AO Arbeidsmarktdiscriminatie • AO Pensioenonderwerpen • AO [...]
  www.tweedekamer.nl
  20-12-2017 00:00:00 | Besluitenlijst
 • 17 Goedkeuring van het op 24 november 2016 te Parijs tot stand gekomen Multilateraal Verdrag ter implementatie[...]
  34 853 (R2096) Goedkeuring van het op 24 november 2016 te Parijs tot stand gekomen Multilateraal Verdrag ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2017 23:41:02 | Overig
 • 18 Kamerbrief (inclusief beantwoording Kamervragen) over CPB Policy Brief: “Langer doorwerken, keuze voor[...]
  [...] de belangen van werkenden die nu de AOW betalen, de belangen van ouderen die nu al met pensioen zijn, de belangen van mensen die vlak voor de AOW-leeftijd zitten en de belangen van toekomstige [...]
  www.rijksoverheid.nl
  19-12-2017 23:36:28 | Kamerstuk
 • 19 Kamerbrief stand van zaken nazorg beleggingsverzekeringen - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] beleggingsverzekering. Thans heeft de AFM de eindcontrole uitgevoerd naar de resultaten van de nazorg per 31 december 2016 in de categorieën hypotheek- en pensioengebonden beleggingsverzekering. De resultaten van deze [...]
  www.rijksoverheid.nl
  19-12-2017 23:14:19 | Kamerstuk
 • 20 Beantwoording Kamervragen over het bericht 'Minder loon in werkplaats nieuwe stijl’ - Kamerstuk[...]
  [...] ze met loondispensatie werken. Bij loondispensatie komt het loon in veel gevallen niet uit boven de pensioenfranchise. In dat geval is het pensioenniveau gelijk aan het AOW- pensioen. 8 Erkent u dat SW [...]
  www.rijksoverheid.nl
  19-12-2017 22:43:02 | Kamerstuk
 • 21 Beantwoording Kamervragen over de snelgroeiende handel in Exchange Traded Funds (ETF’s) - Kamerstuk[...]
  [...] verliezen op beleggingsportefeuilles (pensioenfondsen en verzekeraars) en via herfinancieringsrisico s (banken). ETF s zullen als onderdeel van het gehele belegd vermogen ook geraakt worden door stress op de [...]
  www.rijksoverheid.nl
  18-12-2017 23:53:34 | Kamerstuk
 • 22 Beantwoording Kamervragen over het bericht dat 'gemeenten zich verzetten tegen het besluit om gehandicapten[...]
  [...] , waardoor zij geen pensioen meer opbouwen? 3 Klopt het dat arbeidsgehandicapten onder het minimumloon kunnen gaan verdienen? Zo ja, waarom? Zo nee, hoe en door wie wordt de aanvulling tot het minimumloon [...]
  www.rijksoverheid.nl
  18-12-2017 23:53:25 | Kamerstuk
 • 23 Beantwoording Kamervragen over 'de bezuiniging op mensen met een handicap' - Kamerstuk -[...]
  [...] de pensioenfranchise. In dat geval is het pensioenniveau gelijk aan het AOW- pensioen. Het vervangen van loonkostensubsidie in de Participatiewet door loondispensatie geldt overigens alleen voor nieuwe [...]
  www.rijksoverheid.nl
  18-12-2017 23:53:18 | Kamerstuk
 • 24 Wijziging van de Wet opslag duurzame energie in verband met de vaststelling van tarieven voor 2018 -[...]
  [...] op daken. De gemiddelde energierekening voor huishoudens weerspiegelt deze dalende tendens. Deze leden vroegen hoe mensen met slechts een AOW of een klein pensioen de oplopende bijdrage voor de opslag [...]
  www.rijksoverheid.nl
  18-12-2017 23:31:04 | Kamerstuk
 • 25 Kamerbrief over Werkplan Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting 2018 en Jaarplanbrief Toezicht[...]
  Kamerbrief over Werkplan Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting 2018 en Jaarplanbrief Toezicht Sociaal Domein 2018-2019 Minister De Jonge (VWS) biedt de Tweede Kamer het Werkplan Inspectie Gezondheidszorg [...]
  www.rijksoverheid.nl
  18-12-2017 23:03:04 | Kamerstuk
 • 26 Aanbiedingsbrief bij de rapportage 'Verbetersignalement Zorg in de laatste levensfase bij mensen[...]
  [...] maanden met pensioen wanneer hij van zijn longarts te horen krijgt dat hij ongeneeslijk ziek is. Bij hem is longkanker geconstateerd, om precies te zijn niet-kleincellig longcarcinoom, stadium IV. Dit [...]
  www.rijksoverheid.nl
  18-12-2017 23:02:52 | Kamerstuk
 • 27 Kamerbrief kabinetsreactie op rapport ‘De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2022’ - Kamerstuk[...]
  [...] personeelsvoorziening in het basisonderwijs verwacht. De groei van de werkgelegenheid in het basisonderwijs is weliswaar beperkt, maar de vervangingsvraag is relatief hoog doordat een groot aantal docenten met pensioen [...]
  www.rijksoverheid.nl
  18-12-2017 23:02:50 | Kamerstuk
 • 28 Kamerbrief Verzamelwet pensioenen 2018 - vervolg overbruggingspensioen - Kamerstuk -[...]
  [...] Kamerbrief Verzamelwet pensioenen 2018 - vervolg overbruggingspensioen Brief van minister Koolmees (SZW) aan de Eerste Kamer over het overbruggingspensioen in relatie tot de behandeling van de [...]
  www.rijksoverheid.nl
  15-12-2017 23:51:41 | Kamerstuk
 • 29 Kamerbrief instroomstijging WIA - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] afgelopen jaren is de arbeidsparticipatie van ouderen flink gestegen als gevolg van de verhoging van de pensioenleeftijd en het afschaffen van de vut-regelingen. Daardoor is het aantal werknemers van 60 jaar [...]
  www.rijksoverheid.nl
  15-12-2017 23:51:40 | Kamerstuk
 • 30 Kamerbrief medezeggenschap pensioen bij kleine ondernemingen - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] komen deze pensioenovereenkomsten, waarin de arbeidvoorwaardelijke aspecten van het pensioen zijn vastgelegd, tot stand via collectieve afspraken tussen sociale partners. De inspraak van werknemers is dan [...]
  www.rijksoverheid.nl
  15-12-2017 23:51:25 | Kamerstuk
 • 31 Kamerbrief uitvoering motie van Weyenberg (export AOW) - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] Kamerbrief uitvoering motie van Weyenberg (export AOW) Minister Koolmees (SZW) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken met betrekking tot het mogelijk komen tot onderhandelingen over de [...]
  www.rijksoverheid.nl
  15-12-2017 23:51:21 | Kamerstuk
 • 32 Kamerbrief over een nieuwe balans op de arbeidsmarkt - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] proces en planning van de relevante wetsvoorstellen in relatie tot het sociaal overleg. Het kabinet heeft een ambitieuze agenda om de arbeidsmarkt en het pensioenstelsel klaar te maken voor de toekomst en [...]
  www.rijksoverheid.nl
  15-12-2017 23:36:04 | Kamerstuk
 • 33 Antwoorden op Kamervragen over 2e suppletoire begroting 2017 van Wonen en Rijksdienst (XVIII) - Kamerstuk[...]
  [...] 2016). Huishoudens van 4 of meer personen en huishoudens met één of meer AOW-gerechtigden zijn sinds 2017 van de inkomensafhankelijke hogere huurverhoging uitgezonderd*. Daardoor komen minder huishoudens [...]
  www.rijksoverheid.nl
  15-12-2017 23:20:40 | Kamerstuk
 • 34 Brief naar aanleiding van debat Eerste Kamer over het pakket Belastingplan 2018 - Kamerstuk -[...]
  [...] land van vestiging vrijgesteld pensioenfonds als inwoner” kwalificeert voor de toepassing van de nieuwe inhoudingsvrijstelling. Tevens vraagt de heer Van de Ven hoe het kabinet voornemens is het [...]
  www.rijksoverheid.nl
  15-12-2017 23:20:36 | Kamerstuk
 • 35 Herstel van een aantal gebreken van ondergeschikte aard in diverse wetten op het terrein van het Ministerie[...]
  [...] rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman alsmede tot wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met enkele rechtspositionele aanpassingen van meer [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-12-2017 22:59:35 | Overig
 • 36 Wijziging van de Wet opslag duurzame energie (in verband met de vaststelling van tarieven voor 2018);[...]
  [...] AOW of een klein pensioen de oplopende bijdrage voor de opslag duurzame energie kunnen opbrengen. Het kabinet heeft jaarlijks aandacht voor de koopkrachtontwikkeling van huishoudens. Milieubelastingen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-12-2017 22:09:55 | Overig
 • 37 Aanbiedingsbrief bij mutaties en toelichting na Najaarsnota VWS - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] naar artikelonderdeel 2 Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WO II. Daarnaast is het verplichtingenbudget op het instrument Subsidies met € 4 miljoen verhoogd. De [...]
  www.rijksoverheid.nl
  15-12-2017 19:49:44 | Kamerstuk
 • 38 Aanbieding beantwoording Kamervragen 2e suppletoire begroting 2017 - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] € 40.349 (inkomensjaar 2015). Voor huurverhogingen vanaf 1 juli 2018 wordt de inkomensgrens € 41.056 (inkomensjaar 2016). Huishoudens van 4 of meer personen en huishoudens met één of meer AOW-gerechtigden [...]
  www.rijksoverheid.nl
  15-12-2017 18:50:30 | Kamerstuk
 • 39 Procedurevergadering Financiën
  [...] Kapitaalmarktunie en Pan- Europees Persoonlijk Pensioenproduct Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 5 december 2017 Antwoord op vragen commissie over Mid-Term Review Kapitaalmarktunie en Pan [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-12-2017 15:30:00 | Besluitenlijst
 • 40 Kamervragen 2e suppletoire begroting 2017 - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] beroepsbevolking, het aantal AOW ers en het aantal zelfstandigen. Het Jaaroverzicht Beleidsinformatie SZW (wordt elk jaar met het jaarverslag aan de Kamer toegestuurd) geeft ook een breed overzicht van relevante [...]
  www.rijksoverheid.nl
  14-12-2017 23:53:22 | Kamerstuk
 • 41 Kamerbrief contouren loondispensatie Participatiewet - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] loonkostensubsidie vergoedt ook de af te dragen premies, waaronder de pensioenpremie. Het aantal verstrekte loonkostensubsidies in de Participatiewet is sinds 2015 gestaag gestegen en bedraagt ultimo juni 2017 6.430 [...]
  www.rijksoverheid.nl
  14-12-2017 23:53:17 | Kamerstuk
 • 42 Antwoorden Kamervragen Najaarsnota en 2e suppletoire begroting Financiën - Kamerstuk -[...]
  [...] vooral de loonontwikkeling, werkgelegenheid en pensioenpremies van belang. De BTW-ontvangsten hangen vooral af van de particuliere consumptie, investeringen in woningen en de overheidsuitgaven. Ook de [...]
  www.rijksoverheid.nl
  14-12-2017 23:52:59 | Kamerstuk
 • 43 Bijlage Antwoorden Kamervragen najaarsnota - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  Bijlage Antwoorden Kamervragen najaarsnota Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Tweede Kamer antwoorden op vragen over de najaarsnota en over de 2e suppletoire begroting van Financiën en Nationale [...]
  www.rijksoverheid.nl
  14-12-2017 22:52:20 | Kamerstuk
 • 44 Antwoorden Kamervragen 2e suppletoire begroting Financiën - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] , werkgelegenheid en pensioenpremies van belang. De BTW-ontvangsten hangen vooral af van de particuliere consumptie, investeringen in woningen en de overheidsuitgaven. Ook de samenstelling van de consumptie (relatief [...]
  www.rijksoverheid.nl
  14-12-2017 22:52:15 | Kamerstuk
 • 45 Najaarsnota 2017; Lijst van vragen en antwoorden; Lijst van vragen en antwoorden over de Najaarsnota[...]
  34 845 Najaarsnota 2017 Nr. 2 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 15 december 2017 De vaste commissie voor Financiën heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Financiën over de brief [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-12-2017 22:51:06 | Overig
 • 46 Procedures en brieven
  [...] informatie. Noot: • AO Arbeid en zorg • AO Participatiewet • AO Arbeidsmarktbeleid • AO Arbeidsongeschiktheid • AO Arbeidsmarktdiscriminatie • AO Pensioenonderwerpen • AO Armoede- en schuldenbeleid • AO [...]
  www.tweedekamer.nl
  14-12-2017 17:00:00 | Besluitenlijst
 • 47 Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 12 december 2017
  [...] het stellen van feitelijke vragen reeds vastgesteld op 7 december 2017 te 12.00 uur 3. Agendapunt: Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling vanwege het tijdelijk [...]
  www.tweedekamer.nl
  14-12-2017 00:00:00 | Besluitenlijst
 • 48 Beantwoording Kamervragen over de dienstverlening aan US persons in relatie tot de Foreign Account Tax[...]
  [...] Act (FATCA) (ingezonden 15 november 2017) 1 Klopt het dat er Nederlandse financiële instellingen zijn, zoals banken en (pensioen)verzekeraars die toch nog dienstverlening aan US persons” (een [...]
  www.rijksoverheid.nl
  13-12-2017 23:20:19 | Kamerstuk
 • 49 Memorie van toelichting Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming - Kamerstuk -[...]
  Memorie van toelichting Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming Memorie van toelichting bij het voorstel van wet houdende regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/ 679 van het Europees [...]
  www.rijksoverheid.nl
  13-12-2017 14:03:00 | Kamerstuk
 • 50 Beantwoording Kamervragen begroting SZW 2018 - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] last van hebben, ook al is het niet in deze koopkrachtcijfers opgenomen. Op het moment dat zij met pensioen gaan krijgen ze namelijk ook te maken met een lagere pensioenuitkering als gevolg van [...]
  www.rijksoverheid.nl
  12-12-2017 23:31:38 | Kamerstuk
 • 51 Verslag Eurogroep en Ecofnraad december 2017 - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] krijgt voor pensioenen. In het voorstel van de Europese Commissie is niet voorzien in een overdracht van taken op pensioengebeid naar EIOPA. Qua bevoegdheden voor wat betreft pensioenfondsen bevat het [...]
  www.rijksoverheid.nl
  12-12-2017 23:24:28 | Kamerstuk
 • 52 Beantwoording Kamervragen over het bericht dat bevallen in Emmen niet mogelijk is - Kamerstuk -[...]
  [...] worden met behulp van waarnemers. Recent vond een waarnemer elders een vaste baan en ging een kinderarts met (uitgesteld) pensioen. Hiermee is de formatie zo onder druk komen te staan, dat de resterende [...]
  www.rijksoverheid.nl
  12-12-2017 23:13:52 | Kamerstuk
 • 53 Consultatie over het addendum bij ECB-leidraad voor banken inzake NPL’s - Kamerstuk -[...]
  [...] van Nederland met betrekking tot de uitbreiding van bevoegdheden van EIOPA ten aanzien van pensioenfondsen, zoals beschreven in het BNC-fiche over het ESFS-review package (verzocht door de Commissie [...]
  www.rijksoverheid.nl
  12-12-2017 23:02:05 | Kamerstuk
 • 54 Voortgangsbrief sectorplannen en maatregelen Doorstart naar nieuw werk - Kamerstuk -[...]
  Voortgangsbrief sectorplannen en maatregelen Doorstart naar nieuw werk Minister Koolmees (SZW) zet in deze brief o.a. de meest actuele (onder)benutting van de sectorplannen per 1 november 2017 uiteen. [...]
  www.rijksoverheid.nl
  12-12-2017 19:30:10 | Kamerstuk
 • 55 Regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april[...]
  34 851 Regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/ 679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-12-2017 07:40:52 | Overig
 • 56 Beantwoording Kamervragen over de 'carve out van gepensioneerden' - Kamerstuk -[...]
  [...] zij tegen belemmeringen in de Pensioenwet aanlopen? Antwoord vraag 1 Er zijn mij – net als bij DNB – geen pensioenfondsen bekend die een carve out van gepensioneerden concreet overwegen. Dat wil niet [...]
  www.rijksoverheid.nl
  11-12-2017 22:59:03 | Kamerstuk
 • 57 Nota naar aanleiding van het verslag pakket Belastingplan 2018 - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] . 2.1. Inkomensbeleid De leden van de fractie van de PvdA vragen waarom het kabinet inkomensondersteuning niet meer nodig acht voor AOW-gerechtigden met een verzamelinkomen waarbij de ouderenkorting [...]
  www.rijksoverheid.nl
  08-12-2017 23:05:37 | Kamerstuk
 • 58 Aanbiedingsbrief nota naar aanleiding van het verslag bij het pakket Belastingplan 2018 - Kamerstuk -[...]
  [...] fractie van de PvdA vragen waarom het kabinet inkomensondersteuning niet meer nodig acht voor AOW-gerechtigden met een verzamelinkomen waarbij de ouderenkorting volledig is afgebouwd. Van de ruim 3,1 [...]
  www.rijksoverheid.nl
  08-12-2017 19:52:11 | Kamerstuk
 • 59 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 tot het geleidelijk uitfaseren van de aftrek wegens geen[...]
  [...] van de fractie van de PvdA vragen waarom het kabinet inkomensondersteuning niet meer nodig acht voor AOW-gerechtigden met een verzamelinkomen waarbij de ouderenkorting volledig is afgebouwd. Van de ruim [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-12-2017 07:29:35 | Overig
 • 60 Kamerbrief Beleidsdoorlichting van de Belastingdienst - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  Kamerbrief Beleidsdoorlichting van de Belastingdienst Staatssecretaris Snel van Financiën stuurt de Beleidsdoorlichting toezicht en massale processen Belastingdienst naar de Tweede Kamer. De staatssecretaris [...]
  www.rijksoverheid.nl
  07-12-2017 23:57:03 | Kamerstuk
 • 61 Kamerbrief Verzamelwet pensioenen 2017 - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] Dijk (PvdA)1, betreft de mogelijkheid voor deelnemers om een onverwachte verhoging van de AOW- leeftijd op te vangen door de hoog-laag constructie van het al lopende pensioen aan te passen. In het nader [...]
  www.rijksoverheid.nl
  07-12-2017 22:57:59 | Kamerstuk
 • 62 Antwoorden Kamervragen Startnota - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  Antwoorden Kamervragen Startnota Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op Kamervragen over de startnota. Download 'Antwoorden Kamervragen Startnota' PDF document | 144 pagina's [...]
  www.rijksoverheid.nl
  07-12-2017 22:57:44 | Kamerstuk
 • 63 Beleidsdoorlichting toezicht en opsporing en massale processen Belastingdienst - Kamerstuk -[...]
  Beleidsdoorlichting toezicht en opsporing en massale processen Belastingdienst Staatssecretaris Snel van Financiën stuurt de Beleidsdoorlichting toezicht en massale processen Belastingdienst naar de Tweede [...]
  www.rijksoverheid.nl
  07-12-2017 22:56:39 | Kamerstuk
 • 64 Procedures en brieven
  [...] van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling vanwege het tijdelijk aanhouden van afgescheiden vermogens door fuserende bedrijfstakpensioenfondsen, regels voor fusie en splitsing en [...]
  www.tweedekamer.nl
  07-12-2017 16:30:00 | Besluitenlijst
 • 65 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën; Lijst van vragen en antwoorden; Lijst van vragen en[...]
  34 775 Nota over de toestand van s Rijks Financiën Nr. 79 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 8 december 2017 De vaste commissie voor Financiën heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-12-2017 07:31:52 | Overig
 • 66 Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 6 december 2017
  [...] hypotheek met lagere maandlasten (Kamerstuk 34785, nr. 48). 37. Agendapunt: Uitbreiding van de bevoegdheden van EIOPA met betrekking tot pensioenfondsen Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede [...]
  www.tweedekamer.nl
  07-12-2017 00:00:00 | Besluitenlijst
 • 67 Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 7 december 2017
  [...] pensioenpremies in 2018 opnieuw gaan stijgen (https:/ / www.nu.nl/ pensioen/ 5020220/ abp-verhoogt-pensioenpremies-in- 2018.html). Zie zaak: 2017Z17283 10 * Verzoek Nevin Özütok (GrL): ‘GroenLinks zou graag willen [...]
  www.tweedekamer.nl
  07-12-2017 00:00:00 | Besluitenlijst
 • 68 Beantwoording Kamervragen over het eindrapport van Taskforce Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen 'Gewoon[...]
  [...] volgens het advies een sociaal plan moet komen voor boventallige medewerkers? Worden de problemen van de scholen in Zeeuws-Vlaanderen niet eerder vergroot door oudere leraren eerder met pensioen te laten [...]
  www.rijksoverheid.nl
  06-12-2017 23:03:29 | Kamerstuk
 • 69 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  [...] (https:/ / www.nu.nl/ pensioen/ 5020220/ abp-verhoogt-pensioenpremies-in- 2018.html). * Verzoek Nevin Özütok (GrL): ‘GroenLinks zou graag willen voorstellen om met de commissie een rondetafelgesprek te houden [...]
  www.tweedekamer.nl
  06-12-2017 11:30:00 | Besluitenlijst
 • 70 Antwoorden op schriftelijke vragen over mid-term review kapitaalmarktunie en Pan-Europees Persoonlijk[...]
  [...] . Het kabinet is kritisch gezien de beperkte meerwaarde voor het pensioenaanbod in Nederland en de mogelijke impact van de voorstellen op het pensioenssysteem in de tweede pijler. Deze kritische houding [...]
  www.rijksoverheid.nl
  05-12-2017 23:27:21 | Kamerstuk
 • 71 Antwoorden op schriftelijke vragen over het BNC-fiche PEPP - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] , vrijwillige pensioenproducten naast bestaande nationale wet- en regelgeving. Het kabinet heeft in het BNC-fiche aangegeven te verwachten dat de meerwaarde voor het pensioenaanbod in Nederland beperkt zal zijn [...]
  www.rijksoverheid.nl
  05-12-2017 23:27:21 | Kamerstuk
 • 72 Aanbiedingsbrief bij de tweede 'Overall rapportage sociaal domein 2016' - Kamerstuk -[...]
  [...] volwassenen van 18-64 jaar (met verschuivende pensioenleeftijd) en de Wmo, met uitzondering van begeleiding, vooral op ouderen. Deel B is grotendeels gebaseerd op het zogeheten ‘stapelingsbestand , waarin voor [...]
  www.rijksoverheid.nl
  04-12-2017 23:18:44 | Kamerstuk
 • 73 Bijlgae Antwoorden Kamervragen voorbereiding Algemene Financiële Beschouwingen 2017 - Kamerstuk -[...]
  [...] vrijgestelde pensioenfondsen. Voor buitenlandse aandeelhouders fungeert de ingehouden dividendbelasting vanuit Nederlandse optiek als eindheffing, behoudens voor zover recht bestaat op een (gedeeltelijke [...]
  www.rijksoverheid.nl
  01-12-2017 23:39:08 | Kamerstuk
 • 74 Kamerbrief met kabinetsreactie op rapport-Van Baalen - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] (o.a. voorziening voor pensioen en verblijven, regeling declarabele kosten). Bij deze beperkte aanpassingen door de wetgever is de kernstructuur van de grondwettelijke uitkeringen met inbegrip van een [...]
  www.rijksoverheid.nl
  01-12-2017 23:31:13 | Kamerstuk
 • 75 Aanbiedingsbrief bij het rapport ‘Evaluatie Instellingssubsidie Platform31’ - Kamerstuk -[...]
  Aanbiedingsbrief bij het rapport ‘Evaluatie Instellingssubsidie Platform31 Minister Ollongren (BZK) biedt de Tweede Kamer een brief aan bij het rapport ‘Evaluatie Instellingssubsidie Platform31 . Download [...]
  www.rijksoverheid.nl
  30-11-2017 22:59:41 | Kamerstuk
 • 76 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor[...]
  34 775 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018 Nr. 55 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 30 november 2017 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  30-11-2017 07:20:54 | Overig
 • 77 Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 28 november 2017
  [...] informatie over de relatie tussen de uitspraak van de Rechtbank Limburg van 8 november 2017 in de zaak tegen Stichting Pensioenfonds Sabic en het onderdeel van het wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen [...]
  www.tweedekamer.nl
  30-11-2017 00:00:00 | Besluitenlijst
 • 78 Memorie van antwoord implementatiewet MiFID II - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] kapitaal opbouwt voor een studie, het aflossen van een hypotheek of voor een aanvullend pensioen. Het bedrag dat wordt opgebouwd kan op de einddatum (deels) gegarandeerd zijn, maar kan ook volledig [...]
  www.rijksoverheid.nl
  29-11-2017 23:46:26 | Kamerstuk
 • 79 Het Blauwe Boekje - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] huishoudens, 2015 Bron: CBS *exclusief 2e pijler pensioenvermogen en de oorzaak voor het grootste deel van de bruto schuld. Figuur 16 Opbouw schulden huishoudens, 2015 Bron: CBS 16% 6% 56% 8% 3% 9% 2% Bank [...]
  www.rijksoverheid.nl
  29-11-2017 16:27:00 | Kamerstuk
 • 80 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van de richtlijn[...]
  [...] een kapitaalverzekering waarbij de cliënt kapitaal opbouwt voor een studie, het aflossen van een hypotheek of voor een aanvullend pensioen. Het bedrag dat wordt opgebouwd kan op de einddatum (deels [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-11-2017 07:16:47 | Overig
 • 81 Bijlage 1 Wetsvoorstel herstel en afwikkeling van verzekeraars - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] (PbEG 1998, L 166) of hun deelnemers die uit de deelname aan een dergelijk systeem voortvloeien; e. verplichtingen jegens werknemers, met betrekking tot hun loon, pensioenuitkeringen of andere vaste [...]
  www.rijksoverheid.nl
  28-11-2017 23:51:39 | Kamerstuk
 • 82 Bijlage 2 Memorie van Toelichting wetsvoorstel herstel en afwikkeling van verzekeraars - Kamerstuk -[...]
  Bijlage 2 Memorie van Toelichting wetsvoorstel herstel en afwikkeling van verzekeraars Download 'Bijlage 2 Memorie van Toelichting wetsvoorstel herstel en afwikkeling van verzekeraars' PDF document | 145 [...]
  www.rijksoverheid.nl
  28-11-2017 23:51:37 | Kamerstuk
 • 83 Advies Raad van State Wetsvoorstel herstel en afwikkeling van verzekeraars - Kamerstuk -[...]
  [...] van ziekte, letsel of overlijden en pensioenen, toegezegd aan werknemers van de verzekeraar en hun nabestaanden. 4 Zie paragraaf 1 en 2 van de Memorie van toelichting. De verschillende regelingen [...]
  www.rijksoverheid.nl
  28-11-2017 23:51:36 | Kamerstuk
 • 84 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor[...]
  [...]                 2. Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WO II 252.388 260.169 5.503 – 5.000 260.672                   Inkomensoverdrachten 239.213 246.994 5.271 – 3.500 248.765 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-11-2017 07:22:45 | Overig
 • 85 Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende[...]
  34 845 A Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE A. Artikelsgewijze toelichting [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-11-2017 07:21:58 | Overig
 • 86 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het[...]
  [...] 25.157 Uitgaven: 24.887 24.663 476 18 25.157             Inkomensoverdrachten 24.887 24.663 476 0 25.139 Overbruggingsregeling AOW (OBR) 4.478 4.254 109 0 4.363 AOV incl. tegemoedkoming (CN) 20.409 20.409 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-11-2017 07:21:55 | Overig
 • 87 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende[...]
  [...] sprake van een verschuiving voor de compensatie van € 15 miljoen voor het AOW-gat door het ABP; • De uitgaven aan pensioenen en uitkeringen wordt neerwaarts bijgesteld vanwege lagere uitgaven UKW (– € 16,5 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-11-2017 07:21:04 | Overig
 • 88 Wijziging van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende[...]
  [...] pensioenpremies ABP met ingang van 1 januari 2017 verhoogd met 12%. Bij de bepaling van de indexering van de tarieven UBR 2017 is geen rekening gehouden met de stijging van pensioenlasten zoals die zich in 2017 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-11-2017 07:20:20 | Overig
 • 89 Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de[...]
  [...] slot bedraagt de compensatie voor de door het ABP per 1 januari 2017 verhoogde pensioenpremie 9.000 euro. Deze bijstellingen gelden voor de gehele Rijksbegroting; de begroting van de Koning loopt daarin [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-11-2017 07:18:39 | Overig
 • 90 Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende[...]
  [...] Pensioenen en wachtgelden 11.586 11.586 264 0 11.850               2.3 Schadeloosstelling Europarlementariers incl tegemoetkoming ziektekosten 103 103 3 0 106                 Ontvangsten: 86 86 0 0 86 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-11-2017 07:18:36 | Overig
 • 91 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)[...]
  [...] – 737 – 6 5.510   Huis voor klokkenluiders 3.000 0 0 0 0   Zorg voor politieke ambtsdragers 662 1.202 11 – 163 1.050               7.2 Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen 17.789 18.089 320 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-11-2017 07:17:01 | Overig
 • 92 Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2017[...]
  [...] , waaronder de gevangenis en de belastingdienst. RCN pensioenen Bij de overdracht van de pensioenadministratie van APNA aan PCN is gebleken dat een deel van de werknemers die was toebedeeld aan PCN, niet (goed [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-11-2017 07:16:49 | Overig
 • 93 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet toezicht accountantsorganisaties in verband[...]
  [...] beleggingsverzekeringen door verzekeraars en lage dekkingsgraden van pensioenfondsen. Ook mondiale schandalen als Libor-fraude, Panama Papers en Paradise Papers versterken het beeld dat de financiële sector onvoldoende [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-11-2017 06:58:55 | Overig
 • 94 Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 23 november 2017
  [...] Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet marktordening gezondheidszorg, de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling ter implementatie van de richtlijn nr. 2016/ 97/ EU van het [...]
  www.tweedekamer.nl
  28-11-2017 00:00:00 | Besluitenlijst
 • 95 Bijlage 1 Nota nav het verslag Wet transparant toezicht financiële markten - Kamerstuk -[...]
  [...] worden verschillende oorzaken genoemd zoals de misstanden bij de advisering over rentederivaten door banken en over beleggingsverzekeringen door verzekeraars en lage dekkingsgraden van pensioenfondsen. Ook [...]
  www.rijksoverheid.nl
  27-11-2017 23:59:37 | Kamerstuk
 • 96 Toekomst van de Economische en Monetaire Unie - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] pensioenstelsels te vergelijken. Deze discussies kunnen verder uitgebouwd worden naar andere relevante beleidsterreinen, waarbij prioriteit gegeven zou moeten worden aan hervormingen die de veerkracht van lidstaten [...]
  www.rijksoverheid.nl
  27-11-2017 23:59:21 | Kamerstuk
 • 97 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten in verband met de herziening van[...]
  34 842 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten in verband met de herziening van het kader voor herstel en afwikkeling van verzekeraars (Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars) [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-11-2017 06:58:17 | Overig
 • 98 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten in verband met de herziening van[...]
  34 842 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten in verband met de herziening van het kader voor herstel en afwikkeling van verzekeraars (Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars) [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-11-2017 06:58:16 | Overig
 • 99 Bijlage I Kamerbrief Najaarsnota 2017 - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] Kindgebonden budget -92 10 AOW -45 11 Wajong -27 12 UFO Correctie 48 13 In=uit-taakstelling 87 14 Overig -43 15 Uitgaven bij Najaarsnota 2017 (=6 t/ m 14) 77.296 16 Over/ onderschrijding uitgavenkader bij [...]
  www.rijksoverheid.nl
  24-11-2017 23:39:33 | Kamerstuk
 • 100 Bijlage II Verticale Toelichting Najaarsnota 2017 - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] verdubbeling van de regeling lager dan eerder geraamd. 25 Sociale Zekerheid SOCIALE ZEKERHEID: UITGAVEN 2017 Stand Miljoenennota 2018 78.466,3 Mee- en tegenvallers Sociale zekerheid Aow -45 Iva 35,5 Kindgebonden [...]
  www.rijksoverheid.nl
  24-11-2017 23:39:32 | Kamerstuk
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.7.1 van 22 november 2018.