Nadat je bent ingelogd, kan je selecties maken.

Haagse Feiten

Toegangspoort tot meer dan 1,3 miljoen parlementaire documenten, nieuws en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Leuk dat je meedoet!

Maak nu direct een gratis account aan, bevestig de e-mail, en ga los!

Inloggen

 • 67 items gevonden

 • 1 Verslag houdende een lijst van vragen inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van[...]
  [...] ontwerpbegroting was gereserveerd voor onder meer een risicovoorziening voor het toekomstige AOW-gat, de bijstelling van de VUT equivalent en een voorziening voor de flexibele schil? Kunt u precies aangeven of en in [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-12-2017 07:35:08 | Niet-dossierstuk
 • 2 Verslag houdende een lijst van vragen inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van[...]
  [...] , Esmeijer Nr. Vraag 1 Hoeveel AOW-gerechtigden zijn er in Nederland? 2 Welk bedrag krijgen gemeenten per statushouder voor maatschappelijke begeleiding ? Wat wordt hiermee gefinancierd? 3 Wat is het totaal [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-12-2017 07:35:08 | Niet-dossierstuk
 • 3 Lijst van vragen over de Najaarsnota 2017 (Kamerstuk 34845-1)
  [...] ? 97 Hoe sluit de tabel van de begroting van SZW (uitgaven) aan op de tabel van het SZA-kader (uitgaven) 98 Past de meevaller van 30 miljoen euro op de AOW door een lager aantal uitkeringen binnen de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-12-2017 07:35:06 | Niet-dossierstuk
 • 4 Reactie op bericht RTL-nieuws d.d. 27 november 2017 over agressie in de jeugdzorg
  [...] pensioenregeling. Met het besluit om ProRail om te vormen tot publiekrechtelijke organisatie, wordt de vormgeving en daarmee de wijze van sturing en verantwoording in lijn gebracht met die van andere [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  01-12-2017 15:31:22 | Niet-dossierstuk
 • 5 Inbreng verslag schriftelijk overleg over voortgang Besluit subsidiering sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij[...]
  [...] ). Hierover hebben deze leden nog vragen. De leden van de VVD- en CDA-fracties stellen vast dat de initiatiefnemers van de wetgeving ter onderbouwing van hun wetsvoorstel hebben aangegeven dat de pensioenopbouw [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-11-2017 07:54:48 | Niet-dossierstuk
 • 6 Lijst van vragen over de Startnota (vertaling van de financiële afspraken uit het Regeerakkoord) (Kamerstuk[...]
  [...] , Pensioen in Eigen Beheer)? Waar ligt precies het onderscheid? Draagt dit bij aan de nodige duidelijkheid over de lastenontwikkeling? 81. Waaruit bestaat het bedrag overige financieringsverschuivingen in 2017 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-11-2017 11:13:33 | Niet-dossierstuk
 • 7 Lijst van vragen over het onderhandelingsresultaat nieuwe arbeidsvoorwaarden defensiepersoneel (Kamerstuk[...]
  [...] het regeerakkoord die bedoeld zijn voor het versterken van de arbeidsvoorwaarden? 4 Waarom is in het onderhandelingsresultaat nog geen afspraak voorzien over een nieuw specifiek pensioenstelsel voor [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-11-2017 10:55:56 | Niet-dossierstuk
 • 8 Verslag houdende een lijst van vragen inzake Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie[...]
  [...] gepensioneerden met een aanvullend pensioen van € 20.000 van het fiscaliseren van de Algemende Ouderdomswet (AOW), het afschaffen van de ouderenkorting en het tegelijkertijd verhogen van de AOW met 15%? En op de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-10-2017 08:18:46 | Niet-dossierstuk
 • 9 Verslag houdende een lijst van vragen inzake de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie[...]
  2017D30283 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Justitie en Veiligheid over de Vaststelling van de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  26-10-2017 08:17:50 | Niet-dossierstuk
 • 10 Verslag houdende een lijst van vragen over vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van[...]
  [...] eerdere jaren? 39 Kunt u de mutatie Aanvulling AOW Hiaat in artikel 10 toelichten? 40 Is het bedrag dat is toegevoegd aan de post middensomproblematiek op artikel 12, oplopend tot 39 miljoen euro in 2017 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-10-2017 07:58:37 | Niet-dossierstuk
 • 11 Verslag houdende een lijst van vragen over vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van[...]
  [...] onderwijsbudgetten wordt besteed aan die opleidingen die specifiek de energietransitie beogen te versnellen? 7 Wat zou het kosten om het levenlanglerenkrediet beschikbaar te maken voor mensen tot de AOW-gerechtigde [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-09-2017 07:49:06 | Niet-dossierstuk
 • 12 Verslag houdende een lijst van vragen over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie[...]
  [...] Wat zijn de consequenties van de stijging van de pensioenpremie voor de artikelen en fondsen inzake vrije investeringsruimte? 55 Is de € 800 (x 1.000) voor het nader uitwerken van de uitgangspunten van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-09-2017 08:13:32 | Niet-dossierstuk
 • 13 Lijst van vragen over de Macro Economische Verkenning (MEV) 2018 (Bijlage bij Kamerstuk 34775, nr.[...]
  [...] de incidenteel hogere opbrengsten uit de maatregel pensioen in eigen beheer. Ook het koopkrachtpakket voor 2018 draagt bij aan een lastenverlichting. Kunt u uitleggen hoe dat werkt? Hoe verhouden deze [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  25-09-2017 07:43:17 | Niet-dossierstuk
 • 14 Lijst van vragen over de Miljoenennota (Kamerstuk 34775, nr. 1)
  [...] 2016 en 2017 het saldo van de betaalde pensioenpremies, de uitbetaalde pensioenen en het gerealiseerde vermogensstijging door beleggingsrendement door pensioenfondsen? 52. Kunt u een overzicht geven van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  25-09-2017 07:43:16 | Niet-dossierstuk
 • 15 Lijst van vragen over het Bijlagenboek bij de Miljoenennota (Kamerstuk 34775, nr. 2)
  [...] uitsluitend voor gepensioneerden wordt verlaagd met 1%. 3. Kunt u een geactualiseerd overzicht geven van de effectieve AOW-premiepercentages voor verschillende huishoudtypen, waarbij het effect van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  25-09-2017 07:43:01 | Niet-dossierstuk
 • 16 Reactie op verzoek commissie over een brief inzake aandacht voor verdwenen pensioengelden Caribisch[...]
  [...] overdracht in 2010 van de pensioenadministraties van het Algemeen Pensioenfonds voor de Nederlandse Antillen (APNA) aan het Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN) is gebleken dat een deel van de werknemers [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22-09-2017 07:42:03 | Niet-dossierstuk
 • 17 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering[...]
  [...] zal hebben voor de discussie rond het nieuwe pensioenstelsel. De SER werkt op dit moment aan een zorgvuldig plan om binnen pensioenfondsen individuele vermogensopbouw te laten plaatsvinden die voor [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22-09-2017 07:39:11 | Niet-dossierstuk
 • 18 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de antwoorden op vragen commissie over het Cijfermatig[...]
  [...] pensioenverplichting EU-personeel van 58.746 miljoen euro? Hoeveel bedraagt de gemiddelde pensioenuitkering van een EU-ambtenaar en hoe verhoudt deze zich tot de gemiddelde Nederlandse pensioenuitkering? Hoeveel bouwt [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-09-2017 07:39:08 | Niet-dossierstuk
 • 19 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de kabinetsreactie mid-term review actieplan kapitaalmarktunie[...]
  [...] zijn van mening dat het zeer ongewenst is als er Europese pensioenproducten komen, omdat het pensioen een nationale aangelegenheid is. Zij zien het PEPP als een volgende stap op weg naar een pensioenunie [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-09-2017 07:31:05 | Niet-dossierstuk
 • 20 Inbreng van een schriftelijk overleg inzake reactie op de motie van het lid Omtzigt over een officiële[...]
  [...] meer keuzevrijheid is, een flexibelere benadering van de AOW en meer zeggenschap ten aanzien van het eigen pensioen. Pas bij modernisering van het pensioenstelsel kunnen de problemen bij de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-09-2017 07:28:38 | Niet-dossierstuk
 • 21 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg inzake voortgang onderzoek naar aanleiding van motie van[...]
  [...] klopt? De leden van de VVD-fractie zien graag een reactie op het artikel Nederland staat in EU alleen met btw voor pensioenfondsen (PensioenPro.nl, 6 september, 2017), waarin staat dat Nederland praktisch [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-09-2017 10:44:47 | Niet-dossierstuk
 • 22 Reactie op verzoek commissie om nadere specificatie te verstrekken van de stortingen vanaf 2010 (inclusief[...]
  [...] nadere specificatie te verstrekken van de stortingen vanaf 2010 (inclusief werkgevers- en werknemerspremies) in het Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN). Ten aanzien van premies geldt – ik verwijs [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  01-09-2017 07:56:20 | Niet-dossierstuk
 • 23 Reactie op verzoek commissie om nadere specificatie te verstrekken van de stortingen vanaf 2010 (inclusief[...]
  [...] nadere specificatie te verstrekken van de stortingen vanaf 2010 (inclusief werkgevers- en werknemerspremies) in het Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN). Ten aanzien van premies geldt – ik verwijs [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  01-09-2017 07:56:20 | Niet-dossierstuk
 • 24 Reactie op verzoek commissie over een brief van een burger inzake de dienstverlening van de Nederlandse[...]
  [...] ambassades, waaronder Spanje, Zweden, Zwitserland, Italië en Luxem burg, vermelden eveneens in hun verklaring het maandelijkse netto pensioenbedrag dat men daadwerkelijk ontvangt. Tevens zijn er ambassades [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22-08-2017 07:56:21 | Niet-dossierstuk
 • 25 Reactie op verzoek commissie over een brief van een burger inzake de dienstverlening van de Nederlandse[...]
  [...] ambassades, waaronder Spanje, Zweden, Zwitserland, Italië en Luxem burg, vermelden eveneens in hun verklaring het maandelijkse netto pensioenbedrag dat men daadwerkelijk ontvangt. Tevens zijn er ambassades [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22-08-2017 07:56:21 | Niet-dossierstuk
 • 26 Reactie op brief van een burger over aanpassing ABP-wet wegens discriminatie
  [...] verantwoordelijk voor de arbeidsvoorwaarden in de publieke sector. Pensioen is één van die arbeidsvoorwaarden, en is geregeld in de ABP pensioenovereenkomst op basis van het georganiseerde overleg als vastgelegd in [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-08-2017 09:09:52 | Niet-dossierstuk
 • 27 Reactie op brief van een burger over aanpassing ABP-wet wegens discriminatie
  [...] verantwoordelijk voor de arbeidsvoorwaarden in de publieke sector. Pensioen is één van die arbeidsvoorwaarden, en is geregeld in de ABP pensioenovereenkomst op basis van het georganiseerde overleg als vastgelegd in [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-08-2017 09:09:52 | Niet-dossierstuk
 • 28 Reactie op verzoek commissie inzake eigen bijdrage CAK
  [...] ontvangt en door een combinatie van persoonlijke fiscale aftrekposten 4 en een aanvullend pensioen uitkomt op een verzamelinkomen (zoals dat meetelt voor de eigen bijdrage) ter hoogte van plusminus een AOW [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-07-2017 09:00:03 | Niet-dossierstuk
 • 29 Reactie op verzoek commissie inzake eigen bijdrage CAK
  [...] ontvangt en door een combinatie van persoonlijke fiscale aftrekposten 4 en een aanvullend pensioen uitkomt op een verzamelinkomen (zoals dat meetelt voor de eigen bijdrage) ter hoogte van plusminus een AOW [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-07-2017 08:59:30 | Niet-dossierstuk
 • 30 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het Meerjarig Financieel Kader (Kamerstuk[...]
  [...] pensioenverplichtingen. Dat is op zijn minst opvallend, omdat de EU vindt dat lidstaten pensioenen niet allemaal op een omslagbasis dienen te financieren. Toch doet ze dat zelf wel en de verplichtingen zijn niet mis. De [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  03-07-2017 08:20:23 | Niet-dossierstuk
 • 31 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het Meerjarig Financieel Kader (Kamerstuk[...]
  [...] pensioenverplichtingen. Dat is op zijn minst opvallend, omdat de EU vindt dat lidstaten pensioenen niet allemaal op een omslagbasis dienen te financieren. Toch doet ze dat zelf wel en de verplichtingen zijn niet mis. De [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  03-07-2017 08:20:22 | Niet-dossierstuk
 • 32 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over verschillende onderwerpen inzake arbeidsomstandigheden[...]
  [...] aandacht voor de arbeidsomstandigheden van oudere werknemers die hun Algemene Oudersdomswet (AOW) leeftijd steeds verder zien opschuiven. Er zijn toch écht banen die mensen niet gemakkelijk in goede [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-06-2017 08:24:06 | Niet-dossierstuk
 • 33 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over verschillende onderwerpen inzake arbeidsomstandigheden[...]
  [...] aandacht voor de arbeidsomstandigheden van oudere werknemers die hun Algemene Oudersdomswet (AOW) leeftijd steeds verder zien opschuiven. Er zijn toch écht banen die mensen niet gemakkelijk in goede [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-06-2017 08:20:54 | Niet-dossierstuk
 • 34 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit[...]
  [...] groot is de groep verzekerden (bij benadering) die te maken krijgt met dit grotere effect? Dit besluit is gericht op een deel van de verzekerden die de AOW-leeftijd hebben bereikt en door het afschaffen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-06-2017 08:10:49 | Niet-dossierstuk
 • 35 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit[...]
  [...] groot is de groep verzekerden (bij benadering) die te maken krijgt met dit grotere effect? Dit besluit is gericht op een deel van de verzekerden die de AOW-leeftijd hebben bereikt en door het afschaffen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-06-2017 07:43:58 | Niet-dossierstuk
 • 36 Verslag houdende een lijst van vragen inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van[...]
  [...] bijstand voor gepensioneerden zonder volledige Algemene Ouderdomswet (AOW-)uitkering zich met het structurele inkomensprobleem in gezinnen die zorgbehoevende ouders wel willen, maar niet kunnen opnemen? Kunt [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-06-2017 07:38:41 | Niet-dossierstuk
 • 37 Verslag houdende een lijst van vragen inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van[...]
  [...] bijstand voor gepensioneerden zonder volledige Algemene Ouderdomswet (AOW-)uitkering zich met het structurele inkomensprobleem in gezinnen die zorgbehoevende ouders wel willen, maar niet kunnen opnemen? Kunt [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-06-2017 07:38:41 | Niet-dossierstuk
 • 38 Lijst van vragen over de Voorjaarsnota 2017 (Kamerstuk 34730-1)
  [...] asielinstroom? Hoeveel waren de uitgaven eerst? 45. Waarom worden de extra pensioenpremies voor het ABP niet geboekt onder loonbijstelling , maar als aparte tegenvaller op de begroting? 46. Kunt u op basis van de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-06-2017 07:41:14 | Niet-dossierstuk
 • 39 Lijst van vragen over de Voorjaarsnota 2017 (Kamerstuk 34730-1)
  [...] asielinstroom? Hoeveel waren de uitgaven eerst? 45. Waarom worden de extra pensioenpremies voor het ABP niet geboekt onder loonbijstelling , maar als aparte tegenvaller op de begroting? 46. Kunt u op basis van de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-06-2017 07:37:25 | Niet-dossierstuk
 • 40 Reactie op verzoek commissie inzake briefwisseling met Openbaar Lichaam Bonaire m.b.t. afwijzing uitstel[...]
  [...] Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzocht een kabinetsreactie te geven op het verzoek van het Openbaar Lichaam Bonaire van 4 april jl. om de korting die het Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN) heeft [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-06-2017 07:32:41 | Niet-dossierstuk
 • 41 Reactie op verzoek commissie inzake briefwisseling met Openbaar Lichaam Bonaire m.b.t. afwijzing uitstel[...]
  [...] Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzocht een kabinetsreactie te geven op het verzoek van het Openbaar Lichaam Bonaire van 4 april jl. om de korting die het Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN) heeft [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-06-2017 07:32:41 | Niet-dossierstuk
 • 42 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de Kabinetsreactie op het Actieplan van de Europese[...]
  [...] landen zelf over hun pensioenen gaan, dat is een nationale aangelegenheid. Deze leden zien dan ook niks in enige actie of sturing als het gaat om het stimuleren van grensoverschrijdende beleggingen in de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  01-06-2017 07:21:42 | Niet-dossierstuk
 • 43 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de Kabinetsreactie op het Actieplan van de Europese[...]
  [...] landen zelf over hun pensioenen gaan, dat is een nationale aangelegenheid. Deze leden zien dan ook niks in enige actie of sturing als het gaat om het stimuleren van grensoverschrijdende beleggingen in de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  01-06-2017 07:13:17 | Niet-dossierstuk
 • 44 Reactie op verzoek commissie op brief UPAH met betrekking tot inkorting op pensioen PCN
  [...] om te korten op de pensioenen per 1 april 2017 met 3,5% en waarbij toekomstige kortingen niet worden uitgesloten. Dit ook gegeven de positie van gepensioneerden in Caribisch Nederland. Het is van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  26-05-2017 07:09:19 | Niet-dossierstuk
 • 45 Reactie op verzoek commissie op brief UPAH met betrekking tot inkorting op pensioen PCN
  [...] om te korten op de pensioenen per 1 april 2017 met 3,5% en waarbij toekomstige kortingen niet worden uitgesloten. Dit ook gegeven de positie van gepensioneerden in Caribisch Nederland. Het is van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  26-05-2017 07:09:18 | Niet-dossierstuk
 • 46 Lijst van vragen over het jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2016 (Kamerstuk[...]
  [...] extra levensverwachting? 84 Hoeveel mensen in 2016 waren AOW-gerechtigd en hoeveel hiervan ontvingen een aanvullend pensioen? 85 Hoe verklaart u het grote verschil tussen de raming van de uitgaven aan de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  25-05-2017 07:09:28 | Niet-dossierstuk
 • 47 Lijst van vragen over het jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2016 (Kamerstuk[...]
  [...] extra levensverwachting? 84 Hoeveel mensen in 2016 waren AOW-gerechtigd en hoeveel hiervan ontvingen een aanvullend pensioen? 85 Hoe verklaart u het grote verschil tussen de raming van de uitgaven aan de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  25-05-2017 07:05:08 | Niet-dossierstuk
 • 48 Lijst van vragen over het Financieel jaarverslag van het Rijk 2016 (Kamerstuk 34725-1)
  [...] de AOW-leeftijd in dat jaar en wat zijn de opbrengsten voor de schatkist in totaal, vanaf de start van het verhogen van de AOW-leeftijd? 89. Welk deel van de aanpassingen van het 2e pijler [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-05-2017 07:09:40 | Niet-dossierstuk
 • 49 Lijst van vragen, gesteld aan de regering, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016[...]
  [...] waarmee de rechtmatigheid van de pensioenuitkeringen kan worden vastgesteld. Dit heeft betrekking op dossiers die RCN-unit SZW heeft overgenomen van de voormalige Sociale Verzekeringsbank Nederlandse [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-05-2017 07:09:36 | Niet-dossierstuk
 • 50 Lijst van vragen over het Jaarverslag Ministerie van Defensie 2016 (Kamerstuk 34725-X-1)
  [...] een operationeel Defensie Cyber Commando zal beschikken? 39 Hoeveel zou het kosten om het AOW-gat volledig, dus 100%, te compenseren voor alle medewerkers die hier mee kampen? 40 Zijn er al concrete [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-05-2017 07:09:32 | Niet-dossierstuk
 • 51 Lijst van vragen over het Jaarverslag Wonen en Rijksdienst 2016 (Kamerstuk 34725-XVIII-1)
  [...] gehad met een inkomensafhankelijke extra huurverhoging? Zou u het percentage kunnen verklaren? 36 Hoe hoog is de huurtoeslag maximaal voor alleenstaanden met een AOW? En hoe hoog is de huurtoeslag [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-05-2017 07:09:31 | Niet-dossierstuk
 • 52 Lijst van vragen over het Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2016 (Kamerstuk[...]
  [...] Administratie Indonesische Pensioenen, zelfstandig bestuursorgaan, geen rechtmatigheidsverklaringen voor 2015 en 2016 heeft gekregen en geen verklaring voor getrouwheid voor 2015? Wat is er afgelopen jaren gedaan [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-05-2017 07:09:28 | Niet-dossierstuk
 • 53 Reactie op een brief over discriminatie van alleenstaanden in pensioenregelingen
  [...] U. over discriminatie van alleenstaanden in pensioenregelingen. Zij verzoekt de vaste commissie voor SZW om uit te spreken dat het discriminatieverbod op welke grond dan ook ook van toepassing is op [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-05-2017 07:09:09 | Niet-dossierstuk
 • 54 Reactie op een brief over discriminatie van alleenstaanden in pensioenregelingen
  [...] U. over discriminatie van alleenstaanden in pensioenregelingen. Zij verzoekt de vaste commissie voor SZW om uit te spreken dat het discriminatieverbod op welke grond dan ook ook van toepassing is op [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-05-2017 07:09:08 | Niet-dossierstuk
 • 55 Lijst van vragen over het Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2016 (Kamerstuk[...]
  [...] Administratie Indonesische Pensioenen, zelfstandig bestuursorgaan, geen rechtmatigheidsverklaringen voor 2015 en 2016 heeft gekregen en geen verklaring voor getrouwheid voor 2015? Wat is er afgelopen jaren gedaan [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-05-2017 07:05:06 | Niet-dossierstuk
 • 56 Lijst van vragen over het Financieel jaarverslag van het Rijk 2016 (Kamerstuk 34725-1)
  [...] de AOW-leeftijd in dat jaar en wat zijn de opbrengsten voor de schatkist in totaal, vanaf de start van het verhogen van de AOW-leeftijd? 89. Welk deel van de aanpassingen van het 2e pijler [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-05-2017 06:59:20 | Niet-dossierstuk
 • 57 Lijst van vragen, gesteld aan de regering, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016[...]
  [...] waarmee de rechtmatigheid van de pensioenuitkeringen kan worden vastgesteld. Dit heeft betrekking op dossiers die RCN-unit SZW heeft overgenomen van de voormalige Sociale Verzekeringsbank Nederlandse [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-05-2017 06:59:18 | Niet-dossierstuk
 • 58 Lijst van vragen over het Jaarverslag Ministerie van Defensie 2016 (Kamerstuk 34725-X-1)
  [...] een operationeel Defensie Cyber Commando zal beschikken? 39 Hoeveel zou het kosten om het AOW-gat volledig, dus 100%, te compenseren voor alle medewerkers die hier mee kampen? 40 Zijn er al concrete [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-05-2017 06:59:14 | Niet-dossierstuk
 • 59 Lijst van vragen over het Jaarverslag Wonen en Rijksdienst 2016 (Kamerstuk 34725-XVIII-1)
  [...] gehad met een inkomensafhankelijke extra huurverhoging? Zou u het percentage kunnen verklaren? 36 Hoe hoog is de huurtoeslag maximaal voor alleenstaanden met een AOW? En hoe hoog is de huurtoeslag [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-05-2017 06:59:13 | Niet-dossierstuk
 • 60 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de verslagen voor de beoordeling van de doelmatigheid[...]
  [...] hiervan onwenselijke afhankelijkheid is ontstaan van de financiële sector? Waarin komt dit tot uiting? Is het te billijken dat pensioenspaarders meebetalen aan het overheidstoezicht op de pensioenfondsen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-05-2017 06:51:34 | Niet-dossierstuk
 • 61 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de verslagen voor de beoordeling van de doelmatigheid[...]
  [...] hiervan onwenselijke afhankelijkheid is ontstaan van de financiële sector? Waarin komt dit tot uiting? Is het te billijken dat pensioenspaarders meebetalen aan het overheidstoezicht op de pensioenfondsen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-05-2017 06:48:06 | Niet-dossierstuk
 • 62 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda van de extra Raad Algemene Zaken[...]
  [...] worden, als ware verordening 883 van kracht. Meer concreet: zullen mensen geen pensioenrechten verliezen of WW rechten (samentelling van tijdvakken die voor de Brexit liggen) na de Brexit? En is dat in [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-05-2017 06:51:36 | Niet-dossierstuk
 • 63 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda van de extra Raad Algemene Zaken[...]
  [...] worden, als ware verordening 883 van kracht. Meer concreet: zullen mensen geen pensioenrechten verliezen of WW rechten (samentelling van tijdvakken die voor de Brexit liggen) na de Brexit? En is dat in [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-05-2017 06:48:06 | Niet-dossierstuk
 • 64 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 16 mei[...]
  [...] de Nederlandse pensioenfondsen, Nederlandse cao s, het loonbeleid, mate van arbeidsmobiliteit en toeslagenstelsel. Migratie De leden van de VVD-fractie zien dat verschillende organisaties en landen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-05-2017 06:31:22 | Niet-dossierstuk
 • 65 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 16 mei[...]
  [...] de Nederlandse pensioenfondsen, Nederlandse cao s, het loonbeleid, mate van arbeidsmobiliteit en toeslagenstelsel. Migratie De leden van de VVD-fractie zien dat verschillende organisaties en landen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-05-2017 06:31:22 | Niet-dossierstuk
 • 66 Reactie op verzoek commissie inzake de vrijstellingsregeling van de sollicitatieplicht
  [...] pensioengerechtigde leeftijd hebben en degenen die deze leeftijd bereiken tijdens de WW-duur. Met deze brief ga ik hier nader op in. Daarmee reageer ik direct op uw commissiebrief van 30 september 2016 waarmee u vraagt [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-03-2017 05:09:58 | Niet-dossierstuk
 • 67 Reactie op verzoek commissie inzake de vrijstellingsregeling van de sollicitatieplicht
  [...] pensioengerechtigde leeftijd hebben en degenen die deze leeftijd bereiken tijdens de WW-duur. Met deze brief ga ik hier nader op in. Daarmee reageer ik direct op uw commissiebrief van 30 september 2016 waarmee u vraagt [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-03-2017 05:09:58 | Niet-dossierstuk
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.7.1 van 22 november 2018.