Nadat je bent ingelogd, kan je selecties maken.

Haagse Feiten

Toegangspoort tot meer dan 1,3 miljoen parlementaire documenten, nieuws en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Leuk dat je meedoet!

Maak nu direct een gratis account aan, bevestig de e-mail, en ga los!

Inloggen

 • 190 items gevonden

 • 1 JBZ-Raad; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 6 december[...]
  [...] van Nederland om zich aan de zijde te scharen van de Europese Commissie in de twee rechtszaken die ngo's hebben aangespannen tegen de Privacy Shield-verordening. De voorzitter : Ik kan niet zeggen dat [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-12-2017 00:57:11 | Verslag
 • 2 Ontwikkelingsraad; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 6[...]
  [...] adoptiemoeder ben van SDG 5. Nederland en andere landen hebben ook gewezen op de eventuele inbreuken door digitalisering op privacy en bescherming van data. Hoe gaat Nederland de innovatieve kennis die wij op dit [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-12-2017 00:56:48 | Verslag
 • 3 Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken; Verslag van een algemeen[...]
  [...] octrooiwetgeving, de regelgeving rondom dataexclusiviteit, de verordening inzake weesgeneesmiddelen, de inzet van het Europese onderzoeksgeld en het gezamenlijk inkopen, maar ook het toestaan dat patiënten via [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-12-2017 23:13:53 | Verslag
 • 4 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen[...]
  [...] is tegen gerechtvaardigd belang als grondslag. In de Algemene verordening gegevensbescherming is deze grondslag niet toegestaan voor bijzondere persoonsgegevens zoals ras, politieke voorkeur en geloof [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-12-2017 07:38:50 | Verslag
 • 5 Geestelijke gezondheidszorg; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden[...]
  [...] precies tegen doen? D66 en de SP hebben samen al Kamervragen gesteld over de ROM-gegevens die zonder toestemming naar Stichting Benchmark GGZ gingen. Dat zit een heel privacy-aspect aan, dat ik niet [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-12-2017 07:38:48 | Verslag
 • 6 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken ; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een[...]
  [...] de interne markt moet ook rekening worden gehouden met rechten van de consument op privacy, de bescherming van persoonsgegevens, de effecten op de bestaande administratieve systemen alsmede de beperkte [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-12-2017 07:35:12 | Verslag
 • 7 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen[...]
  [...] commissie voor Europese Zaken hebben op 22 november 2017 overleg gevoerd met mevrouw Van Nieuwenhuizen Wijbenga, Minister van Infrastructuur en Waterstaat, over: – de brief van de Minister van Infrastructuur [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-12-2017 07:32:37 | Verslag
 • 8 Zelfstandige bestuursorganen; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden[...]
  [...] van een eigenlijk niet bestaande modelstudent. Het ISO maakt zich zorgen over de afname van het aantal fysieke contactpunten van DUO. Deelt de Minister die zorgen? Voorzitter. Dan de privacy van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-12-2017 07:29:13 | Verslag
 • 9 Fraudebestrijding in de zorg; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden[...]
  [...] financiële gegevens openbaar hoeven te maken. Voor hen is het ook een stuk makkelijker om die winsten te maken. Dat gebeurt. Het zijn instellingen die nu ook geen toelating hoeven te vragen en dus geen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  01-12-2017 07:22:30 | Verslag
 • 10 Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken; Verslag van een algemeen[...]
  [...] en Werkgelegenheid, de vaste commissie voor Europese Zaken en de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben op 16 november 2017 overleg gevoerd met de heer Koolmees, Minister van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  01-12-2017 07:22:29 | Verslag
 • 11 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet bekostiging financieel toezicht, het Burgerlijk[...]
  [...] geen garanties zijn dat dergelijke bedrijven de financiële gegevens van burgers net zo goed (moeten) beschermen als banken? Zo nee, waarom niet? Deelt de regering de mening dat dit juist een taak is die [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  01-12-2017 07:21:56 | Verslag
 • 12 Slachtofferbeleid; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 16[...]
  [...] dat verdachten via het procesdossier inzage hebben in persoonlijke gegevens van de slachtoffers, namelijk naam, adres en telefoonnummer, door slachtoffers als een zeer onaangename inbreuk op de privacy [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-11-2017 07:16:22 | Verslag
 • 13 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar[...]
  [...] privacy en informatieveiligheid, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In het proces zijn checks and balances opgenomen waarmee het naleven [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-11-2017 09:31:09 | Verslag
 • 14 DNA-onderzoek in strafzaken; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg[...]
  [...] omwille van de rechtszekerheid en bescherming tegen onnodige inbreuken op de persoonlijke levenssfeer niet ten minste geschrapt? In de in artikel 3 bedoelde administratie worden de gegevens vastgelegd die [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-11-2017 10:40:36 | Verslag
 • 15 Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het pseudonimiseren van het persoonsgebonden nummer[...]
  [...] vijfjaarlijkse evaluatie ook nog jaarlijks een stand van zaken-overzicht te geven over de implementatie van deze wet en om hierbij de bescherming van persoonsgegevens van alle onderwijsdeelnemers te betrekken [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-11-2017 10:35:11 | Verslag
 • 16 Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor[...]
  [...] backoffice processen in de consulaire dienstverlening, waarmee het Ministerie van Buitenlandse Zaken beoogt de burger beter en sneller toegang te geven tot consulaire dienstverlening. 16 Hoe groot is de omvang [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  03-11-2017 10:35:07 | Verslag
 • 17 Belastingdienst; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 25 oktober[...]
  [...] uitgevoerd. Ook tijdens het proces van nieuwe dingen doen en nieuwe data-analyses wordt onzorgvuldig omgesprongen met persoonsgegevens; ze belanden op plekken waar ze niet hadden mogen komen. Ook als je kijkt [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  02-11-2017 08:21:26 | Verslag
 • 18 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een[...]
  [...] toepassingsbereik heeft dan de AVG. De AVG ziet immers alleen op de bescherming persoonsgegevens terwijl de ePrivacy-verordening ook ziet op de bescherming van gegevens die dat niet zijn. Zo ziet het in de ePrivacy [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  26-10-2017 08:16:59 | Verslag
 • 19 EU-voorstellen: EU-mobiliteitspakket; Verslag van een schriftelijk overleg inzake vragen over Europese[...]
  [...] van persoonsgegevens (o.a. de Algemene Gegevens Verordening). De gegevens die in het kader van deze richtlijn worden verzameld, mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan die van deze [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  26-10-2017 08:16:59 | Verslag
 • 20 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor[...]
  [...] persoonsgegevens. Een volledig overzicht van de Europese wet- en regelgeving is te vinden op de website van de Europese Unie EUR-Lex: http:/ / eur-lex.europa.eu . Deze website heeft een uitgebreide zoekfunctie [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-10-2017 08:15:08 | Verslag
 • 21 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds[...]
  [...] ontvangsten door onttrekking/ storting interne begrotingsreserve – 398 398 0 5. Per saldo effect op het uitgavenkader – 398 398 0 3. Is de bescherming die voortvloeit uit de 100% eindejaarsmarge, voldoende om [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-10-2017 08:13:28 | Verslag
 • 22 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar[...]
  [...] praktijkervaringen kunnen vervolgens de juiste stappen worden gezet om de ontwikkeling te ondersteunen. Ook gaan de lidstaten en de Europese Commissie samen werken aan vraagstukken omtrent cybersecurity, privacy [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-10-2017 08:12:23 | Verslag
 • 23 JBZ-Raad; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over onder andere[...]
  [...] inzet zowel voor de online vrijheid van meningsuiting als voor de bescherming van de online privacy van burgers onderling (de horizontale privacy)? Wil de Minister zich inzetten voor de effectieve [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-10-2017 08:08:02 | Verslag
 • 24 Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van[...]
  [...] bepaald kenteken zich gedurende langere tijd zich regelmatig op de Nederlandse weg begeeft. 2. Een uitwisseling van gegevens over die auto s met relevante landen in de Europese Unie. Dan kan de Nederlandse [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-10-2017 08:06:35 | Verslag
 • 25 Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2018 ; Verslag houdende[...]
  [...] huurverhoging is verlaagd, mede omdat verhuurders vanwege privacybescherming de van de Belastingdienst verkregen inkomenscategorieën van huishoudens moeten vernietigen zodra de inkomensafhankelijke hogere [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  10-10-2017 07:59:56 | Verslag
 • 26 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties[...]
  [...] vernieuwde berichtenvoorziening van MijnOverheid? Hoe ziet de uitgavenontwikkeling hieraan voor komende jaren eruit? Antwoord: De bouw van de vernieuwde berichtenvoorziening voor burgers is in een vergevorderd [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  10-10-2017 07:59:54 | Verslag
 • 27 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties[...]
  [...] particulieren en bedrijven aangeven of zij wensen dat hun reactie openbaar wordt dan wel vertrouwelijk blijft. Ik kan me vanuit een oogpunt van privacy goed voorstellen dat particulieren willen dat hun naam en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-09-2017 07:47:15 | Verslag
 • 28 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI); Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een[...]
  [...] werken. Het lijkt mij ook frustrerend voor henzelf. Wat wordt er gedaan om de dienstverlening en het succesvol bemiddelen nog verder te verbeteren? Daarbij is het ook belangrijk dat de privacy van burgers [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-09-2017 07:47:07 | Verslag
 • 29 JBZ-Raad; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 13 september[...]
  [...] allereerst over terrorismebestrijding, vervolgens over de EU-Canada PNR-overeenkomst en ten slotte over de wetgeving inzake privacy en auteursrecht. Mijn eerste punt betreft dus de Europese aanpak van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-09-2017 07:42:50 | Verslag
 • 30 Algemene Vergadering der Verenigde Naties; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk[...]
  [...] regering oproept tot het nemen van maatregelen die noodzakelijk zijn om te voorkomen dat verzameling van gegevens ten behoeve van opsporing en vervolging niet leiden tot massaverzameling van persoonsgegevens [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22-09-2017 07:40:54 | Verslag
 • 31 EU-voorstel: Strategie voor een digitale eengemaakte markt; Verslag van een nader schriftelijk overleg[...]
  [...] richtlijnvoorstel is online beschikbaar en als bijlage aan deze brief toegevoegd. 12 De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft een alomvattend juridisch kader voor de bescherming van persoonsgegevens [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22-09-2017 07:39:56 | Verslag
 • 32 EU-voorstellen inzake interoperabiliteit COM (2017) 344 en 352; Verslag van een schriftelijk overleg;[...]
  [...] entiteiten van de EU en draagt hierdoor bij aan een effectieve en efficiënte uitvoering van deze taken. De aan het woord zijnde leden vinden het zeer belangrijk dat de bescherming van privacy gewaarborgd [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-09-2017 07:31:02 | Verslag
 • 33 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren[...]
  [...] strafbare feiten en het aanhouden van voortvluchtigen, en anderzijds het recht van burgers op bescherming van hun persoonlijke levenssfeer. De leden hebben naar aanleiding van de beantwoording en de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-09-2017 07:57:05 | Verslag
 • 34 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren[...]
  [...] strafbare feiten en het aanhouden van voortvluchtigen, en anderzijds het recht van burgers op bescherming van hun persoonlijke levenssfeer. De leden hebben naar aanleiding van de beantwoording en de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-09-2017 07:56:58 | Verslag
 • 35 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de verbetering[...]
  [...] . Waarborging privacy Het wetsvoorstel dat er ligt, is zeer vergaand, merken de fractieleden van de SP op. Tijdens de deskundigenbijeenkomst gaven Amnesty International Nederland en de Autoriteit Persoonsgegevens [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-09-2017 07:56:57 | Verslag
 • 36 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de verbetering[...]
  [...] . Waarborging privacy Het wetsvoorstel dat er ligt, is zeer vergaand, merken de fractieleden van de SP op. Tijdens de deskundigenbijeenkomst gaven Amnesty International Nederland en de Autoriteit Persoonsgegevens [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-09-2017 07:56:55 | Verslag
 • 37 JBZ-Raad; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 5 juli 2017,[...]
  [...] klinkt een beetje als cherrypicking. Want bij de e-Privacy Verordening kiest de regering ervoor om dat als een nationale aangelegenheid te beschouwen. Ik kan mij heel goed voorstellen dat dat een Europese [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-07-2017 08:56:24 | Verslag
 • 38 JBZ-Raad; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 5 juli 2017,[...]
  [...] klinkt een beetje als cherrypicking. Want bij de e-Privacy Verordening kiest de regering ervoor om dat als een nationale aangelegenheid te beschouwen. Ik kan mij heel goed voorstellen dat dat een Europese [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-07-2017 08:56:23 | Verslag
 • 39 Veiligheidsregio's; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden[...]
  29 517 Veiligheidsregio s Nr. 125 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 27 juli 2017 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft op 29 juni 2017 overleg gevoerd met de heer Blok, Minister [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-07-2017 08:56:31 | Verslag
 • 40 Veiligheidsregio's; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden[...]
  29 517 Veiligheidsregio s Nr. 125 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 27 juli 2017 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft op 29 juni 2017 overleg gevoerd met de heer Blok, Minister [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-07-2017 08:56:30 | Verslag
 • 41 Vernieuwing van de rijksdienst; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden[...]
  [...] verschillende ministeries doen wat ons betreft nog te weinig om infor matie in kritieke systemen te beschermen. Burgers mogen daar ook op vertrouwen. Op welke termijn denkt de Minister dat de beveiliging volledig [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-07-2017 08:56:25 | Verslag
 • 42 Vernieuwing van de rijksdienst; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden[...]
  [...] verschillende ministeries doen wat ons betreft nog te weinig om infor matie in kritieke systemen te beschermen. Burgers mogen daar ook op vertrouwen. Op welke termijn denkt de Minister dat de beveiliging volledig [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-07-2017 08:56:25 | Verslag
 • 43 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting; Verslag van een algemeen overleg;[...]
  [...] problematiek, belemmeren burgers om mee te doen en brengen hoge maatschappelijke kosten met zich mee. Er bestaat bovendien een grote samenhang tussen schulden en problemen op andere leefgebieden als zorg, wonen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-07-2017 08:52:31 | Verslag
 • 44 Toekomst pensioenstelsel; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden[...]
  [...] antwoord op de vragen over de Wet bescherming persoonsgegevens met betrekking tot de uitwisseling van gegevens tussen pensioenfondsen, verzekeraars en de PPI (premiepensioeninstelling)? De voorzitter : Ik [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-07-2017 08:51:00 | Verslag
 • 45 Toekomst pensioenstelsel; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden[...]
  [...] antwoord op de vragen over de Wet bescherming persoonsgegevens met betrekking tot de uitwisseling van gegevens tussen pensioenfondsen, verzekeraars en de PPI (premiepensioeninstelling)? De voorzitter : Ik [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-07-2017 08:51:00 | Verslag
 • 46 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting; Verslag van een algemeen overleg;[...]
  [...] problematiek, belemmeren burgers om mee te doen en brengen hoge maatschappelijke kosten met zich mee. Er bestaat bovendien een grote samenhang tussen schulden en problemen op andere leefgebieden als zorg, wonen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-07-2017 08:50:34 | Verslag
 • 47 Raad voor Concurrentievermogen; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg[...]
  [...] ? Recent is ook een voorstel voor een Europese e-kaart voor diensten gedaan, welke specifiek ontwikkeld is voor bedrijven. In het huidige voorstel wordt aangegeven dat ook deze verordening van toepassing is [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-07-2017 08:54:39 | Verslag
 • 48 Raad voor Concurrentievermogen; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg[...]
  [...] ? Recent is ook een voorstel voor een Europese e-kaart voor diensten gedaan, welke specifiek ontwikkeld is voor bedrijven. In het huidige voorstel wordt aangegeven dat ook deze verordening van toepassing is [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-07-2017 08:53:39 | Verslag
 • 49 Jeugdzorg; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 8 juni 2017,[...]
  [...] doet de Staatssecretaris met deze aanbevelingen? Hoe lossen we die problemen op? Zoals u weet, staat D66 voor privacy. Hoewel steeds meer gemeenten en instellingen proactief aandacht besteden aan [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-07-2017 08:41:54 | Verslag
 • 50 Jeugdzorg; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 8 juni 2017,[...]
  [...] doet de Staatssecretaris met deze aanbevelingen? Hoe lossen we die problemen op? Zoals u weet, staat D66 voor privacy. Hoewel steeds meer gemeenten en instellingen proactief aandacht besteden aan [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-07-2017 08:41:54 | Verslag
 • 51 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren[...]
  [...] dat geautomatiseerd werk. Als je de Europese principes van privacy of databescherming by design zou volgen, waarom zou je dan niet werken met een lijst van limitatieve opsommingen? Ik ben benieuwd of [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-07-2017 08:49:11 | Verslag
 • 52 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren[...]
  [...] van de burgers met zich mee. Ik zal dat uitsluitend vanuit het strafrechtelijk perspectief benaderen. Een aantal andere organisaties zal zich meer richten op de privacy en de schending van artikel 8 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-07-2017 08:49:11 | Verslag
 • 53 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren[...]
  [...] van de burgers met zich mee. Ik zal dat uitsluitend vanuit het strafrechtelijk perspectief benaderen. Een aantal andere organisaties zal zich meer richten op de privacy en de schending van artikel 8 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-07-2017 08:49:10 | Verslag
 • 54 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren[...]
  [...] dat geautomatiseerd werk. Als je de Europese principes van privacy of databescherming by design zou volgen, waarom zou je dan niet werken met een lijst van limitatieve opsommingen? Ik ben benieuwd of [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-07-2017 08:45:11 | Verslag
 • 55 JBZ-Raad; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 7 juni 2017,[...]
  [...] 32 317 JBZ-Raad Nr. 476 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 27 juni 2017 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie en de vaste commissie voor Europese Zaken hebben op 7 juni 2017 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-06-2017 08:23:12 | Verslag
 • 56 Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en[...]
  [...] verplicht om de bescherming van persoonsgegevens vanaf het begin in het ontwerpproces van registraties of systemen mee te nemen. De VIPP-regeling is voornamelijk gericht op ontsluiting van informatie naar de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-06-2017 08:23:12 | Verslag
 • 57 Integrale visie op de woningmarkt; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg,[...]
  [...] voortgang inzake het voorstel van de Europese Commissie tot aanpassing van de Europese richtlijn 2010/ 31/ EU over de energieprestatie van gebouwen (COM (2016) 765) (Kamerstuk 22 112, nr. 2337 ) (Kamerstuk 22 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-06-2017 08:22:58 | Verslag
 • 58 Regels ten aanzien van zorg en dwang voor personen met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke[...]
  [...] . Iedereen wil dat VG/ PG-cliënten zo lang mogelijk thuis kunnen worden verzorgd. Om cliënten te beschermen en ernstig nadeel af te wenden en handelingsverlegenheid in de thuissituatie te voorkomen, wordt ook [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-06-2017 08:20:44 | Verslag
 • 59 Integrale visie op de woningmarkt; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg,[...]
  [...] voortgang inzake het voorstel van de Europese Commissie tot aanpassing van de Europese richtlijn 2010/ 31/ EU over de energieprestatie van gebouwen (COM (2016) 765) (Kamerstuk 22 112, nr. 2337 ) (Kamerstuk 22 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-06-2017 08:18:24 | Verslag
 • 60 Regels ten aanzien van zorg en dwang voor personen met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke[...]
  [...] . Iedereen wil dat VG/ PG-cliënten zo lang mogelijk thuis kunnen worden verzorgd. Om cliënten te beschermen en ernstig nadeel af te wenden en handelingsverlegenheid in de thuissituatie te voorkomen, wordt ook [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-06-2017 08:17:07 | Verslag
 • 61 Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en[...]
  [...] verplicht om de bescherming van persoonsgegevens vanaf het begin in het ontwerpproces van registraties of systemen mee te nemen. De VIPP-regeling is voornamelijk gericht op ontsluiting van informatie naar de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-06-2017 08:15:19 | Verslag
 • 62 JBZ-Raad; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 7 juni 2017,[...]
  [...] 32 317 JBZ-Raad Nr. 476 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 27 juni 2017 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie en de vaste commissie voor Europese Zaken hebben op 7 juni 2017 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-06-2017 08:15:18 | Verslag
 • 63 EU-voorstel: Strategie voor een digitale eengemaakte markt; Verslag van een nader schriftelijk overleg[...]
  [...] overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud (hierna: het richtlijnvoorstel) en de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, aangestipt. 8 Daarbij hebben zij de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-06-2017 08:17:55 | Verslag
 • 64 Informatie- en communicatietechnologie (ICT); Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk[...]
  [...] uitvloeisel is, is daarom meer dan terecht. Voor de leden van de PVV-fractie moet de bescherming van Nederland, de Nederlandse burgers en bedrijven de spil zijn waaromheen het Nederlands cyberbeleid wordt [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-06-2017 08:14:06 | Verslag
 • 65 Informatie- en communicatietechnologie (ICT); Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk[...]
  [...] uitvloeisel is, is daarom meer dan terecht. Voor de leden van de PVV-fractie moet de bescherming van Nederland, de Nederlandse burgers en bedrijven de spil zijn waaromheen het Nederlands cyberbeleid wordt [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-06-2017 08:14:05 | Verslag
 • 66 EU-voorstel: Strategie voor een digitale eengemaakte markt; Verslag van een nader schriftelijk overleg[...]
  [...] overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud (hierna: het richtlijnvoorstel) en de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, aangestipt. 8 Daarbij hebben zij de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-06-2017 08:13:44 | Verslag
 • 67 Besluit van 26 april 2017, houdende regels in verband met de implementatie van richtlijn 2014/94/EU betreffende[...]
  [...] GroenLinks-fractie vinden het erg belangrijk dat de privacy van burgers goed wordt beschermd. De nu voorliggende tekst in artikel 3, lid 1 maakt het volgens deze leden echter mogelijk om voor bepaalde [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22-06-2017 08:14:57 | Verslag
 • 68 Besluit van 26 april 2017, houdende regels in verband met de implementatie van richtlijn 2014/94/EU betreffende[...]
  [...] GroenLinks-fractie vinden het erg belangrijk dat de privacy van burgers goed wordt beschermd. De nu voorliggende tekst in artikel 3, lid 1 maakt het volgens deze leden echter mogelijk om voor bepaalde [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22-06-2017 08:06:01 | Verslag
 • 69 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen[...]
  31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie Nr. 316 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 16 juni 2017 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 31 mei 2017 overleg [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-06-2017 07:46:43 | Verslag
 • 70 Sociaal domein; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 31 mei[...]
  [...] het recht op dergelijke ondersteuning? Ziet hij daar nog ruimte voor verbetering en, zo ja, hoe? De bescherming van gevoelige persoonsgegevens moet onverminderd voorwerp blijven van onze zorg. De [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-06-2017 07:46:27 | Verslag
 • 71 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen[...]
  [...] veiligheidsdienst van een ander land bij kan, maar hoe zit het met privacygevoelige data van burgers? Mogen die eisen volgens de verordening en het voorstel van de Commissie ook aan de gegevens van DigiD worden [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-06-2017 07:45:56 | Verslag
 • 72 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen[...]
  31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie Nr. 316 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 16 juni 2017 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 31 mei 2017 overleg [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-06-2017 07:43:04 | Verslag
 • 73 Sociaal domein; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 31 mei[...]
  [...] het recht op dergelijke ondersteuning? Ziet hij daar nog ruimte voor verbetering en, zo ja, hoe? De bescherming van gevoelige persoonsgegevens moet onverminderd voorwerp blijven van onze zorg. De [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-06-2017 07:42:56 | Verslag
 • 74 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen[...]
  [...] veiligheidsdienst van een ander land bij kan, maar hoe zit het met privacygevoelige data van burgers? Mogen die eisen volgens de verordening en het voorstel van de Commissie ook aan de gegevens van DigiD worden [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-06-2017 07:42:24 | Verslag
 • 75 Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet[...]
  [...] gegevens uit het medisch dossier te kunnen gebruiken in de strafzaak. De officier van justitie dient daartoe een vordering in. Volgens de wet kan de penitentiaire kamer de voorzitter van die commissie horen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-06-2017 07:41:11 | Verslag
 • 76 Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet[...]
  [...] gegevens uit het medisch dossier te kunnen gebruiken in de strafzaak. De officier van justitie dient daartoe een vordering in. Volgens de wet kan de penitentiaire kamer de voorzitter van die commissie horen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-06-2017 07:37:18 | Verslag
 • 77 Versterking van de positie van de consument; Verslag van een schriftelijk overleg inzake beantwoording[...]
  [...] de privacy van de individuele consument, kunnen tevens leiden tot een schending van diens recht op privacy. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de privacyregelgeving en zal [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-06-2017 07:41:53 | Verslag
 • 78 Versterking van de positie van de consument; Verslag van een schriftelijk overleg inzake beantwoording[...]
  [...] de privacy van de individuele consument, kunnen tevens leiden tot een schending van diens recht op privacy. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de privacyregelgeving en zal [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-06-2017 07:34:40 | Verslag
 • 79 Internationaal fiscaal (verdrags)beleid; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk[...]
  [...] VVD-fractie kunnen zich in dat kader voorstellen dat er wordt uitgegaan van bijvoorbeeld een minimaal boetebedrag. Wat zijn de gevolgen van de drie maatregelen voor (goedwillende) burgers? In hoeverre [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-06-2017 07:30:02 | Verslag
 • 80 Internationaal fiscaal (verdrags)beleid; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk[...]
  [...] VVD-fractie kunnen zich in dat kader voorstellen dat er wordt uitgegaan van bijvoorbeeld een minimaal boetebedrag. Wat zijn de gevolgen van de drie maatregelen voor (goedwillende) burgers? In hoeverre [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-06-2017 07:22:56 | Verslag
 • 81 Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten[...]
  [...] -fractie. Onder meer de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ), de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA), de Stichting Platform Bescherming Burgerrechten en de Stichting Privacy First [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-06-2017 07:25:33 | Verslag
 • 82 Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten[...]
  [...] -fractie. Onder meer de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ), de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA), de Stichting Platform Bescherming Burgerrechten en de Stichting Privacy First [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-06-2017 07:17:04 | Verslag
 • 83 Openbaar vervoer; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 18[...]
  [...] opgeleverd en de bescherming van privacy goed geregeld is. De Autoriteit Persoonsgegevens, zeg ik tegen de heer Laçin, moet echt zelf bepalen of zij met een zienswijze komt. Ik kan wel zeggen dat ik vind dat [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  02-06-2017 07:18:41 | Verslag
 • 84 Openbaar vervoer; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 18[...]
  [...] opgeleverd en de bescherming van privacy goed geregeld is. De Autoriteit Persoonsgegevens, zeg ik tegen de heer Laçin, moet echt zelf bepalen of zij met een zienswijze komt. Ik kan wel zeggen dat ik vind dat [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  02-06-2017 07:13:27 | Verslag
 • 85 Raad voor Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport ; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen[...]
  [...] bescherming van minderjarigen in de media. Daarnaast geeft ERGA een signaal af aan de Europese Commissie als een nationale mediatoezichthouder in eigen land onder druk komt te staan. Dit heeft hij niet lang [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  01-06-2017 07:19:05 | Verslag
 • 86 Raad voor Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport ; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen[...]
  [...] bescherming van minderjarigen in de media. Daarnaast geeft ERGA een signaal af aan de Europese Commissie als een nationale mediatoezichthouder in eigen land onder druk komt te staan. Dit heeft hij niet lang [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  01-06-2017 07:13:50 | Verslag
 • 87 JBZ-Raad; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 17 mei 2017,[...]
  [...] 32 317 JBZ-Raad Nr. 469 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 30 mei 2017 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie en de vaste commissie voor Europese Zaken hebben op 17 mei 2017 overleg [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  30-05-2017 07:12:58 | Verslag
 • 88 JBZ-Raad; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 17 mei 2017,[...]
  [...] 32 317 JBZ-Raad Nr. 469 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 30 mei 2017 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie en de vaste commissie voor Europese Zaken hebben op 17 mei 2017 overleg [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  30-05-2017 07:03:38 | Verslag
 • 89 Verslag
  [...] categorieën van persoonsgegevens in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming bijzonder gevoelig zijn en specifieke bescherming behoeven, moet in het verslag uitsluitend het bedrag van de [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-05-2017 17:33:00 | Verslag
 • 90 Verslag
  [...] april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/ 46/ EG [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-05-2017 17:13:11 | Verslag
 • 91 EU-voorstel: Strategie voor een digitale eengemaakte markt; Verslag van een nader schriftelijk overleg[...]
  [...] met de verwerking van persoonsgegevens, heeft u aangegeven dat de Juridische Dienst van de Raad en de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming verzocht zijn om hierover advies uit te brengen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-05-2017 06:46:32 | Verslag
 • 92 EU-voorstel: Strategie voor een digitale eengemaakte markt; Verslag van een nader schriftelijk overleg[...]
  [...] met de verwerking van persoonsgegevens, heeft u aangegeven dat de Juridische Dienst van de Raad en de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming verzocht zijn om hierover advies uit te brengen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-05-2017 06:46:31 | Verslag
 • 93 Belastingdienst; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over[...]
  [...] Basisregistratie Personen om gegevens te kunnen verifiëren. Uit de vierde Europese anti-witwasrichtlijn volgt de verplichting voor lidstaten om een centraal register met UBO-informatie op te zetten (UBO-register [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-05-2017 06:41:57 | Verslag
 • 94 Belastingdienst; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over[...]
  [...] Basisregistratie Personen om gegevens te kunnen verifiëren. Uit de vierde Europese anti-witwasrichtlijn volgt de verplichting voor lidstaten om een centraal register met UBO-informatie op te zetten (UBO-register [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-05-2017 06:38:46 | Verslag
 • 95 Toekomst financiële sector; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg[...]
  [...] nog enkele vragen. De leden van de PvdA-fractie lezen dat er binnen de kaders van de Europese wetgeving gehandeld moet worden om maatwerk te kunnen bieden. Zij vragen in hoeverre en op welke vlakken [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  03-05-2017 06:29:52 | Verslag
 • 96 Toekomst financiële sector; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg[...]
  [...] nog enkele vragen. De leden van de PvdA-fractie lezen dat er binnen de kaders van de Europese wetgeving gehandeld moet worden om maatwerk te kunnen bieden. Zij vragen in hoeverre en op welke vlakken [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  03-05-2017 06:28:47 | Verslag
 • 97 Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en[...]
  [...] NEN-normen – die overigens op dit moment worden herzien – zijn inderdaad iets meer gericht op informatiebeveiliging dan op privacy, daarnaast is en blijft de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-04-2017 06:19:52 | Verslag
 • 98 Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en[...]
  [...] NEN-normen – die overigens op dit moment worden herzien – zijn inderdaad iets meer gericht op informatiebeveiliging dan op privacy, daarnaast is en blijft de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-04-2017 06:19:51 | Verslag
 • 99 EU-voorstel: E-privacyverordening COM (2017) 10; Verslag van een schriftelijk overleg inzake[...]
  [...] van het voorstel van de Europese Commissie voor een verordening met betrekking tot de eerbiediging van het privéleven en de bescherming van persoonsgegevens in elektronische communicatie (hierna [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-04-2017 06:16:35 | Verslag
 • 100 EU-voorstel: E-privacyverordening COM (2017) 10; Verslag van een schriftelijk overleg inzake[...]
  [...] van het voorstel van de Europese Commissie voor een verordening met betrekking tot de eerbiediging van het privéleven en de bescherming van persoonsgegevens in elektronische communicatie (hierna [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-04-2017 06:16:34 | Verslag
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.7.1 van 22 november 2018.