Nadat je bent ingelogd, kan je selecties maken.

Haagse Feiten

Toegangspoort tot meer dan 1,3 miljoen parlementaire documenten, nieuws en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Leuk dat je meedoet!

Maak nu direct een gratis account aan, bevestig de e-mail, en ga los!

Inloggen

 • 898 items gevonden

 • 1 Factsheet Landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang en beschermd wonen - Rapport -[...]
  [...] beschermd wonen en maatschappelijke opvang waarin we de gezamenlijke opgaven voor de komende periode verwoorden. Onderdeel van de visie van de commissie Dannenberg is de ontwikkeling en implementatie van een [...]
  www.rijksoverheid.nl
  22-12-2017 23:57:51 | Rapport
 • 2 Eindrapport Beleidsdoorlichting Wegen en verkeersveiligheid - Rapport - Rijksoverheid.nl
  [...] de RPE-systematiek is er binnen HXII artikel 14 slechts een beperkte aansluiting te maken tussen de ontwikkeling van beleid en de uitgaven aan beleidsthema s. Een beleidsdoorlichting op basis van de [...]
  www.rijksoverheid.nl
  22-12-2017 23:42:32 | Rapport
 • 3 Informatiekaarten over beschermd wonen en maatschappelijke opvang in de verschillende regio's -[...]
  [...] ). Trajectplan daklozen op hersteltrajecten. Pilot ketensamenwerking begeleiding en behandeling. Ontwikkeling vangnet in de wijk”. Reeds bestaand: samenwerking belangrijkste zorgverzekeraar. Regio Delft Westland [...]
  www.rijksoverheid.nl
  22-12-2017 23:42:17 | Rapport
 • 4 Toegankelijkheid van de maatschappelijke opvang en beschermd wonen - brief aan gemeenten - Brief -[...]
  [...] commissie Dannenberg is de ontwikkeling en implementatie van een nieuw verdeelmodel. Samen met gemeenten heb ik geconcludeerd dat implementatie van dit model per 1 januari 2020 niet wenselijk en realistisch [...]
  www.rijksoverheid.nl
  22-12-2017 23:42:09 | Brief
 • 5 Cijfers maatschappelijke opvang 2016 - Rapport - Rijksoverheid.nl
  [...] hulpverlening ontvangen, van nachtopvang en crisisopvang tot diverse vormen van begeleid wonen en ambulante begeleiding, dit laatste ook ter voorkoming van huisuitzetting. Een aantal organisaties levert naast [...]
  www.rijksoverheid.nl
  22-12-2017 23:08:02 | Rapport
 • 6 Praktijktest toegankelijkheid maatschappelijke opvang 2017 - Rapport - Rijksoverheid.nl
  [...] ervaringsdeskundige mystery guests. Veel dank gaat uit naar de mystery guests, zonder wie dit onderzoek niet mogelijk was. Daarnaast dank aan de mensen die zeer behulpzaam waren bij het werven en begeleiden van de [...]
  www.rijksoverheid.nl
  22-12-2017 23:07:55 | Rapport
 • 7 Decisio Beleidsdoorlichting Artikel 17 Luchtvaart - Rapport - Rijksoverheid.nl
  [...] aanleiding, motivering en doelstellingen zijn opgenomen. De algemene doelstelling van het beleid is ‘verdere ontwikkeling van een optimale netwerkkwaliteit in combinatie met een concurrerende en duurzame [...]
  www.rijksoverheid.nl
  22-12-2017 23:07:49 | Rapport
 • 8 Ontwerpbesluit houdende regels betreffende de tarieven en voorwaarden van overige luchthavens - Besluit[...]
  [...] . prognoses betreffende de situatie van de luchthaven ten aanzien van de tarieven, de ontwikkelingen van verkeer en vervoer alsmede de geplande investeringen; g. het werkelijke gebruik van de [...]
  www.rijksoverheid.nl
  22-12-2017 23:07:03 | Besluit
 • 9 Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ 2017 - Rapport - Rijksoverheid.nl
  [...] opbouw/ uitbouw van de voorzieningen voor (langdurige of intensieve) ambulante behandeling en begeleiding/ ondersteuning; • de ontwikkeling van het beschermd wonen De ontwikkeling van de omvang van de [...]
  www.rijksoverheid.nl
  22-12-2017 23:06:57 | Rapport
 • 10 Zesde Nederlandse actieprogramma betreffende de Nitraatrichtlijn (2018 - 2021) - Rapport -[...]
  [...] Nederland. Diverse maatregelen in dit actieprogramma stimuleren de verdere ontwikkeling van de goede landbouwpraktijk door middel van kennisontwikkeling, praktijkontwikkeling en -toepassing van nieuwe kennis [...]
  www.rijksoverheid.nl
  22-12-2017 23:06:57 | Rapport
 • 11 Fiche 2: Mededeling actualisering EU-strategie hulp voor handel - Publicatie - Rijksoverheid.nl
  [...] (EIP) dat Afrika en de Europese nabuurschapslanden omvat, zal gebruik worden gemaakt van innovatieve mechanismen voor risicodeling met een nieuw Europees fonds voor duurzame ontwikkeling. Onder dit fonds [...]
  www.rijksoverheid.nl
  22-12-2017 23:06:51 | Publicatie
 • 12 Rapport Verzilvering Verdienpotentieel EV 2017 - Rapport - Rijksoverheid.nl
  [...] . Nederlandse bedrijven gelden internationaal als koplopers op het gebied van elektrisch vervoer. Het stimuleren van elektrisch vervoer in Nederland draagt bij aan klimaatdoelstellingen, de energietransitie en [...]
  www.rijksoverheid.nl
  22-12-2017 22:34:59 | Rapport
 • 13 Bijlage II Rapport Verzilvering Verdienpotentieel Elektrisch Vervoer - Rapport - Rijksoverheid.nl
  [...] . Pieken in opwek van duurzame energie met wind- en zonneenergie kunnen worden opgevangen door dit type oplossingen. In het Living Lab wordt onderzoek gedaan naar batterijen, communicatieprotocollen, cyber [...]
  www.rijksoverheid.nl
  22-12-2017 22:34:53 | Rapport
 • 14 Laadinfrastructuurin de private gebouwde omgeving - Rapport - Rijksoverheid.nl
  [...] - verhuurder 31 4.4 Relatie belegger/ ontwikkelaar – toekomstig gebruiker 33 4.5 Resumerend 33 5 Oplossingen en maatregelen 37 5.1 Inleiding 37 5.2 Marktontwikkelingen 37 5.3 Aangrijpingspunten voor beleid 38 5.4 [...]
  www.rijksoverheid.nl
  22-12-2017 22:34:18 | Rapport
 • 15 Besluit op Wob-verzoek over beantwoording Kamervragen over BKR - Wob-verzoek - Rijksoverheid.nl
  [...] : een aangelegenheid die betrekking heeft op beleid van een bestuursorgaan, daaronder begrepen de voorbereiding en de uitvoering ervan; c. intern beraad: het beraad over een bestuurlijke aangelegenheid [...]
  www.rijksoverheid.nl
  22-12-2017 16:46:00 | Wob-verzoek
 • 16 Een verkenning van de arbeidsmarktimpact van online onderwijs - Essays digitalisering hoger onderwijs[...]
  [...] OnderzoekDoor de verdere ontwikkeling van informatie‐ en communicatietechnologie (ICT) ontstaan in rap tempo nieuwe toepassingen die van grote invloed zijn op de maatschappij.1 Met de toenemende kracht van [...]
  www.rijksoverheid.nl
  22-12-2017 13:19:00 | Webpagina
 • 17 Digitalisering bekeken vanuit het oogpunt van een student - Essays digitalisering hoger onderwijs -[...]
  [...] het aanzien en populariteit van onze ingenieurscultuur investeren.  Figuur 2: De relatieve bijdrage van duurzame energie per land in de Europese Unie uitgezet tegen het percentage van afgestuurde in [...]
  www.rijksoverheid.nl
  22-12-2017 13:12:00 | Webpagina
 • 18 Open onderwijs: van commitment naar actie - Essays digitalisering hoger onderwijs - Rijksoverheid.nl
  [...] het aanzien en populariteit van onze ingenieurscultuur investeren.  Figuur 2: De relatieve bijdrage van duurzame energie per land in de Europese Unie uitgezet tegen het percentage van afgestuurde in [...]
  www.rijksoverheid.nl
  22-12-2017 11:02:00 | Webpagina
 • 19 Essays digitalisering hoger onderwijs - Hoger onderwijs - Rijksoverheid.nl
  [...] Weblogbericht | 22-12-2017 | Lex Borghans, Universiteit Maastricht en Bas ter Weel, SEO Economisch Onderzoek Door de verdere ontwikkeling van informatie‐ en communicatietechnologie (ICT) ontstaan in rap tempo [...]
  www.rijksoverheid.nl
  22-12-2017 10:57:00 | Onderwerp
 • 20 Onderzoek Vrijwillige vastlegging van culturele diversiteit - Rapport - Rijksoverheid.nl
  [...] 2017 PwC 3 1. Inleiding 1.1. Introductie De Directie Samenleving en Integratie ("S&I") van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ontwikkelt beleid en ondersteunt in het streven naar een [...]
  www.rijksoverheid.nl
  22-12-2017 08:48:00 | Rapport
 • 21 Rapportage Industrieel Participatiebeleid 2015 - 2016 - Rapport - Rijksoverheid.nl
  [...] instrumenten is het Industrieel Participatie beleid (IP-beleid), waarmee beoogd wordt om de Nederlandse DVI te laten deelnemen aan de ontwikkeling, productie en instandhouding van defensie- en [...]
  www.rijksoverheid.nl
  21-12-2017 23:59:36 | Rapport
 • 22 Stand van zaken IV asbestdakensanering en Versnellingsaanpak - Rapport - Rijksoverheid.nl
  [...] Stimuleringsregeling DuurzaamThuis voor particulieren en voor de zakelijke sector het Limburgs Energie Fonds. In totaal heeft Limburg 170 mln. Euro revolverend beschikbaar. Knelpunten in beleid 3 oktober 2017 hebben [...]
  www.rijksoverheid.nl
  21-12-2017 23:58:55 | Rapport
 • 23 Verslag Boekwerk Monitoring en innovatie - Rapport - Rijksoverheid.nl
  [...] concurrentiedruk onder uitgevers en de samenstelling van de boekerverkopersmarkt. Bovendien is binnen alle onderwerpen consistent aandacht besteed aan het literair-culturele segment binnen de markt, de ontwikkeling [...]
  www.rijksoverheid.nl
  21-12-2017 23:42:45 | Rapport
 • 24 Afschrift brief over concept van de Omgevingsraad Schiphol (ORS) en Alderstafels - Brief -[...]
  [...] een wettelijke status. De doelstelling is vastgelegd in artikel 8.35 van de Wet Luchtvaart: 1. De Omgevingsraad Schiphol heeft tot doel een duurzame ontwikkeling, inpassing en gebruik van de luchthaven [...]
  www.rijksoverheid.nl
  21-12-2017 22:27:27 | Brief
 • 25 Minister Slob in gesprek met leraren - Arie Slob - Rijksoverheid.nl
  [...] houden en verder te ontwikkelen. Daarmee levert ze een bijdrage aan de verbetering van het onderwijs. In elk geval is de onderwijskwaliteit op een Excellente school altijd dik in orde.  Inmiddels mogen op [...]
  www.rijksoverheid.nl
  21-12-2017 17:10:00 | Webpagina
 • 26 Bijlage 6a: Brief aande Korpschef betreffende Dienst Bewaken en Beveiligen - Brief -[...]
  [...] politie Kamerstuk | 21-12-2017 Bijlage 2: Ontwikkeling en verdeling formatie en bezetting Kamerstuk | 21-12-2017 Bijlage 3: Doorontwikkeling toezicht op de politie Kamerstuk | 21-12-2017 Bijlage 4 [...]
  www.rijksoverheid.nl
  21-12-2017 14:23:00 | Brief
 • 27 Bijlage 5c: Arbeidsmarkt en poitie, een verkenning van de wervingskansen - Rapport -[...]
  [...] politie Kamerstuk | 21-12-2017 Bijlage 2: Ontwikkeling en verdeling formatie en bezetting Kamerstuk | 21-12-2017 Bijlage 3: Doorontwikkeling toezicht op de politie Kamerstuk | 21-12-2017 Bijlage 4 [...]
  www.rijksoverheid.nl
  21-12-2017 14:19:00 | Rapport
 • 28 Bijlage 5b: Motivaction, doelgroeponderzoek Diversiteit bij de politie, Jonge Nieuwe Nederlanders over[...]
  [...] pagina's | 87 kB Kamerstuk: Kamerbrief | 20-12-2017 Bijlagen Bijlage 1: Voortgangsbericht vorming nationale politie Kamerstuk | 21-12-2017 Bijlage 2: Ontwikkeling en verdeling formatie en bezetting Kamerstuk [...]
  www.rijksoverheid.nl
  21-12-2017 14:16:00 | Rapport
 • 29 Bijlage 5a: Motivaction, doelgroeponderzoek Diversiteit bij de politie, werving van nieuwe Nederlanders[...]
  [...] Bijlage 1: Voortgangsbericht vorming nationale politie Kamerstuk | 21-12-2017 Bijlage 2: Ontwikkeling en verdeling formatie en bezetting Kamerstuk | 21-12-2017 Bijlage 3: Doorontwikkeling toezicht op de [...]
  www.rijksoverheid.nl
  21-12-2017 14:13:00 | Rapport
 • 30 Bijlage 4e: Brief Review Board inzake transitie en realisatieplan - Brief - Rijksoverheid.nl
  [...] Kamerstuk | 21-12-2017 Bijlage 2: Ontwikkeling en verdeling formatie en bezetting Kamerstuk | 21-12-2017 Bijlage 3: Doorontwikkeling toezicht op de politie Kamerstuk | 21-12-2017 Bijlage 4: Voortgangsbericht [...]
  www.rijksoverheid.nl
  21-12-2017 14:09:00 | Brief
 • 31 Bijlage 4d: Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie, bijlagen Eindrapportage - Rapport -[...]
  [...] : Voortgangsbericht vorming nationale politie Kamerstuk | 21-12-2017 Bijlage 2: Ontwikkeling en verdeling formatie en bezetting Kamerstuk | 21-12-2017 Bijlage 3: Doorontwikkeling toezicht op de politie Kamerstuk | 21 [...]
  www.rijksoverheid.nl
  21-12-2017 13:57:00 | Rapport
 • 32 Bijlage 4c: Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie Eindrapportage - Rapport -[...]
  [...] politie Kamerstuk | 21-12-2017 Bijlage 2: Ontwikkeling en verdeling formatie en bezetting Kamerstuk | 21-12-2017 Bijlage 3: Doorontwikkeling toezicht op de politie Kamerstuk | 21-12-2017 Bijlage 4 [...]
  www.rijksoverheid.nl
  21-12-2017 13:55:00 | Rapport
 • 33 Bijlage 4b: Brief CIO Politie aan programmaraad IV inzake afronding Aanvalsprogramma IV - Brief -[...]
  [...] : Voortgangsbericht vorming nationale politie Kamerstuk | 21-12-2017 Bijlage 2: Ontwikkeling en verdeling formatie en bezetting Kamerstuk | 21-12-2017 Bijlage 3: Doorontwikkeling toezicht op de politie Kamerstuk | 21 [...]
  www.rijksoverheid.nl
  21-12-2017 13:51:00 | Brief
 • 34 Bijlage 4a: Brief Korpschef aan Minister inzake aanbieding eindrapportage aanvalsprogramma IV - Brief[...]
  [...] : Voortgangsbericht vorming nationale politie Kamerstuk | 21-12-2017 Bijlage 2: Ontwikkeling en verdeling formatie en bezetting Kamerstuk | 21-12-2017 Bijlage 3: Doorontwikkeling toezicht op de politie Kamerstuk | 21 [...]
  www.rijksoverheid.nl
  21-12-2017 13:45:00 | Brief
 • 35 Risicoanalyse misbruik en oneigenlijk gebruik - Brief - Rijksoverheid.nl
  [...] bedrijven op het vlak van onderzoek, ontwikkeling en innovatie en het stimuleren van het gebruik van publiek gefinancierde kennis door het MKB Overheidsingrijpen is gelegitimeerd omdat er onvoldoende [...]
  www.rijksoverheid.nl
  20-12-2017 23:53:19 | Brief
 • 36 Public consultation on supplementary protection certificates (SPCs) and patent research exemptions -[...]
  [...] subject to regulated market authorisations, such as the pharmaceutical, medical devices and. agrochemical industries, rely heavily en industrial property protection through patents, Suppiementary Patent [...]
  www.rijksoverheid.nl
  20-12-2017 23:37:08 | Brief
 • 37 Jeugdgezondheidszorg actief - Rapport - Rijksoverheid.nl
  [...] eigen organisatie en brengen deze gegevens beter in relatie met trends in de regio en landelijke gegevens. De organisaties ontwikkelden en implementeerden beleid voor het bereiken van moeilijk bereikbare [...]
  www.rijksoverheid.nl
  20-12-2017 23:36:46 | Rapport
 • 38 Plan van Aanpak Mestfraude 'Samen werken in een eerlijke keten' - Rapport -[...]
  [...] mineralenstromen en -problematiek op veehouderijbedrijven. Hoe: Stimuleren van transparante mineralenadministratie, zichtbaar maken van mineralenstromen op bedrijven en via brancheorganisaties benchmarken met [...]
  www.rijksoverheid.nl
  20-12-2017 23:30:00 | Rapport
 • 39 AANPAK RECHTMATIGE ZORG 2017 - Rapport - Rijksoverheid.nl
  [...] linie heeft opgeleverd. Hoewel het effectief aanpakken van fouten en fraude een kwestie blijft van een lange adem, zien wij een aantal ontwikkelingen in het versterken van de rechtmatigheid van de zorg [...]
  www.rijksoverheid.nl
  20-12-2017 23:08:43 | Rapport
 • 40 17196454 bijlage - Rapport - Rijksoverheid.nl
  [...] locatiefactoren het gunstigste klimaat laten zien. Op twee factoren (locatie & ligging en quality of life) staan we op nummer 1, op het gebied van governance zitten we de nummer 1 dicht op de hielen. Dat geldt niet [...]
  www.rijksoverheid.nl
  20-12-2017 22:21:40 | Rapport
 • 41 Brandveiligheid bij evenementen, campings en jachthavens - Omgevingswet - Rijksoverheid.nl
  [...] Brandveiligheid bij evenementen, campings en jachthavens Om de brandveiligheid op plaatsen als evenemententerreinen, campings en jachthavens te bevorderen gelden sinds 1 januari 2018 landelijke [...]
  www.rijksoverheid.nl
  20-12-2017 16:54:00 | Onderwerp
 • 42 Besluit op Wob-verzoek over cosubtraten en mest - Wob-verzoek - Rijksoverheid.nl
  [...] 7751ST VROEGE AKKERBOUWBEDRIJF 7742PD 24 7742PD 1138771490 19May2017 14:30:00 19May2017 14:45:00 7742PD DRENTSE DUURZAME ENERGIE B.V. 3818HH 33 7742PD 1138771503 19May2017 15:00:00 19May2017 15:14:00 [...]
  www.rijksoverheid.nl
  20-12-2017 13:12:00 | Wob-verzoek
 • 43 Rapportage Audit prestatie indicatoren definitief - Rapport - Rijksoverheid.nl
  [...] te laten sluiten bij de beleving van de reizigers en verladers. In het kader van de afspraken in de beheer- en vervoerconcessie vindt een aantal ontwikkelingen plaats, zoals het herzien van prestatie [...]
  www.rijksoverheid.nl
  19-12-2017 23:48:37 | Rapport
 • 44 Rapport Royal Haskoning DHV -Status inzameling GHA op milieustraten - Rapport - Rijksoverheid.nl
  [...] tussen de beleidsthema s circulaire economie, energie en klimaat. Uw rapporteur beveelt verder aan om samen met de Minister van Economische Zaken en Klimaat de toegankelijkheid van Europese fondsen voor [...]
  www.rijksoverheid.nl
  19-12-2017 23:48:14 | Rapport
 • 45 Bijlage 6 Internationale Benchmark - Rapport - Rijksoverheid.nl
  [...] NS 2018 en beheerplan ProRail 2018 Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) informeert de Tweede Kamer over de plannen en de beleidsprioriteiten voor 2018 van NS en... Kamerstuk: Kamerbrief | 19-12-2017 [...]
  www.rijksoverheid.nl
  19-12-2017 23:37:36 | Rapport
 • 46 Bijlage 8 Aanbiedingsbrief ProRail Internationale Benchmark - Brief - Rijksoverheid.nl
  [...] willen de al duurzame mobiliteit per trein steeds duurzamer maken, zowel qua energie en grondstofverbruik als voor de omgeving Deze ambities spelen enerzijds in op ontwikkelingen in de context, waarin wij [...]
  www.rijksoverheid.nl
  19-12-2017 23:37:27 | Brief
 • 47 Rapport 'Veilig met minder kosten. Proeftuin niet-actief beveiligde overwegen (NABO’s)' -[...]
  [...] incidenten te verminderen zijn het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) en ProRail het Programma NABO gestart. Dit programma richt zich op de meest risicovolle categorie Foto: Rob Dammers Een [...]
  www.rijksoverheid.nl
  19-12-2017 23:37:26 | Rapport
 • 48 Eindrapport 'Evaluatie Programma Vervoercapaciteit NS' - Rapport - Rijksoverheid.nl
  [...] gaan.  Kijk naar ontwikkelings- en optimalisatiemogelijkheden van de infrastructuur om grote steden bereikbaar te houden: voor de bereikbaarheid van grote steden is het van belang om focus te houden op [...]
  www.rijksoverheid.nl
  19-12-2017 23:37:21 | Rapport
 • 49 Vervoerplan NS 2018 - Rapport - Rijksoverheid.nl
  [...] NS geen CO2 uitstoot met het rijden van elektrische treinen en dragen we bij aan een duurzame samenleving. Tevens dragen we bij door kennis, vaardigheden en talenten van medewerkers te ontwikkelen en [...]
  www.rijksoverheid.nl
  19-12-2017 23:37:20 | Rapport
 • 50 Rapport SGS Search - CO2 uitstoot en verschuiving draagtassen - Rapport - Rijksoverheid.nl
  [...] onderwerpen: 1. Stimuleren van afvalscheiding en -preventie op scholen 2. Afvalscheiding op milieustraten 3. Milieueffecten van verbod op gratis plastic draagtassen 4. CPB-rapport over kunststof [...]
  www.rijksoverheid.nl
  19-12-2017 23:36:46 | Rapport
 • 51 Samenvatting programma Toekomstbestendig werken Aan het Spoor - Rapport - Rijksoverheid.nl
  [...] ontwikkelen en te implementeren. Het zorgt voor integrale be-/ bijsturing voor het plannen, contracteren en uitvoeren van werk aan het spoor. Dit leidt o.a. tot een integraal meerjarig masterplan voor productie [...]
  www.rijksoverheid.nl
  19-12-2017 23:36:42 | Rapport
 • 52 Rapport NEN Rol normen in een circulaire economie - Rapport - Rijksoverheid.nl
  [...] laten ontwikkelen, die kostbare en langdurende fysieke testen overbodig maken. - Ondersteuning bij het financieel overbruggen van de periode tot aan de marktintroductie. - Stimuleren van de vraag naar [...]
  www.rijksoverheid.nl
  19-12-2017 23:36:38 | Rapport
 • 53 Plan van aanpak programma Toekomstbestendig Werken aan het Spoor - Rapport - Rijksoverheid.nl
  [...] in de sector is ontwikkeld. Opdracht en doelstelling RESULTATEN 1. T.b.v. optimale balans van ‘de driehoek ontwikkelen, implementeren en borgen we nieuwe werkwijzen m.b.t. plannen, samenwerken en [...]
  www.rijksoverheid.nl
  19-12-2017 23:36:30 | Rapport
 • 54 Bijlage kamerbrief inzake feitelijke vragen appreciatie van het conceptakkoord om het EU handelsdefensief[...]
  [...] de energiemarkt verstoord is en het aandeel van de kosten voor energie minimaal 17% bedraagt van de totale productiekosten van een gedumpt product. 1 9 Nederland heeft volgens de regering als [...]
  www.rijksoverheid.nl
  19-12-2017 23:36:28 | Brief
 • 55 Eindrapportage inhoudelijke effectevaluatie trainingen 50plus WW - Rapport - Rijksoverheid.nl
  [...] de moeite om middels begeleiding en training de intensiteit en kwaliteit van werkzoekgedrag bij werkzoekenden te verhogen. 4 McKee-Ryan, Song, Wanberg en Kinicki (2005); Paul en Moser (2009) 5 McKee [...]
  www.rijksoverheid.nl
  19-12-2017 23:14:32 | Rapport
 • 56 Bijlage 7 Aanbiedingsbrief NS Internationale Benchmark - Brief - Rijksoverheid.nl
  [...] nodig voor het reduceren van impactvolle verstoringen op de infra en voor de reizigerspunctualiteit op de HSL. Hieronder licht ik een aantal ontwikkelingen met betrekking tot de prestaties van NS en [...]
  www.rijksoverheid.nl
  19-12-2017 23:00:18 | Brief
 • 57 Beheerplan 2018 - Rapport - Rijksoverheid.nl
  [...] verduurzamen van de mobiliteitsketen 24 3.3 We gaan efficiënt om met onze energie 24 3.4 We zorgen voor minder uitstoot van CO2 door circulair gebruik van materialen 25 3.5 We werken duurzaam in projecten en het [...]
  www.rijksoverheid.nl
  19-12-2017 23:00:04 | Rapport
 • 58 Nagekomen bestuurskosten staatssecretaris Van Dam - Publicatie - Rijksoverheid.nl
  Nagekomen bestuurskosten staatssecretaris Van Dam Deze documenten bevatten de bestuurskosten die in de aangegeven periode zijn gemaakt voor, door of namens staatssecretaris van het voormalig ministerie [...]
  www.rijksoverheid.nl
  19-12-2017 22:59:43 | Publicatie
 • 59 Bestuurskosten bewindslieden Ministerie van Financiën oktober 2017 - Publicatie - Rijksoverheid.nl
  [...] energieprojecten en aanplant en bescherming van bossen wereldwijd. Meet informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 802. S.v.p. blj betaling factuur- en relatlenummer [...]
  www.rijksoverheid.nl
  19-12-2017 16:18:00 | Publicatie
 • 60 Berichten social media van december 2017 - Mark Rutte - Rijksoverheid.nl
  [...] reductie van 49 procent in 2030. Er komt een nationaal Klimaat- en energieakkoord, en de hoofdlijnen van de afspraken op het terrein van klimaat en energie worden verankerd in een Klimaatwet. En met een [...]
  www.rijksoverheid.nl
  19-12-2017 11:11:00 | Webpagina
 • 61 Berichten minister-president op social media, december 2017 - Mark Rutte - Rijksoverheid.nl
  [...] reductie van 49 procent in 2030. Er komt een nationaal Klimaat- en energieakkoord, en de hoofdlijnen van de afspraken op het terrein van klimaat en energie worden verankerd in een Klimaatwet. En met een [...]
  www.rijksoverheid.nl
  19-12-2017 11:11:00 | Webpagina
 • 62 Rapport Erkenningsregeling installateurs - Rapport - Rijksoverheid.nl
  [...] Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Directie Bouwen en Energie Afdeling Bouwregelgeving Project : Startdocument Erkenningsregeling Installateurs Projectnummer : 2017-14 Datum : 25 september 2017 Status [...]
  www.rijksoverheid.nl
  18-12-2017 23:54:05 | Rapport
 • 63 Bestuurskosten ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid november 2017 - Publicatie -[...]
  [...] . U investeert hiermee in duurzame energieprojecten die ervoor zorgdragen dat de C02 uitstoot elders wordt voorkomen. Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 [...]
  www.rijksoverheid.nl
  18-12-2017 17:19:00 | Publicatie
 • 64 Debat vaststelling tarieven opslag duurzame energie - Activiteit - Rijksoverheid.nl
  [...] Debat vaststelling tarieven opslag duurzame energie Kamervergadering | Eric Wiebes Datum: 19 december 2017 Locatie: Eerste Kamer, Den Haag Voor vragen en persverzoeken rond dit debat kunt u contact [...]
  www.rijksoverheid.nl
  18-12-2017 17:12:00 | Webpagina
 • 65 Greenpeace, Milieudefensie en Natuur & Milieu - Activiteit - Rijksoverheid.nl
  [...] Greenpeace, Milieudefensie en Natuur & Milieu Gesprek | Eric Wiebes Datum: 19 december 2017 Locatie: Den Haag [...]
  www.rijksoverheid.nl
  18-12-2017 17:12:00 | Webpagina
 • 66 Gesprek initiatiefwetsvoorstel Markt en Overheid - Activiteit - Rijksoverheid.nl
  [...] Gesprek initiatiefwetsvoorstel Markt en Overheid Werkbezoek | Mona Keijzer Datum: 19 december 2017 Locatie: Den Haag [...]
  www.rijksoverheid.nl
  18-12-2017 17:12:00 | Webpagina
 • 67 Raad voor Financiële en Economische Zaken, Infrastructuur en Landbouw - Activiteit -[...]
  [...] Raad voor Financiële en Economische Zaken, Infrastructuur en Landbouw Ministerraad, onderraad, ministerieel overleg | Kajsa Ollongren, Wopke Hoekstra, Eric Wiebes, Wouter Koolmees, Menno Snel Datum [...]
  www.rijksoverheid.nl
  18-12-2017 17:12:00 | Webpagina
 • 68 Bezoek aan eCommerce Cluster - Activiteit - Rijksoverheid.nl
  [...] Bezoek aan eCommerce Cluster Werkbezoek | Mona Keijzer Datum: 18 december 2017 Locatie: Zwolle Voor vragen en persverzoeken rond dit werkbezoek kunt u contact opnemen met Anne van Pinxteren [...]
  www.rijksoverheid.nl
  18-12-2017 17:12:00 | Webpagina
 • 69 Bezoek Scania - Activiteit - Rijksoverheid.nl
  [...] Bezoek Scania Werkbezoek | Mona Keijzer Datum: 18 december 2017 Locatie: Zwolle Voor vragen en persverzoeken rond dit werkbezoek kunt u contact opnemen met Anne van Pinxteren, woordvoerder,  06 – 11 [...]
  www.rijksoverheid.nl
  18-12-2017 17:12:00 | Webpagina
 • 70 VTE-Energie - Activiteit - Rijksoverheid.nl
  [...] VTE-Energie Internationale bijeenkomst | Eric Wiebes Datum: 18 december 2017 Locatie: Brussel Voor vragen en persverzoeken rond deze Europese Raad kunt u contact opnemen met Paul van der Zanden [...]
  www.rijksoverheid.nl
  18-12-2017 17:12:00 | Webpagina
 • 71 Werkbezoek aan Kamer van Koophandel - Activiteit - Rijksoverheid.nl
  [...] Werkbezoek aan Kamer van Koophandel Werkbezoek | Mona Keijzer Datum: 18 december 2017 Locatie: Utrecht Voor vragen en persverzoeken rond dit werkbezoek kunt u contact opnemen met Anne van Pinxteren [...]
  www.rijksoverheid.nl
  18-12-2017 17:12:00 | Webpagina
 • 72 Kennismaking met voorzitter platform Retailagenda - Activiteit - Rijksoverheid.nl
  Kennismaking met voorzitter platform Retailagenda Ontvangst | Mona Keijzer Datum: 20 december 2017 Locatie: Den Haag [...]
  www.rijksoverheid.nl
  18-12-2017 17:12:00 | Webpagina
 • 73 Wet herziening gerechtelijke kaart: doelen tot dusver beperkt gerealiseerd - Publicatie -[...]
  [...] mogelijkheden zijn ontstaan voor het verder kunnen ontwikkelen van deskundigheid en specialisatie. Binnen het openbaar ministerie gaat het om zaken van het Landelijk Parket en Functioneel Parket en enkele andere [...]
  www.rijksoverheid.nl
  18-12-2017 12:07:00 | Publicatie
 • 74 Vragenlijstonderzoek Wet herziening gerechtelijke kaart - Rapport - Rijksoverheid.nl
  [...] Commissie Evaluatie Wet herziening gerechtelijke kaart (Wet HGK) heeft onderzoek gedaan naar de wijze waarop de Wet HGK is geïmplementeerd, naar de effecten in de praktijk en de doeltreffendheid van de Wet [...]
  www.rijksoverheid.nl
  18-12-2017 12:00:00 | Rapport
 • 75 Evaluatie Wet herziening gerechtelijke kaart - Rapport - Rijksoverheid.nl
  [...] dusverre gebruikt worden, nog niet bijdragen aan het waarborgen van de mogelijkheden deskundigheid en specialisatie verder te ontwikkelen. Zo komen aanpassingen in zaakverdelingsreglementen – ook die vanuit [...]
  www.rijksoverheid.nl
  18-12-2017 12:00:00 | Rapport
 • 76 WODC Factsheet 2017-4 Schaalgrootte rechtspraak in eerste aanleg - Rapport - Rijksoverheid.nl
  [...] factsheet beschrijft die ontwikkeling. Tabel 1 geeft de omvang van de arrondissementen weer, vóór en na de maatregel, aan de hand van het aantal inwoners, het aantal handels- en familiezaken dat jaarlijks [...]
  www.rijksoverheid.nl
  18-12-2017 10:51:00 | Rapport
 • 77 Kerstborrel VNO-NCW - Activiteit - Rijksoverheid.nl
  Kerstborrel VNO-NCW Evenement | Carola Schouten, Sander Dekker, Ank Bijleveld, Eric Wiebes, Mark Harbers, Barbara Visser, Mona Keijzer Datum: 21 december 2017 Locatie: Den Haag [...]
  www.rijksoverheid.nl
  17-12-2017 11:24:00 | Webpagina
 • 78 Fiche 3: Mededeling actieplan infrastructuur alternatieve brandstoffen - Publicatie -[...]
  [...] transportmodaliteiten. Dit beleid is onder meer vormgegeven in het SER Energieakkoord en de daarbij behorende akkoorden en convenanten, zoals de SER Duurzame Brandstofvisie met LEF en de Rijksbrede Maritieme Strategie [...]
  www.rijksoverheid.nl
  15-12-2017 23:51:34 | Publicatie
 • 79 Fiche 4: Wijziging aardgasrichtlijn – gaspijpleidingen met derde landen - Publicatie -[...]
  [...] )368 f) Behandelingstraject Raad Vervoer, Telecom en Energieraad g) Eerstverantwoordelijk ministerie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat h) Rechtsbasis Artikel 194 van het Verdrag betreffende de [...]
  www.rijksoverheid.nl
  15-12-2017 23:51:33 | Publicatie
 • 80 Evaluatie Kwowledge Development Centre Mainport Schiphol 2018-2022 - Rapport - Rijksoverheid.nl
  [...] onderzoek is om waardevolle en innovatieve oplossingen te vinden voor de duurzame ontwikkeling van de Mainport Schiphol. Het operationele doel is om te komen met innovaties ten aanzien van luchtzijdig gebruik [...]
  www.rijksoverheid.nl
  15-12-2017 23:51:28 | Rapport
 • 81 Fiche 2: Wijziging richtlijn gecombineerd vervoer - Publicatie - Rijksoverheid.nl
  [...] weg en het beperken van uitstoot die slecht is voor het klimaat. Het stimuleren van intermodaal vervoer past in deze lijn. b) Beoordeling + inzet ten aanzien van dit voorstel Nederland ondersteunt in [...]
  www.rijksoverheid.nl
  15-12-2017 23:51:27 | Publicatie
 • 82 De mutaties en toelichting die na de Najaarsnota in de VWS-begroting 2017 zijn verwerkt - Brief -[...]
  [...] Economische Zaken en Klimaat van € 36.000. Het budget wordt overgeheveld vanuit het instrument Opdrachten. Daarnaast is de loonbijstelling vanaf artikel 11 Nominaal en onvoorzien gedeeltelijk overgeheveld naar [...]
  www.rijksoverheid.nl
  15-12-2017 23:36:14 | Brief
 • 83 Ministerraad - Activiteit - Rijksoverheid.nl
  [...] Patiënten krijgen meer te zeggen over het beleid van zorginstellingen. Cliënten kunnen op deze manier meedenken over de... Nieuwsbericht | 15-12-2017 | 15:05 Balans privacy en veiligheid juridisch verankerd [...]
  www.rijksoverheid.nl
  15-12-2017 17:39:00 | Webpagina
 • 84 Algemeen Overleg Bedrijfslevenbeleid - Activiteit - Rijksoverheid.nl
  [...] Algemeen Overleg Bedrijfslevenbeleid Kamervergadering | Eric Wiebes, Mona Keijzer Datum: 21 december 2017 Locatie: Den Haag Voor vragen en persverzoeken rond dit debat kunt u contact opnemen met Pim [...]
  www.rijksoverheid.nl
  15-12-2017 11:19:00 | Webpagina
 • 85 Circulaire wijzigingen in de financiële arbeidsvoorwaarden per 1 januari 2018 voor de ambtenaren werkzaam[...]
  [...] het genot van verwarming, energie en leidingwater genoemd in artikel 3, eerste lid, onder b tot en met e, van het Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel, wijzigen op de gebruikelijke [...]
  www.rijksoverheid.nl
  15-12-2017 09:37:00 | Circulaire
 • 86 17199594.bijlage - Begroting - Rijksoverheid.nl
  [...] verhogingen van de opslag duurzame energie en de energiebelasting al opgenomen. Uit deze doorrekening blijkt dat alle inkomensgroepen erop vooruit gaan in deze kabinetsperiode. 10. Waarom is bij Garanties MKB [...]
  www.rijksoverheid.nl
  14-12-2017 23:53:18 | Begroting
 • 87 Meerjarenplan SVB 2018-2020 - Publicatie - Rijksoverheid.nl
  [...] .................................................................................................................. 24 Bijlage 2 - Ontwikkelingen beleid en regelgeving 2018 (daar waar kan met doorkijk naar 2020) ....... 25 Bijlage 3 – Aanvullende begrotingstabellen 2018 [...]
  www.rijksoverheid.nl
  14-12-2017 23:53:17 | Publicatie
 • 88 Bestuurskosten IenW september, oktober en november 2017 - Publicatie - Rijksoverheid.nl
  [...] via duurzame energieprojecten en aanplant en bescherming van bossen wereldwijd. Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website or via +31 20 6800 802. S.v.p. bij betaling factuur [...]
  www.rijksoverheid.nl
  14-12-2017 14:51:00 | Publicatie
 • 89 Besluit op Wob-verzoek over de overbrenging van afvalstoffen - Wob-verzoek - Rijksoverheid.nl
  [...] MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, nams deze, DE,(NSPECTEUR4ENERL LEEFOMGEVING EN WATERSTAAT Team Juridische Zaken Ons kenmerk 0-4-17-0065. 00 1 mr. ].A. van den e Leefomgeving en Transport ‘Ministerie [...]
  www.rijksoverheid.nl
  14-12-2017 10:00:00 | Wob-verzoek
 • 90 Nieuwjaarsontvangst van Zijne Majesteit de Koning - Activiteit - Rijksoverheid.nl
  Nieuwjaarsontvangst van Zijne Majesteit de Koning Evenement | Mark Rutte, Kajsa Ollongren, Carola Schouten, Sander Dekker, Ingrid van Engelshoven, Arie Slob, Mark Harbers, Raymond Knops, Mona Keijzer Datum: [...]
  www.rijksoverheid.nl
  13-12-2017 15:55:00 | Webpagina
 • 91 Raad voor Europese Aangelegenheden - Activiteit - Rijksoverheid.nl
  Raad voor Europese Aangelegenheden Ministerraad, onderraad, ministerieel overleg | Ingrid van Engelshoven, Wopke Hoekstra, Eric Wiebes, Menno Snel Datum: 13 december 2017 Locatie: Den Haag [...]
  www.rijksoverheid.nl
  13-12-2017 15:55:00 | Webpagina
 • 92 Bestuurskosten AZ septemberoktober 2017 - Publicatie - Rijksoverheid.nl
  [...] duurzameenCrgieprojecten en aanplant e. bescherming van bossen wereldwijd Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt ii op onze webs te of via +31 20 6800 802 HOORT BIJ FACTUUR 7737Qn AN VUI ER[NG HOORT 51] FACTUUR [...]
  www.rijksoverheid.nl
  13-12-2017 15:14:00 | Publicatie
 • 93 Toelichting consultatie Beleidsregel netwerkaansluitpunt - Publicatie - Rijksoverheid.nl
  [...] +netwerkaansluitpunt.pdf 1 Toelichting op de openbare consultatie van de Beleidsregel netwerkaansluitpunt Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, december 2017 Doelgroep: telecomaanbieders, fabrikanten van telecom [...]
  www.rijksoverheid.nl
  13-12-2017 10:26:00 | Publicatie
 • 94 Consultatie Beleidsregel netwerkaansluitpunt - Publicatie - Rijksoverheid.nl
  [...] consultatie van de Beleidsregel netwerkaansluitpunt Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, december 2017 Doelgroep: telecomaanbieders, fabrikanten van telecom-eindapparaten, eindgebruikers van [...]
  www.rijksoverheid.nl
  13-12-2017 10:26:00 | Publicatie
 • 95 Verslag Algemeen Overleg Postbezorgingswet - Activiteit - Rijksoverheid.nl
  [...] Verslag Algemeen Overleg Postbezorgingswet Kamervergadering | Mona Keijzer Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden Datum: 13 december 2017, 00:00 Locatie: Tweede Kamer Voor vragen en [...]
  www.rijksoverheid.nl
  13-12-2017 09:59:00 | Webpagina
 • 96 Begrotingsbehandeling EZK - Activiteit - Rijksoverheid.nl
  Begrotingsbehandeling EZK Kamervergadering | Eric Wiebes, Mona Keijzer Datum: 13 december 2017 - 14 december 2017 Locatie: Tweede Kamer [...]
  www.rijksoverheid.nl
  13-12-2017 09:57:00 | Webpagina
 • 97 Tussenevaluatie sectorplannen 2017 - Rapport - Rijksoverheid.nl
  [...] (uitval van deelnemers doordat ze een baan vonden) of wijzigingen in beleid en wetgeving. Bereiken van doelen De sectorplannen lijken voor de individuele deelnemers over het algemeen positieve gevolgen te [...]
  www.rijksoverheid.nl
  12-12-2017 23:56:51 | Rapport
 • 98 Toezegging brief over verplichte openstelling winkels - Brief - Rijksoverheid.nl
  [...] ontwikkeling van de jurisprudentie op dit punt volgen. Hoogachtend, mr. drs. M.C.G. Keijzer Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Gerelateerde informatie uit: https:/ / www.rijksoverheid.nl/ binaries [...]
  www.rijksoverheid.nl
  12-12-2017 23:02:27 | Brief
 • 99 Bestuurskosten september 2017 Ministerie van Economische Zaken - Publicatie - Rijksoverheid.nl
  [...] Bestuurskosten september 2017 Ministerie van Economische Zaken Dit document bevat de bestuurskosten die in de aangegeven periode zijn gemaakt voor, door of namens bewindspersonen en topambtenaren van [...]
  www.rijksoverheid.nl
  12-12-2017 23:02:07 | Publicatie
 • 100 De droom, het land en het tekort; een essay over openbaarheid, transparantie, open data en de ambtenaar[...]
  [...] richtingen. En anderzijds dat het op deze manier ontwikkelde beleid ook breder gedragen is, en er – dus – minder energie gestoken hoeft te worden in het ‘verkopen van dit beleid. Daarnaast is een breed [...]
  www.rijksoverheid.nl
  12-12-2017 16:56:00 | Rapport
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.7.1 van 22 november 2018.